Evacuatie vrouwen uit Nieuw-Guinea aangemoedigd Hevig vuurgevecht nabij Merauke en kinderen zal worden Valse handtekeningen op betalings opdrachten van Franse bank De Algerijnse tegenstellingen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT De Nederlands- Indonesische besprekingen WOENSDAG 25 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5658 NEDERLANDSE MARINIER IN NIEUW-GUINEA GESNEUVELD PAPOEA-STUDENT KIRIHIO BENOEMD TOT ADVISEUR VAN SOEBANDRIO INDONESISCH SCHIP VERMIST HET SPOORWEG ONGELUK BIJ DIJON Radio de Koek, Betrekkingen tussen China en Verenigde Staten kunnen beter worden als Amerikanen Formosa ontruimen STAKING IN PERU MISLUKT Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres; Noordstraat 55—51 Administratie-adres: Smidsvval Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén liandels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. r Naar het A.N.P. dinsdagavond in Hollandia vernam ligt het in de bedoeling, alle beperkende be palingen voor een vroegtijdig vertrek van Nederlandse vrou wen en kinderen uit Nieuw- Guinea naar Nederland op te heffen. Dit betekent dat de eva cuatie van gezinnen op vrijwil lige basis officieel zal worden aangemoedigd. Het gaat om on geveer 7000 vrouwen en kinde ren van Europese ambtenaren die voornamelijk in Hollandia en Biak zijn gevestigd. Elke Nederlandse ambtenaar zal na de afkondiging van de desbetreffende maatregel zijn gezin naar Nederland kunnen zenden, ongeacht of hij in vaste of tijdelijke dienst is. Verder wordt vernomen, dat er reeds maatregelen zijn genomen om do vervoerscapaciteit van Biak naar Amsterdam op te voeren. Indien de normale lijnvluchten ontoereikend zijn en dat zal zeker niet het geval zijn wan neer op grote schaal van de nieuwe regeling gebruik wordt gemaakt zal de K.L.M. charter- vliegtuigen inschakelen. De ge dachte gaat daarbij uit naar het dagelijks vertrekken van een speciaal vliegtuig. Dit zou het in theorie mogelijk Over liet vuurgevecht nabij Merauke, waarbij een Neder landse marinier sneuvelde, meldt de speciale verslaggever van het A.N.P. in Nieuw-Guinea: Nabij Merauke is maandag avond een vuurgevecht uitge broken tussen een dertigtal In donesische parachutisten en Ne derlandse militairen, dat uren lang heeft geduurd. Aan Neder landse zijde is hierbij de marinier Piena gedood en een andere mi litair gewond. Het vuurgevecht begon, nadat de bevolking had gemeld, dat zich in de kampong Kclapa Li ma, aan de noordoostelijke rand van de stad, Indonesische para chutisten ophielden. De op dit bericht uitgerukte Nederlandse militairen stuitten bij nadering van de kampong op een hevig vuur dat zij onmiddellijk beant woordden, waarna een urenlan ge strijd ontstond. Over de af loop ervan waren dinsdagavond te Hollandia nog geen nadere bijzonderheden bekend. Kelapa Lima is een kampong, die hoofdzakelijk wordt bewoond door Moejo Papoea's die, in tegenstelling tot de Indonesische bevolkingsgroep, aan de Neder landse militairen alle steun ver lenen in hun strijd tegen de In donesische infiltranten. In de afgelopen dagen hadden steeds nieuwe berichten Hollan dia bereikt, dat parachutisten waren doorgedrongen tot de rand van Merauke. Het is thans ruim 31a week geleden, dat zij in een grote boog rondom deze plaats zijn afgeworpen. De schattingen over hun aantal variëren van 100 tot 200. Zoals gemeld, is het reeds de vorige week tot een vuurgevecht met een aantal hun ner gekomen bij het vliegveld Moopa van Merauke, dat onge veer 10 kilometer van de kam pong Kelapa Lima ligt. Ook wa ren er herhaaldelijk pogingen van Indonesische parachutisten om als burgers vermomd, door te dringen tot het centrum van de plaats. In het afgelopen