unnen MO PAKKING Vooruitgang in Nederlands-Indonesisch overleg DUIVENSPORT lift Laatste dag bezoek Prinsessen aan Suriname Het Nationaal Thuisfront Nieuw-Guinea HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Gemeeate Terneuzen ■lij fATIS SVERPAKKING I maand f%~' Per week 4S ct Losse 9 WOENSDAG IS JULI 1962 18e Jaargang Nr 5652 HET NEDERLANDSE STANDPUNT t.a.v. PLAN-BUNKER I In zijn verklaring zegt dr. van Roijen, dat de aanvaarding van I het plan door de Nederlandse (regering slechts afhankelijk is van één voorwaarde, „namelijk idat de Nederlandse regering passende garanties zal krijgen om de belangen van de Papoea's, met inbegrip van hun recht op zelfbeschikking, te beschermen." Dr. van Roijen zei. dat dit bete kende dat de Nederlandse rege- ring in beginsel de opeenvolging van ontwikkelingen, zoals is neergelegd in het plan-Bunker, aanvaardt. SOEBANDRIO VANDAAG NAAR WASHINGTON KOMST VAN SOEBANDRIO NAAR DE V. S. DUIDT OP VOORUITGANG T elstar-telefoongesprekken op 26 juli Plegers van moordaanslag op Soekarno ter dood veroordeeld te Djakarta ENGELS PLAN VOOR UITVOERIGE BESPREKINGEN Nationale bevrijdingsleger krijgt opdracht alle orders van vroeger generale staf te negeren Churchill liep voor het eerst weer KLEURENTELEVISIE VIA „TELSTAR" ONVOLDOENDE MEERDERHEID VOOR FRANSE MOTIE VAN WANTROUWEN Radio de Koek; CUBAANS VLIEGTUIG LANDT IN MIAMI Inzittenden vragen asiel in de Ver. Staten MINISTER STRAUSS MOET OPNIEUW GETUIGEN RUSSISCHE STRAALJAGER HINDERT WESTELIJK VLIEGTUIG voor- ds ver- ïdronde totaal odat ze punten eenvol- and de larvoor r ach- totaal en is nten Hoogvogel: niet afgescfm zijvogels: C. Haes en A. de j0"ï —Rijk, beiden uit Ovezande- len: P. Steijaart te Graan,', A. van Troost te Sluiskil. 1 Bond van zaterdagvlieger., PRIJSVLUCHT UIT I>UPpt, Voorwaarts Zaamslag Snelheid eerste duif 982.3 1., 5., 7. en 10. H. Scheele- o., 6. en 8. P. Koopman; 4" Willemsen en 9. H. de Putter. eeuws- i'eland kam aande Mieuw uid-Be van haalde en 11 lboog" ;euvvs- nciaal elande e per van lid-Be rt „De it de Edele be let 5 rovin- t be- ieting kon e uur 3 be- ;rvan GRAANBEURS ROTTERDAI; Peulvruchten franco RottJ dam groene erwten op mn ster ƒ30-/52,50, prima kwalit,1 ten daarboven. Schokkers - monster 30-/ 45,50, prima k\v- hteiten daarboven. VEEMARKT ROTTER I)All Op de veemarkt te Rotterdam werden 105S vette koeien en r,j sen aangevoerd. De notering,! hepen van ƒ2,40—ƒ3,40 per M Aanvoer korter, handel rustig prijzen als vorige week. enkcij prima's boven notering; afloo- traag. 1 RAADSVERGADERING De Burgemeester van Terneiv zen brengt ter openbare kennit dat een vergadering van de geX meenteraad zal worden gehouden.' op donderdag 19 juli 1962 1» 19.00 uur. 1 Terneuzen, 16 juli 1962. De Burgemeester van Terneuzen,: H. RIJPSTRA. am vi ThTi- i"l 'l.^j *j in nifrt I ^H-nnnpi p- I Praktisch verpakt In doos met zakjes it, Zeeland, N. Brabant en Limburj. Frankering bfi abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur X van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—5? Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 [Abonnementsprijs: 6,- per kwartaal; per DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. X van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het bureau van de waarne- mend secretaris-generaal der Verenigde Naties heeft dinsdag een verklaring gepubliceerd, waarin de Nederlandse ambassa deur in Washington, dr. J. H. van Roijen, het Nederlandse standpunt ten aanzien van het plan-Bunker omschrijft. Dr. van Roijen had vrijdag de Indonesische afgevaardigde Ma- I lik en de Amerikaan Bunker een 1 uiteenzetting gegeven over dit standpunt. De Nederlandse dele- I gatie bij het geheime