Mevrouw, als De misdaad in de V.S. De Ronde van Frankrijk Eric de Noorman Het Wolvenjong De Ronde van de Toekomst De Prinsessen Irene en Margriet naar Nickerië PLANNEN VOOR JAPANSE TELSTAR CHURCHILL DE EUROPESE TELEVISIETWIST WORMS VERLIEST PROCES TEGEN HOGE AUTORITEIT FRANSE VERZETSGROEP AANGEHOUDEN Vrijdag lo ]uh itjöZ ÜE VRIJE ZEEUW Pag. 3 1 5 n e cr t n bekende weghelft ïiae 47- eke J. LUtO :ige en e- iast ian en net de al n e e over- aan ge- met De Vervolgens st jn er il- le ns z Donderdagmorgen zijn de prinsessen Irene en Margriet en hun gevolg met twee Beechcraft- vliegtuigen van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij uit Pa- ramaribo vertrokken voor een bezoek aan het district Nickerie. Pen groot aantal autoriteiten honderden schoolkinderen en volwassenen waren bij het ver trek aanwezig. Dank zij het drachtige weer hadden de hoge P sten vanuit het vliegtuig een schitterend uitzicht op het eeuwenoude centrum van de Su rinaamse hoofdstad. Prinses Irene maakte daar dan ook ge bruik van door enkele beelden oo de film vast te leggen. 'Op weg naar het Nickerie- district boden de rijstsawa's en de kokospalmen van het district Coronie een prachtige aanblik. Vandaag zal dit district met een bezoek worden vereerd. De reis werd voortgezet langs de kuststrook totdat de rijstpol- der van Wageningen in zicht kwam. De püoot ging ter ere van de gasten wat meer landin waarts en op een geringere hoog te vliegen zodat het gezelschap een duidelijk beeld kon krijgen van het Wageningen-project. De rechte afwateringskanalen met hier en daar een ophaalbrug ge ven het geheel een typisch ka rakter dat veel doet denken aan een Nederlands landschap. De Wageningen-polder, die is aan gelegd om de moerassige vege tatie om te zetten in een bodem gesteldheid die geschikt is voor akkerbouw, omvat een gebied van 15.000 ha. Na nog even laag over het plaatsje Nieuw-Nickerie te heb ben gevlogen, landden de twee toestellen op het vliegveldje van Nickerie, waar de Prinsessen werden begroet door de districts commissaris, de heer B. J. Para- birsing. De vele landbouwers uit de omgeving stonden naast een prachtige erepoort opgesteld. Na de begroeting stapte het gezel schap in de gereedstaande auto's waarmee men in een rus tig tempo langs de zeedijk en door de rijstvelden naar de wes telijke polders reed, waar de be volking reeds was samenge stroomd om de Prinsessen te huldigen. Ook in het district Nickerie werd de rondrit van de Prin sessen een volledig succes. De bewoners van de westelijke pol ders van het district, door de schrijver Albert Helman eens „de glimlach op het gelaat van Suriname" genoemd, waren hij de openbare schooi tezamen ge komen. Er klonk een luid ap plaus toen de stoet daar arri veerde. Schoolmeisjes hingen de Prinsessen bloemenkransen van jasmijntjes om. Nadat de vorstelijke gasten waren voor gesteld aan de notabelen der waterschappen, onder wie de bejaarde vader van de Suri naamse minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pandit Rambaran Mishre, brachten de schoolkinderen een zanghulde. Ook hier kwam de bevolking met fraaie geschenken. Het volgende punt op het pro gramma was het bezoek aan het Prinses Irene-kampement, waar de manschappen lieten zien hoe een korjaal wordt bepakt wan neer een patrouille op expeditie naar de binnenlanden gaat. Prinses Irene kreeg een inge lijste foto van het kampement terwijl Prinses Margriet een koperen miniatuur