20: Overeenstemming tussen Nederland en Indonesië VOOR sunil \m\ Columbia door zware aardschokken getroffen egschaal rs Rolschaatsen 18.- 8 VAN DE SANDE J 1 e klas Ie lijst Scheepsbrand bij aanvaring tussen Belg en Liberiaan nabij Kaap Gris Nez Weer overzicht ZON- en MAANSTANDEN en HOOGWATER WEERBERICHT Radio de Koek .t'afleesbaar zonder loor handgreep - ge it - gestroomlijnde met 2 jaar garantie! ies IESCHIXBAAR •«•••ar» BESTUURBAEE oersterke constructie Normale OA 5Q verkoopprijs u*« v CLUBPEIJS Bestelnummer 660 ijn 5CKSO Q O t&ó* Schaak- en Damborden Damschijven Schaakstukken enz. 759 1000 2507 14233 15626 28320 51 11781 16754 16832 19196 20479 1611 3794 5188 5391 5412 5485 6196 I 8742 8899 9224 10093 10160 10226 79 12706 12813 12915 13034 13314 49 14898 15277 15357 15655 15716 47 19890 19903 20454 20658 20944 079 081 089 312 319 367 414 471 477 643 709 727 844 845 861 935 942 957 130 140 169 474 535 542 749 771 806 975 991 060 081 084 266 270 279 548 549 577 >6 711 741 099 112 161 369 375 378 527 536 544 730 742 774 907 908 909 978 984 230 244 253 547 624 645 808 831 902 114 121 141 289 360 381 588 623 635 770 819 821 048 093 302 318 572 574 788 817 057 067 414 423 554 557 842 859 045 048 254 269 368 420 630 650 890 907 058 077 197 356 643 650 796 800 101 229 418 452 838 815 126 131 353 370 584 657 851 886 091 099 424 437 580 613 887 913 089 116 273 275 435 443 657 671 980 994 078 129 367 463 654 663 819 836 134 171 582 612 861 865 185 193 412 465 669 677 904 922 122 133 442 467 649 723 929 935 141 150 298 301 468 488 681 720 17000 142 144 511 525 666 667 910 912 202 215 672 688 902 971 028 077 080 319 342 394 568 590 597 821 888-895 026 036 039 141 160 181 326 334 339 557 588 651 319 857 902 063 067 072 275 437 439 549 566 618 361 876 880 28320. 089 126 149 412 425 471 638 657 683 923 933 958 076 091 096 210 216 227 410 459 465 662 689 725 903 934 979 092 134 156 456 461 466 620 629 662 896 900 909 176 184 383 393 552 568 818 820 910 931 264 327 651 671 922 936 142 237 404 428 653 673 855 869 201 251 470 490 702 718 939 988 169 187 475 481' 726 785 974 988 169 195 351 352 545 564 753 821 163 192 539 552 675 705 921 936 327 342 724 738 973 988 187 255 479 £19 700 747 965 103 108 275 277 482 483 741 768 994 163 203 471 483 790 829 911 952 Fmnkering btf abonnement; Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal? per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. t WOENSDAG 1 AUGUSTUS 1962 18e Jaargang Nr 5664 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/ii Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pei advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Volgens diplomatieke kringen hebben de Nederlandse en de Indonesische onderhandelaars overeenstemming bereikt „op alle essentiële" punten voor de bestuurs- overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea. Volgens het persagentschap AFP zou Indonesië vol gens het bereikte akkoord een symbolische controle kunnen uitoefenen over Westelijk Nieuw-Guinea en wel van mei 1963 af. Aldus verluidde uit betrouwbare al hoewel niet officiële Amerikaanse-bron. Reuter noemt de 30e mei 1963 als een waarschijnlijke datum voor de gezagsaanvaarding door Indonesië in Westelijk Nieuw-Guinea. Dr Soebandrio, de Indonesische minister van Buiten landse Zaken, vertrok later op de dag van Washington naar New York van waar hij naar Djakarta zal vliegen om president Soekarno verslag uit te brengen. Hoe de bestuursoverdracht zal geschieden.' volgens liet ontwerp plan, waarover men het nu naar bericht wordt eens is geworden, is niet bekend. Het plan-Bunker voorzag in een overdracht in fasen van liet bestuur door Nederlanders aan de Indonesiërs, Gedurende het eerste jaar zou een tijdelijk bestuur worden uitgeoefend door een beheer der van de Verenigde Naties. Beginnende niet liet tweede jaar