m t^erué cjeneraaló SUN Soebandrio sprak met dr. Van Roy en over plan-Bunker De „Zuiderkruis" met 800 militairen in Nieuw-Guinea aangekomen 'V-kok Edmond Nicolas R IJS-TOE! m.wm. Weer o ver zicht Radio de Koek De Nederlands-Indonesische besprekingen over Nieuw-Guinea ZON- en MAANSTANDEN zullen oplopen. WEERBERICHT HOOGWATER Igtowlwill i &8P Eerste gevecht met Indonesische infiltranten op Vogelkop PI I itoofde vis? Natuurlijk in de roomboterp itoriteit. "ik weet dat alle meesterkoks, van van Lucullus tot heden, bakten en bakken :n met roomboter. En bij gekookte vis? eiersaus met citroen enroomboter i" ze van hun werk komen "om de hoek" dige moeders doen er dan nog iets op kje, een lepeltje hagelslag. En wat doen smullen dat 't een lieve lust is! 1 Dat is tenslotte iets om aan vast houden: voor weekend en vakantie nu eenmaal ideaal. Een boterham droogt niet uit, blijft lekker. En :o'n 'ra voor tussendoorkomt altijd 'tarten we weer? Hl DD1NG Frankering bij abonnement: Terneuzen icteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 1 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per aand 2.-1 Per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 21 JULI 962 18e Jaargang Nr 5655 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur Dc wereld heeft er weer een militaire dictatuur bij. Het leger heeft in Peru pre sident Frado afgezet en de macht in handen genomen. Zo hebben de generaals al bij voorbaat de presidents verkiezingen, die naar hun smaak niet de juiste kan- Jdidaat aan het bewind zou den brengen, ongedaan ge- Baakt. Dc verkiezingen zelf wa ren bijzonder rustig ver lopen. Ze leverden echter geen direct resultaat op. Victor Haya de la Torre behaalde wel de meeste stemmen, maar net niet ge noeg om onmiddellijk pre sident te zijn. Het parle ment zou nu moeten kiezen tussen hem, generaal Odria |n Belaunde Terry. In de lijn der verwachting Jag dat Haya de la Torre gekozen zou worden, de lei- Her van de Apra, het Ame rikaanse Volks Actiepartij, vaarbij men in aanmerking moet nemen dat de namen ran de partijen weinig over Ihun programma zeggen. ULTIMATUM Het leger wenste zelfs niet de kans te lopen dat Haya de la Torre president zou worden. De generaals stelden hem een ulti- natum: óf binnen twee dagen het land uit, óf afzien van de kandidatuur. De Apra maakte bekend dat De la Torre zich terug zou trekken om de natio nale eenheid niet in gevaar te brengen. De partij zou de kandi datuur van Odria steunen. Een besluit dat voor het leger overigens nog niet geheel en al aanvaardbaar was. Ook niet voor 't kabinet dat protesteerde tegen deze kwalijke gang van zaken en zijn ontslag aanbood toen presi dent Prado niet ingreep. En het leger bleef eisen dat alle ver kiezingsuitslagen ongedaan wer den gemaakt. Toen de burger lijke overheid niet snel genoeg de militaire bevelen opvolgde, werd de president eenvoudig aan de kant gezet. Nu is dit verschijnsel in het moderne Zuid-Amerika niet on gewoon. Een paar der kleinere landen hebben regelrechte mili taire dictators en in Brazilië en in Argentinië, de grootste, heb ben in de afgelopen paar jaar dc generaals ook meer dan eens de regering naar hun hand gezet. Het verschijnsel van een mili taire dictatuur lijkt onder geen enkele omstandigheid aanbe velenswaardig, maar er zijn ver schillen. Bijvoorbeeld in Pakistan en Nasser, waar het leger eigen lijk de enige instelling bleek te zijn die een geordende maat schappij in de hand kon houden en leiden. Misschien mag men ook Turkije bij deze groep re kenen. SOCIAAL OF ASOCIAAL P Juist in deze legers het sterkst spreekt dat in het geval Egypte vindt men onder