Indonesië voornemens luchtlandingen uit te voeren nabij Hollandia Canadees verkeersvliegtuig verongelukt Het Nederlandse standpunt t.a.v. het plan-Bunker K.L.M.-toestel kreeg brand aan boord Ernstig treinongeluk in Frankrijk Persconferentie van Kennedy via Telstar Akkoord over Laos getekend HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 24 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5657 Prinses Wilhelmina schenkt bedrag voor hulp aan Dahomeij JACHT VOOR PRINS RAINIER CANADESE ARTSEN BEEINDIGEN HUN BOYCOTACTIE DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE Fraokering by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidsvval Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; per maand 12,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE ZE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Indonesië is van plan, lucht landingen uit tc voeren nabij de hoofdplaats van Nederlands Nieuw-Guinea, Hollandia. In een maandagavond te Hol landia uitgegeven, officieel com muniqué wordt gezegd, „dat uit buitgemaakte documenten op Indonesische parachutisten in het actiegebied nabij Merauke blijkt, dat Hollandia een voor luchtlandingen aangewezen doel is". „Het plan voor deze landing is een onderdeel van het sche ma, waarvan ook Sorong, Fak- Fak, Kaimana en Merauke deel uitmaken", aldus het communi qué. Hieraan wordt toegevoegd „dat in verband hiermede alle moge lijke militaire voorzorgsmaat regelen zijn getroffen". Tot maandagavond was er te Hollandia van deze voorzorgs maatregelen naar buiten niet veel te merken, al konden er meer troepenverplaatsingen worden opgemerkt dan anders. Reeds sedert enige tijd is op ver schillende plaatsen luchtdoelge schut opgesteld, waarbij de be manning dag en nacht aanwezig is. Ook in Hollandia is de laat- PERIODEN MET ZON In de loop van maandag bleef de luchtdruk boven het Noordzee gebied stijgen. Er kwam aldus boven West-Europa een uitge strekt gebied met hoge luchtdruk tot stand, waarvan het voornaam ste centrum ten westen van Schotland werd aangetroffen. Dit centrum komt vandaag naderbij. Daarom verwachten we hier dan perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. De wind wordt zwak tot matig, in hoofdzaak tussen west en noord. D.e temperaturen blijven dezelfde als maandag of worden iets hoger. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zwakke tot matige wind Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen west en noord. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. DINSDAG 24 JULI v.m. n.m. Breskens 7.00 7.20 Terneuzen 7.35 7.55 Hansweert 8.15 S.35 Walsoorden 8.25 8.45 WOENSDAG 25 JULI v.m. n.m. Breskens S.01 8.24 Terneuzen 8.36 S.59 Hansweert 9.16 9.39 Walsoorden t 9.26 9.49 ZON MAAN op onder op onder Juli 24 4.48 20.44 13.37 25 4.50 20.42 023 14.53 26 4.51 20.41 0.52 16.07 27 4.52 20.39 1.25 17.16 28 4.54 20.38 2.05 18.19 BRUSSELSE GROTE MARKT ONDERGAAT SCHOONHEIDSKUUR Het beroemde stadhuis en' de prachtige gildehuizen aan de Brusselse Grote Markt zullen een „waterkuur" ondergaan om ze van het vuil van eeuwen te reinigen en in hun oude glorie te herstellen. Proefnemingen met een systeem, waarbij water wordt verstoven tegen de stenen hebben op liet stadhuis (zie foto) zulke goede resultaten opgele verd, dat men heeft besloten de gehele Grote Markt een grote beurt te geven. Een werk van vele maanden, dat miljoenen franken zal kosten. Bij de behan deling van het rechter deel van de stadhuisgevel is gebleken, dat de methode liet patina van de stenen niet aantast. Een aan tal wapenschilden, die door een dikke laag vuil bedekt waren, zijn weer zichtbaar