zouden de functionarissen van de Verenigde Naties vervangen wor den door Indonesiërs, met dien verstande dat het volledige bestuur aan het einde van liet tweede jaar aan de regering van Djakarta zou worden overgedragen. Dit tijdschema is nu versneld, maar naar verluidt zijn de essentiële kenmerken gehandhaafd. Een woordvoerder van de Ne- derlandse regering heeft in ant woord op vragen meegedeeld dat de Nederlandse regering geen enkel officieel bericht heeft ont vangen over overeenstemming die zon zijn bereikt over alle es- sientiële punten voor de be stuursoverdracht van Westelijk Nieuw-Guinea, Derhalve kunnen de persberichten daaromtrent niet bevestigd worden en moet men zich onthouden van com mentaar daarop, zo werd meege deeld. Volgens inlichtingen uit diplo matieke bron is het Nederlandse aandringen op waarborgen voor de beveiliging van de belangen, inclusief het recht op zelfbe schikking, van de Papoea's in Westelijk Nieuw-Guinea eveneens in de ontwerpovereenkomst vast gelegd. Volgens dezelfde bron moeten een aantal aangelegen heden van financieel en militair karakter nog besproken worden. Hieraan werd toegevoegd dat het in het geheel niet onwaarschijn lijk was dat speciale adviseurs op deze terreinen naar Washing ton zouden komen om deel te ne men aan de verwachte voortzet ting der onderhandelingen. De besprekingen op „Hunt- land" hebben het karakter gehad van gedachtenwisselingen om te onderzoeken of er een basis zou zijn voor formele onderhandelin gen, die onder auspiciën van de Verenigde Naties gehouden zou den moeten worden. Onder deze omstandigheden, zo zeiden enkele diplomaten die nauw bij de besprekingen be trokken waren, is liet nu opge stelde plan geen formele over eenkomst, maar een voorlopige overeenstemming over enkele gedachten, die de basis voor voor lopige onderhandelingen zouden kunnen vormen. Dr. Soebandrio zal dc resulta ten aan de Indonesische regering voorleggen. Of hij in Washing ton terug zal keren om aan ver dere onderhandelingen deel te nemen, is nog niet bekend. Dc regering te Djakarta heeft volgens dezelfde bron gedurende de besprekingen van verleden week aangedrongen op een over dracht van het bestuur tegen 1 januari 1963. Maandag verluidde in diplomatieke kringen dat het compromis elke directe over dracht van het bestuur van Ne derland aan Indonesië zou ver mijden. Hiermee werd vermoede lijk bedoeld dat het thans opge stelde plan nog steeds meebrengt dat de Ver. Naties in het begin stadium toezicht zouden houden op de bestuursoverdracht. Naar verluidt is het vergelijk maan dagavond Iaat bereikt na een se rie van voortdurende onderhan delingen die zaterdag j.l. zijn be gonnen. Deze waren gevolgd op een bijeenkomst in het hoofd kwartier van de Ver. Naties van Oe Thant en dr. Soebandrio. De heer Bunker heeft Oe Thant vertegenwoordigd tijdens de be sprekingen op het buiten Hunt- lands. Het bereikte compromis is in grote lijnen gelijk aan het plan- Bunker volgens hetwelk de Pa poea's recht op zelfbeschikking zouden krijgen, en de bestuurs overdracht in fasen zou geschie den. De Indonesische onderhan delaars hebben evenwel gedaan gekregen dat hun een belangrij ke concessie wordt gedaan, hier in bestaande dat Indonesië van mei 1963 al een symbolisch be stuur over Westelijk Nieuw-Gui nea uitoefent. Men meent te we ten dat Indonesië vergunning zou krijgen om de Indonesische vlag op sommige openbare ge bouwen te hijsen. In Amerikaan se kringen weigert men voor het ogenblik zich aan te groot opti misme over te en, alhoewel - zo verklaart AFT het hier een groot succes voor de Amerikaan se diplomatic schijnt te zijn. Het Amerikaanse Departement van Buitenlandse Zaken heeft altijd beweerd dat het geen en kele rol had in deze aangelegen heid. Maar het is van algemene bekendheid dat Ellsworth Bun ker, die de besprekingen als waarnemer bijwoonde in