de officieren velen die een sociale revolutie voor ogen staat, die de maatschappelijke opboüw moet verbeteren. Daar is het legcr niet geneigd de veranderingen in de samenleving te remmen, integendeel het pakt voorname lijk de rijke groepen aan, die juist om hun voorrechten te be waren gekant zijn tegen elke wijziging in de sociale structuur van de natie. In Zuid-Amepika vindt men dergelijke vooruitstrevendheid niet in militaire kringen, althans niet aan de top die voornamelijk gerecruteerd is uit de bevoor rechte kasten. Het is daarom zeker niet om de sociale vooruit gang te stimuleren dat de Peru viaanse militairen de dictatuur hebben ingesteld. Waarschijnlijk rr zullen ze aanvoeren dat ze Castroïstische avonturen van een nieuwe president hebben willen voorkomen, maar dat moet men niet al te serieus nemen: op al les wat zich tegen de bestaande en beslist niet de beste orde keert, wordt dit etiket geplakt. De Verenigde Staten pogen met veel geld de sociale struc tuur van Zuid-Amerika te ver beteren. Dit optreden van de generaals in Peru vergroot de kansen van het welslagen van Kennedy's Kruistocht voor de Vooruitgang bepaald niet. En het natuurlijke ongenoegen van de Peruvianen, die weer een kans voorbij zien gaan om hun lot te verbeteren, zal hen zeker rijp maken voor de propaganda van Cuba. Waarmee het leger juist het tegendeel bereikt van wat het zegt te beogen. (Nadruk verboden.) NoordiJtraat 102 - Telefoon 31» Terneuzen RADIOTELEFONIE NEW YORK-LONDEN VIA TELSTAR Voor het eerst is de Ameri kaanse kunstmaan Telstar ge bruikt voor een radiotelefonisch gesprek tussen New York en Londen. De satelliet maakte zijn 87ste omwenteling en bevond zich op 5000 km hoogte. Het gesprek werd gevoerd tussen Amerikaan se en Britse journalisten én heeft tien minuten geduurd. De woor den kwamen zeer duidelijk over. De „Zuiderkruis" is vrijdag middag met 800 militairen van de Kon. Landmacht aangeko men te Hollandia, op het laatste deel van de reis werd het schip begeleid door het fregat „Evert- sen". Dit is de tweede keer geduren de de afgelopen drie maanden, dat per schip militaire verster kingen naar Nieuw-Guinea zijn overgebracht. Het andere con tingent van ongeveer 800 man maakte de reis met de „Water man", die tweede Pinksterdag te Hollandia is aangekomen. Evenals bij de vorige aankom sten stonden op de kade Papoea- fluitorkesten opgesteld met de Nederlandse- en Westpapoea- vlaggen. Hun vaderlandse liede- sf**! ij ENKELE BUIEN Ten westen van Schotland ligt ;en depressie, die maar weinig 'an plaats verandert en geleide- h.ik minder diep wordt. Een rand- storing van deze depressie trekt over Het Kanaal en Zuid-Enge- Jantl naar het noordoosten. Ze veroorzaakt regen en onweers- Jouicn. dia vrijdagavond reeds het zuidwesten van ons land bereik ten. Aan de voorzijde van deze storing wordt aanvankelijk nog warme lucht uit Frankrijk aan gevoerd, maar later wordt na de frontpassage met zuidwestelijke winden lucht van maritieme oor sprong aangevoerd, waarin naast enkele buien opklaringen voor komen. Deze lucht is echter niet koud. zodat de temperaturen in het noorden van het land tot omstreeks 20 graden en in het nn., zuiden tot omstreeks 25 graden Juli op ZON MAAN 24 4.48 onder Op onder 20.47 23.07 9.39 20.46 23.32 31.00 20.45 23.57 12.19 20.44 13.37 20.42 0.23 14.53 20.41 0.52 16.07 20.39 1.25 17.16 20.38 2.05 18.19 medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Onbestendig Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien, waarvan sommige met onweer. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke rich tingen. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. KONINGIN FABIOLA BEZOCHT JEUGDKAMP Koningin Fabiola van België heeft in Rossignol, provincie Luxemburg, een jongerenkamp bezocht. Zoals uit dc foto blijkt, was men zeer gelukkig niet de komst van de koningin. ZATERDAG 21 JULI v.m. Breskens 4.28 Terneuzen 5.03 Hansweert 5.43 Walsoorden 5.53 ZONDAG 22 JULI v.m. Breskens 5.19 Terneuzen 5.54 Hansweert 0.34 Walsoorden 6.44 MAANDAG 23 JULI v.m. ren werden met groot enthou siasme begroet door de honder den over de railing hangende en in groene uniformen geklede militairen. De mensen van de fluitorkesten applaudisseerden op hun beurt voor de op het bovenste dek van de „Zuider kruis" aangetreden twintig le den tellende drumband, die het afmeren van het schip muzikaal begeleidde. Het enthousiasme van de nieuwe versterkingen bereikte echter zijn hoogtepunt toen, na dat de loopplank nauwelijks was neergelaten, een aantal zakken met post uit Nederland aan boord werd gebracht. De reis van Curacao naar Hol landia, die 3 Vi week duurde, is zonder bijzondere voorvallen verlopen, aldus vertelde tweede luitenant J. H. R. D. van Royen, de oudste zoon van de Neder landse ambassadeur, die te Washington de besprekingen met de Indonesische delegatie over de kwestie Nieuw-Guinea leidt. Hij is dienstplichtig offi cier en als pelotonscomman dant naai- Nieuw-Guinea gezon den. Na beëindiging van zijn stu die in de rechten is hij in augus tus 1961 or.der de wapenen ge komen cn op 21 juni j.l. per vliegtuig naar Curagao overge bracht. De vele vragen van journalis ten aan boord van de „Zuider kruis" beantwoordend zeide hij, nog niet te weten, welke bestem ming hem en zijn peloton wacht. Het is voor de 25-jarige, in Japan geboren officier de eerste keer dat hij in Nieuw-Guinea is. De reis met de „Zuiderkruis" is in goed weer gemaakt en hij roemde de „uitstekende sfeer" aan boord. Tijdens de reis kre gen de militairen les in Maleis en tropische hygiëne. Over het doel van het zenden der mili taire versterkingen is, zei luite nant Van Royen, tijdens de reis aan de troepen medegedeeld, dat het Nederlandse gebied van Nieuw-Guinea moet worden ver dedigd tegen infiltranten. Ruim een derde deel van de militairen is te Hollandia gede- barkeerd. Vandaag zal de „Zui derkruis" een aantal burger-pas sagiers voor Nederland aan boord nemen en de reis langs I de kust van Nieuw-Guinea j voortzetten om de overige mili- 'airen op hun bestemmingen af leveren. Naar vernomen wordt, heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken dr. Soeban drio donderdag reeds enkele uren na zijn aankomst in Washington een onderhoud ge had met de Nederlandse ambas sadeur, dr. J. H. van Roijen. Volgens Indonesische bron nen droeg het gesprek een zeer vrienschappelijk karakter en werd het laat op de avond op neutraal" grondgebied gehou den. Het gesprek duurde onge veer 1 Va uur. Naar hier verluidt hebben dr. Soebandrio en dr. Van Roijen gesproken over de uitvoering van het plan-Bunker dat voor ziet in de overdracht van het bestuur van Westelijk Nieuw- Guinea. Een Nederlandse dele gatie, die door dr. Van Roijen geleid wordt, en een Indonesi sche met Adam Malik, de Indo nesische ambassadeur te Mos kou aan het hoofd, hebben zo als bekend in de afgelopen da gen geheime besprekingen ge voerd over het plan-Bunker, en de vorderingen welke daarbij werden gemaakt hebben geleid tot het bezoek van dr, Soeban drio aan Washington. Volgens Indonesische functio narissen is nog geen afspraak gemaakt voor een volgende bij eenkomst van de twee delega ties. Later werd vernomen dat de heer Bunker een bijeenkomst van de beide delegaties tegen 8 uur vrijdagavond