Nieuwe Indonesische landingen in Nieuw-Guinea LIGA Militaire staatsgreep in Peru ZON- en MAANSTANDEN HET WEER Perzische premier Amini afgetreden WEERBERICHT HOOGWATER De Prinsessen in de Antillen DONDERDAG 19 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5653 Terwijl overleg aan de gang is SOEBANDRIO NAAR WASHINGTON VERTROKKEN KANSEN VOOR EEN VREEDZAME REGELING NOG NOOIT i ZO GROOT GEWEEST Het bezoek van de Papoea- studenten aan Indonesië. Nog meer Indonesiërs aan land DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE TE GENEVE PRESIDENT PRADO - DIE WEIGERDE VERKIEZINGEN ONGELDIG TE VERKLAREN - GEARRESTEERD Militaire regering gevormd Ontruiming van woningen bij de „muur' AMERIKA VERBREEKT BETREKKINGEN MET PERU SOBLEN WORDT NIET VRIJGELATEN Frankering by abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 207.' Gironummer 38150 Abonnementsprijs; 'f6,— per kwartaal; per maand 2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ln hei begin van deze week is een onbekend aantal infil tranten aan land gezet op het eiland Waigeo, van de Radja- Anipal-groep, een eilandengroep nabij het uiterste westen van Nieuw-Guinea en grenzend aan Indonesisch grondgebied. In een officieel communiqué dat woensdag te Hollandia is uitgegeven wordt medegedeeld, De Indonesische minister van Euitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, is woensdagmorgen uit Dja karta naar Washington vertrok ken, voor een laatste onderzoek naar. zoals hij het noemde. .,de bereidheid van Nederland om de kwestie Westelijk Nieuw-Guinea op vreedzame wijze op te los sen". Hij wordt vergezeld door de vice-minister van Defensie, lui- 'enant-gencraal Hidajat, en eni ge functionarissen van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken. In een korte verklaring voor zijn vertrek, noemde dr. Soeban- drio het een verstandige maat regel van president Soekarno om te besluiten hem, Soebandrio, naar Washington te zenden om verder contact op te nemen met de Nederlandse vertegenwoordi gers over dit netelige vraagstuk. Soebandrio zei zijn taak „zeer moeilijk" te achten. Het is ech ter voor de president noodzake lijk alle mogelijkheden van een vreedzame oplossing te onderzoe ken alvorens enigerlei beslissing te nomen waarbij het gehele In donesische volk zou worden be- I trokken. De minister legde er de nadruk cp, dat als hij geen mogelijkhe den voor een vreedzame oplos sing aantreft, hij niet zeer lang in de Ver. Staten zal blijven. Men verwacht dat dr. Soeban drio onmiddellijk na aankomst in Washington ambassadeur Adam Malik zal ontmoeten. Dc kwestie Nieuw-Guinea Waarnemers te Djakarta me nen dat de kansen op een vreed zame regeling van de lcwestie- Nieuw-Guinea nog nooit zo groot zijn geweest als thans. Zij wijzen erop, dat president Soekarno, na geruime tijd geweigerd te heb ben tot onderhandelingen over te gaan. niet een van zijn beste raadgevers, minister Soebandrio, naar Washington zou sturen, als hij niet van zijn speciale afge zant aldaar, Adam Malik, gun stige berichten had ontvangen. Dat de Indonesische leiders nog niet al te veel optimisme durven tonen valt volgens de waarne mers te verklaren uit het tradi tionele wantrouwen dat Djakarta koestert jegens Den Haag. An derzijds zouden ook enkele kwes ties die in het plan-Bunker wor den opgeworpen, zoals de vast stelling van een tijdstip waarop Indonesië het bestuur over Nieuw-Guinea zou kunnen over nemen en het recht van de Pa poea-bevolking op zelfbeschik king. hinderpalen kunnen vor men, zo wordt gezegd. In Djakarta is woensdag ver- I nomen, dat drie van de zeven Papoea-studenten, die op het I ogenblik een bezoek brengen aan Indonesië, vrijdag naar Nieuw-Guinea zullen vertrekken. Een