ilJS me MAST aak N DAERT Sowjet-Unie hervat kernproeven Lancering „Mariner I mislukt De vakantiedrukte s.s. Waterman bracht gezinnen uit Nieuw-Guinea mee LAOS Minister Luns niet naar Washington HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Overleg Oe Thant-Soebandrio Incidenten in Antwerpen lag 21 juli 1962 5TRAAT 51-53 F O O N 2257 N E U Z E"N LEROUX Axel MAANDAG 23 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5656 BERLIJN DE PRINSESSEN IN DE NED. ANTILLEN KAMPERENDE VAKANTIEGANGERS DE ONTDEKKING VAN ONDERGRONDSE KERNPROEVEN BOMAANSLAGEN TEGEN BERLIJNSE MUUR INDONESIË EN NIEUW-GUINEA VONNIS OVER DJILAS BEVESTIGD BIJEENKOMST VAN BRITSE FASCISTEN VERSTOORD L" ADRES VOOR HOBBYHUIS lieuYvstraat 15 TERNEUZEN TEL. 2216 VERANCIER Telefoon 2380 gen >theken tingen Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling, vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Sowjet-Unie heeft besloten haar kernproeven te hervatten niet het beproeven van de nieuw ste typen kernwapens. Dit heeft het Sowjct-persbureau Tass za terdagavond meegedeeld. De proeven zijn nodig gewor den door de jongste Amerikaan se kernproeven, aldus een ver klaring van de Sowjct-règering, die door Tass wordt aangehaald. AUe voorzorgen zullen worden genomen 0111 de radio-actieve neerslag tot een minimum te be perken. De Sowjet-Unie heeft in dit opzicht aanzienlijke resulta ten geboekt, zo wordt gezegd. Zoals bekend hebben in de Vei". Staten in de afgelopen twee maanden een serie proeven in het gebied van Christmas Island en Johnston Island in de Stille Oceaan gehouden, waaronder een proef op grote hoogte. Vandaag of morgen zal weer een proef op grote hoogte worden gehouden. In de Sowjet-verklaring wordt nog gezegd, dat de V. S. de eer ste kernproeven hebben geno men en dat de Sowjet-Unie daar om het recht van antwoord heeft en de laatste mag zijn die proeven neemt. De Sowjet-Unie zal maatregelen nemen tegen over degenen die agressieve be doelingen tegen haar hebben en met een preventieve oorlog drei gen, aldus de verklaring. De Sowjet-regering geeft de Ver. Staten en hun bondgenoten de schuld voor het feit dat er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen over beëindiging van kernproeven. Zij beschuldigt deze landen ervan dienaangaande voorstellen te doen die neerko men op spionage. Zij dringt er De eerste Amerikaanse poging om in de geheimen van de pla neet Venus door te dringen is zondagmorgen mislukt, toen de Atlas-Agena-raket die het ruim tevoertuig „Mariner 1" voor zijn ongeveer 360 miljoen kilometer lange reis in de ruimte had moe ten brengen, van haar vastge stelde baan afweek en moest worden vernietigd. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart is ondanks deze mislukking voornemens nog binnen een maand een tweede proef te nemen. Zondagmorgen steeg de raket, met de 202 kg wegende „Mariner 1" in haar neuskegel, onder het ochtendgloren statig het lucht ruim in, in een der meest spec taculaire lanceringen die men ooit op Cape Canaveral had ge zien. Eerst later kwam men tot het besef dat de vuurgloed, die na de lancering werd gezien, voor een deel te wijten was aan de vernietiging van de raket. De veiligheidsofficier van de lan ceerbasis bracht de raket 290 seconden na het afschieten tot ontploffing, waarna de overblijf selen van raket en ruimteschip in vlammen gehuld in de Atlanti sche Oceaan terecht kwamen. Het was de bedoeling dat de „Mariner 1" binnen een afstand van 16.000 kilometer een vlucht van een half uur langs het met wolken bedekte oppervlak van de „Avondster" zou maken, op 8 MINDER KOUD Een op de Noordzee aanwezige depressie verplaatste zich zondag in de richting van zuid-Noorwe- gen. Boven de Golf van Biskaje cn Ierland begon zich toen een rug van hogedruk te ontwikke len. Dit zal bij ons tot gevolg hebben, dat vandaag de wind gaat waaien tussen west en noordwest en in kracht afneemt. Daarbij wordt tevens iets droge re lucht aangevoerd, waarin zon nige perioden verwacht worden en slechts hier of daar een bui. In de temperaturen komt niet veel verandering. medegedeeld door het K.N.M