voort durend contact met Oe Thant, tevens op discrete wijze contact onderhield met zijn regering. Deze regering heeft al haar in vloed aangewend zowel op Den Haag als op Djakarta, opdat de- Nederlandse regering soepelheid zou tonen op diplomatiek ter rein, en opdat president Soekar no zich niet in een militair avontuur zou storten maar voor keur zou verlenen aan een vreed zame oplossing van het geschil. Dr. Soebandrio heeft gisteren een onderhoud met Oe Thant ge had. De gereserveerdheid, waarvan men in bevoegde Amerikaanse kringen blijk geeft, kan voor een deel worden verklaard uit het feit dat de eigenlijke onderhan delingen tussen Den Haag en Djakarta nog moeten beginnen, en dat men de mogelijkheid niet kan uitsluiten van een plotselinge verandering van houding door de regering in Djakarta, waardoor de toestand wellicht andermaal gecompliceerd zou worden. In de Verenigde Staten wordt verwacht, dat minister Soeban drio een week tot tien dagen te Djakarta zaj blijven voor overleg met de Indonesische regering. Daarna zou hij terugkeren naar New York voor het afsluiten van de formele overeenkomst tussen Nederland en Indonesië inzake Nieuw-Guinea. Minister Soebandrio wilde in een onderhoud met journalisten niet ingaan op de vraag, hoe lang het zijns inziens zou duren, voordat in de kwestie-Nieuw- Guinea een definitieve overeen komst kan worden ondertekend onder auspiciën van de Verenig de Naties. Op zijn vraag aan een der journalisten, wat diens ver wachting daaromtrent was, ant woordde deze dat „de inkt van deze overeenkomst droog zou kunnen zijn" omstreeks half augustus. „Ik hoop dat U gelijk hebt dat kunt U ook als mijn ziens wijze geven," antwoordde Soe bandrio glimlachend. De minis ter wenste geen enkele bijzon derheid mede te delen over de informele overeenkomst, die met de Nederlandse onderhandelaars is bereikt. ..Ik ga eerst naar huis en laat ons afwachten wat daar wordt beslist. Ik bid voor liet beste," zei hij. „Ter wille van het bereiken van een overeenkomst met Nederland acht ik het het beste, thans geen enkele verkla ring af te leggen," voegde hij er aan toe. Soebandrio weigerde eveneens mede te delen, welke afspraken er zijn gemaakt of in het voor nemen liggen over de parachu tisten. die in de afgelopen maanden in Nieuw-Guinea zijn geland. Leden van dc Indonesische de legatie zeiden, dat de onderhan delingen te Washington vermoe delijk voor een korte periode, n.l. tot maandag 6 augustus, zullen worden onderbroken, waarna verder zal worden gesproken over financiële en technische aangelegenheden. De Amerikaanse onderminister voor Zaken van het Verrre Oos ten, Averell Harriman, heeft gis ter verklaard het ondenkbaar te achten, dat er thans nog sprake zal zijn van verdere militaire ac ties tussen de Nederlandse en Indonesische strijdkrachten in Nieuw-Guinea. De lieer Harriman, die in een radio-uitzending sprak, zeide er op te vertrouwen, dat de Neder landse en Indonesische regering de overeenkomst zullen aanvaar den, die thans in principe bereikt is voor de bestuursoverdracht in Nieuw-Guinea. Tijdens de uitgebreide geheime besprekingen zijn 24 of 25 pun ten gedetailleerd besproken „en op al die punten bestaat er een wezenlijke overeenstemming, al dus Harriman. De voorlopige overeenstemming bevat twee onderdelen, n.l. het terugtrekken van de Nederlan ders en de overdracht van het bestuur aan de Verenigde Naties, die het op hun beurt „op een or delijke wijze" zullen overdragen aan Indonesië, en ten tweede de rechten van de Papoea's „die be schermd zijn, nu en in de toe komst." De Papoea's, aldus Harriman, zullen in de gelegenheid zijn deel te nemen aan „een werkelijke volksstemming waarin zij zich kunnen uiten over do wijze waar op hun toekorist dient te worden bepaald." „De Nederlandse regering heeft bepaalde voorwaarden gesteld en daar er over de twee