kanonnetje ontving. Later, bij de woning van de districtscommissaris, werden de laatste honderd meters te voet afgelegd door een haag van duizenden men sen. Ook hier weer een prach tige, kleurrijke bloemenhulde door alle bevolkingsgroepen ge kleed in hun kostbare, originele kledij. Vanaf het bordes namen de Prinsessen vervolgens een zang- hulde in ontvangst van ruim duizend schoolkinderen die hier waren verzameld. Na een frisse dronk werd een bezoek gebracht aan het nieuwe plaatselijke zie kenhuis, waar een korte rond gang werd gemaakt. Natuurlijk verbleef men extra lang in het kinderziekenzaaltje, waar het een vermakelijk gezicht was om deze kinderen die niet gewoon zijn aan veel drukte, nu met grote verwonderde ogen naar al die mensen te zien staren. Prin ses Margriet slaagde erin een kindje dat het toch wel te machtig werd en het op een huilen had gezet, weer op zijn gemak te stellen. Hoewel de zon reeds hoog 'aan de hemel stond was het dankzij een koele wind toch behaaglijk in het kleine plaatsje Paradijs, waar de Prinsessen op weg naar Wageningen een hul diging van de plaatselijke Ja vaanse bevolking in ontvangst namen. Er speelde hier een ga melan-orkest en ook werden weer bloemen en cadeaus aan geboden. De dorpshoofden, voor het merendeel van Indonesische afkomst, maakten onder een prachtige ereboog hun opwach ting bij de vorstelijke personen. Bij de steiger Klein-Henarpol- der, waar het gezelschap scheep ging voor de tocht naar Wage ningen, werd een creoolse zang- hulde gebracht waarhij ter ere van de Prinsessen stichtelijke liederen ten gehore werden ge bracht. Nagewuifd door de vele be langstellenden zette het jacht „Oranje" met de hoge gasten aan boord daarna koers naar de rijstpolders van Wageningen. Aan boord van het jacht werd in een welverdiende rust de lunch gebruikt. Technici van drie grote Japan se ondernemingen voor het ver vaardigen van elektronisch ma terieel, hebben een project ge reed voor de uitzending van tele visiebeelden per kunstmaan, die een groot deel van de landen der wereld in staat zou stellen de in 1964 in Tokio te houden Olympische Spelen per televisie te volgen. Het Japanse project omvat het lanceren in de ruimte, met behulp van Amerikaanse raket ten, van een Japanse kunstmaan van het type Telstar. Deze Tel star zou op de Evenaar gelan ceerd worden met de draaiing van de aarde mee en met een hoeksnelheid gelijk aan die van de aarde. Zolang de voorraad strekt, kunt u nog profiteren van de speciale aanbieding: 3 pakjes Knorr vleesbouillon van 105 voor 95 ct of 2 pakjes Knorr kippebouiilon van 80 voor 72 ct Vraag trouwens altijd om Knorr bouillon. Juist in uw vakantie is het een opwekkende zo-klaar drank. Poulidor (Fr.) wint étappe over vijf bergreuzen PIET VAN EST EINDIGDE OP DE 11de PLAATS GELDERMANS KON ZICH HANDHAVEN In een rapport, dat Edgar Hoover, de directeur van het Amerikaanse Federale Bureau van Onderzoek, aan het ministe rie van Justitie heeft uitge bracht, verklaart hij dat het aan tal in 1961 in de Verenigde Sta ten gepleegde misdaden drie pro cent hoger ligt dan in 1960 en dat het tevens het hoogste jaar totaal is, dat tot nu toe in Ame rika is geregistreerd. 43 procent dergenen, die in 1961 door de politie wegens zwa- misdrijven, als moord, ver- beroving, werden waren jeugdige In 1961 werden 8.600 personen vermoord. Ongeveer drieduizend van deze moorden werden in de grote Amerikaanse steden ge pleegd. 