I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden Zonnige perioden en slechts hier en daar een bui. Overwe gend matige wind tussen zuid west en noordwest. Over het al gemeen weinig verandering in temperatuur. MAANDA.G 23 JULI v.m. Breskens 606 Terneuzen 6.41 Hansweert 7.21 Walsoorden 7.31 DINSDAG 24 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.00 7.35 8.15 8.25 n.m. 6.26 7.01 7.41 7.51 n.m. 7.20 7.55 8.35 8.45 ZON MAAN op onder op onder Juli 23 4.47 20.45 23.57 12.19 24 4.4S 20.44 13.37 25 4.50 20.42 0.23 14.53 26 4.51 20.41 0.52 16.07 27 4.52 20.39 1.25 17.16 28 4.54 20.38 2.05 18.19 december. Alvorens daarna in een baan om de zon te gaan, zou de „Mariner 1" gegevens om trent de planeet naar de aarde hebben moeten seinen, die ge bruikt zouden kunnen worden voor het uitstippelen van een reis door de ruimte door toe komstige astronauten. De voorbereidingen voor het lanceren van „Mariner 2", zullen minstens vier en twintig dagen in beslag nemen. Na 10 septem ber a.s. zal het negentien maan den duren alvorens de positie van Venus ten opzichte van de aarde gunstig zal zijn voor het nemen van een nieuwe proef. Verleden jaar heeft de Sow jet-Unie een soortgelijke poging ondernomen. Zij mislukte echter, omdat het radiocontact met het Russische ruimtevaartuig verlo ren ging. opnieuw bij deze landen op aan akkoord te gaan met een over eenkomst met controle door na tionale middelen om kernproeven te ontdekken. De laatste serie proeven van de Sowjet-Unie in de dampkring, waaronder het tot ontploffing brengen van een kernwapen in de orde van vijftig megaton, be gon 1 september j.l. Hierdoor kwam een einde aan een vrijwil lige schorsing der proeven door de Ver. Staten, de Sowjet-Unie en Engeland. Deze periode strekte zich over drie jaar uit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een zaterdagavond uitgegeven verklaring het besluit van de Sowjet-Unie om de kernproeven te hervatten „verontrustend nieuws" genoemd. Het brengt in herinnering dat de Sowjet-Unie vorig jaar reeds kernproeven hield, toen zij in september het moratorium op deze proeven verbrak. Het State Department betreurt liet, dat het Sowjerussische besluit komt „zo kort nadat j.l. maandag de ont wapeningsbesprekingen in Genè- ve zijn hervat". Volgens gezaghebbende Wes terse kringen in Genève hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de vier Westelijke grote mogendheden bij het over leg dat zij zaterdagavond voerden niet over het Sowjetrussische be sluit gesproken. Het was de deel nemers aan het ontwapenings- overleg in Genève reeds enige tijd bekend, dat de Sowjet-Unie haar kernproeven wenste te her vatten, aldus deze kringen. Bij het gesprek van twee en een half uur over Berlijn, dat de ministers van Buitenlandse Za ken van Amerika en de Sowjet- Unie, Rusk en Gromyko, zater dagavond hebben gevoerd, is geen voortgang gemaakt, zo wordt van Westelijke zijde mee gedeeld. Gromyko had slechts het bekende Russische standpunt herhaald. toonaangevend voor mouêrne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Toen do Prinsessen Irene en Margriet dinsdag op St. Maarten waren aangekomen, maakten zij in de loop van die dag tijdens de verschillende evenementen reeds kennis met enkele „steelbands". Daar er de volgende avond mu ziek zou zijn in hotel Little Bay, waar de Prinsessen verblijven, vroegen zij gezaghebber Beaujon of niet die bepaalde steelband zou kunnen komen, die zij het aardigst vonden spelen. Tot hun teleurstelling was er die avond een ander orkest en donderdag werd het verzoek herhaald. Vrijdagavond, toen het officiële gedeelte van het bezoek achter de rug was en de Prinsessen des avonds de maaltijd hadden ge bruikt, kwam tot hun verrassing de bewuste steelband de dans muziek verzorgen. In het gezel schap van de Prinsessen bevon den zich onder meer enige offi cieren van de „Van Ewijck" en weldra zweefden beide Prinses sen over de cfensvloer, waar niet alleen Latijnsamerikaanse dan sen werden gedanst, maar ook de twist, waaraan Prinses Irene zich waagde. Beide Prinsessen sloegen bijna geen dans over. Tot ruim