geworden. ste weken meer militaire bedrij vigheid merkbaar doordat er, met de komst van versterkingen voor de Kon. landmacht, ook meer rijdend materiaal is aan gekomen. Maandagavond brand de te Hollandia de stads- en an dere verlichting normaal en naar een militaire woordvoerder mededeelde ligt het vooralsnog niet in de bedoeling, tot verduis tering van de plaats over te gaan. Hij weigerde, verdere mededelin gen te doen over de in het com muniqué genoemde „voorzorgs maatregelen" en zeide alleen, dat het militaire garnizoen van Hollandia „in staat van paraat heid" is gebracht. Over do buitgemaakte docu menten waarop het communiqué is gebaseerd, zijn geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt, noch over het tijdstip, waarop de inlichtingen in Nederlandse handen zijn gevallen. Wel is be kend, dat voor een eventuele Indonesische actie tegen Hollan dia geen bepaalde datum werd genoemd. Te Hollandia is opgemerkt dat van deze Indonesische plan nen officieel mededeling is ge daan terwijl te Washington be sprekingen over Nieuw-Guinea aan de gang zijn. Hieruit wordt afgeleid, dat de militaire autori teiten te Hollandia overtuigd zijn van de betrouwbaarheid dei- verkregen inlichtingen. De correspondent van het A. N.P. tekent bij het voorgaande aan: Het landschap rondom Hol landia is, evenals dat bij Merau ke, zeer geschikt voor luchtlan dingen. Het gebied ten westen van Hollandia is een laagvlakte tussen heuvels, die zich ongeveer 40 km landinwaarts uitstrekken. Maandagavond was er nog weinig bekend over maatregelen, die het burgerbestuur heeft ge nomen ter verzekering van de verbindingen. Wel is maandag avond personeel van de P.T.T. opgeroepen voor extra dienst. Prinses Wilhelmina heeft het Nederlandsche Roode Kruis een belangrijke gift doen toekomen, zulks ter leniging van de hon gersnood in Dahomeij. Zoals be kend werden onlangs vele steden in deze staat door ernstige over stromingen getroffen. (Verdere giften voor hulpverlening zal het hoofdbestuur van het Neder landsche Roode Kruis tc Den Haag gaarne ontvangen op het gironummer 22000, onder ver melding van „Hulp aan Daho meij"). De N.V. Scheepswerf Kerst- holt in Groningen en de scheeps werf N.V. De Drostenborg te Zuidbroek zullen binnenkort samen een zeewaardig jacht bouwen voor prins Rainier van Monaco. Het schip wordt in on derdelen vervaardigd op de wer ven in Groningen en in Zuid broek en wordt volledig afge werkt in Zuidbroek, waar een grote hal voor dit doel wordt ge bouwd. Nadere gegevens omtrent het schip ontbreken. Sedert enkele maanden heeft Hollandia een organisatie ter bescherming van de burgerbe volking, doch deze heeft tot dus ver weinig van haar activiteiten doen blijken. Zo is er slechts één sirene en zijn er nog geen schuil- loopgraven of schuilkelders. Het communiqué werd maan dagavond 20.00 uur plaatselijke tijd als een extra aanvulling op het dagelijkse communiqué om geroepen door de radio-omroep Nieuw-Gqinea (de R.O.N.G.). Er waren direct daarna nog niet veel reacties merkbaar uit de bevolking, daar het communiqué uiterst kort was en de strekking ervan wellicht nog niet werd doorgrond. Hollandia maakte maandagavond dan ook een uiterst rustige indruk en het leven bood er het normale beeld. Een verkeersvlietguig van de Canadese luchtvaartmaatschappij „Canadian Pacific Airlines", een Bristol Britannia, is maandag ochtend op het vliegveld van Honoloeloe verongelukt. Hierbij zijn 27 mensen gedood. Het toe stel had veertig personen aan boord. Het toestel was kort na zijn start wegens motorstoring naar het vliegveld van Honoloeloe teruggekeerd. Het stortte echter op