CHTEN VOOR NIETS S en Ë£if asten: ,1398.-1 PREMIES RATSEN Tweede Kamer nam belangrijke besluiten Sowjet-verklaring over Duits vredesverdrag Australisch- en Nederlands N.-Guinea in V.N.-Beheerschapsraad id goedkoop 0 HET WEER HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT 25. Artfetfftën. £eö tïagjê it tocht en! ïEID van Uw gezin Uw portemonnaie iderschoenen, groot voordeel bij verkoop GARANTIE VRIJDAG 13 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5648 Mammoetweten Wet Vervreemding Landbouwgronden aangenomen VEERBOOT IN PORTUGEES-GUINEA OMGESLAGEN DE HERVATTING DER NEDERLANDS- INDONESISCHE BESPREKINGEN ïlKE DAB EEN FIETS LAATSTE PRIJSVRAAG WEEK DIT ZIJN DE WINNAARS PAPOEALEIDER LEGT VERKLARING AF IN AUSTRALIË AMERIKAANSE KERNPROEVEN BOVEN CHRISTMAS-ISLAND GEËINDIGD Vreemde voorwerpen boven Aruba Botsingen gemeld tussen Algerijnse en Marokl militairen anse DE STRIJD IN ZUID-VIETNAM naar dc bergen in het buiten land - zelfs dat is mogelijk: met een NS Vakantié-dag- >p een woensdag- of zaterdag uur per trein in Maastricht ;t station een prachtige bus: Belgische Ardennen". Dezo eerst, via grensstation La dam van de Gileppe. In Spa» :ige bronwater, hebt U ruim tgs gaat het door de dichte? rvallen van Coo, met gelegen- i het Amblève-dal te zweven» :engrottenvanRcmouchamps« m: paspoort of toeristenkaart tocht Uw biljet tijdig! ft, alleen op woensdagen ctt •tember recht op: a) treinreis, tocar-tocht naar dc Ardennen le NS-stations R.S. Stokvis.produkt <iR? en 2101 - vanai .stratie en kleurenfolder; at: FOON 2573 Clubprjj's tePMC- cheques MMprijsXQ 112 ^IC-cheques BESCHIKBAAR ar zonnebed 2.5ociubprjjg 32.» eUcookpart Clubprjjs 34»- -artikelea zijn bezichtigen gekocht artikel nietèlke ervoor betaalde, wordt iet volle bedrag vergoed. Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. VERVREEMDING LANDBOUWGRONDEN. Aan de orde was. nadat de Mammoetwet was aangenomen, de stemming over het voorstel van wet van de heer Vondeling tot verlening van de wet op de vervreemding van landbouw gronden. Het voorstel van wet werd met 61 tegen 83 stemmen verworpen (negen K. V. P.'ers stemden vóór, evenals drie V. V. D. en één C. H. U.) De heer Egas (P. v. d. A.) zei- de, dat nu het voorstel van wet van de heer Vondeling is ver worpen, de prijsbeheersing met ingang van 1 januari 1963 zal vervallen. Bij zitten en opstaan werd ver volgens het wetsontwerp der re gering aangenomen. Vele leden der Kamer wensten de ministers van Landbouw en Visserij en van Justitie daarna geluk; ook prof. Vondeling bood zijn gelukwensen aan. MAMMOETWET DOOR DE TWEEDE KAMER AANVAARD Bij de aanvang der vergade ring der Tweede Kamer heeft de voorzitter, rar. L. G. Korten- horst, gistermiddag medegedeeld dat geen berichten van verhin dering waren binnengekomen (hilariteit). Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, fractievoorzitter der A. R, was, na geruime tijd we gens ongesteldheid niet in staat te zijn geweest de vergaderingen der Kamer bii te wonen, gister middag weer in de Kamer aan wezig. Begonnen werd met de tweede lezing van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet on derwijs („Mammoetwet"). Ach ter de ministerstafel hadden plaats genomen minister Cals en de directeur-generaal voor het onderwijs, mr. Broekman. De nieuwe tekst van het wets ontwerp werd zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De Mammoetwet is aangenomen met 100 tegen 44 stemmen. Vanuit de Kamer en de publie ke tribunes klonk luid applaus. De minister werd van verschei dene zijden gelukgewenst. In lange rij passeerden vele leden der Kamer de ministerta fel, nadat de voorzitter de ver gadering had geschorst, om mi nister Cals geluk te wensen met een handdruk. Behalve de K. V. P., de P. v. d. A. en de P. S. P. brachten hun stem uit vóór het wetsontwerp de heren Aantjes. Biesheuvel, Veerman, Van Eibergen, prof. Versteeg, allen van de A. R. Ter hoogte van Bissau in Portugees-Guinea zijn dertig mensen, onder wie vrouwen en kinderen, verdronken toen de veerboot tussen Bissau en het eiland Peixe