van de drie, Amos Indey, zei, dat zij de plaatselijke leiders °P de hoogte zouden stellen van de werkelijke situatie in Indo nesië en van de houding van de Indonesische regering tegenover Nieuw-Guinea. De drie studenten zouden slechts enkele dagen in Nieuw- puinea blijven, waarna zij zul len terugkeren naar Djakarta oni hun bezoek aan verschillen de, delen van Indonesië te her natten. Ook zullen zij op» 17 augustus de vliering van dc on- afhankelijksdag bijwonen. dat de infiltranten werden ver voerd „in enkele prauwen, voor zien van een buitenboordmotor". Over het aantal Indonesiërs, die gekleed zouden zijn in groene uniformen en over wa pens beschikken, werden in het communiqué geen mededelingen verstrekt; de schattingen lopen uiteen van 20 tot 60. Hun aanwezigheid werd ge meld door de plaatselijke be volking, nadat reeds langs de militaire verbindingen een alarmsignaal was gegeven. Ne derlandse patrouilles hebben op het eiland echter slechts een verlaten bivak aangetroffen, waarin wat achtergelaten mu nitie werd aangetroffen. Verkenningen hebben uitge wezen, dat de infiltranten het eiland Waigeo in oostelijke rich ting dus in de richting van bet vasteland van Nieuw- Guinea hebben verlaten. De landing op Waigeo geschiedde maandag op de noordkust. Te Hollandia zijn nog geen bijzon derheden bekend over verdere tegen-acties. Woensdagavond is te Hollan dia officieel bekend gemaakt, dat in de loop van de dag „een nog onbekend aantal Indonesische militairen" in zeil- en motor- prauwen aan land zijn gegaan in de omgeving van Mega en Sau- sapor. Sausapor was tijdens de oor log een Amerikaanse militaire basis. In de Indonesische radio uitzendingen is herhaaldelijk ge zegd, dat deze plaats door In donesische parachutisten was bezet. Sausapor ligt ruim 100 km ten oosten van Sorong, aan de noordkust van Vogelkop. Volgens het officiële commu niqué bevinden zich bij deze groep „waarschijnlijk" de Indo nesische infiltranten, die maan dag reeds werden gesignaleerd op het eiland Waigeo in de Radja-Ampat groep. Dit zou be tekenen dat deze prauwen er in zijn geslaagd door de Nederland-, se defensie heen te glippen en enige honderden kilometers over zee af te leggen zonder te zijn opgemerkt. De bevolking in de streek tus sen Mega en Sausapor wordt ge acht fel anti-Indonesisch te zijn. Direct achter het strand waar de nieuwe landing geschiedde, be gint een bergachtig en veelal on herbergzaam terrein. Ook gisteravond ontbraken nog officiële gegevens over het aantal gelande infiltranten. Het zou echter twee motorprauwen en een zeilprauw betreffen en volgens schattingen zouden 60 man aan land zijn gegaan. In het communiqué wordt nog medegedeeld, dat Nederlandse versterkingen zijn gestuurd om de Indonesische infiltranten op te sporen. Deze tegen-actie wordt uitgevoerd door een amfibische eenheid mariniers. PRINS BERNHARD EN PRINSES BEATRIX NAAR LONDEN Gisterenmorgen zijn Prins Bernhard en Prinses Beatrix van de vliegbasis Soesterberg naar Londen vertrokken. De Prins zal aldaar een buitenge wone vergadering van de Fédé- ration Equestre Internationale presideren. Het bezoek van Prinses Beatrix aan Londen draagt een particulier karakter. De Prins en zijn dochter wor den zondag in Nederland terug verwacht. De veelzijdige voeding GALAVOORSTELLING IN LONDENSE FESTIVAL HALL Prinses Margaret (links), ver gezeld van dc markiezin van Blandford. vroeger Tina Onassis, bij aankomst in de Londense Festival Hall, waar zij een gala voorstelling van het London Festival Ballet hebben bijgewoond. ZON MAAN op onder op onder Juli IS 4.40 20.51 21.36 5.42 19 4.42 20.50 22.11 6.58 20 4.43 20.19 22.41 8.18 21 4.44 20.47 23.07 9.39 TOENEMENDE WIND Een actieve Oceaandepressie