de luchthaven neer en vloog in brand. Kort na de start had de piloot de verkeerstoren op het vlieg veld van Honoloeloe meegedeeld, dat hij één der motoren had uit geschakeld en vóór dat hij met het toestel terugkeerde eerst boven zee brandstof zou lozen. De vlieger had niet gezegd wat er voor moeilijkheden waren. Toen de Britannia ging landen, duidde niets erop dat het vlieg tuig in moeilijkheden verkeerde, alles verliep normaal. Op geringe hoogte stortte het echter plotse ling neer en explodeerde. De Bristol Britannia is een viermotorig straalvliegtuig. De Canadian Pacific Airlines onder houdt vluchten tussen Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. De bemanning bestond uit elf kop pen. De Canadese maatschappij heeft zes Britannia's in dienst. Met dit type was slechts eenmaal een ernstig ongeluk gebeurd- Dit was op 24 december 1958 toen een Britannia van de Britse lucht vaartmaatschappij „B.O.A.C." bij Bournemouth verongelukte. Hier bij werden negen van de twaalf inzittenden gedood. Nederlandse aan boord van het verongelukte C. P. A.- vliegtuig. Onzekerheid heerst er over het lot van een Nederlandse vrouw, die zich aan boord bevond van de maandagochtend op Honoloeloe neergestorte Bristol Britannia. De minister van Buitenlandse Zaken a.i. heeft aan de Tweede Kamer de tekst doen toekomen van de verklaring, afgelegd door dr. J. H. van Roijen op 13 juli bij de hervatting van het gehei me vooroverleg met Indonesië, zoals deze door het V.N.-secreta- riaat op 17 juli werd vrijgegeven. De verklaring luidt in de Ne derlandse vertaling als volgt: „De Nederlandse delegatie is zeer ingenomen met de hervat ting van deze geheime prelimi naire besprekingen en ik per soonlijk ver-welkom de terugkeer van ambassadeur Malik in deze gastvrije omgeving. Wij zijn zeer verheugd dat ambassadeur Bun ker opnieuw als derde partij bij deze onderhandelingen aanwezig kan zijn. Ik zou gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om een korte verklaring af te leggen. Ik wil dat doen om iedere on zekerheid weg te nemen welke de regering van Indonesië wel licht nog koestert met betrekking tot de positie en houding van de Nederlandse regering ten op- Een DC 7c van de K.L.M. met bestemming Europa, is maan dagmorgen vroeg na van het vliegveld Idlewild bij New York te zijn opgestegen naar de lucht haven terug gekeerd toen het toestel boven Nova Scotia, Ca nada, moeilijkheden kreeg. Over de aard van de moeilijkheden werd geen mededeling gedaan, doch de verkeerstoren van het vliegveld tc Sydney, Nova Scotia (ongeveer 1.100 kg noord-oost De artsen in de Canadese pro vincie Saskatchewan hebben gis teren een einde gemaakt aan hun boycotactie waarmee zij op 1 juli begonnen waren uit protest te gen de provinciale regeling voor de volksgezondheid, waarbij de gehele medische zorg voor de be volking van overheidswege wordt geregeld, f van New York) meldde eerder dat er brand in de DC 7c was uitgebroken. Het vliegtuig stond op het punt om een noodlanding te maken op het vliegveld, zo voegde men er aan toe, maar de gezagvoer der besloot tenslotte om terug te keren naar Idlewild. De piloot deelde via de radio mee, „dat de moeilijkheden verholpen waren". Een zegsman van de K.L.M. in New York zei, dat er zestien passagiers en negen beman ningsleden aan boord van het toestel waren. De brand ontstond in één der motoren toen het vliegtuig naar zijn kruishoogte klom. Het vuur werd tijdens de vlucht bedwon gen. De piloot zou over de radio meegedeeld hebben, dat het toe stel geen ernstig gevaar had ge lopen. De passagiers van het K.L.M.