voorover- I leg had zijn verklarihg doen toe- I komen aan het bureau van Oe Thant. In kringen die nauwe contacten onderhouden met het bureau van de «tul secretaris generaal der Verenigde Naties wordt naar aan leiding van de verklaring van dr Van Royen gezegd, dat het voor overleg tussen Nederland en In donesië een gunstige kant is op gegaan ou dat men in de nabije I toekomst resultaten kan ver- wachten. Men twijfelt er niet aan, dat er een formule zal 'kunnen worden gevonden waarbij liet recht op zelfbeschikking van de Papoea's wordt gegarandeerd. De tweede fase in de onderhandelingen zou dan in de tweede helft van augustus onder leiding van Oe Thant te New York kunnen be ginnen, zo menen genoemde krin gen. In die tweede fase zou cie wijze waarop het beginselak koord moet worden uitgevoerd, moeten worden vastgesteld. President Soekarno heeft dins dag medegedeeld, dat hij heden, zijn minister van Buitenlandse Zaken en waarnemend minister van Defensie naar Washington zal zenden, voor verdere verken nende besprekingen met de Ne derlandse vertegenwoordigers over de kwestie Westelijk Nieuw- Guinea. De president zei dit voor zijn vertrek naar Soerabaja, waar hij een toespraak zal houden' voor cadetten van het marine instituut. President Soekarno verklaarde dat minister Soebandrio, en de wnd. minister van Defensie, lui tenant-generaal Hidajat, naar Washington zullen gaan „om te onderzoeken of het mogelijk zal zijn informele besprekingen met de Nederlanders te voeren op basis van de overdracht van het bestuur over Westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië in over eenstemming met de rechtmatige verlangens van het Indonesische volk". De president zei dat de Neder landers een verklaring hadden uitgegeven, waarin zij verklaar den het beginsel der voorstellen, gedaan door de Amerikaanse diplomaat Ellsworth Bunker, en de volgorde der ontwikkelingen, zoals in die voorstellen vervat, hadden aanvaard. Volgens deze voorstellen zou Nederland het bestuur over Wes telijk Nieuw-Guinea in verschil lende fasen aan Indonesië over dragen, onder toezicht van de Verenigde Naties of een andere derde partij, waardoor voor de bevolking van Westelijk Nieuw- Guinea het recht van zelfbe schikking gewaarborgd zou wor den. De komst van de Indonesische minister van Buitenlandse Za ken, dr. Soebandrio. naar de Verenigde Staten wijst er vol gens welingelichte kringen in Washington op, dat er in de geheime voorbesprekingen tus sen Nederlandse en Indonesi sche vertegenwoordigers enige vooruitgang is geboekt. Volgens genoemde kringen vas eerder vernomen, dat minister Soeban drio naar Washington zou ko men als er bij het vooroverleg een basis voor officiële onder handelingen was gevonden. Men kon nog niet met zeker heid zeggen met wie minister Soebandrio zou spreken maar verwacht wordt dat hij met de Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, overleg zal plegen. Dinsdag werd in Washington vernomen, dat het op het ogen blik niet in de bedoeling ligt dat de Nederlandse delegatie naar de besprekingen met Indo nesië als gevolg van het bezoek van minister Soebandrio wordt uitgebreid. Volgens diplomatie ke kringen is maandag wel de Indonesische delegatie versterkt met de ambassadeur van Indo nesië in de V. S„ Zairin Zain. Dinsdag kwamen de Neder landse en Indonesische afge vaardigden naar het vooroverleg voor de vijfde maal sinds de besprekingen hervat werden bij een. Minister Soebandrio wordt donderdagmorgen in Washing ton verwacht en zou zich vrij wel direct naar de plaats waar de besprekingen worden ge houder, begeven. Via de communicatiesatelliet Telstar zullen op 26 juli telefoon gesprekken gevoerd worden tus sen 23 steden in