weekeinde 's de beveiliging van Merauke uit gebreid, onder meer met een een heid van het Papoea-vrijwilli gerskorps en een versterking van do te Merauke gelegerde mariniers. Te Merauke geldt reeds enige tijd de burgerlijke uitzonderingstoestand en vorige week werd er de avondklok in gesteld. In het officiële communiqué van dinsdag wordt geen melding gemaakt van het vorengenoemde vuurgevecht. Wel werd .medegedeeld dat bij verdere acties tegen de parachu tisten daarvan een tiental werd uitgeschakeld van wie cr vijf werden gedood. maken, dat alle Nederlandse vrouwen en kinderen in minder dan twee maanden naar Neder land worden overgebracht. Er wordt te Hollandia de na druk op gelegd, dat er geen spra ke is van een gedwongen eva cuatie en dat faciliteiten zullen worden verleend aan vrouwen en kinderen die vrijwillig willen vertrekken, vóórdat het contract van de gezinshoofden is beëin digd of deze gezinshoofden aan Europees verlof toe zijn. Het is uiteraard niet te voor spellen in welke mate van de nieuwe regeling gebruik zal worden gemaakt. Uit het feit dat reeds maatregelen zijn besproken voor het inschakelen van specia le vliegtuigen kan echter worden afgeleid dat verwacht wordt, dat een groot aantal gezinnen zal be sluiten uit Nieuw-Guinea te ver trekken. Vooral sinds het begin van de besprekingen in Washing ton tussen Nederlandse en Indo nesische afgevaardigden heerst in Hollandia algemeen het ge voel, dat overigens op geen enkele officiële mededeling steunt, dat het einde van het Nederlandse gezag snel nadert. De overtuiging, volgend uit deze stemming, dat de gezinsscheiding van beperkte duur zal zijn en de officiële mededeling van maan dagavond dat er Indonesische plannen bestaan voor het uitvoe ren van luchtlandingen bij Hol landia een mededeling die op velen een diepe indruk heelt ge maakt zullen vrijwel zeker bijdragen tot het besluit van velen. Naar aanleiding van de maat regelen in Nieuw-Guinea maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag het volgende bekend Nu het in de bedoeling ligt, onder de huidige omstandigheden alle beperkende bepalingen voor een vroegtijdig vertrek van ge zinsleden van landsdienaren uit Nieuw-Guinea naar Nederland, op te heffen, is besloten, de uit zending van gouvernementsper- soneel van Nederland naar Nieuw-Guinea en hun gezins leden, voor de tijd van één maand op te schorten. Do regering heeft tot haar leed wezen bekend gemaakt dat tij dens een vuurgevecht nabij Merauke de dienstplichtige mari nier 3e klasse Ernst Herbert Piena is gesneuveld. Marinier Piena was 20 jaar oud, ongehuwd en afkomstig uit Rotterdam. Voorts heeft de marinevoorlich tingsdienst bekend gemaakt dat tijdens een vuurgevecht nabij Merauke de dienstplichtige mari nier der tweede klasse Leonhard Peter Hengelbrock licht gewond is aan de rechterschouder. Mari nier Hengelbrock is 21 jaar, on gehuwd en afkomstig uit Vaals. De Papoea-student Frits Kiri- hio is benoemd tot adviseur van de Indonesische minister van. Buitenlandse Zaken. dr. Soe'oan- drio, voor zaken Nieuw-Guinea betreffende, aldus bericht ,,An- tara" uit New York. Antara meldt voorts, dat Kiri- hio per vliegtuig naar New York is gereisd alwaar dr. Soe- bandrio in contact is met Neder landse vertegenwoordigers. Eind vorig jaar bracht Kirihio een be zoek aan Indonesië. Een motorschip met honderd passagiers wordt tussen Soera- ba ja en Ambon vermist. Het vaartuig, dat geen radio aan boord heeft, had vorige week al in Ambon moeten aankomen. Er wordt naar gezocht. Volgens functionarissen van de Franse spoorwegen bedroeg dinsdagochtend het aantal doden van het treinongeluk dat maan dag bij Dijon j" gebeurd, eenen veertig. Ongeveer twintig doden