omsloeg. Dit meldt het Portugese persbureau Lusi- tania, vijf opvarenden konden zwemmende het vaste land berei ken. De heer Bunker, de „derde partij" bij de Nederlands-Indo nesische besprekingen over Nieuw-Guinea, heeft donder dag aan de vertegenwoordigers van beide landen een formele uitnodiging doen toekomen voor een hervatting der geheime be sprekingen. Hij deed dit spoe dig na de aankomst te Washing ton van Adam Malik. Deze wil de zich over zijn opdracht niet uitlaten toen hij eerder op de dag op de luchthaven van Bal- timore was aangekomen, waar hij werd verwelkomd door de Indonesische ambassadeur te Washington, Zairim Zain. Volgens kringen te Washing ton, die het vorengaande mede deelden, zou de eerste bijeen komst hedenmorgen worden ge houden op een geheim gehou den plaats nabij Washington. UITSLAG ZATERDAG IJ JUNI mevr. G. Prenen-Biermann Bispincklaan 58. Bloemendaal MAANDAG 25 JUNI mej. A. van Ommeren van Enststraat 19, Doetinctam DINSDAG 26 JUNI Rudi Velden Handboogstraat 24, Delft WOENSDAG 27 JUNI «de her A. Brijs Molendijk 16, Den Bommel DONDERDAG 28 JUNI mevr. P.A.v.d. Bor-de Jong MaartenJdijkU&n 162, Den'HtfZ VRIJDAG 29 JUNI de heer M. in 'c Veld Precoriasüau" j, Bolnes Zij ïijn dus verzekerd van een prettige va kantie.,. op een nieuwe fiets! 5 Nieuwe ster op de wereldzee Het Britse lijnschip „Northern Star", dat z'n eerste tocht maakt een reis om de we reld gefotografeerd op weg naar South ampton. Het schip, daL een bemanning heeft van 482 koppen, kan 1412 passagiers ver voeren. Het heeft een tonnage van 24733 brt. Een goed adyies aan iedere fietser: Zorg, dat u ook prettig en onge stoord met uw fiets van uw vakan tie kunt genieten. Laat hem vooraf goed nazien dooruw fietsenhandelaar. KAPITALE SCHILDERIJEN DIEFSTAL IN LONDEN Uit liet O'Hana-niuseum in het Lontlense district Mayfair zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 35 schilderijen met een gezamenlijke waarde van twee en een half miljoen gulden ge stolen. Foto: rechercheurs stellen een onderzoek in bij het geforceerde dakraam waardoor de dieven zich toegang verschaften. AFNEMENDE BUIIGHEID Het K. N. M. I. deelt mede In de loop van donderdag trok een depressie over de Noordzee naar Zuid-Scandina- vië. Randstoringen brachten toen in ons land flinke buien. Over de Golf van Biskaye na derde intussen een rug van hogeluchtdruk. Op de nadering hiervan zal vandaag de buien activiteit in ons land afnemen. Wel blijft vrij veel bewol king. De wind wordt overwegend matig tussen noordwest en west. Daarbij wordt het koel weer. VRIJDAG 13 JULI Breskens Terneuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 10.39 11.14 11.54 0.04 n.m. 10.59 11.34 12.14 12.24 ZATERDAG 14 JULI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.25 0.40 0.50 n.m. 11.36 12.11 12.51 1.01 De bevolking van Australisch Nieuw Guinea heeft een grote belangstelling voor de gebeurte nissen, die zich de laatste tijd in Nederlands Nieuw-Guinea hebben voorgedaan. Deze be langstelling beperkt zich niet tot een bepaalde streek, maar be staat in het gehele beheerschaps- gebied. Dit heeft woensdag de Austra lische vertegenwoordiger. Dud ley Mc.Carthy, aan de beheer- schapsraad van de Verenigde Naties medegedeeld, toen de raad zich voor de tweede dag bezig hield met het rapport, dat is uitgebracht over de toestand in het beheerschapsgebied Aus tralisch Nieuw-Guinea. Voordat hij aan het woord kwam had het Russische lid van de beheerschauraad, Valen tin Oberemko. een vergeefse poging gedaan om te verhinde ren, dat vanuit de raad vragen zouden worden gesteld over het Nederlandse deel van Nieuw- Guinea. De voorzitter van het college, de Amerikaan Jonathan Bingham, wees zijn bezwaar echter af. Het Franse lid van de raad Jacques Koscziusko-Morizet had nl. de vraag gesteld, of de be volking van Australisch Nieuw- Guinea van mening is, dat zij tot eenzelfde natie behoort als de mensen in Nederland Nieuw- Guinea. Oberemko voerde aan, dat West Nieuw-Guinea „een integrerend deel is van Indone sië een lid van de Verenigde Naties", en dat de raad geen discussie kan voeren over de inwendige aangelegenheden van een soevereine staat. Voorzitter Bingham achtte de Franse vraag n: bui.en de erde, om- Juli ZON MAAN op onder op onder 13 4"! 