had voorge steld. Deze bijeenkomst zou worden gehouden op de geheim gehouden plaats buiten Washing, ton waar dr. Van Roijen en de heer Malik vroeger inleidende besprekingen hebben gevoerd. Dr. Soebandrio staat officieel nog altijd niet aan het hoofd van de Indonesische delegatie. Waarnemers zeiden evenwel dat het duidelijk was dat hij de leiding van de besprekingen aan de Indonesische kant op zich had genomen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban drio, heeft vrijdag verklaard, dat hij verdere besprekingen zal voeren met de Nederlandse am bassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, voordat in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties te New York officiële onderhandelingen zullen worden gevoerd. Dr. Soebandrio, die donderdagavond een gesprek met dr. Van Roijen had zei vrij dagavond tot verslaggevers dat het „een openhartige gedachten- wisseling" was geweest. Hij ver klaarde echter, dat er tijdens de geheime besprekingen tussen Indonesië en Nederland nog ver scheidene „routine-vraagstuk ken" moesten worden opgelost voor hij de Nederlanse ambas sadeur nogmaals zou ont moeten. Minister Soebandrio zei nog, van plan te zijn in Washington te blijven waar hij zijn volgen de bespreking met dr. Van Roijen zal houden. In Amerikaanse officiële krin gen wordt vernomen, dat de be sprekingen tussen Nederland en Indonsië bevredigend verlopen. In bevoegde Nederlandse krin gen hoedt men zich evenwel voor het tonen van een al te groot optimisme. Naar AFP vernomen heeft zui len de geheime besprekingen tussen Nederlandse en Indone sische afgevaardigden in het bij zijn van Bunker, die vrijdag „er gens bij Washington" werden voortgezet, ook heden voort duren. In diplomatieke kringen wordt het niet erg waarschijnlijk geacht, dat nog deze week een akkoord inzake het beginnen van de eigenlijke onderhandelin gen zal worden bereikt. Persconferentie van Thant OE THANT BLIJFT OPTIMISTISCH Tijdens een gistermorgen in Helsinki gehouden persconferen tie heeft de waarnemend secre taris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, wederom zijn optimisme uitgesproken voor wat betreft de ontwikkeling van de besprekingen tussen Neder land en Indonesië over de kwes tie Nieuw-Guinea. Sprekend over een aantal pro blemen van zijn organisatie, leg de de secretaris-generaal er de nadruk op, dat hij om zijn taak te kunnen volvoeren diende te beschikken over alle noodzake lijke middelen. Oe Thant weigerde commen taar te leveren op een recente verklaring van Chroesjtsjov, waarin deze de Verenigde Naties een aftakking van het Ameri kaanse departement van Buiten landse Zaken noemt. Hij wil al vorens commentaar te leveren de tekst van de verklaring be studeren. Met betrekking tot de op dracht, die hij heeft gegeven aan Hugh Williams, hoofd van het bureau voorlichting van de Ver enigde Naties in Kopenhagen om het jeugdfestival in Helsinki, dat op 28 juli begint, als waar nemer bij te wonen, zei Oe Thant, dat de Verenigde Naties op de hoogte moeten zijn met wat er overal gebeurt. BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt 1 SCHU1MRUBBERBED met versterkte middmector 1 fabrieken Zevenbergen OP HET PAARD NAAR Z U1D-AFR1KA De 21-jarige Kent Durr (links) uit Kaapstad en zijn leeftijdge noot Peter Kennedy uit Altrin- cham willen met hun respectieve paarden „Mephistopheles" cn „Mr. Jinks" uit Engeland naar liet vaste land oversteken voor een rit naar Zuid-Afrika. Zij wil len een wereldrecord voor lange afstand paardrijden vestigen. De paarden grazen al drie weken in dezelfde, wei om aan elkaar te wennen. NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden n.m. 4.49 5.24 6.04 6.14 n.m. 5.38 6.13 6.53 7.03 n.m. 6.26 7.01 7.41 7.51 De Indonesische infiltranten, die woensdag een overval pleeg den op Mega en Sausapor aan de noordkust van Nieuw-Guinea op ruim honderd kilometer ten oosten van Sorong, hebben don derdag de eerste verliezen ge leden. Volgens een in Hollandia verstrekt officieel communiqué vielen er onder de Indonesiërs „enkele doden" in een eerste vuurgevecht met de Nederlandse strijdkrachten, die hen opge spoord hadden nadat zij weer uit SausaDor waren vertrokken. Onder de gesneuvelde Indo nesische militairen bevindt zich een officier. Bij deze actie zijn een aantal wapens, granaten en buitenboordmotoren buitgemaakt aldus het communiqué. Voorzover vrijdag in Hollandia bekend was, waren de niet-mili- taire verbindingen tussen Sausa por en de buitenwereld nog niet hersteld. Er zijn geen verdere bijzonderheden bekend over het optreden der Indonesische infil tranten in Sausapor en Mega. Aan de actie tegen hen namen ook vliegtuigen deel. In het com muniqué van vrijdag werd ver der nog meegedeeld, dat nabij Merauke en Fak Fak wederom „enkele" Indonesische parachu tisten zijn gevangen genomen. PRINSESSEN IRENE EN MARGRIET OP SINT EUSTATIUS Op vrijdag hebben de Prinses sen Irene en Margriet, die de vo rige dag op Saba waren geweest, een bezoek gebracht aan het der de Bovenwindse eiland St. Eusta- tius. Dit betekende eerst een vaartochtje van een uur en drie kwartier aan boord van de „Van Ewyck". Het programma voor de dag zag er als volgt uit: aankomst om elf uur op de rede van het eiland, en begroeting door de ad ministrateur de heer Buncaam- per en de gedeputeerden. Daar na een rondrit over het eiland, eindigend bij het historische fort Oranje, met aanbieding van bloe men door jongemeisjes. Wande ling naar 't fort langs 'n erehaag van jeugdgroepen in uniform en aanbieding van een klein ge schenk namens de bevolking. Huldebetoon door schoolkinderen en begroeting van de prinsessen door verschillende groepen van de bevolking. Daarna een défilé langs de prinsessen van alle in woners, een nadere bezichtiging van het fort, en terugkeer naar Sint Maarten na de lunch ten huize van de administrateur. Voor de rest van deze dag ston den geen punten meer op het programma, dat de prinsessen ook voor vandaag en zondag vrij laat. EGYPTISCH HEFSCHROEF- VLIEGTUIG MET 26 INZITTENDEN NEERGESTORT Hef schroef vliegtuigen van dc Thaiiandse luchtmacht hebben in een bergachtig gebied op 15(1 km ten noordoosten van Bang kok het wrak gevonden van een Comet van de luchtvaartmaat schappij der Verenigde Arabische Republiek, die donderdagnacht in dit gebied neerstortte. Aan boord van het toestel be-> vonden zich 18 passagiers en S bemanningsleden. Men weet nog niet of er overlevenden zijn. Dooi de dichte rimboe ter plaatse kun nen de helikopters niet bij het wrak landen. De Comet, die op weg was naar Cairo, was donderdagavond uit Hongkong vertrokken. Later zou de piloot contact hebben op genomen met de verkeerstoren van het vliegveld van Korat. Hij zou toen gevraagd hebben een noodlanding te mogen maken. Dit werd hem toegestaan. Vier minuten voor het toestel zou landen werd het contact verbro ken. Twee hefschroefvliegtuigen van het Amerikaanse leger zijn bij het wrak geland. Men heeft geen overlevenden aangetroffen. Functionarissen van het vlieg veld Bangkok zeiden later dat alle 26 inzittenden van het Egyp tische vliegtuig zijn omgekomen. Twee helicopters waren bij het wrak geland, maar weer opge stegen nadat men geen over levenden had gevonden. f DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1