twaalf uur 's avonds ging het dansen door. ~k Nabij Souk cl Arba in Tunesië is zaterdag een bus in een ravijn gereden. Twaalf jongelieden werden gedood en 43 gewond. De spoorwegen hebben het gisteren drukker gehad dan op andere zondagen. Alleen in het district Amsterdam is het vrij rustig geweest, terwijl er uiter aard ook weinig strandverkeer was. De grootste moeilijkheden wer den weer veroorzaakt door de buitenlandse treinen, die vaak ver over tijd de grens passeer den. Zo kwam de expres uit War schau en Berlijn een uur te laat aan en de D-trein uit Villach was tengevolge van een bot sing met een goederentrein in Oostenrijk zelfs twee uur over tijd in Hoek van Holland, zodat 25 passagiers de boot naar Har wich misten. Een extra trein uit Salzburg met 500 Engelse stu denten had vijftig minuten ver traging, maar de boot heeft op deze trein even gewacht en de studenten konden zich nog net op het nippertje inschepen voor de laatste etappe van hun thuis reis. Naar de A.N.W.B. meedeelt, heeft de kampeerinformatie- dienst dezer organisatie vrijdag avond de mededeling doen uit gaan, dat de kampeerterreinen op Schiermonnikoog en op ver schillende plaatsen langs de kust vol waren. De kampeerterreinen op Vlieland liepen zaterdag vol. Op Terschelling en Ameland was zondagmorgen nog plaats. Op Texel is nog voldoende gelegen heid de tenten op te slaan. Op het eiland Walcheren zijn ook vele kampeerterreinen bezet en dit weekeinde raken ook vele terreinen in het kustgebied vol. Andere terreinen bieden echter nog voldoende plaats aan kam peerders, die elders geen gele genheid vinden hun tenten op te slaan. Ook Zuid-Limburg staat in het middelpunt van de belangstel ling der kampeerders. Over het algemeen kan gezegd worden, dat er een voldoende spreiding plaats vindt, zodat kampeerders, die een bepaald terrein niet te recht kunnen, op een in de buurt gelegen kampeerplaats kunnen worden opgevangen. Hoewel het vrijdagavond j.l. al duidelijk was, aldus de A.N.W.B., dat op gro te schaal gekampeerd zou gaan worden en dat zeer velen met vakantie zouden gaan, kan er werkelijk niet van een chaos worden gesproken, zoals som migen hadden voorspeld. Zaterdag is voor de spoorwe gen verreweg de drukste dag ge weest van dit vakantieweekend. Er reden in totaal acht extra treinen, terwijl 63 treinen wer den versterkt, 23 meer dan men van plan was. Desondanks moest men 's ochtends in Eindhoven, Breda en Arnhem reizigers laten staan. In Eindhoven bleven om negen uur 250 mensen op het perron achter. Ze zijn even later echter meegenomen door een militaire trein. Zaterdag heeft de grenspost bij Vaals de grootste drukte te ver werken gekregen. Naar schatting zijn daar 60.000 mensen gepas seerd; ongeveer evenveel Neder landers gingen de grens over als buitenlanders binnenkwamen. Om half tien 's avonds was er nog doorlopend verkeer. Hier pas seerden vooral veel Belgen op doorreis naar hun verwanten in de bezettingszone in Duitsland. De Belgen hadden namelijk zater dag een feestdag, 's Middags kwam te Vaals een oponthoud van ruim een uur voor en vorm den zich rijen van twee tot drie km lengte. Dit lag in hoofdzaak aan de controle die de Duitse douane op de uit Nederland ko mende Duitsers, die inkopen had den gedaan, uitoefende. Boven dien is de accomodatie in Vaals niet op een dergelijke drukte be rekend. Zeer druk was het ook aan de grenspost bij Eijsden. Hier had het verkeer echter een vlot ver loop. Dit was ook het geval bij de doorlaatposten bij Elten en Wern- hout. Overal was er behalve een druk inkomend, ook veel uit gaand verkeer. Bij Wernhout passeerden naast veel Belgen ook vrij veel Fransen en Engelsen. Bij Denekamp werden vrij veel Scandinaviërs opgemerkt. Bijzonder druk is het ook op Texel, waar naar schatting 7.000 vakantiegangers, voor zeker de helft Duitsers, zijn aangekomen. Alle beschikbare materieel werd door de bootdienst ingezet. Hon derden auto's zijn van het vaste land overgebracht. Op het terrein voor sociaal toerisme bij De Koog zijn duizenden kampeer ders neergestreken. Valkenburg heeft de drukte wel kunnen verwerken. Hier