Stadium van formele onderhandelingen nog niet bereikt De nieuwe op Indonesische infiltratie Nieuw-Guinea Weeroverzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Reuzentanker „Sistala" omhoog gevaren en weer vlot Cassatieverzoek van Reydon en De Jager verworpen VRIJDAG 20 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5654 SOEBANDRIO IN WASHINGTON ONDERHOUD RUSK-SOEBANDRIO VRIEND VAN SJAH NIEUWE KABINETS FORMATEUR in PERZIE HET BEZOEK VAN DE PRINSESSEN AAN DE ANTILLEN eskens Terneuzen Hans weert Walsoorden HET GEVAL-FRAENKEL OFFICIERSOPLEIDING BIJ HET PAPOEA VRIJWILLIGERSCORPS Frankering bjj abonnement: Terneuzen cteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 bonnementsprijs: 6,- per kwartaal; per aand 2,-1 Per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/li Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Soekanio over Nw-Guinea President Soekarno heeft gis- eren nogmaals gezegd, dat hat stadium van formele onderhan- eiingen met Nederland over de westie Nieuw-Guinea nog niet is bereikt. Na zijn terugkeer van zijn eedaags bezoek aan Soerabaja n Bali, zei Soekarno tegen ver- aggevers. dat Indonesië op het ogenblik uitsluitend „de moge- ■'jkheden onderzoekt van for- ele besprekingen, die zijn ge- -seerd op het overdragen van het gezag over Nieuw-Guinea an Indonesië, in overeenstem- ing met de wens van het In donesische volk". De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- rio, is te Washington gearri- eerd voor besprekingen met Nederlandse onderhandelaars ver de kwestie Nieuw-Guinea. Hij werd op het vliegveld riendship te Baltimore verwel- ornd door de Indonesische am- assadeur Zairin Zain. De heer ain zeide tot verslaggevers dat [bij de inleidende besprekingen tvorderingen waren gemaakt in en zeer goede atmosfeer". In bevoegde kringen in Washington acht men de komst an dr. Soebandrio een zeer be- noedigend teken. De Indonesi- che minister van Buitenlandse Zaken zal deelnemen aan de ge heime voorbesprekingen tussen 'Nederlandse en Indonesische ertegenwoordigers. Te Washing, oh is rhéh van mening dat de 'igenlijke onderhandelingen te en het einde van de maand te New York zouden kunnen be- innen, onder leiding van de ecrctaris-generaal der Verenig de Naties Oe Thant. De Indonesische minister van uitenlandse Zaken, dr. Soeban drio, heeft donderdag verklaard dat hij een verklaring hoopt af te leggen over de uitvoering van het plan-Bunker na een spoedig te houden bijeenkomst met de Nederlandse ambassadeur, dr. J. H. van Roijen. Minister Soebandrio heeft donderdagmiddag een onder houd van 35 minuten gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk. Gesproken zou zijn over enke le aspecten van de uitvoering van de voorstellen van Bunker. Bij het onderhoud waren van Indonesische zijde ook aanwe zig de ambassadeurs Zairin Zain en Adam Malik en de onder minister van Defensie, luitenant- generaal Hidajat. Van Ameri kaanse zijde waren, behalve minister Rusk, aanwezig de nieuwbenoemde onderminister voor Europese aangelegenheden, William Tyler, en de directeur van het bureau voor zaken, de Zuidwest-Pacific betreffende, James Bell. Na zijn onderhoud met Rusk gebruikte Soebandrio tezamen met de Amerikaanse diplomaat Bunker op do Indonesische am bassade de lunch. Na afloop van zijn onderhoud met Rusk verklaarde dr Soeban drio nog, dat gesproken was over „de fundamentele beginselen van het plan-Bunker, waarover Indo nesië en Nederland overeenstem ming hebben bereikt, en bepaalde aspecten in de tenuitvoerlegging ervan". Hij wenste geen verdere bijzonderheden te geven. De sjah van Perzië heeft don derdag - zijn vriend Assadollah Alam als kabinetsformateur aan gewezen. De 43-jarige Alam beheert de bezittingen van de kroon. Zoals bekend heeft premier Amini zijn ontslag ingediend omdat hij geen kans zag de financiële moeilijk heden op te lossen. Alam heeft