de Verenigde Staten en 23 steden in zestien Europese landen. Twee Neder landse gemeenten zullen aan dit Project deelnemen. Dat zijn Nij megen, dat telefonisch contact ?al krijgen met de hoofdstad van de staat New York Albany en Koudekerk aan de Rijn (Zuid- Holland) van waaruit een ge sprek gevoerd wordt mei de Ca- i lifornische gemeente Artesia. Zowel tussen Nijmegen en Al bany als tussen Artesia en Kou dekerk aan de Rijn bestaan lang durige vriendschapsbanden in het kader van het Amerikaanse People to People-program. I De gesprekken zullen elk vijf a zes minuten duren en worden gevoerd door de burgemeester van Nijmegen, mr. Ch. M. X Hustinx, met de burgemeester ^'an Albany, de heer E. Cording en met de voorzitter van de Jr. Kamer van Koophandel in Alba ny de lieer Robert Young, als mede door de burgemeester van -votidekerk aan de Rijn, de heer V- Waverijn, met de burgemees ter van Artesia, de heer P. Par ker met het gemeenteraadslid, de heer d. Seldeen en met de wethouder de heer E. W. Med ley. De gesprekken zullen vermoe delijk in de avonduren worden TELEGRAM DOOR DE EEUWEN TROUW" De stichting „Door de Eeuwen Trouw" volgt met grote onge rustheid de berichten over de onderhandelingen met Indone sië, zo heeft het bestuur van deze stichting aan de regering getele grafeerd. Het telegram zegt, dat het onoprecht en onverantwoord zou zijn het leven van Neder landse soldaten in de waagschaal te stellen als reeds vast staat, dat bij deze onderhandelingen voor buitenlandse druk zal wor den gezwicht. DE ACTIES OP NIEUW- GUINEA De recente overgave van In donesische parachutisten, soms in groepen van 50 tot 70 man tegelijk, kan volgens de comman dant van de strijdkrachten op Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht Reeser, niet in verband wolden gebracht met de nieuwe onder handelingen in de buurt van Washington. De commandant verklaarde dit in een dinsdag avond uitgezonden vraaggesprek met een verslaggever van het N.T. S.-journaal. Schout-bij nacht Reeser is van mening dat de parachutisten te verspreid opereren om via radioverbindin gen met hun commandant in In donesië van dag tot dag op de hoogte te kunnen zijn van hetgeen er in de buitenwereld gebeurt. Bovendien bestaat de tot nu toe door de Nederlandse patrouilles buitgemaakte uitrus ting voornamelijk uit radio-appa- ratuur. Hoewel het niet zeker is dat geen enkele radio-verbin ding nog in werking is wordt het hoogst onwaarschijnlijk geacht dat de para's, regelmatig en op korte termijn vanuit Indonesië instructies zouden ontvangen welke hun operaties op Nieuw- Guinea zouden kunnen beïn vloeden. Het overgeven gebpurt volgens de commandant door uitputting en teleurstelling. Hij meent dat dit nog wel enige tijd zal voortduren. De krijgraad te Djakarta heeft dinsdag twee Indonesiërs ter dood veroordeeld wegens een moordaanslag op president Soe karno op 13 mei. Als bewijsstuk ken werden in het proces vijf pistolen, twee geweren, 'n hand granaat en munitie overgelegd. Ontwapeningsconferentie Engeland heeft dinsdag op de ontwapeningsconferentie in Ge neve, een uit elt punten bestaand plan ingediend voor „uitvoerige besprekingen". Een woordvoerder van de Brit se delegatie zei dat de Engelse afgevaardigde, Godber, kritiek heeft geoefend op de maandag door de Sowjet-Unie ingediende voorstellen. Godber zei de in het Russische artikel genomen stap ten aanzien van de conventionele bewapening, het uitwisselen van militaire missies en het instellen van verbindingen tussen dc staatshoofden en Oe Thant, te verwelkomen. Hij verwierp ech ter het Russische voorstel in het eerste stadium van ontwapening militaire oefeningen te verbie den. Dit zou een onrechtvaardig heid zijn