27 procent hiervan betrof „gezinsmoorden", waarbij een der echtgenoten de wederpartij om het leven bracht. Bij gevechten tussen jeugdben den vonden dertig personen de dood. De temperatuur van Church ill vertoont een lichte stijging, ging, zo is donderdag door zijn artsen bekendgemaakt. Dit is het gevolg van een bronch'iale infectie. De Amerikaanse televisiesatel liet „Telstar" heeft een Europe se televisietwist uitgelokt. De Britse radio- en televisiemaat schappij B. B. C. protesteerde donderdag bij de Franse televisie tegen het feit dat Frankrijk in strijd met de afspraken der sa menwerkende organisaties in de nacht van woensdag op donder dag een eigen programma via de Telstar naar de Ver. Staten had uitgezonden, hoewel het de be doeling was dat er thans nog slechts proefbeelden zouden worden overgebracht die niet het karakter hadden van ont spanning of voorlichting. Tegen het eind van deze maand zal pas het eerste officiële programma worden uitgezonden dat repre sentatief zal zijn voor Europa. Zoals gemeld werd in de Fran se uitzending onder andere het beeld van Yves Montand getoond en diens stem ten gehore ge bracht. De Britten hadden, ge zien het karakter van de Fran se uitzending, later zelf een ge improviseerd programma uitge zonden, aldus verklaarde de B. B. C. De Haagse schroothandelaar Louis Worms, die indertijd een schrootfraude in de E.G.K.S. aan het licht heeft gebracht, beeft donderdag voor het Euro pese hof jn Luxemburg een pro ces tegen de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. verloren. Het hof verwierp een beroep dat hij aanhangig had gemaakt om ver goeding te krijgen van schade die hij meent geleden te hebben door een dienstfout van de Hoge Autoriteit hij de behandeling van de schrootajÈ/iaire re kraehting en gearresteerd, personen. In 1961 deden zich naar schat ting 1.926.000 gevallen van moord, schending met geweldple ging, beroving, grote en kleine diefstallen en ontvreemding van auto's voor. Elke minuut wer den ongeveer vier ernstige mis daden gepleegd. „Onze bevolking is in de afge lopen vijf jaar met zeven procent toegenomen, terwijl het aantal misdrijven in dezelfde periode met 34 procent toenam. In de laatste jaren staat de toeneming van het aantal misdaden tot de groei der bevolking als vijf staat tot een. Een van de grote vraagstuk ken, waar wij mee te maken hebben, is het elk jaar weer stij gende aandeel, dat jeugdige per sonen hebben in het bedrijven van ernstige misdaden. Het kan ernstige gevolgen voor de toe komst van ons land hebben, wanneer wij er niet in slagen deze ontwikkeling een halt toe te roepen", aldus F. B. I.-directeur Hoover in zijn rapport aan het ministerie van Justitie. In het rapport wordt verder verklaard dat 71 politiebeambten in 1961 werden gedood. „Een on rustbarend hoog getal". In 13.190 gevallen werden politiemannen aangevallen. In Parijs zijn twaalf activis ten aangehouden, zo is donder dag bekendgemaakt. Onder hen zijn drie vrouwen. De 54-jarige leider van de groep, de markies Rayomnd Durand de Keguelin de Rozeieres, bereidde op het ogenblik van zijn aanhouding een ,-,opzienbarende ingreep" voor. Er zijn wapens en spring stof in beslag genomen. In Genève is een cel van Fran se „natioanle verzetsraad" ont dekt. Naar officieel wordt bericht zijn verscheidene Fransen aange houden. Uit in beslag genomen papieren bleek, dat men van plan was in andere Zwitserse steden ook afdelingen te stichten. WEER EEN BOM GEVONDEN