20.56 16.49 1.37 14 4.oó 20.55 17.57 2.08 15 4.37 20.54 19.03 2.46 medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Veel bewolking. Veel bewolking, maar over het algemeen afnemende buienactivi teit. Overwegend matige noord westelijke wind en koel weer. dat zij betrekking had op de betrekkingen van de bevolking van een beheerschapsgebied tot een ander gebied. Op de vraag van het Franse lid antwoordde McCarthy slechts, dat er samenwerking heeft bestaan tussen de gouver nementen van Australisch en Nederlands Nieuw-Guinea. Dr. Hinson Kulas, assistent arts te Raboul, in New Britain, een der beide Papoea-vertegen woordigers toegevd aan de Australische delegatie, antwoord de op de Franse vraag, dat de betrekkingen tussen het Austra lische en het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea zeer goed zijn, al zijn er enkele onbelang rijke kwesties, die niet de moei te waard ziin om er in de raad gewag van te maken. McCarthy lichtte toe, dat de grens tussen beide gebieden geen barrière vormt en dat er over de gren zen heen doorlopend verkeer is. De heer F. Joefaway, de leider van de delegatie van Nederlands Nieuw-Guinea naar de vijfde conferentie van de Zuid-Pacific landen, die volgende week in Pago-Pago op Samoa begint, heeft woensdagavond in Sydney verslaggevers te woord gestaan. Hij zei onder meer, dat de Ne derlanders in Westelijk Nieuw- Guinea „hun eigen mensen opof feren", om de Papoea-bevolking te verdedigen. De Papoea's kun nen volgens hem het voorstel- Bunker niet aanvaarden. Joefaway zei, dat de ontwikke ling van Westelijk Nieuw-Guinea geremd zou worden, wanneer In donesië het land onder zijn ge zag zou krijgen. De republiek Indonesië is jong en heeft zijn eigen interne moei lijkheden. „We kunnen niet op enige hulp van Indonesië hopen" zo zei hij. „De Nederlandse regering heeft niet alleen hulp beloofd, maar is haar beloften ook daad werkelijk nagekomen." Op de vraag over de wetgeven de raad in Australisch Nieuw- Guinea antwoordde dc hecr McCarthy, dat 1966 is genoemd als een mogelijke datum van in voering van een raad „die de wensen van het gebied tot uiting kan brengen". De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft donder dag medegedeeld, dat de Ver enigde Staten hun kernproeven in de dampkring boven het eiland Christmas in de Stille Oceaan hebben beëindigd. Het proefgebied rondom het eiland, dat op 4 april werd afge kondigd, zal donderdag midder nacht Hawaii-tijd (vrijdagmorgen 11.00 uur Nederlandse tijd) wor den vrijgegeven. Voorts deelde de commissie mede, dat rondom het eiland Johnston, waar de Verenigde Staten in het begin van deze week hun eerste kernproef op grote hoogte hebben genomen, 'n beperkt proefgebied gehandhaafd zal worden. In het gebied van het eiland Christmas zijn sinds het begin der proeven op 25 april, 26 kern ontploffingen tot stand gebracht. Een woordvoerder van de commissie kon niet zeggen hoe veel proeven op grote hoogte nog zullen worden genomen, doch waarnemers maken uit het feit, dat rondom het eiland John ston nog een beperkt proefge bied in stand blijft, opdat min stens één, en mogelijk nog twee van dergelijke proeven zullen plaats hebben. De tijdelijke uit breiding, die het proefgebied van Johnston op 12 juni had on dergaan, is nu echter ingetrok ken. Naar verluidt, zou dit uit gebreide proefgebied alleen no dig zijn geweest voor de proef op grote hoogte met een bom van de megaton-klasse, die deze week werd genomen. In een inderhaast bijeengeroe pen persconferentie in het ge bouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou, heeft het Russische persbureau Tass een 1.900 woorden lange „gezaghebbende verklaring" uit gegeven, waarin wordt gezegd dat de Sowjet-Unie met betrek king tot het sluiten van een vredesverdrag met Duitsland „tot het laatste toe haar plicht zal vervullen". Na een opsomming van de be kende Sowjet-standpunten