zijn nog niet geïdentificeerd. In verscheidene ziekenhuizen van Dijon worden nog vijfenveertig gewonden verpleegd. Kmrflitmt 102 - Telefoon 3Jtt Zerneozea WOENSDAG 25 JULI v.m. n.m. Breskens 8.01 8.24 Terneuzen 8.36 8.59 Hansweert 9.16 9.39 Walsoorden 9.26 9.49 volgde hebt DONDERDAG 26 JULI Breskens Terneuzen Hanswee rt Wasoorden v.m. 9.14 9.49 10.29 10.39 n.m. 9.38 10.13 10.53 11.03 ZON MAAN op onder op onder Juli 25 4.50 20.42 0.23 14.53 26 4.51 20.41 0.52 16.07 27 4.52 20.39 1.25 17.16 28 4.54 20.38 2.05 18.19 HET KONINKLIJK BEZOEK AAN DE WEST Vanaf het balkon van het'gezag- hebbershuis op St. Maarten groeten de Prinsessen de samen gestroomde menigte, die hen enthousiast begroette. STIJGING VAN TEMPERATUUR Achter een rug van hogedruk, die in de loop van dinsdag over de Noordzee in de richting van Scandinavië wegtrok, voerden zuidelijke winden over Frankrijk warme lucht naar het noorden. Deze warmere lucht zal vandaag ook bij ons een stijging van de temperatuur meebrengen. De wind wordt bij ons overwegend matig, meestentijds uit oostelijke richtingen. Daarbij zal het over wegend zonnig en c.roog zijn. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Oostelijke wind. Zonnige perioden en waarschijn lijk tot de avond droog weer. Overwegend matige wind uit oostelijke richtingen. Vrij warm tot warm. ERNSTIG TREINONGELUK IN FRANKRIJK Bij een treinongeluk op 12 km van Dyon in Frankrijk zijn 38 mensen gedood terwijl enige tientallen andere reizigers ge wond werden. De sneltrein Parijs Marseille ontspoorde op een: viaduct, waarbij een van de per sonenwagens een vijftigtal nie ters naar beneden stortte. De bijgaande foto is een luchtopna me van de plaats van de cata strofe. De Chinese minister van Bui tenlandse Zaken, maarschalk Tsjen Ji, heeft maandag op een receptie te Genève gezegd dat de besprekingen lussen de 'ver enigde Staten en Communistisch China verbeterd kunnen worden als de Amerikanen Formosa ont ruimen en dc zevende vloot terugtrekken. De Amerikanen moeten concessies aan de Chine zen doen. De Chinezen zijn de Amerikanen niets schuldig, aldus Tsjen. De Chinese minister zei voorts dal: China geen hulp van het Westen zal aannemen ter ver mindering van het huidige levensmiddelentekort in China. Hij zei dat do Chinese com munisten de leider van de Nati onalisten, Tsjiang Kai-Sjek, zeer mild kunnen behandelen. Hij herinnerde eraan dat de laatste Mandsjoe-keizer zich thans in China aan de tuinbouw wijdt. James Greenfield, een- woord voerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken heeft dinsdag op een jiers- conferentic gezegd, dat zijn de partement nog steeds „beperkt optimistisch" is ten aanzien van de geheime besprekingen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. Hij wilde geen commentaar leveren op de voortgang van de besprekingen en zei, dat mede delingen daaromtrent zouden moeten komen van de ambassa des van de beide landen in Wash ington. Uit diplomatieke bron wordt vernomen, dat dr. J. H. van Roijen, de Nederlandse ambassa deur en Adam Malik, de Indone sische ambassadeur in Moskou, hun besprekingen dinsdag heb- Door het ontploffen van land mijnen aan de oostkant van de grens tussen west- en oost-Duits- land hebben 2 oostduitse grens wachten ernstige verwondingen opgeiopen. ben voortgezet in het landhuis in de omgeving van Washington, waar zij de afgelopen tien dagen geregeld bijeenkomen. Volgens dezelfde bron woont dr. Soebandrio, de Indonesische minister van Buitenlandse Za ken, die op het ogenblik in Wash ington is, de besprekingen nog steeds niet bij. Hij zou wel voor nemens zijn binnenkort weer een ontmoeting te hebben met am bassadeur Van Roijen. Men verwacht dat de bespre kingen