trekt van het zeegebied ten westen van Ierland in de rich ting van Schotland. Ze zal de komende 24 uur in ons land veel bewolking veroorzaken, waaruit op de meeste plaatsen enige regen of motregen zal vallen. De wind draait naar zuidoostelijke richting en wakkert daarbij ge leidelijk tot matig of krachtig aan. Na het passeren van liet warmtefront van de depressie ruimt de wind naar zuidwest en kan langs de kust mogelijk de grens van harde wind overschre den worden. In het temperatuur- verloop komt weinig verande ring. Dr Ali Amini, de premier van Perzic'. is woensdag afgetreden. Een opvolger is nog niet aange wezen. Dr Amini heeft dinsdagavond de sjah zijn ontsiag aangeboden. Het Perzische kabinet heeft een week lang vruchteloos beraad slaagd over het sluitend maken van de begroting, die een tekort van ongeveer 25Ö miljoen gulden vertoonde. Dr Amini heeft herhaaldelijk gedreigd te zullen aftreden als de begroting niet sluitend gemaakt zou kunnen worden. Hij heeft een besnoeiing voorgesteld van de uitgaven voor het ambte narenapparaat en de bestuurs diensten met 15 pet. Dr Amini is op 6 mei 1961 aan het bewind gekomen, na betogin gen van scholieren en leerkrach ten in Teheran die de val van Jafar Sjafir Emami tot gevolg hadden. De maatregelen van dr Amini tegen de corruptie en zijn econo mische, financiële en andere maatregelen tot het invoeren van een versobering alsook zijn agra rische hervormingsprogramma's hebben veel kritiek uitgelokt, vooral van de zijde van de groot grondbezitters en de zakenlieden. Door de anti-';orruptiecampag- ne van Amini oëlandden talrijke hoge ambtenaren, generaals, ex- ministers en grote zakenlieden in de gevangenis. De sjah heeft dr Amini ver zocht aan te blijven totdat een nieuwe premier is benoemd. Dr Amini heeft gezegd, dat zijn aftreden is te wijten aan moeilijk heden en aan factoren die met zijn gezondheidstoestand te ma ken hebben. De Verenigde Staten hebben woensdag op de ontwapenings conferentie te Genève meege deeld er verheugd over te zijn dat de Sowjet-Unie het Ameri kaanse idee van een procents- gewijze besnoeiing van de be wapening in de verschillende stadia van een ontwapenings- proccdure heeft overgenomen. De Amerikaanse afgevaardig de, Dean, zei echter dat het des betreffende Russische voorstel niet ver genoeg gaat. De Russen aanvaarden het alleen voor de conventionele bewapening, waar van de Russen meer hebben dan de anderen. Op het gebied van de kernwapens blijven zij echter vasthouden aan algehele af schaffing van de middelen tot aflevering van dergelijke wapens in het eerste stadium. Als de Russische tekst zou worden aanvaard, zou het mili taire evenwicht dadelijk en in gevaarlijke mate worden ver stoord, aldus heeft Dean volgens gezaghebbende zijde te Genève meegedeeld. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Onbestendig Veel bewolking met op de meeste plaatsen enige regen of motregen. Tot matige of krachti ge toenemende wind uit zuidelij ke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. DONDERDAG 19 JULI De Peruviaanse stafchefs heb ben woensdag een militaire re gering gevormd nadat president Manuel Prado y Ugaryeche was afgezet zonder dat een schot was gelost. Legereenheden omsingel den de regeringsgebouwen ei: bezetten het regerings-radio- station en het hoofdkwartier van de „Apra", de revolutionaire partij voor Amerikaans bondge- nootschap. De 73-jarige president Prado werd vroeg in de morgen uit zijn paleis gehaald en vermoedelijk naar de vlootbasis Port Callao overgebracht. De president had geweigerd de presidentsverkie zingen ongeldig te verklaren, wat de legerleiding had geëist. Bij de verkiezingen had geen dei- drie kandidaten de nodige