met betrekking tot Berlijn, wordt in dc verklaring gezegd: „De sleu tel tot het wegnemen van de spanning en tot het versterken van de fundamenten van de vrede in Europa, is het sluiten van een Duits vredesverdrag. En de Sowjet-Unic zal tot het einde toe haar plicht vervullen als een land, dat een beslissende rol heeft gespeeld in de neder laag van Hitler-Duitsland". „Tass is gemachtigd te ver klaren", aldus de verklaring verdei, „dat officiële Sowjet- kringen uiting hebben gegeven kringen uiting hebben gegeven aan hun spijt, dat de regeringen der Westelijke landen geen be grip tonen voor de liquidatie van de overblijfselen van de tweede wereldoorlog door het tekenen van een Duits vredes verdrag". „De Sowjet-Unie kan geen geloof hechten aan verklarin gen, dat de weigering van de Westelijke landen om deel te nemen aan een vredesverdrag voor Duitsland en hun vasthou den aan het in eigen hand hou den van West-Berlijn in de rol van een militaire basis bewijzen zijn van de goede voornemens van deze landen en van hun verlangens ook dc vrijheid van de inwoners van West-Berlijn te bewarenIndien dit het geval ware, zouden zij geen be zwaar maken tegen de voorstel len der Sowjet-regering om West-Berlijn tot een vrije ge demilitariseerde stad te maken". De verklaring, waarin geen datum voor het sluiten van een vredesverdrag wordt genoemd, vervolgt dan: „De Sowjet-re gering is een grote stap tege moet gekomen aan het stand punt van de Westelijke landen door in te stemmen met de ver vanging voor een beperkte periode van de bezettingstroe pen der drie mogendheden door de troepen van een aantal an dere landen onder de V. N.-vlag, wat de heer Chroesjtsjov, hoofd van de Sowjet-regering, op 10 juli voor de wereldconferentie voor algemene ontwapening en vrede heeft bekendgemaakt". (In zijn rede voor het wereld congres in Moskou zei Chroesjt sjov niet, dat een dergelijke regeling door de Sowjet-Unie voor een beperkte periode was bedoeld; hij gebruikte de woor den „op bepaalde voorwaar den".) „De Sowjet-Unie kan niet toestemmen in het onderhouden van een militaire Navo-basis in West-Berlijn en alle berekenin gen dat haar toestemming hier voor zal worden verkregen, zijn standpunt van de Verenigde Staten mocht zijn, dan zal de Sowjet-Unie tezamen met vele andere vredelievende landen een beslissing moeten nemen over de kwestie van het tekenen van een Duits vredesverdrag en regeling op basis daarvan var de situatie in West-Berlijn zon der de deelname van de Weste lijke landen". Westelijke waarnemers in Moskou beschouwen de verkla ring als een weloverwogen waarschuwing aan het Westen. De ernst van de waarschu wing werd onderstreep door het feit, dat de journalisten bijeen werden geroepen in een grote hal van het ministerie van Bui tenlandse Zaken, die zelden voor dergelijke gelegenheden wordt gebruikt. Bij de aanvang der conferen tie stelde het hoofd van de pers afdeling van het ministerie, Leonid Zamjatin, de directeur- generaal van Tass, Dmitri Go- roenjov, aan de aanwezige cor respondenten voor, waarna hij hun de Russische tekst van de orealistisch. Indien dit het verklaring overhandigde. Dinsdagmorgen omstreeks kwart voor vier, plaatselijke tijd, werden op Aruba door verschil lende personen vreemde voor werpen in de lucht waargenomen. Het beste werden deze gezien door de bemanning van de sleep boot „Arikok", die zich buiten gaats bevond. De kapitein van de sleepboot, gezagvoerder H. C. G. Alberts, vertelde de correspon dent van het ANP op Aruba het volgende: omstreeks dertien mi nuten over vier werd door de be manning van mijn schip, de „Ari kok", een tweetal vreemde voor werpen waargenomen, die zich van noordelijke in zuidoosteelijke richting bewogen. Zij zagen er ei vormig uit en waren naar het scheen zwart, hetgeen ook aan de nacht te wijten geweest kan zijn. De randen van de voorwer pen, aldus de kapitein, hadden een sluierachtig zilver licht. Zij bevonden zich op een hoogte van veertig graden en gingen vooruit met een snelheid van vijf graden Het Marokkaanse persbureau „Maghreb