- toestel, die ondergebracht zijn in een New Yorks hotel, zouden later op de dag met hetzelfde vliegtuig naar Amsterdam gaan. zichte van de Bunker-voorstel len. Ik wil daarom herhalen wat ik reeds aan de heer Zain, mijn Indonesische collega in Wash ington. heb gezegd. De Nederlandse regering aan vaardt de Bunker-voorstellen in beginsel. Dit betekent dat mijn regering de volgorde aanvaardt van de gebeurentissen zoals neergelegd in punt twee en drie van die voorstellen. Na de phase van V.N.-bestuur zal er, een pe- door Indonesië, gevolgd, na een nog vast te stellen aantal jaren, door de uitoefening van het zelf beschikkingsrecht door de Pa poea's. De aanvaarding door de Ne derlandse regering van het voor afgaande is slechts afhankelijk van de ene voorwaarde, vermeld in punt vier van de Bunker- voorstellen, n.T. dat de Neder landse regering toereikende waarborgen ontvangt voor de beveiliging van de belangen, met inbegrip van het zelfbeschik kingsrecht, van de Papoea's". Tot dusver de verklaring van riode komen van volledig bestuur dr. Van Roijen. Bij een treinongeluk op rond 12 kilometer van Dijon in Frank rijk zijn maandagmiddag 28 men sen om het leven gekomen en 52 gewond. De sneltrein, die van Parijs op weg was naar Marseille, kwam uit een lange tunnel en reed liet viaduct op, dat een vallei en de rivier de Ouche overspant. Op een gegeven ogenblik ontspoor den vijf wagons. Eere van de wagens stortte in de beboste ravijn. De voorste wagon die ont spoorde was een bagagewagen, die direct achter de locomotief gekoppeld was. De twee wagons, die daarna kwamen, bleven in de rails. Het was de zevende wa gon die in het ravijn stortte. Drie spoormannen, die met de trein meereisden, sloegen direct alarm via de telefoon. Enkele Volgens een gezaghebbende Westerse zegsman bestaat de mogelijkheid dat de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, en zijn Rus sische collega, Gromiko, hun vertrek uit Genève enkele dagen zullen uitstellen om de kwestie- Berlijn te bespreken. Van Ame rikaanse zijde kon men dit be richt niet bevestigen. Minister Rusk zou volgens de huidige plannen woensdag of donderdag najjr.Washington ver trekken. minuten later kwam het red dingswerk op gang. Brandweer auto's, ziekenwagens en vracht auto's gingen onmiddellijk op weg. Drie uur na de ramp wa ren honderden redders nog steeds bezig ingesloten passagiers te bevrijden. Van de zijde van de Neder landse Spoorwegen is meege deeld, dat er geen Nederlandse rijtuigen meereden in de veron gelukte trein. De trein was om 12.25 uur van het Gare de Lyon in Parijs vertrokken. Er waren alleen maar eerste- en tweede klaswagens. Zij is mevr. L. de Fouw—Vrijheid uit Napier. Nieuw-Zeeland, en ze was na een bezoek aan haar ouders in Den Haag op de terug weg van Schiphol naar Auckland (Nieuw-Zeeland). Volgens een mededeling van de C. P. A. in Nederland behoort zij tot de 15 overlevenden van de ramp, maar of zij al of niet ge wond is was gistermiddag hier niet bekend. Zaterdagmiddag stapte zij met een vijftal andere (buitenlandse) passagiers op Schiphol in de DC-8 van de C. P. A., die op deze lange route naar Australië het deel tot aan Honoloeloe voor zijn rekening neemt. Vandaar wordt het laatste deel van de reis over de Stille Oceaan steeds door een Bristol Britannia uitgevoerd, om dat op de Fiji-eilanden, waar tus senlandingen worden gemaakt, geen landingsbaan aanwezig is voor straalverkeer. Het betreft hier vlucht nr. 301 van Amsterdam via Vancouver, Honoloeloe, de Fiji-eilanden en Auckland (Nieuw-Zeeland) naar Sydney in Australië. Maandagochtend stapte mevr. De Fouw met ongeveer 40 andere passagiers op Honoloeloe in de Bristol