enige tijd geleden het voorbeeld van de sjah gevolgd en zijn land onder de pachters verdeeld. Men verwacht dat Alam, die met het Westen symphatiseert, de door Amini voorgenomen her vormingen, waaronder landher vormingen. zal uitvoeren. Alam is verschillende malen minister geweest. Hij is leider van de volkspartij, die een vooruitstre vend program heeft. Gisteren hebben de Prinsessen Irene en Margriet een bezoek aan het eiland Saba gebracht. De tocht werd gemaakt met het in de Nederlandse Antillen gesta tioneerde fregat Van Ewijck. De reis van Sint Maarten naar Saba heeft twee uur geduurd, de debarkatie op de rede van Saba, de Fortbaai, vond om kwart voor elf plaats. Per jeep zijn do Prinsessen en hun gevolg naar het Guest house op The Bottom gegaan, waar twee Sabaanse meisjes na mens de bevolking bloemen aan boden. Na een kort welkomst woord van de administrateur van het eiland. L. M. Overberg, is aan de Prinsessen namens de Sabaanse bevolking een klein aandenken aangeboden. Staande op het balkon van het Guesthouse namen de Prinsessen vervolgens een zanghulde in ont vangst, gevolgd door een défilé van de bevolking. Tijdens de hierna volgende korte rondrit hebben de hoge bezoeksters nader kennis kunnen maken met het eiland. Ook werd een korte wandeling gemaakt. Na de lunch in het Guesthouse hebben de Prinsessen zich weer ingescheept, waarna in het „Litt le Bay'' hotel op Sint Maarten werd gedineerd, 's Avonds wa ren de Prinsessen vrij. Zij zijn vanmorgen om half acht weer met de Van Ewijck uitgevaren, ditmaal voor een bezoek aan Sint Eustatius. Indonesische infiltranten heb ben woensdag een overval ge pleegd op twee kleine nederzet tingen aan de noordkust van Nieuw-Guinea, ongeveer 100 km ten Oosten van Sorong. In de vwaefie-oehtend gingen zij aan land bij de plaats Mega, van waar zij een Papoea-bestuurs ambtenaar en vier kampongbe woners als gijzelaars hebben meegenomen, 's Middags zijn de infiltranten doorgevaren naar Sausapor, waar zij de daar aan wezige radio-apparatuur onkiaar hebben gemaakt en de vijf ge vangenen hebben vrijgelaten. Deze waren ongedeerd. De commandant der strijd krachten in Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht Reeser, heeft 'donderdagochtend op zijn weke lijkse persconferentie te Hollan- dia medegedeeld, dat de infil tranten na deze „storingsactie" zijn weggetrokken. Eenheden van de mariniers hebben hen echter donderdagochtend gelokaliseerd en omsingeld. Over het verloop van deze actio zijn nog geen bij zonderheden bekend. Uit nadere inlichtingen is ge bleken, dat deze storingsactie is verricht door dezelfde infil tranten, die maandagavond aan land zijn gegaan op de noordkust van het eiland Waigeo in de Radja-Ampat eilandengroep aan het uiterste westen van Nieuw- Guinea en grenzend aan Indone sisch grondgebied. Hun aantal wordt geschat op 60 man. Nadat zij op Waigeo hadden overnacht zijn zij in drie prau- WISSELVALLIG Ten westen van Schotland ligt depressie, die langzaam naar f noordoosten trekt, terwijl ver- "er op de oceaan een depressie in richting van Ierland beweegt. VRIJDAG 20 JULI v.m. 3.39 4.14 4.54 5.04 n.m. 3.59 4.34 5.14 5.24 ZATERDAG 21 JULI v.m. n.m. Broskens 4.28 4.49 Terneuzen 5.03 5.24 Hansweert 5.43 6.04 Walsoorden 5.53 6.14 Aan de zuidflank van üit öepres- siesysteem wordt met zuidweste lijke winden maritieme lucht naar ons land gevoerd. Deze lucht is enigszins onstabiel van opbouw, zodat de komende 24 uur hier en daar een bui kan val len. Overigens blijft er vrij veel bewolking. De wind zal overwe gend matig zijn uit zuidwestelij ke richting terwijl in het tempe- ratuurverioop weinig verande ring wordt verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Veranderlijke bewolking Veranderlijke bewolking met hier en daar een bui. Overwe gend matige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. IN VERKEERDE HAVEN