Arab Press" meldt, dat eenheden van het Algerijnse leger aanvallen hebben gedaan op grensposten, die in de laatste tijd door Marokkaanse hulp troepen waren bezet. „Boven Saf-Saf, in het gebied van Colomb Bechar, dat ver leden week door Marokkaanse troepen werd bezet, waait thans weer de Algerijnse vlag, nadat de Algerijnen de Marokkaanse bezetting tot de aftocht hadden gedwongen. De grenspost te Zegdoe is in de afgelopen twee dagen door Algerijnse militairen omsingeld. De Marokkaanse bezetting heeft geen levensmiddelen of water meer", aldus „Maghreb Arab Press". Het Marokkaanse persbureau meldt verder dat een Marok kaanse offiicer en een soldaat die in een jeep reden, in een door Algerijnse militairen ge legde hinderlaag vielen. Beiden werden gevangen genomen, evenals nog zeventien andere soldaten. Enkele der laatstge noemden wisten later le ont snappen. Volgens Maghreb Arab Press" hebben Algerijnse militairen mijnen gelegd in het grensge bied. Hierdoor vlogen verschei dene Marokkaanse legervoertui gen in het gebied van Boedenib in de lucht. Hierbij werden tal rijke Marokkaanse militairen gewond. Zij worden verpleegd in het ziekenhuis te Ksar Es Soek, in Oost-Marokko, aldus het Marokkaanse persbureau. Het meldt verder dat posten in het grensgebied van West- Algerië, die in de afgelopen week door Marokkaanse hulp troepen werden bezet, door Al gerijnse militairen werden aan- ievallen en heroverd. De Alge rijnse eenheden waren afkom stig uit de Sahara en uit de Westalgerijnse provincie Essa- oeira. Verleden week heeft het Ma rokkaanse persbuerau gemeld dat Marokkaanse troepen pos ten hadden bezet in een gedemi litariseerd niemandsland, dat zich over een afstand van 800 kilometer tussen Figuig in het noorden en Tindoef in het zui den van West-Algerië uitstrekte. Het meldde toen dat de grens posten te Saf Saf, Talzaza, Boe- kais, Ksar El Hadjoei, Zegdoe en El Mnhabna door Marok kaanse troepen waren „herbe zet". per minuut. De kapitein heeft toen de sleepboot gestopt om; met kijkers het een en anderj beter te kunnen waarnemen. De grootte van de voorwerpen werd geschat op dertig meter door snee. „Ik dacht eerst, aldus kapi tein Alberts, dat het zgn. lichten de nachtwolken waren, een na tuurverschijnsel dat sporadisch voorkomt en dat ik eens gezien- heb." Een der voorwerpen ver dween daarop in een sluiterlicht,' De voorwerpen, die zich hier, voortbewogen waren zeker geen lichtende nachtwolken, zo meen de hij. Het tweede bewoog zich boven de raffinaderij van de Lago, maar verdween niet zo vlug, het was net alsof er uit laatgassen uit het voorwerp kwamen, daarna werd het een grote lichtplek en even later za gen we een lichtpunt in ooste lijke richting verdwijnen. Het was volgens kapitein Alberts moeilijk om vast te stellen wat dit voor voorwerpen waren. „Ik geloof niet", aldus besloot hij zijn relaas, „dat het vliegende schotels waren; eerder een onbe kend natuurverschijnsel." De Zuidvietnamese regering heeft opnieuw bij de internatio nale controlecommissie voor Vietnam geprotesteerd tegen het aanhoudend binnenkomen van bewapende communistische gue- rillastrijders, die uit Noord-Viet- nam in het gedemilitariseerde gebied in het noorden van Zuid- Vietnam binnendringen. Zij heeft ook geprotesteerd tegen de luchtbrug, die de Sow jet-Unie nog steeds tussen Noord-Vietnam en Laos onder houdt. Via deze weg worden na melijk ook sterke eenheden com munistische guerillastrijders en uitrusting naar Zuid-Vietnam overgebracht. Van Zuidvietnamese militaire zijde wordt een sterke toeneming gemeld van de aanvallen, die de communistische opstandelingen op strategische punten uitvoe ren. Er wordt thans op tamelijk uitgebreide schaal gevochten in de provincies Dien Hoa en Kiem Phong. Speciale Amerikaanse com mandotroepen hebben in de laatste tijd veel succes geboekt bij zuiveringsacties in liet hoog gelegen middengebied van Zuid- Vietnam. De Zuidvietnamese regering heeft de Verenigde Staten nu verzocht uitbreiding aan deze Amerikaanse actie te geven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1