Bij Lichtenvoorde is donder dagmiddag kort in de buurt van de woensdag gevonden bom weer een bom gevonden. De treinen rijden met verminderde snelheid langs de gevaarlijke plek. Van de vele ontsnappingspo gingen die al direct na de start vielen te noteren, gelukte er niet één. Eerst na 26,5 km slaagde de Spanjaard Campillo er in weg te komen. Hij passeerde als eerste de top van de Col du Lautaret, vóór Ignolin, Baha- montes, Massignan en enkele anderen. Het peloton lag toen op 1 min. en 5 sec. In de af daling was het alleen de Span jaard die de hoofdmacht voor wist te blijven en na 45 km was zijn voorsprong tot 1.30 opge lopen. De Fransman Beuffeuil wilde zich bij de eenzame Span jaard voegen, maar op de top van de Col de Luitel (na 100 km) lag deze nog ruim 1 min. op hem voor. In de afdaling ging Anglade achter de vluch ters aan en tijdens de beklim ming van de Col de Portekwam hij zelfs gevaarlijk dicht bij het leidende tweetal. Toen begon de tegenactie van het peloton. Bahamontes, Gaul, Poulidor, Anquetil, Massignan, Pianckaert, Van Est, Dotto en Pauwels zetten de achtervolging in. Intussen was Anglade Cam pillo en Beuffeuil voorbijgegaan en kreeg hij zelf even later ge zelschap van Poulidor. Halver wege de helling hadden de twee Fransen een voorsprong van 1 min. en 5 sec. op hun achter volgers. Bij Sappey (na 136 km) schud de Poulidor Anglade van zich af, die weldra 1 min. achter lag. Op 1 min. en 40 sec. volgde Ba hamontes, op 1.50 Dotto, op 2.25 Massignan, op 2.30 Daems en Baldini en op 2.45 het eerste peloton, aangevoerd door An quetil en Pianckaert. Op de top van de Col de Cu- cheron (na 153 km) kwam Pou lidor als eerste door. Zijn dichtstbij zijnde belagers waren toen Bahamontes en Anglade. Bij Saint Pierre d'Entremont (na 162,5 km) lag dit tweetal op 1 min. en 25 sec. Ook de Granier (na 172 km) werd het eerst door Poulidor genomen. De Fransman ver grootte zelfs zijn voorsprong en in de afdaling en het vlakke stuk, dat daarop volgde, raak ten Anglade en Bahamontes nog meer achter. Met bijna 3 min. voorsprong op dit tweetal ging Poulidor zegevierend door de finish. De uitslag van de 19e étappe van Briangon naar Aix-les- Bains (205 km), luidt: 1. Poulidor (Fr.) met bon. 2. Anglade (Fr.) met bon. 3. Bahamontes (Sp.) 4. Darrigade (Fr.) 5. Daems (B.) 6. Cazala (Fr.) 7. Gainche (Fr.) 8. Fontana (It.) 9. Massignan (It.) 10. Arm. Desmet (B.) 11. Piet van Est (N.) 12. Pianckaert (B.) 13. Pauwels (B.) 14. Van Schil (B.) 15. Geldermans (N.) 16. Anquetil (Fr.) 17. Claes <B.) 18. Dotto (Fr.) 19. Baldini (It.) 20. Gaul (Lux.) 67. Stolker (N.) 79. Maliepaard (N.) 6.25.32 6.24.32 6.28.02 6.27.32 6.28.02 6.28.48 z.t. z.t. z.t. z..t z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. z.t. 6.43.37 6.47.29 19. Mahe (Fr.) 33.52 20. Van Schil (B.) 34.42 29. Piet van Est (N.) 57.55 31. Stolker (N.) 1.08.50 32. Altig (Did) 1.09.10 49. Maliepaard (N.) 1.39.53 DAGPLOEGEN KLASSE MENT 1. Magne (Poulidor, Cazala en Gainche) 19.22.08 2. Driessens (A. Desmet, Van Est en Pianckaert) 19.26.24 3. Geminiani (Geldermans, An quetil en Stablinski) 19.26.24 ALGEMEEN PLOEGEN- KLASSEMENT 1. Geminiani; 2. Driessens; 3. Magne; 4. De Kimpe; 5. Lou- viot; 6. Sarrm3 52 en en viot. „GROENE TRUT' 1. Altig (Did) 169 pnt. 2. Daems (B.) 131 pnt. 3. Darrigade (Fr.) 131 pnt. 4. Graczyk (Fr.) 118 pnt. 5. Benedetti (It.) 110 pnt. BERGKLASSEMENT De Spanjaard Bahamontes is „bergkoning" geworden van de