spoedig beëindigd zullen worden. Naar wij vernemen heeft de Parijse politie via Interpol de medewerking ingeroepen van de Nederlandse politie om een on derzoek in te stellen in een zaak betalingsopdrachten van een Franse bank. Deze betalings opdrachten zouden zijn aange boden bij banken in Frankrijk, Engeland en Nederland. In Ne derland moeten verscheidene banken hierdoor benadeeld zijn. De centrale recherche in Am sterdam heeft van de Parijse politie het verzoek ontvangen geen inlichtingen over deze zaak te geven. Het is volgens de Amster damse recherche typiscli een Franse zaak. De recherche in Amsterdam heeft de Parijse politie een aantal inlichtingen over deze affaire verstrekt. Van andere zijde vernemen wij dat deze vervalsingszaak zich uitstrekt over heel West- Europa. Er zijn uitsluitend Fran se verdachten bij betrokken en in feite is de enige benadeelde een Franse bank, die de overige benadeelden dus ook de Nederlandse een vergoeding zal aanbieden. De benadeelde Nederlandse banken hebben daarom geen aangifte bij de politie gedaan. Uit Rotterdam vernemen wij dat daar bij een aantal banken met valse betalingsopdrachten is gewerkt. Totaal zou op deze wijze een bedrag van ongeveer 30.000 gulden aan een niet- rechthebbende zijn uitbetaald. De bende die door middel van valse handtekeningen op beta lingsopdrachten in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Neder land waarschijnlijk een ruime buit heeft weten te incasseren is wel zeer geraffineerd te werk gegaan. In een of twee dagen tijd hebben de Franse „toeristen" of „zakenlieden" in alle rust en soms onder het genot van een kopje koffie met bankdirecteu ren of bankemployees gekeuveld terwijl de ogenschijnlijk volko men legale opdrachten werden gecontroleerd en uitbetaald. Da zaak kwam aan het rollen doordat in Duitsland een bankier er niet van overtuigd was dal de handtekening op de opdracht correct was. Hij belde de bank in Parijs op, waar onmiddellijk aiarm werd geslagen en van wel ke bank naar alle relaties een bericht uitging dat vervalste be talingsopdrachten in omloop waren. Voor verscheidene banken kwam dit alarm echter te laat: uitbetalingen van bedragen rond de 10.000,waren reeds ge schied. De hank in Parijs zit met de strop en zal de schade vergoeden. Hoc do bende, die aldus ge opereerd heeft, aan de juiste formulieren, die de banken voor het geven van onderlinge op drachten gebruiken, is gekomen is nog een raadsel. Een ding staat vast. Alles leek zo volko men te kloppen dat gerouti neerde employees van grote bankinstellingen in minstens vier ianden geen argwaan koes terden. Men zou geneigd zijn te veronderstellen dat employees van do gedupeerde Parijse bank in het complot betrokken zijn. Do gang van zaken bij een betalingsopdracht is als volgt. Een cliënt van de bank ver zoekt deze een bankrelatie el ders, bijvoorbeeld in het bui tenland, te berichten dat hij binnenkort over een zeker be drag bij die bankrelatie wil be schikken. Indien het bijvoorbeeld om een zakelijke transactie gaat, kan dat bedrag' hoog zijn. De bank stuurt zijn relatie een be talingsopdracht waarvoor ge bruik gemaakt wordt van een bepaald formulier, voorzien van een of meer bij die relatie ge deponeerde handtekeningen. De cliënt vervoegt zich na verloop van tijd bii de betrokken bank relatie en na legitimatie en over legging van een contrabewijs, dat eveneens voorzien is van be kende handtekeningen, wordt hem hel bedrag uitbetaald. Dc controle van deze papieren en handtekeningen kan wel enige tijd vergen en het is opgevallen dat de bendeleden die in Rot terdam opereerden deze controle niet althans uiterlijk grote rust afwachtten. „Het waren mensen In kringen die