waardoor de kleinere landen extra hard zouden wor den getroffen, aldus Godber. Het Sowjetrussische plan druist m tegen het principe dat tijdens dc ontwapening geen van beide par tijen een militair overwicht mag verkrijgen, zo zei hij. Het ministerie van Binnenland se Zaken van de voorlopige Al gerijnse regering heeft het na tionale bevrijdingsleger opdracht gegeven alle orders van zijn vroegere generale staf te ne geren. In een communiqué, dat giste ren in de Tunesische bladen is verschenen, draagt het ministerie de mannen van het bevrijdings leger uit Marokko en Tunesië op zich te melden in de militaire districten binnen Algerije. In het communiqué wordt op dc mili tairen een beroep gedaan zich te verzetten tegen elke actie die ten doel heeft een tegenstelling te scheppen tussen de Algerijnse soldaten die in Marokko en Tu nesië gelegerd waren enerzijds en de Algerijnse militairen in Algerije anderzijds. Sir Winston Churchill heeft dinsdag voor de eerste keer zon der hulp gelopen sinds hij zijn dij heeft gebroken. Vóór vrij dag zal geen medisch bulletin worden uitgegeven, aangezien Sir Winston volgens de hem behandelende artsen goede vor deringen maakt. gevoerd als het in Amerika nog middag is. In totaal zullen onge veer 75 Europeanen met 75 Ame rikanen via de satelliet spreken. Dit grote aantal is mogelijk, om dat de communicatiesatelliet in staat is tien telefoongesprekken tegelijk te relayren. De verbin ding wordt verzorgd door de Amerikaanse telefoonmaatschap pij Bell Telephone in samenwer king met de naitonale telefoon bedrijven in de zestien Europese landen. De gesprekpartners zijn uitgezocht door de United States Information Agency en de Ame rikaanse vereniging van gemeen ten. Behalve gemeenten zullen ook enkele vertegenwoordigers van Amerikaanse en Europese univer siteiten gesprekken met elkaar voeren. Technici van de Britse P. T. T. hebben medegedeeld, dat maan dagavond televisiebeelden in kleuren vanuit Engeland via de „Tellstar" naar de Verenigde Staten zijn uitgezonden. De beelden kwamen goed over. De uitzending had plaats toen de „Telstar" zich op 11.000 km. af stand van de aarde bevond. Aanvankelijk deed zich enig geruis voor, dat echter afnam naar mate de afstand tussen satelliet en aarde kleinei werd. Op de vrije dinsdagochtend, de ochtend voor het vertrek uit Su riname. hebben de Prinsessen geheel onverwacht en onofficieel een bezoek aan de grote markt te Paramaribo gebracht. Reeds in de zeer vroege och tenduren stopten bij deze kleur rijke markt de hofauto's met het gezelschap. Ongedwongen wan delden de Prinsessen tussen de kraampjes door, higr en daar een babbeltje makend in het Ne derlands of proberend iets van een eenvoudige marktvrouw te verstaan. Het bezoek bleef niet lang on opgemerkt, als een lopend vuur tje ging de aanwezigheid van de Prinsessen over de markt en door geheel Paramaribo, zodat in een oogwenk drommen mensen zich verzamelden rondom de vorstelijke bezoeksters. Maar ook buiten de markt was het weer stampvo] geworden. Uit de enor me mensenmenigte die de Prin sessen luide toejuichte kon op nieuw worden vastgesteld hoe blij de Surinamer was met het' bezoek aan zijn land van de beide dochters van Koningin Juliana. Een inwoner van Paramaribo heeft zijn vreugde niet onder stoelen of banken gestoken en zond naar alle kranten een inge zonden stuk waarin hij betoogt, dat ook nu weer duidelijk is ge bleken dat de Surinamer de ban den met het Huis van Oranje niet wenst te verbreken. „Inste- de van een twijfelachtige toe komst als kleine republiek tussen zovele grotere tegemoet te gaan, zou Suriname een koninkrijk kunnen worden met als Koningin Prinses Irene, die omdat Prinses Beatrix