Tour 1962. De eindstand luidt: 1. Bahamontes (Sp.) 137 pnt. 2. Massignan (It.) 76 pnt. 3. Poulidor (Fr.) 70 pnt. 4. Gaul (Lux.) 56 pnt. 5. Pianckaert (B.) 37 pnt. 6. Pauwels (B.) 32 pnt. Campillo (Sp.) 32 pnt. 8. Anquetil (Fr.) 31 pnt. Wolfshohl (Did) 31 pnt. 10. Anglade (Fr.) 21 pnt. BIJZONDERE PRIJZEN De étappewinnaar Poulidor kreeg de prijs voor de meest strijdlustige renner, waardoor hij een bedrag van 1348 nieuwe francs ontving. De Fransman Viot, die woens dag het slachtoffer van een valpartij was geworden en gis teren zijn blessures ten spijt weer op de fiets stapte, ontving de prijs voor de ongelukkigste renner. ALGEMEEN KLASSEMENT 1. Pianckaert (B.) 99.39.25 2. Anquetil (Fr.) op 1.08 3. Poulidor (Fr.) 5.43 4. Gilb. Desmet (B.) 7.15 5. Geldermans (N.) 7.23 6. Simpson (Gr.Br.) 7.27 7. Massignan (It.) 7.50 8. Gaul (Lux.) 9.27 9. Pauwels (B.)' 12.15 10. Lebaube (Fr.) 14.37 11. Baldini (It.) 16.39 12. Daems (B.) 19.19 13. Anglade (Fr.) 20.26 14. Bahamontes (Sp.")] 23.49 15. Wolfshohl (Did) 26.38 16. Arm. Desmet (Ef.) 27.02 17. Hoevenaers (B.) 32.13 18. Carlesi (It.) 32.28 VLIEGENDE CAVALCADE" Een onderdeel van het jaarlijkse „Royal Tournament" dat tot het einde van de maand in „Earl's Couri" in Londen wordt gege ven, is de „vliegende cavalcade", een luchtvaartshow, waarin de hoogtepunten van de Britse mili taire luchtvaart worden belicht ter gelegenheid van de 50e ver jaardag van het „Royal Flying Corps", de voorloper van de R. A. F. Op de foto zien we een beeld tij dens de finale van de sliow, ge maakt op de generale repetitie. ZWITSER BINGELLI WINT DE ELFDE ETAPPE Janssen in kansrijke positie voor eindoverwinning Overige Nederlanders liepen aanzienlijke achterstanden op Hoewel de Nederlandse ploeg in de tweede Alpen-étappe nogal wat terrein moest prijsgeven aan de klimmers van het gezel schap, verliep de rit voor onze landgenoten niet onbevredigend. Bingelli en Heeb, die heiden een voorsprong namen van ruim 2Va minuut, zorgden er namelijk voor dat Zwitserland het dage lijkse ploegenklassement won en niet het gevaarlijke België, zodat Nederland de ploegenprijs niet meer kan ontgaan. Bovdenien handhaafde Jans sen zich temidden van de groot sten, zodat in hem Nederland nog steeds een potentiële tour winnaar bezit. De Nootdorper eindigde als vierde en staat nu derde in de algemene rangschik king op ruim twee minuten van de Spanjaard Gomez del Moral, die in deze étappe het bezit van de gele trui met succes ver dedigde. Ondanks de aanwezigheid van de Col de Porte (1ste katego- rie), de Col du Cucheron (2de categorie) en de Col du Granier (eveneens 2de categorie) heeft de rit van gisteren een tamelijk monotoon verloop gehad. In de klim naar de eerste berg sprong de latere étappe-winnaar Bin gelli weg gevolgd door de Ita liaan Maino en de Zwitser Heeb. Op de top kwam Heeb als eer ste door gevolgd door Bingelli, Maino, de Portugees Da Silva en de Spanjaard Velez. Op beide volgende cols was de volg orde vrijwel ongewijzigd, zij het dat de beide Zwitsers hun voorsprong steeds vergrootten. Zij arriveerden met een voor sprong van ruim 2lh minuut op de Italiaan Maino aan de fi nish. Deze laatste hoekte een winst van 17 seconden op Jans sen, die daardoor in het alge meen klassement op de derde plaats kwam. De uitslag van de elfde étappe van Bourg d'Oisans naar Aix les Bains over 133 km, luidt: 1. Bingelli (Zwits.) 3.40.28 met bon. 3.39.23 2. Heeb (Zwits.) 