nauwe betrek kingen onderhouden met de voor- lopige Algerijnse regering is ver nomen, dat de ministers Dahlab en Jazid niet hebben deelgeno men aan de maandagmiddag ge houden bijeenkomst van de voor lopige regering. Reeds eerder ver luidde, dat Dahlab. de minister van Buitenlandse Zaken, beslo ten had uit de regering te tre den. Jazid is do minister van Voorlichting. Tijdens de maandag gehouden vergadering zou de voorlopige regering besloten hebben voorlo pig akkoord te gaan met het in Tlemcen (het bolwerk van de Ben Bella-groep) gevormde poli tieke bureau. De voorlopige regering zou zelfs besloten heb ben zeer spoedig de Algerijnse nationale raad (parlement) bij een te roepen. De premier van de voorlopige regering, Ben Chedda. heeft de minister van Staat Mohammedi Said naar Tlemcen gezonden om voorstellen voor te leggen aan vice-premier Ben Bella. Naar nadar van gezaghebben de regeringszijde in Algiers ver luidt, zou Ben Chedda ingestemd hebben met de vorming van het politieke bureau van zeven leden op voorwaarde dat de nationale raad bijeenkomt om deze maat regel van de groep-Een Bella te bekrachtigen. Ben Chedda zou verder voorgesteld hebben, dat het bureau een jaar in functie is, waarna een congres van het na tionale bevrijdingsfront een nieuw bureau zou moeten kiezen. Volgens Reuter heeft Ben Ched da thans "og slechts de steun van 7 van de 12 ministers van zijn kabinet. met stalen zenuwen, want zij wisten dat er iets mis kon ziin gegaan en wij, terwijl wij hen uitnodigden in een wachtkamer een kopje koffie te drinken, heel goed. de politic hadden kunnen waarschuwen als er argwaan was geweest. Zij gedroegen zich echtsals rustige charmante cliënten van een bevriende bankrelatie en namen alle tijd om hun plezierige conversatie af te maken" zo vertelde een Rotterdams bankier. Een en ander heeft zich onge veer een week geleden afge speeld en sindsdien is van de heren niets meer vernomen. Ver moedelijk hebben zij een ze ""rig plekje opgezocht om ten volle van de geslagen slag te kunnen genieten. Gisterenmorgen arriveerde in Rotterdam een ambtenaar van de Parijse politie, die tezamen met zijn collega's in de Maas stad iedere aanwijzing die een spoor kan betekenen, nauwkeu rig onder de loep neemt. In d: stadium kon de politie nog wei nig inlichtingen géven. Men merkte echter van politie-zijdc op dat deze fraude groots is op gezet en zeer snel en geraffineerd is uitgevoerd. Over de totale omvang van de buit heeft men nog geen duidelijk beeld. Wat Nederland betreft, waar de ben de optrad in Amsterdam en Rot terdam, was de „opbrengst" ver scheidene malen tienduizend gulden, zodat naar schatting de totale buit niet ver van het 'half miljoen zal liggen. Bij het onderzoek is de Inter pol ingeschakeld en werken de rechercheurs van diverse politie korpsen in West-Europa en Engeland nauw samen. De Londense politie heeft gis terochtend een van de bendeleden gearresteerd. De Parijse politie schijnt ook op het spoor van de overige oplichters te zijn. Geble ken is dat op dezelfde wijze ook in Genève banken zijn benadeeld. In Rotterdam kreeg één bank twee van de bendeleden op be zoek. De door het Peruviaanse vak verbond met ingang van maan dag uitgeroepen staking is mis lukt. Het vakverbond besloot maandagavond zijn stakingspa rool in te trekken, nadat geble ken was dat er bijna geen gevolg aan gegeven werd. De militaire junta, die kort geleden de macht in handen nam, had zowel de stakers als hun leiders met'zwa- re straffen gedreigd. Maandag moest de politie in Lima gebruik maken van traan gas om groepen studenten uit een te jagen die in het centrum van de stad betogingenJhfolden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1