Britannia, die dus via de Fiji-eilanden en Auckland naar Sydney zou vliegen, doch kort na de start ging er iets mis. Volgens een mededeling van de C. P. A. besloot de gezagvoerder naar Honoloeloe terug te keren, doch uit veiligheidsoverwegingen open de hij eerst boven de Oceaan zijn benzinetanks, teneinde bij de lan ding minder brandstof en dus minder gevaar voor brand aan boord te hebben. Het baatte niet. Met de propeller van de eerste der vier motoren in de vaanstand arriveerde de machine boven het vliegveld, ontplofte en vloog in brand. Het was het eerste onge luk op deze luchtlijn. De route Vancouver—Sydney over de Stille Oceaan is de eerste intercontinentale lijn, die ooit door de C. P. A. is gevlogen. Zij werd in 1949 geopend. In 1955 werd de lijn van Vancouver door getrokken naar Amsterdam als eindpunt in Europa. Volgens het ziekenhuis in Ho noloeloe is één van de overleven den Johan H. Kauffmann uit Amsterdam. De luchtvaartmaat schappij had eerder opgegeven dat deze passagier uit Auckland (Nieuw-Zeeland) afkomstig was. President Kennedy heeft maan dag op zjjn persconferentie in Washington, die via de Telstar naar Europa werd uitgezonden, verklaard dat Amerika geen kernproeven meer zal doen „als het er tenminste niet toe gedwon gen wordt en als zijn veiligheid niet bedreigd wordt". De Ver. Staten zullen een ana lyse maken van de serie proeven, die de Russen volgens hun jong ste bekendmaking zullen nemen en „nagaan of deze proeven een gevaar voor de veiligheid van Amerika bctkenen". BERLIJN Kennedy zei, dat er bij het overleg over Berlijn tussen Dean Rusk en diens Russische collega Andrei Gromiko geen vorderin gen waren gemaakt. Vóór hij uit Genève zou vertrekken, zou Rusk echter nogmaals een onderhoud met Gromiko hebben. Het feit, dat er geen vooruitgang was ge boekt inzake Berlijn was een reden voor bezorgdheid en hield ook wel enig gevaar in. Kennedy legde er nogmaals de nadruk op, dat de rechten van 't Westen in Berlijn uit de laatste wereldoorlog stammen en niet on derhevig zijn aan eenzijdige af schaffing. Op het ogenblik werd er nog steeds met de Russen over Berlijn gepraat. Deze politiek van overleg, aldus Kennedy, zal zo lang mogelijk worden voortgezet. Het periodieke overleg met de Russische ambassadeur Dobry- nin zal dan ook, naar Kennedy hoopte, niet worden verbroken. DOLLAR WORDT NIET GEDEVALUEERD Op zijn persconferentie ver klaarde Kennedy dat de Verenig de Staten niet zullen overgaan tot devaluatie van de dollar. De president zei dat de Verenigde Staten de internationale beta lingsbalans tegen het eind van het komende jaar in evenwicht hoopten te brengen. Naar hij ver klaarde heeft het geen enkel nut als de Amerikaanse dollar wordt gedevalueerd. De president wees erop dat, indien de Ver. Staten hun geld- eenheid zouden devalueren, ande- re landen hun monetaire stelsels eveneens zouden devalueren; dit zou tot niets leiden. In antwoord op een vraag, waarom de Ver. Staten buiten- Het ontstaan van een neutraal Laos is maandagochtend om tien voor elf een feit geworden door de ondertekening van een ak koord dat de onafhankelijkheid en neutraliteit van Laos plechtig garandeert. De ondertekening op het Euro pese hoofdkwartier van de V. N. in Genève, door de vertegen woordigers der veertien landen die gedurende 14 maanden over dit akkoord hebben onderhandeld, nam 25 minuten in beslag. De Britse minister van Buiten landse Zaken, Home, en zijn Rus sische ambtgenoot, Gromiko, schudden elkaar na afloop harte lijk de hand en de Brit verklaar de: „Dank u zeer voor al uw medewerking". Zij waren de twee voorzitters van de conferentie over