zijn hoofdzakelijk Nederlanders heen getrokken. Over het algemeen is het in geheel Zuid-Limburg druk. Bij het veer Zijpe—Anna Jaco- bapolder, naar SchouwenDui- veland, was de bele dag een wachttijd van enkele uren nodig, hoewel beide ponten in de vaart waren. Zondagmorgen is in de Rotter damse haven het s.s. Waterman van de N.V. Trans Oceaan aange komen met aan boord 64 passa giers, hoofdzakelijk Indische Ne derlanders, afkomstig; uit Nieuw- Guinea. Reeds om 4 uur in de ochtend stonden de meesten al langs de reling om een eerste blik te werpen op hun derde va derland. Hun derde vaderland, omdat zij eerst in 1950, met ach terlating van 't grootste deel van hun hebben en houden, Indonesië sië moesten verlaten en nu, ach terhaald door de gebeurtenissen, wederom gedwongen zijn onder dezelfde omstandigheden Nieuw Guinea de rug toe te keren. Sommigen betaalden de reis zelf. anderen kregen de reiskos ten van Sociale Zaken. Op een enkele uitzondering na hebben zij geen enkel contactpunt in Neder land en is hun toekomst dus in alle opzichten onzeker. Deson danks heerste er aan boord be slist geen» gedeprimeerde stem ming. Men bleek groot vertrou wen te hebben in de mogelijkhe den, die Nederland hun bieden kan. De groep, die zondagmorgen arriveerde, bestond voornamelijk uit „particulieren"; mensen dus die in Hollandia of in Sorong een winkel of een bedrijfje hadden of daar als geschoolde werk krachten bij een bedrijf in dienst zijn geweest. In enkele gevallen was het gezinshoofd nog in Nieuw Guinea achtergebleven. Vijf van deze groep men zou geneigd zijn hen vluchtelingen te noemen zijn ouder dan 70 jaar. Zij hopen nog slechts een rustige oude dag in Nederland te mogen hebben. Er waren ook 20 kinde ren, die met hun grote bruine ogen alles nauwlettend opnamen wat er te zien was. De financiële problemen voor deze Nederlanders zijn groot. De ontwikkelingen van de laatste maanden hebben de waarde van Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen, verklaren de landen die in Genève hebben deelgenomen aan de conferentie over Laos in het heden te onder tekenen internationale akkoord; 1. dat zij zich zullen onthouden van daden die de vrede in Laos in gevaar kunnen bren gen; 2. dat zij zich zullen onthouden van directe en indirecte in menging in de binnenlandse zaken van Laos; 3. dat zij geen politieke voor waarden zullen verbinden aan economische hulpverlening; 4. dat zij Laos niet in enig bond genootschap zullen brengen dat onverenigbaar is met de neutraliteit; Volgens de conservatieve Sun day Times heeft de Britse com missie voor atoomenergie beslo ten in verschillende delen van de wereld vier stations te bouwen voor het ontdekken van onder grondse kernproeven omdat een nieuwe Britse ontdekkingsme thode doeltreffend zou blijken. Naar schatting zouden twaalf stations voldoende zijn voor het ontdekken van elke geheime Russische proef. Twee stations zouden reeds zijn gebouwd, een in Engeland en een in de Ver. Staten. Onbekende daders hebben in de nacht van zaterdag op zondag een bomaanslag gepleegd tussen de muur tussen West- en Oost- Berlijn. De aanslag had plaats op de Potsdammer Platz, in het Westelijk stadsdeel. Er werd een gat van 2% bij 1 meter in de muur geslagen. Zondagmorgen werd het door Oostberlijnse arbeiders gedicht, onder toezicht van acht grens wachters. dat zij de wens van Laos eer biedigen om geen bescher ming te aanvaarden van enig militair bondgenootschap zo als de ZO AVO; dat zij grondgebied van Laos niet zullen gebruiken voor inmenging in de aangelegen heden van andere landen; 7. dat zij niet het grondgebied van enig land, hun eigen in begrepen, zullen gebruiken om zich in de binnenlandse zaken van Laos te mengen. Laos zelf verklaart neutraal te zullen blijven. De 13 ondertekenende landen verplichten zich tot onderling overleg voor het geval de soe vereiniteit of de neutraliteit van Laos zouden worden geschonden. Als het buitenlandse militaire en para-militaire personeel zal bin nen de kortst mogelijke tijd uit Laos worden teruggetrokken. Alleen die wapeninvoer is toege staan, die Laos nodig