GE(BE)LAND Wegens motorstoring moest een helikopter-taxi met 20 passagiers aan boord een noodlanding ma ken op de East River in New York. Verscheidene inzittenden, die bü de niet zachtzinnige aan raking van de machine op het water door elkaar werden ge schud, moesten in een zieken huis worden opgenomen. ZON MAAN OP onder Op onder Juli 20 4.43 20.49 22.41 S.18 21 4.44 20.47 23.07 9.39 23 4.47 20.45 23.57 12.19 22 4.46 20.46 23.32 11.00 wen, waarvan twee waren uitge rust met buitenboordmotoren, op weg gegaan naar Mega. Zij moes ten daarbij ongeveer 200 km va ren en de Straat Dampier tussen Waigeo en het vasteland van Nieuw-Guinea oversteken, waar dikwijls een hoge golfslag staat en grote aantalle haaien voor komen. Nega heeft tussen 2 en 300 in woners, er wonen geen Europea nen en er is ook geen permanen te militaire bezetting. De enige gewapende macht is er een hand jevol Papoea-politie. De infiltran ten waren hier slechts kort aan land en het is niet bekend, of zij hier geweld hebben gebruikt. Bij hun vertrek dwongen zij de uit Liak afkomstige Papoea-be stuursambtenaar Prawa en vier kampongbewoners mee te gaan naar hun volgende bestemming, Sausapor. Dit is een iets grotere plaats met ongeveer 400 inwo ners en een kleine politiemacht, onder wie zich evenmin Euro peanen bevinden. Ook over wat in deze plaats is gebeurd, is weinig bekend daar het normale radiocontact met de buitenwereld is verbroken. Sau sapor beschikt slechts over een kleine draagbare radiozender, waarmee bestuur en politie de verbinding met Sorong onder hielden. Ket is mogelijk, dat deze radio-apparatuur werd vernield voordat de infiltranten binnen drongen, maar het is niet uitge sloten, dat de Indonesiërs de zen der onklaar gemaakt of meege nomen hebben. Over de verdere bewegingen der infiltranten nadat zij de „gij zelaars" hadden vrijgelaten en Sausapor hadden verlaten, is nog weinig bekend. Volgens sommige berichten zijn zij in prauwen overgestoken naar het eilandje Middelburg vlak voor de kust tegenover Sausapor. Daar be vindt zich' een uit de oorlog over gebleven vliegtuigstrip, die kort geleden onbruikbaar werd ge maakt door het aanbrengen van versperringen. Het eilandje heeft geen vaste inwoners, wel gaan er geregeld Papoea's heen voor het onderhoud van de klappertuinen. Volgens andere meldingen be vindt er zich op het vasteland nog een groep die zich in ooste lijke richting van Sausaport ver wijdert. Van de drie prauwen waarover de infiltranten be- -cbikten hebben zij er één ver loren, zij werd onbeheerd 'drij vend op zee aangetroffen. Op de persconferentie heeft schout-bij-nacht Reeser Beves tigd, dat tijdens de tocht via Sausapor, Nederlandse strijd krachten geen contact hebben gehad met de infiltranten. Hij legde er de nadruk op, dat de Nederlandse strijdkrachten over voldoende mobiele eenheden be schikken, om direct na ontvan gen meldingen van infiltraties te kunnen optreden „doch dat zij niet elk eilandje kunnen be schermen". De heer Reeser zette uiteen, dat de op Nieuw-Guinea te verdedigen kustlijn een lengte heeft gelijk aan die van de Noordkaap in Europa tot Spanje. De heer Reeser karakteriseer de de nieuwe infiltratiegroep als een „rading-party" die de op dracht heeft, ergens zo kort mo- relijk aan land te blijven en daar GOOCHELEN ONDER DE NEUS VAN DE PRINSES Tijdens een optreden voor de junior leden van het Monagas- kische Rode Kruis manipuleerde prinses Gracia, die presidente is. De prinses was gefascineerd, maar kon de truc niet begrijpen. De Westduitse president Hein- rich Lübke. heeft donderdag gevolg gegeven aan een aanbe veling van het kabinet om de voornaamste openbare aankla ger, Wolfgang Fraenkel, uit zijn ambt te schorsen. Zoals bekend had een parlementscommissie na voorlopig onderzoek bevon den dat Oostduitse documenten over Fraenkel echt waren. Hier in stond dat Fraenkel in de na- zitijd