hoofdpun ten, zover ik kan nagaan, over eenstemming is verkregen, ben ik zeer optimistisch gestemd." De lieer Harriman gaf geen bijzonderheden over het tijdstip voor de volksraadpleging in Nw- Guinea of over een datum waar op de bestuursovername door In donesië zou beginnen. REGERING LICHT EERSTE KAMER IN De minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, en de minis ter van Buitenlandse Zaken, mr. J. M, A. H. Luns. hebben giste renmorgen in het gebouw van de Eerste Kamer de vaste com missie voor buitenlandse politiek en voor Nederlands Nieuw-Gui nea uit deze Kamer over de stand van zaxen ingelicht. De besprekingen begonnen om half elf en eindigden kort na het middaguur. Een serie zware ar hokken heeft maandagavond een groot gedeelte van de Zuidamerikaanse staat Colombia getroffen. Vol gens de laatste cijfers bedraagt het aantal doden 40. Er zouden tenminste 100 gewonden zijn. Men weet nog niets over het lot van 200 arbeidsters van een fa briek in Pereira, die onder het puin zijn bedolven. De beving was in geheel Co lombia te voelen. Er is grote schade aangericht. In de hoofdstad Bogota waren de aardschokkon hevig en van lange duur. De verbindingen met verscheidene streken in het binnenland zijn verbroken. In Manizales, een stad op 400 km ten westen van Bogota, stortten drie torens van de ka thedraal omlaag, waardoor vier mensen dodelijk werden getrof- Dr. VAN ROIJEN NAAR NEDERLAND De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, is uit Washington ver trokken naar Nederland om ver slag uit te brengen aan zijn re gering, zo heeft de Nederlandse ambassade bekend gemaakt. Dr. Van Roijen zou ongeveer vijf dagen niet in Washington zijn, aldus de ambassade. De be sprekingen over een aantal pun ten met de Indonesiërs zouden' intussen worden voortgezet, zo werd hieraan toegevoegd. De Indonesische ambassadeur in Moskou, Adam Malik, die aan het hootd heeft gestaan van de Indonesische delegatie tijdens de geheime besprekingen, zal in Washington blijven. Het Belgische 9104 ton meten de vrachtschip Monthouet is gis terochtend in aanvaring ge komen met liet Liberiaanse schip Arabella (5888 ton); Ais gevolg van de botsing, die ter hoogte van Kaap Gris Nez plaats vond, brak op de Montliouet brand uit. WISSELEND BEWOLKT Aan de noordflank van een omvangrijk hogedrukgebied, dat zich van centraal Europa via de Golf van Biscaje en do Azoren tot de oostkust van de Verenig de Staten uitstrekt, staat een overwegend matige westelijke stroming die maritieme lucht via de Britse eilanden naar ons land voert. In deze luchtstro ming komen vrijwel geen sto ringen voor, zodat bij een wis- ZON op Aug. 1 5.00 2 5.02 onder 20.31 20.30 MAAN op onder 5.50 6 55 21.06 21.32 selende bewolking op de mees te plaatsen droog weer wordt verwacht, in het temperatuur- verloop komt weinig verande ring d.w.z. omstreeks 19 graden aan de kust en 22 graden in het binnenland. WOENSDAG 1 AUGUSTUS Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DONDERDAG Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.24 2.59 3.39 3.49 n.m. 2.37 3.12 3.52 4.02 AUGUSTUS v.m. n.m. 3.00 3.14 3.49 4.29 439 4.15 -1.23 GEMAK OP HET DAK Een beeld uit Algiers, waar nog steeds het stadsbeeld door solda ten wordt beheerst. De grimmi ge stellingen zijn echter vervan gen door lopende patrouilles en kleine posten op bepaalde pun ten. Deze soldaat van de Willaya IV, die een post heeft op het dak van een hotel, heeft het zich ge makkelijk gemaakt met behulp van een fauteuil. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Droog weer. Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. latige wind tussen zuidwest en west. Weinig verandering in temperatuur. Drie Franse sleepboten ver leenden het brandende schip hulp. Met de reddingboot van Calais voeren artsen en ver pleegsters uit. Ook het andere schip, de Ara bella, meldde dat het brand aan boord had, doch het vuur was men spoedig meester. Het vaar tuig zette koers naar Duinker ken. Vijf uur ingesloten door zee van vuur In een radiobericht van een van de sleepboten, de Jean Bart, werd gezegd, dat vijf be manningsleden van de Mont houet drie uur lang door een zee van vuur ingesloten waren geweest. Het Liberiaanse schip, de Ara bella, is in Duinkerken gearri veerd. Naar verluidt is men het vuur moester en er zouden geen slachtoffers zijn. De boeg van het vaartuig was zwaar bescha digd. Vier Kongolese zeelieden om liet leven gekomen Volgens dc „Compagnie Mari time Beige" zijn vier Kongolese zeelieden van de Monthouet, die zich op de plaats waar het schip getroffen werd bevonden, om het leve:.' gekomen. Vijf Kongolese bemanningsleden werden met brandwonden van meer of min der- ernstige aard van boord ge haaid. De brand was in de loop van gistermiddag geblust en het schip werd naar Duinkerken ge sleept. fen. Vijf anderen liepen ernstige verwondingen op.Men vreest dat er hier nog meer slacht offers zijn, omdat verscheidene auto's waarin zich vermoedelijk mensen bevinden nog onder het puin bedolven liggen. In de stad Cali in het westen van Colombia zijn volgens een eerste niet-officieel bericht zeven mensen om het leven gekomen door het instorten van een kerk. Noordstraat 102 - Telefoon 31U Tcrneuzca 1KEBIJ DE VASA Een toerist met strategische er varing bij het oude Zweedse oor logsschip „Vasa"ex-president Eisenhower van de Verenigde Staten, die een bezoek brengt aan Zweden, gefotografeerd Dij het schegbeeld van de „Vasa". In Jamaica is maandag een boer gearresteerd wegens een aanslag op premier sir Alexan der Bustamente. Volgens de politie maakt de aanslag deel van een komplot tegen de pre mier uit. Vooral onder de boe ren zou grote ontevredenheid over zijn beleid heersen. NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL OE THANT INGENOMEN MET DE BEREIKTE OVEREENSTEMMING Secretaris-generaal Oe Thant is dinsdag op de hoogte gebracht van de resultaten van de bespre kingen over Nieuw-Guinea. Zijn bureau bad nog geen direct commentaar. Thant zou ingenomen zijn met de ontwikkeling. Dr. Soebandrio is dinsdagmor gen naar New York vertrokken om aan Oe Thant verslag uit'te brengen, alvorens hij naar Dja karta terugkeer t. LUCHTRUIM VAN NIEUW-GUINEA GESCHONDEN Naar vernomen wordt zouden Indonesische vliegtuigen weder om het luchtruim van Nieuw- Guinea hebben gescholden. Dinsdagochtend en dinsdag middag vlogen Nederlandse Hun ters boven Hollandia. STAGNATIE IN AMERIKAANSE KERNPROEVEN t>e Amerikaanse commissie voor Atoomenergie heeft meege deeld, dat de raketlanceerbasis op het eiland Johnston zware schade heeft opgelopen door de op 25 juli j.l. mislukte poging om een kernproef op grote hoogte te houden. Het zal nog enige we ken duren alvorens de installatie is hersteld en weer gereed zal zijn voor de nog resterende proe ven op grote hoogte in de huidi ge serie. In verband hiermede is het af gebakende proefgebied rondom iieï eiland tijdelijk weer openge steld. EERSTE KAMER AANVAARDT DE HUURWET Huren met ingang van 1 september 10—12 omhoog De Eerste Kamer aanvaardde gistermiddag een wijziging van de huurwet, inhoudende, dat de huren per 1 september a.s., af hankelijk van de genieenteklasse, met tien tot twaalf percent zul len worden verhoogd. De stemmenverhouding was 32 stemmen voor en twintig stem men tegen. 23 leden waren af wezig. Tot de tegenstemmers behoor den de tien aanwezige leden van de 23 leden tellende socialisti sche fractie, de twee communis tische afgevaardigden, alsmede acht leden van de Katholieke fractie. De acht leden van de Katho lieke fractie, die tegenstemden waren de lieren Derksen, Schuur- mans, Middelhuis, Matser, Niers, Van Lieshout, Van Veldhoven en Kropman,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1