oordeelt voor de eigen defensie. Waarnemers merken op, dat de conferentie niets heeft bepaald over de integratie van de drie militaire groeperingen de rechtse, de neutralistische en de procommunistische troepen. De nieuwe coalitie regering acht dit een binnenlandse aangelegen heid, die buiten het werkterrein van de conferentie valt. Aan de Geneefse conferentie is, behalve Laos, deelgenomen door de volgende 13 landen; Birma, Cambodja, Canada, Chi na, Noord-Vietnam, Frankrijk, India, Polen, Zuid-Vietnam, de Sowjet-Unie. Engeland en de Verenigde Staten. hu bezit sterk verminderd. Eén vertelde, dat een goede auto bij verkoop slechts ƒ85 had opge bracht en een ander kreeg voor zijn stukje grond slechts een vier de van de waarde. Een teleurstel ling was het, dat niemand op Ha waii van boord mocht wegens het ontbreken van de vereiste visa. In heel Nieuw Guinea is geen enke le Amerikaanse ambtenaar, die visa kan verlenen. Het is niet uit gesloten, dat de Amerikaanse ambtenaren in Honolulu zo streng waren omdat de Water man ook als troepentransport schip heeft dienst gedaan. So rong, zo vertelde iemand, is een vrijwel verlaten plaats leeg en uitgestorven en het is daar ze ker voor de Nederlanders afge lopen. In Hollandia is het leven nog normaal. Er waren ook twee Papoea's' aan boord: de tweejarige Bertje, die door de familie Kunst is ge adopteerd en een 21-jarige ver pleger uit het hospitaal in Hol landia. De laatste kan een bijzon dere geluksvogel worden ge noemd, omdat de verpleegsters uit dit hospitaal geld bijeen heb ben gebracht om hem de reis naar Nederland te laten maken en daar zijn opleiding tot zieken verpleger te voltooien. De heenreis van de Waterman, met 1000 militairen aan boord, zo zeide kapitein D. J. van dei- Wiel, was even vlot enplezierig verlopen. Speciaal de ontvangst op Curacao en in Hollandia, waai de bevolking haar beste beentje voorzette, was een prettige on derbreking van de reis. De chef van de Indonesische legerstaf, generaal majoor Ach- mad Jani heeft op een tournee door Midden-Java, te Semarang gezegd, dat na het terugwinnen van Nieuw-Guinea door Indone sië, daar een tijdelijk militair gezag zal worden ingesteld, dat zal worden gevolgd door een burgerlijk bestuur. Volgens Jani zal er binnen een week na c'e ontruiming door de Nederlan ders, in Nieuw-Guinea geen be- stuurs-vacuum meer zijn, aan gezien in Indonesië diverse be- stuurseenheden voor dit gebied in voorbereiding zijn. Jani zei voorts, dat de inspan ning voor de bevrijding van Nieuw-Guinea zal worden voort gezet, met of zonder onderhan delingen en dat het gebied nog dit jaar weer bij de republiek moet worden gevoegd. De Indo nesische regering kan degenen, die thans in een dodelijk gevecht zijn gewikkeld om West Nieuw- Guinea onder het bestuur van de republiek te brengen, niet over het hoofd zien en in de steek laten en ook daarom zal de strijd worden voortgezet, al dus Jani. Bij aankomst op Schiphol heeft de minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, gistermiddag verklaard niet van plan te zijn op korte termijn naar Washington te gaan in verband met de on derhandelingen over de kwestie- Nieuw-Guinea. Wel zou hij in de eerste helft van september zoals gebruikelijk naar de Verenigde Staten gaan om de vergadering van de Verenigde Naties bij ie wonen. Minister Luns, die terug keer de van een officieel bezoek aan Rome en een privé-bezoek aan Zwitserland, verklaarde voorts dat hij in het begin van oktober zal optreden als voorzitter van de E.E.G.