meegewerkt had aan de verandering van kleine straffen, wegens geringe delicten, in de doodstraf. In tegenstelling tot een eerder besluit zal voorts worden nage gaan welke disciplinaire maat regelen tegen Fraenkel kunnen worden genomen wegens zijn verzuim om zijn vroegere acti viteit te vermelden voordat hij in maart j.l. tot openbare aan klager werd benoemd. Fraenkel nam zijn ambt sinds begin juli al niet meer waar. Eén der grootste tankers, de „Sistala" (49.363 b.r.t.) is donder dagmorgen omstreeks zes uur, bij helder zicht, op een mijl tn noorden van het noorderhoofd bij Hoek van Holland aan de grond gelopen. Het schip had een grote lading ruwe olie aan boord bestemd voor de Europoort. Een vloot van negen sleepbo ten, waaronder de uit Vlissingen gekomen „Scaldis" en twee bin- nenslepers van P. Smit Jr., heb ben gistermiddag om even voor half vier de Franse tanker losge trokken. De bergingspogingen begonnen om ongeveer twee uur, toen de eerste trossen werden overgezet. Aanvankelijk' had het trekken van de .sleepboten geen succes, ihüar toen men h"et ikhip met de neus meer in de richting van de zee had getrokken, kwam er beweging in. Toen de „Sistala" eenmaal vlot was leken er nog even strubbe lingen te komen. Een kwartier lang was er opnieuw geen bewe ging in het schip te krijgen, maar toen hadden de bergers hun duel met de zandbank toch definitief gewonnen. De zeeslepers keer den terug naar Hoek van Hol- In antwoord op een vraag heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagmiddag meege deeld dat men dezer dagen in Den Haag bericht heeft ontvan gen van de ambassade te Mos kou dat het opperste gerechts hof van de Sowjet-Unie een cas satieverzoek van de Nederlan ders E. Reydon en L. de Jager van de hand heeft gewezen. zoveel mogelijk onrust en vernie lingen aan te richten. Aan de tegen-actie wordt, be halve door de amfibische een heden der mariniers, ook deel genomen door vliegtuigen. Op de persconferentie heeft de heer Reeser in een overzicht over de algemene militaire situatie zijn verklaring van de vorige week herhaald, dat de actie tegen de parachutisten „een af lopende zaak" is. Hij zeide thans, hiervan te willen uitzonderen de tegenactie in het gebied yan Merauke, waar overigens het burgerlijke bestuur donderdag de avondklok heeft ingesteld om het binnendringen van als burgers vermomde parachutisten tegen te gaan. De schout-bij-nacht voegde hieraan toe, dat de uit schakeling der daar gelande In donesische parachutisten wordt bemoeilijkt doordat zij zich in het vlakke terrein daar veel ge makkelijker uit de voeten kun nen maken dan in het oerwoud, als zij contact met de Neder landse strijdkrachten willen ont lopen. Inmiddels wordt vandaag 'de „Zuiderkruis" voor de tweede keer te Hollandia verwacht met versterkingen voor de landmacht. A.F.P. meldt nog, dat zich bij de versterkingen voor de land macht, die heden met de „Zui derkruis" te Hollandia zullen aankomen, luitenant Van Royen bevindt. Hij is een zoon van dr. J. H. van Royen, het hoofd van de Nederlandse delegatie die thans te Washington de onder handelingen met de Indonesische delegatie veert. Zoals bekend, zijn de twee Nederlanders vorig jaar door een militaire rechtbank te Kijev tot dertien jaar vrijheidsstraf veroordeeld wegens spionage, welk vonnis later is bekrachtigd door het militaire college van het opperste gerechtshof te Moskou. De verdedigers van de twee Nederlanders hebben in een brief die op 2 juli was gedateerd, mededeling ontvangen van de afwijzing van het verzoek om cassatie. De familie van de twee Neder landers heeft daarop dezer da gen een verzoek om gratie inge diend bij de voorzitter van het presidium van de opperste Sow- jet, de heer Brezjnjov. De woordvoerder in Den Haag heeft gezegd geen commentaar op de afwijzing van het verzoek om cassatie te kunnen geven. Op een vraag of de