een derde van het aantal stemmen behaald. In een communiqué werd mee gedeeld dat er een militaire re gering is gevormd bestaande uit de generaals Godoy, Lindley, EEN HAPJE PROEVEN Een beeld van het koninklijk be zoek aan de West: In Coronië werden de kokosnoten zo uit de klapperboom geplukt geproefd. Prinses Irene voert haar zuster een hapje mals kokosvlees. Dinsdagavond zijn de Prinses sen Irene en Margriet voor een officieel bezoek van veertien da gen op de Nederlandse Antillen aangekomen. Deze aankomst op de Dr. Albert Plesman luchtha ven op Curacao was een groot verschil met die van vijftien da gen geleden, toen de prinsessen op hetzelfde vliegveld arriveer den, toen echter diende Curacao slechts als sprinplan voor het of ficiële bezoek aan Suriname. Was bij de aankomst van twee weken geleden snelheid 't wacht woord, dinsdagavond werden al le honneurs in acht genomen en was er sprake van een werkelijk koninklijke intocht. Het vliegveld baadde in een zee van licht, honderden belang stellendeen waren gekomen, ca mera's zoemden en iedereen was in blijde afwachting. De waar nemende gouverneur van de Ne derlandse Antillen, de heer Ch. Winkel G.zan, was de eerste, die de prinsessen verwelkomde nadat zij de trap waren afgedaald van het vliegtuig, dat hen van Suri name naar de Nederlandse An tillen had gebracht. Daar klonk het Wilhelmus op in de tropische avond: het bezoek aan de Antil len was begonnen. Er stonden voor deze eerste avond uiteraard geen grote ma- v.m. n.m. Breskens 2.58 3.14 Terneuzen 3.33 3.49 Hansweert 4.13 4.29 Walsoorden 4.23 4.39 VRIJDAG 20 JULI v.m. n.m. Breskens 3.39 3.59 Terneuzen 4.14 4.34 Hansweert 4.54 5.14 Walsoorden 5.04 5.24 De Oostduitse politie is giste- r.imorgen begonnen met de ge dwongen ontruiming van huizen in de onmiddellijke nabijheid van „de Berlijnse muur". Volgens de Westberlijnse po litie zijn op twee plaatsen van het centrum van de stad ver huiswagens verschenen. Talrijke arbeiders laadden meubels in onder toezicht,van de Oostber- lijnse politie. nifestaties op het programma, maar er was toch wel iets ge daan om aan de aankomst een feestelijk tintje te geven: op het vliegveld was een erehaag ge vormd door geüniformeerde groepen van het Nederlandse padvindsters gilde, het Antillaan- se meisjesgïlde, het Roode Kruis en de E.H.B.O. Begeleid door de waarnemende gouverneur, minister-president E. Jonckheer en gezaghebber M. P. Gorsira liepen de prinsessen tussen deze erehaag door naar de voor het stationsgebouw gereed staande auto's, die haar naar het gouvernementshuis zouden bren gen. Onder luide toejuichingen ver lieten de auto's de luchthaven en werd de weg naar Willemstad ingeslagen, een verlicht en ver sierd Willemstad. Tegen half negen arriveerde de stoet bij het gouvernements huis, waar de zuster van de waar nemende gouverneur en de echt genote van de minister-president de prinsessen hartelijk verwel komden. Aan de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en St. Eusta- tius valt de eer te beurt de Prin sessen Irene en Margriet het eerst in de Antillen officieel te mogen begroeten. Woensdagmorgen zijn de prin sessen overeenkomstig het pro gram van het gouvernements huis te Willemstad, waar zij de nacht hadden doorgebracht, per auto door de stad naar het vlieg veld gereden. Voor de stoet zich op weg begaf werd eerst de ere wacht van op Curacao dienende mariniers geïnspecteerd. Het was prachtig zonnig weer, en honderden belangstellenden had den zich langs de route opge steld. Enkele minuten na aankomst op het vliegveld vertrokken de prinsessen naar Sint Maarten. Torres en Vargas Prada. Gister middag heeft de nieuwe rege ring de eed afgelegd. Het huidige kabinet had maan dag