kroonprinses is voor Ne- Bij de stemming in de Franse Nationale Vergadering over de tie van wantrouwen tegen de po- door de oppositie Ingediende po litiek van president De Gaulie met betrekking tot de vorming van een nationale atoonistrijd- macht, werd geen voldoende meerderheid behaald om de re gering ten val te brengen'. Blijkens de officiële telling kreeg de motie 206 stemmen. Als gevolg van deze onvoldoen de meerderheid werd de aanvul lende begroting, waarbij o.m. gelden werden gevraagd voor de bouw van een fabriek voor het afscheiden van isotopen in Pier- relatte, aangenomen. derland, hiervoor het meest in aanmerking zou kunnen komen." De schrijver, die in Suriname een vooraanstaande functie bekleedt, wijst er verder op. dat door de schepping van de Verenigde Ko ninkrijken van Nederland en Su riname. problemen zoals de steunverlening in de defensie, alsook op ander gebied, door een dergelijke unie zeker oplosbaar zijn. Dinsdagmiddag vertrokken de Prinsessen met een lijntoestel van de K. L. m. naar de Neder landse Antillen, waar zij veertien dagen zullen vertoeven. Wwjrilfrgfct 102 - Telefopa 3EU Xeraejuea Een eenmotorig Cubaans vliegtuig van Russische makelij is dinsdagmorgen op het vlieg veld van Miami geland. De zes inzittenden hebben asiel in de Verenigde Staten gevraagd. De ,.Fibag"-commissic, een Westduitse parlementaire com missie die een onderzoek instelt naar de handelingen van de Westduitse minister van Defen sie, Franz Josef Strauss, zal hem opnieuw oproepen om in september te getuigen, zo is dinsdag in Bonn bekend ge maakt. Strauss heeft destijds ontkend dat hij misbruik zou hebben ge maakt van zijn positie, door een particuliere bouwmaatschappij, de „Fibag", te helpen bij het verkrijgen van een contract van 300 miljoen mark. De commissie is dinsdag voor de eerste maal weer bijeenge komen nadat de bondsdag op 28 juni bevel had gegeven het onderzoek te heropU.ien. Minister Strauss heeft tijdens het weekeinde in het openbaar gezegd dat hij overweegt zijn functie prijs te geven en premier te worden van de regering van de deellstaat Beieren. Een Sowjetrussisch vliegtuig heeft dinsdag in de luchtcorri- dor tussen Hamburg en Berlijn op een afstand van 120 meter voor een Westelijk vliegtuig, vermoedelijk een Amerikaans, gevlogen, zo is uit welingelichte kringen in Berlijn vernomen. De piloot, die op weg was naar Berlijn, zei tegen de ver keerstoren op het vliegveld Tem pelhof dat de straaljager voor bijvloog en daarna enige tijd vlak naast hem ging vliegen. Het is de eerste keer sinds februari dat van een ontmoe ting tussen een Russisch en Westelijk vliegtuig in de lucht- corridors melding' gemaakt wordt. Van de zijde van het bestuur van de Stichting Nationaal Thuisfront vernemen wij dat actiecomité's in steden en dorpen, uit het bedrijfsleven en vereni gingen en dat ook particulieren veel en met enthousiasme wil len doen om de militairen in Nieuw Guinea die ontspanning te bezorgen waaraan zo grote behoefte bestaat. Overal dringt KONING HOESSEIN MET GEMALIN IN ENGELAND Koning Hoessein van Jordanië brengt met zijn gemalin prinses Moena een privé bezoek aan En geland. In Cambervvell, Londen, heeft de koning de eerste steen gelegd voor een nieuw te bou wen jeugdcentrum. Hij deed dit op verzoek van de vicaris van Camberwell, John G. Nieholis, die een oude vriend van de vorst is. Het was echter niet koning' Hoessein, maar prinses Moena, die in haar opvallende kleding de meeste aandacht frok. De prinses, die in Engeland is ge- horen, droeg ondermeer een grote strohoed met veren. AF EN TOE ZON Boven West-Europa zijn de luchtdrukverschillen gering. Een zwakke rug van hoge luchtdruk boven Schotland, Oost-Engeland