Nederlandse ambassade nog contact met de gevangenen heeft gehad, deelde de woordvoerder mee dat er op 10 juli, toen de beslissing op het verzoek om cassatie nog niet bekend was, een ontmoeting in Moskou is geweest. De gevange nen verkeerden in goede wel stand. De voeding en de overige behandeling waren goed te noe men. Zij ontvingen de brieven en de pakjes, die door de familie werden verzonden. In Haagse kringen toonde men zich echter wel teleurge steld over de afwijzing van het cassatieverzoek. Men had ge hoopt dat na de recente vrijla ting van een viertal tot minstens even lange straffen veroordeelde Duitsers, die in de Sowjet-Unie gevangen zaten, ook jegens de twee Nederlanders een mildere houding aangenomen zou wor den, hetgeen ongetwijfeld zou hebben bijgedragen tot verbete ring van de betrekkingen tussen Nederland en de Sowjet-Unie, die, zoals bekend, thans niet door ambassadeurs over en weer vertegenwoordigd worden. land, dc tanker ging zee in, om dat hij in verband met het tij niet eerder dan kwart over vijf de „Europoort" mocht binnen lopen. De tanker Heeft vermoedelijk vastgezeten op een bankje iets bezijden de diepwatergeul, dat is ontstaan door de baggerwerk- zaamheden voor de Hoek. Het schip kwam uit noordelijke rich ting naar de Nieuwe Waterweg toe en liep toen met zijn diep gang van dertien meter vast op het bankje, waar maar 11.50 m water stond. De negen sleepboten die de „Sistala" weer vlot brachten, wa ren de „Scaldis", de „Noordzee", de „Humber", dc „Schouwen- bank", de „Steenbank", de „At las", de Europa", de „Azië" en de „Achilles". Samen konden deze sleepboten 11.000 pk ont wikkelen. Op één september zullen de eerste Papoea-vrijwilligers in Manokwari een opleiding begin nen tot officier bij het Papoea vrijwilligerskorps. Het zijn er in' het totaal zeven, die zijn geselec teerd uit een aantal abituriën ten, die het diploma van de pri maire middelbare school hebben behaald. 'Zij zullen tot het einde van het jaar deelnemen aan de de gewone opleiding in de leger plaats Arfai bij Manokwari, maar in de avonduren aparte lessen krijgen. Begin januari gaan zij dan naar Nederland, waar zij gedurende een jaar een speciale opleiding zullen krijgen van instructeurs aan de officiersopleiding te Doorn. .Wanneer zij de opleiding met succes doorlopen hebben, keren zij als vaandrig naar Nieuw-Guinea terug om bij het Papoea-vrijwilligerskorps te wor den geplaatst ter afronding van hun opleiding. Volgens de verwachtingen zal in het contingent 1963 het aan tal adspirant-officieren onder de Papoea's belangrijk groter kun nen zijn gezien de toeneming van het aantal abituriënten van de P.M.S., waarop in dat jaar wordt gerekend. Zaterdag j.l. zijn te Manokwa ri, in een plechtigheid voor het front van de troep, 19 leden van het Papoea-vrijwilligerskorps be vorderd tot korporaal door de commandant van het korps, ko lonel der mariniers W. A. van Heuven. Deze bevordering ge schiedde wegens capaciteiten, waarvan zij blijk gaven tijdens recente gevechtsacties. KLEUR Een 86-jarige blanke Zuidaf rikaan, die in 1918 met een kleur linge trouwde, mag van de overheid niet zijn laatste jaren bij zijn kinderen en kleinkinde ren doorbrengen, omdat hij blank is en zij gemengdbloedig. De man, F. Mattera geheten, kwam in 1903 uit Italië naar Zuid-Afrika. Hij trad 44 jaar ge leden in het huwelijk en ging wonen in Sophiatown, een woon oord voor kleurlingen dicht hij Johannesburg. Toen de kleur lingen Sophiatown moesten ver laten, ging hij inwonen bij zijn oudste dochter in Albertsville, ook een plaats voor kleurlingen. Nu is Albertsville „blank" ver klaard, wat betekent dat de dochter met haar gezin het veld moet ruimen. Zij heeft te- horen gekregen, dat haar vader haar niet naar het nieuwe .woonoord voor kleurlingen kan' vcrvézellen. omdat hij blank is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1