3.40.28 met bon. 3.39.58 3. Maino (It.) 3.43.04 4. Janssen (N.) 3.43.21' 5. Leenaerts (B.) 3.43.22 6. Vyncke <B.) z.t. 7. Monty (B.) z.t.'1 8. Gomez del Moral (Sp.) z.t. 9. Velez (Sp.) 3.43.25 10. Maurer (Zwits.) 3.48.15 11. Ferretti (It.) 3.48.16 12. Jaisli (Zwits.) 3.48.21 13. Bachelot (Fr.)' z.t. 14. Bracke (B.) 3.48.23 15. Blanc (Zwits.) 3.48.24 16. Silva (Portugal) 3.48.26 17. Knops (N.) 3.48.28 18. Hugens (N., 3.48.47 19. Momene (Sp.) 3.48.47 26. De Jognh (N.) z.t. 45. Nijdam (N.) 3.54.07 50. v. Kreuningen (N.) 3.57.44 57. Verstraete (N.) 4.00.21 ALGEMEEN KLASSEMENT 40.53.55 40.55.49 40.55.58 op 2.03 40.56.39 41.01.31 41.03.07 41.07.30 op 13.35 41.07.42 41.08.32 41.08.55 op 15.00 41.09.3» 41.10.20 41.10.57 41.11.11 op 17.16 41.13.26 41.14.21 41.16.07 41.16..13 41.17.49 41.11.51 41.24.57 op 31.02 41.35.57. op 42.02 41.39.15 op 45.20 18. „Wat ben jij er voor cen tje," roept één der kerels Egil toe, terwijl ze dreigend naderbij komen, „heb je daar een van onze..." Op dat moment klinkt een luid geschreeuw en de onbekende krij gers zien Erwins mannen de ster ke helling afstormen. „O zit dat zo," mompelt de krijger in de be renmantel, kennelijk de aanvoer der. „Dan zullen we je even gauw helpen... vooruit kerels... Sla ze neer dat gebroed, het zijn er maar vier," en terwijl het troepje luid brullend de vier krijgers tegemoet gaat wendt de aanvoerder zich met een brede grijns tot Egil. „Ik zeg, die troep misbaksels, jaagt ons ook al een paar uur achterna, ik zeg, een mens krijgt amper de kans om een fijne krijgstocht te maken, de buit die we bij elkaar hadden hebben we moeten achterlaten, maar deze heb je er fijn van langs gegeven... Ik zeg, vertel eens makkertje, wat voor een koers vaar jij?" „Koers," mompelt Egil, met ont zag naar de roverhoofdman kij kend, „ben jij een held? Het lijkt me wel, al zie je er armoedig uit, ik wil ook een held worden." „O ja," bromt de rover argwa nend. „Ik zeg, jc neemt me toch niet in de maling, knaap. Ik zeg, dat komt je duur te staan." „O kost dat geld om held te worden," prevelt Egil onnozel... „Ik dacht dat ik zo wel met jullie mee kon..." De rover gluurt hem even woest aan en krabt zich dan beteuterd de kin. „Ik zeg, helemaal wijs is ie geloof ik niet," gromt hij tot zijn mannen, die inmiddels van de ach tervolging terug zijn, „maar hij is een stevige bonk van een kerel. Ik zeg, best bruikbaar. Wat mij be treft mag je met ons mee." „Drie dood, één ontsnapt," meldt een der krijgers nuchter. „Nou hij nog even..." Hij treedt op Erwin die juist biikomt toe en trekt zijn zwaard... 1. Gomez Moral (Sp.) 2. Maino (It.) 3. Janssen (N.V 4. Vyncke (B.) 5. Ferretti (It.) 6. Partesotti (It.) 7. Nijdam (N.) 8. Crinnion (Gx\ Br.) 9. Velez (Sp.) 10. Hugens (N.) 11. Momene (Sp.) 12. Heeb (Zwits.) 13. Bracke (B.) 14. Knops (N.) 16. Silva (Portugal) 17. Monty (B.) 18. Vastiau (B.) 19. Poggiali (It.) 20. Bingelli (Zwits.) 15. Jaisli (Zwits.) 30. De Jognh (N.) 39. Verstraete (N.) 42. v. Kreuningen (N.) DAGPLOEGENKLASSE- MENT 1. Zwitserland (Bingelli, Heeb en Maurer) 11.07.41 2. België (Leennaerts, Vyncke en Monty) 11.10.06 3. Spanje (Gomez del MOTal,' Velez en Momene) 11.15.34' 4. Italië (Maino, Ferretti en1 Giorza) 11.20.07 5. Nederland (Janssen, Knops en Hugens) 11.20.36 ALGEMEEN PLOEGEN KLASSEMENT 1. Nederland, 5 overw.; 2. Bel gië, 2 overw.; 3. Zwitserland. 2 overw.; 4. Spanje,l-,ovei^V 5. Frankrijk, 1 overw.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3