en de Noordzee beweegt lang zaam naar bet oosten. Ze wordt gevolgd door een kleine oceaan depressie. die ten zuidwesten van Ierland aangekomen is en zich voornamelijk in de richting van Frankrijk uitbreidt. Deze storing zal geen noemenswaardige in vloed op het weer in ons land uitoefenen, zodat het op de mees- ste plaatsen droog weer blijft met enkele zonnige perioden. De wind zal zwak tot matig zijn uit uiteenlopende richtingen, terwijl de temperaturen over het alge meen iets hocer zullen ziin dan dinsdag. medegedeeld door het K: N. M. I„ geldig tot hedenavond. Overwegend droog. Enkele zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Iets hogere temperaturen dan gisteren. Zwakke tot matige ver anderlijke wind. ZON MAAN op onder op onder Juli 18 4.40 20.51 21.36 5.42 19 4.42 20.50 22.11 6.58 20 4.43 20.49 22.41 8.18 21 4.44 20.47 23.07 9.39 22 4.46 20.46 23.32 11.00 23 4.47 20.45 23.57 12.19 WOENSDAG 18 JULI v.m. n.m. Breskens 2.11 2.33 Terneuzen 2.46 3.08 Hansweert 3.26 3.48 Walsoorden 3.36 3.58 DONDERAG 19 JULI v.m. n.m. Breskens 2.58 3.14 Terneuzen 3.33 3.49 Hansweert 4.13 4.29 Walsoorden 4.23 4.39 0 In dc eerste vijf maanden van dit jaar zijn ongeveer 1800 Oost-Duitsers naar West-Berlijn ontsnapt, zo is officieel in West- Berlijn bekendgemaakt. Voor het sluiten van de sectorgrens werd dit aantal op een dag bereikt. volgens het N.T.F. het begrip door dat het hier een nationale manifestatie betreft, waaruit volgt dat alle militairen in Nieuw Guinea gelijk dienen te worden behandeld. Dat is ook een van' de redenen waarom het Natio naal Thuisfront er op aandringt geen goederen in te zamelen maar giften te storten op giro nummer 321. Het Nationale' Thuisfront tracht met een maximum aan efficiëncy de gel den om te zetten in goederen, waarvan men weet dat er dringend behoefte aan is en deze op verantwoorde wijze te ver delen onder de militairen. Het Nationaal Thuisfront kan verder verklaren dat de samen werking met de diensten Wel zijnszorg van zee-, land- en luchtmacht zeer intensief is; trouwens alle verzoeken om in lichtingen en vragen over de wijze waarop geholpen zou kun nen worden, werden tot nu toe door deze diensten doorgegeven aan het Nationaal Thuisfront. Verder worden alle gegevens van defensie omtrent datgene waaraan de militairen in Nieuw Guinea op het gebied van de ontspanning behoefte hebben verstrekt aan het N. T. F. In dit verband worden bedrijven, ver enigingen, en particulieren aan geraden inlichtingen over de aktie en de wijze van steun niet meer te vragen aan Defensie of Marine. Men kan zich heter rechtstreeks in verbinding stellen met het N. T. F„ dat immers als coördinerende instantie optreedt en de taak heeft in de aanvullen de welzijnszorg te voorzien. Reeds begint de stroom van giften te vloeien. Collectes in kleine gemeenten of ander per soneel van bedrijven brengen vaak honderden guldens op en reeds heeft het penningske van de weduwe in de nog maar enke le dagen oude aktie niet ont broken. Verder komen ook giften van duizend gulden en meer binnen zoals die van het Ned. Rode Kruis, van de Ver. Onze Vloot Ons Leger en Onze Luchtmacht, van de Marechausseevereniging van een verzekeringsmaatschap pij te Amsterdam, van een inter nationale vleeswarenfabriek te Driebergen, enz. Natuurlijk kan men gelden blijven storten op het gironummer 321, van het Nationaal Thuisfront. Maar het ligt in de bedoeling zeer binnen kort met mededelingen te komen om alle akties in steden en dop pen, van het bedrijfsleven, ver enigingen en ook van particu lieren te leiden via de provin ciale aktiecomité's, 'die of reeds zijn opgericht of in'oprichting

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1