Laos. Prins Soevanna Phoema, pre mier van de Laotiaanse regering, verklaarde tot de afgevaardigden diep getroffen te zijn en de dank van zijn regering en de Laotiaan se regering over te brengen. Premier Chroesjtsjov heeft in een boodschap aan de conferentie verklaard dat het akkoord een „grote overwinning is voor de po litiek van vrede en samenwer king tussen landen die tot ver schillende sociale stelsels beho ren". Hij zag in de totstandko ming een bewijs dat alle interna tionale vraagstukken, hoe inge wikkeld ook, kunnen worden op gelost met goede wil en een ge past rekening houden met de we- dexzijdse belangen. landse houders van dollars toe staan deze te verwisselen tegen goud, zei presdent Kennedy; „In dien de Verenigde Staten zouden weigeren dollars in ontvangst te nemen in ruil voor goud, zou iedereen de gouden standaard verlaten. Dit zou de grootste stap achterwaarts betekenen, die dc Verenigde Staten zouden kunnen nemen sedert het eind van de tweede wereldoorlog. Ik ben van mening dat allen, die in het bui tenland dollars aanhouden, een zeer goede belegging hebben De historische tëlevisieuitzen- ding begon toen de satelliet zich op een hoogte van 4.800 km van het Zuidamerikaanse continent naar de noordwestkust vafi Afri ka bewoog. In Amerika zorgde het televi sieontvangststation in Andover in de staat Maine voor. versprei ding van het programma over de drie Amerikaanse televisie-om roepen, de Canadese omroep en de Mexicaanse stations. Aan het begin van de uitgezon den persconferentie zei president Kennedy, dat de satelliet eigen lijk zó hoog zou moeten zijn, dat hij in staat is berichten van bei de zijden van de wereld over te brengen. „Dit is natuurlijk van essentieel belang voor de vrede", zei hij. Ook in Parijs en Bonn is de uit zending goed ontvangen, zowel geluid als beeld waren goed. In West-Duitsland waren miljoenen in staat president Kennedy tc zien alsof het een uitzending van uit het land zelf betrof. KONGO Kennedy was „zeer bezorgd" over de toestand in Kongo en het mislukken van de pogingen om Katanga weer in Kongo te doen opnemen. Volgens de president verliep de tijd niet in 't voordeel van de centrale Kongolese rege ring onder leiding van premier Adoela. De grote economische hulpbronnen van Kongo lagen in Katanga en de maatschappij (Union Minière), die deze bron nen beheerde, betaalde slechts be lasting aan de Katangaanse rege ring, waardoor de regering-Adoe- la zonder geldmiddelen bleef. Kennedy zei, dat zijn regering de pogingen van de Ver. Naties om Katanga weer met de rest van Kongo te verenigen, krachtig steunde. GEEN TELEFOONVERBIN DING MET KREMLIN Kennedy deelde mede, dat hij niet van plan was om een recht streekse telefoonverbinding met het Kremlin tot stand te laten brengen. Zoals bekend zijn er on langs berichten verschenen over 'n dergelijke telefoonverbinding, waardoor voorkomen zou moeten worden dat er „per ongeluk" een oorlog uitbreekt. In onze verhou ding tot de Russen gaat het niet om verbindingen, zo zei Kenne dy. DE KERNPROEVEN De Amerikaanse president ging nader in op de verklaring die de Amerikaanse onderhandelaar in Genève, Arthur Dean, kortgele den heeft afgelegd. Dean zei toen dat het als resultaat van de jong ste gegevens over de Amerikaan se kernproeven misschien moge lijk zal zijn om tot een overeen komst over het staken van de kernproeven te komen zonder dat er bepalingen over inspecties ter plaatse in de Sowjet-Unie in op genomen behoeven te worden. Kennedy verklaarde, dat Dean hiermee niet het huidige stand punt van de Ver.Staten'haa weergegeven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1