zijn ontslag ingediend, dat echter door president Prado niet werd aanvaard. In een poging de crisis op te lossen had Prado dinsdagavond het congres voor een bijeenkomst op 28 juli opge roepen. Het congres heeft de macht een president te kiezen wanneer verkiezingen geen re sultaat opleveren. De junta heeft in communi que's aangekondigd alle inter nationale verdragen en overeen komsten te zullen eerbiedigen en 'met de ar.dere Amerikaanse lan den democratisch te zullen samenwerken. De regering is tegen geen enkele politieke partij gekant en alle inwoners van Peru blijven volledig vrij, zo werd gezegd. Officieel werd bekendgemaakt dat niemand om politieke rede nen is gearresteerd. Functiona rissen van de Venezolaanse am bassade in Lima hebben ont kend dat de leider van de Apra, Haya de la Torre, zijn toevlucht op deze ambassade zou hebben gezocht. De premier van de nieuwe re gering, generaal Ricardo Perez Godoy, heeft verklaard dat de junta al het mogelijke zal doen om „binnen de kortst mogelijke tijd echte en zuivere verkiezin gen" te houden. De generaal zei dit onmiddel lijk na de beëdiging van de nieuwe regering. Geen enkel lid van de nieuwe regering zal het presidentschap of een openbaar ambt nastreven; na het beëindi gen van hun voorlopig mandaat zullen allen hun militaire post weer innemen. Generaal Perez Godoy zei dat het leger moest ingrijpen om dat bij de verkiezingen van 10 juni zóveel fraude was gepleegd dat elk burgerlijk recht met voe ten was getreden. „Wij zijn ge komen om het volk recht te ver schaffen". De junta kent geen vijandige gevoelens tegen wie dan ook, en zal elke daad die de vrede in de republiek in gevaar zou kunnen brengen onderdruk ken, zo zei hij. Tijdens het beëdigen van de nieuwe regering heeft de politie in Lima bij het presidentiële pa leis groepen partijleden van de Apra en voorstanders van Be- launde verspreid. De orde was na een half uur hersteld. Het paleis wordt door parachutisten en leden van de republikeinse garde bewaakt. In Bogota is bekendgemaakt dat de Columbiaanse regering haar diplomatieke betrekkingen met de huidige Peruviaanse re gering heeft geschorst. De Verenigde Staten hebben gisteren de diplomatieke betrek kingen met Peru geschorst naar aanleiding van het afzetten van de regering-Prado door een mi litaire junta. Het ministerie van Buiten- lartdse Zaken in Washington dat het verbreken officieel be kend maakte, zei de toestand nauwlettend in het oog te houden en met andere Latijns-Ameri kaanse landen inlichtingen over de ontwikkeling in Peru uit te wisselen. Amerikaanse functionarissen zeiden dat de Amerikaanse hulp aan Peru zal worden voortgezet en dat de ambassadeur, James Loeb, in Lima zal blijven om verslag uit te brengen van de ontwikkelingen. Het hooggerechtshof te Lon den heeft woensdag een ver zoek van de hand gewezen om vrijlating van dr. Robert Soblen die in de Verenigde Staten tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld wegens spionage voor de Sowjet-Unie. Zoals be kend, wordt Soblen in Groot- Brittannië gevangengehouden nadat hij zich onderweg van Israël naar de Verenigde Staten verwondingen had toegebracht. Soblens advocaat, Jones, is tegen de uitspraak in beroep ge gaan. De raadsheer lord Parker zei op de zitting dat uit het bewijs materiaal is gebleken dat het nooit de bedoeling is geweest Soblen officieel toestemming te geven in Engeland uit te stap pen. Men heeft hem laten uit stappen om zijn leven te redden. Voor het hof speelt Soblens lichamelijke toestand van dit ogenblik geen rol en evenmin de vraag of hij, als hij zijn straf moet uitzitten, in de ge vangenis zal steryen»taldus», lord Parker.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1