-onderhandelingsdele- gatie die met Engeland zal spre ken over toetreding van dit land tot de gemeenschap. Minister Luns zei in Genève geen contac ten te hebben gehad met zijn Amerikaanse collega Dean Rusk of andere politici. Vandaag ver trekt minister Luns naar Brus sel, waar hij dinsdagmiddag een gesprek zal hebben met zijn Bel gische collega Spaak. Minister Luns zei zeer tevre- van de besprekingen, die hij met de Italiaanse regering heeft ge voerd. „We zijn het wat betreft de Europese zaken eens gewor den over de procedure en het tijdschema. Hoe dit zal uitpakken zal van de komende gebeurtenis sen in Brussel afhangen", aldus de bewindsman. Over de toetreding van Enge land tot de E.E.G. merkte hij op, dat Engeland vóór 10 september wil weten waar het aan toe is in verband met de vergadering van het Gemenebest. „Maar om door te kunnen gaan met de toetre dingsplannen van Engeland moe ten alle zeven toekomstige part ners het eerst eens worden. De Nederlandse regering is bereid haar pogingen hiertoe voort te zetten. Het is niet onmogelijk, dat er een gezamenlijk standpunt wordt gevonden", aldus minister Luns tijdens een kort interview, dat hij de pers toestond. In en om de Keilige-Geestkerk te Antwerpen hebben zich zon dag andermaal incidenten voor gedaan. Op het middaguur ver drong zich een grote menigte voor de kerk bij de aanvang van de eredienst. De Franstalige preek werd gestoord door ge kuch en geroep, zodat de kansel redenaar een beroep moest doen op de politie, die enkele mani festanten uit de tempel dreef on der gejoel en handgeklap. Na de Mis werd buiten de kerk „Frans den te zijn over de resultaten kiljons buiten" geroepen terwijl „De Vlaamse leeuw" en andere strijdliederen gezongen werden. De betogers werden door de po litie in vier groepen gescheiden en in zijstraten van de Mechelse Steenweg gedreven, waardoor een einde aan de betoging kwam. Twee manifestanten in de kerk een twee erbuiten werden opge bracht. Na vaststelling van hun identiteit konden zij huiswaarts gaan. Een Frans-sprekende tegen- betoger heeft zijn sigaret uitge doofd in het haar van een meis- De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soebandrio, hebben zaterdag op het hoofd kwartier van de V. N. in New York een onderhoud van bijna een uur gehad over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea. Soebandrio zei na afoop dat het een „vruchtbare uitwisseling van meningen over de uitvoering" van de voorstellen van de Ameri kaanse diplomaat Bunker voor de toekomst vanWestelijk Nieuw- Guinea was geweest. Op een vraag of zij hadden ge sproken over de mogelijkheid dat de geheime Nederlands-Indo nesische besprekingen worden voortgezet op 't V. N.hoofdkwar- tier met Oe Thant als bemidde laar, zei de Indonesische minis ter, dat deze kwestie nog een eind in de toekomst ligt. Hij verklaar de heden naar Washington te zul len terugkeren. Toen de Nederlands-Indonesi sche besprekingen voor dit week einde werden verdaagd, was in kringen in Washington verklaard dat aanzienlijke vorderingen wa ren gemaakt. In welingelichte Indonesische kringen van de V. N. waarschuw de men tegen de veronderstelling dat het probleem was opgelost, maar men zei dat in Djakarta de hoop bestaat, dat in de nabije je, dat met haar ouders op on geveer 200 meter van de kerk voorbijwandelde. De politie heeft een beroep op getuigen gedaan ter identificering van de dader, wiens handelwijze ook de ver ontwaardiging van de Frans sprekenden wekte. toekomst een regeling zal worden bereikt. Men verklaarde in deze kringen bemoedigd te zijn dooi de jongste ronde der besprekin gen. Het Servische opperste ge rechtshof heeft volgens betrouw bare kringen het in mei tegen Milovan Djilas uitgesproken vonnis bevestigd. De voormalige Zuidslavische vice-president, die wegens het onthullen van offi ciële geheimen tot vijf jaar ge vangenisstraf was veroordeeld, had bij dit hof beroep aangete kend. Het gewraakte werk was het in de Verenigde Staten uitge komen „Gesprekken met Stalin". Djilas werd in mei door de rechtbank in Belgrado tot in to taal acht jaar en acht maanden veroordeeld omdat een vroegere straf er nog bij kwam. Een bijeenkomst die de Britse fascisten zondag op Trafalgar Square te Londen hadden be legd, is tien minuten na het be gin door het publiek verstoord. Onder geroep van „Fascisten ga naar huis" verbrak het publiek de politieafzetting. Het ver scheurde spandoeken en verniel de de versterkingsinrichting. De toespraak van sir Oswald Mos- ley, de leider van de beweging, is niet doorgegaan. Hij had wil len spreken over de betekenis van Engelands.toetretlingUot de Euromarkt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1