strijker vandaag Televisie-kunstmaan Telstar' in baan om de aarde Chroesjtsjov over de Duitse kwestie Vergadering Nieuw-Guinea-raad Het vredescongres te Moskou Vliegtuigongeluk Brindisi bij EN HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN 7 ornado teisterde Japans dorp Radio de Koek Bezoek Prinsessen aan Suriname HET WEER WEERBERICHT DINSDAG 10 jTTLI 1962 f 47\50 WOENSDAG 11 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5646 Nu rechtstreekse 7. V.-uitzendingen Amerika-Europa mogelijk CHINEZEN OMSINGELEN INDISCHE VOORPOST MALIK HEDEN NAAR WASHINGTON CHURCHILL HEEFT TROMBOSE ALLE SLACHTOFFERS VAN ITALIAANS VLIEGTUIG GEBORGEN ALGERIE SPANJE e temperatuur- 5 vernuftig om het bijzondere erbluffend snef Meer extra's: ontrole lampje. uren: f 34.50 ing) - f 37.50 APPARATEN PHILIPS KRACHTIGE HANDMIXER Voor soepen, sausen, maarvooral stamppot en puree. Roestvrije Sarden, 3 kleuren. Boekhandel Van de Sande Noordstraat Terneuzen Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5357 Administratie-adres: Smidsvvai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Dinsdag is op Cape Canaveral de eerste televisie-kunstmaan, de „Telstar" met succes gelanceerd. De kunstmaan, die moet dienen- als overdrachtstation in de ruimte, waardoor televisie-uit zendingen over tot nu toe onge kende afstand mogelijk worden, volgt bijna precies de vooraf be rekende baan. De verheugde ingenieurs heb ben aangekondigd dat tussen middernacht en één uur Neder landse tijd een proefuitzending Chinese troepen hebben een voorpost van het Indische leger in de Galwanvallei in Kasjmier omsingeld, zo is dinsdagavond in Nieuw-Delhi bekendgemaakt. Dcce vallei ligt in de provincie Ladakli. De Indische regering heeft een krachtig protest ingediend bij de regering van communis tisch China. Hierin wordt on der meer gezegd, dat de Chi nese troepen de Galwanvallei zijn binnengetrokken ondanks het feit dat er in deze vallei tot nu toe alleen door Indische troepen is gepatrouilleerd. De Chinezen waren, gerekend van af de grens die op de Chinese kaarten van 1956 staat aange geven, 40 km op Indisch gebied doorgedrongen. „Dit is een ern stige schending van het Indi sche grondgebied", aldus de pre' "'.nota. via de kunstmaan zal worden gehouden. Volgens onofficiële berichten zal president Kennedy aan deze uitzending meewerken. De kunstmaan werd door een drietraps-raket van bijna 30 meter hoogte, een „Thor-Delta", in haar baan gebracht. Zij draait in 157,8 minuten om de aarde. De snelheid varieert van 29.580 km per uur op het laagste punt van de baan, tot 18.060 km per uur op het hoogste punt. Het hoogste punt is 5.636, het laagste 954 km. De hoek met de Evenaar is 44,7 graden. De kunstmaan werkt uitste kend en zendt heldere, sterke signalen door. Dit werd onge veer drie uur na de lancering be kendgemaakt. Het saffierblauwe en zilver gekleurde instrument weegt 77,1 kilo. De American Telephone and Telegraph heeft meer dan 50 miljoen dollar be steed aan de ontwikkeling van de kunstmaan, anderhalf mil joen dollar voor het bouwen en drie miljoen dollar voor de lan cering. De geleerden zijn bezig met het voorbereiden van de eerste proefuitzending van de Ameri kaanse plaats Andover in de staat Maine. De ingewikkelde electronische uitrusting, verpakt in een alu minium houder van 51 centi meter, kan een zeer zwak signaal over een brede band ontvangen, en dit tien miljard maal verster ken, de golflengte veranderen, en het daarna naar de aarde terug sturen. De zender in An dover heeft een sterkte van 2.000 Watt. De „Telstar" kan signalen van deze zender met een sterkte van 2% Watt terugsturen. De antenne is zó gevoelig dat een signaal dat verzwakt is tot een miljardste Watt nog wordt ver werkt. Premier Chroesjtsjov van de Sowjet-Unic heeft dinsdag voor gesteld dat de Westelijke geal lieerde troepen in Berlijn wor den vervangen door een troepen macht onder de vlag van de Verenigde Naties, bestaande uit eenheden uit Denemarken en Noorwegen of België en Neder land, plus Polen en Tsjecho- Slowakije. Hij zei dit in een rede tot het wereldcongres over ontwape ning. (Volgens Westelijke waar nemers is dit een nieuw voor stel. Vroeger heeft de Sowjet- Unie voorgesteld de Westelijke troepen te vervangen door troe pen uit neutrale landen of VN- contingenten). De Duitse kwestie is volgens de Russische premier nauw met de ontwapening verbonden. Een vreedzame regeling met Duits land en normalisering van de toestand in West-Berlijn zou de internationale spanning vermin deren en een goed klimaat scheppen voor ontwapening. Chroesjtsjov zei dat Adenauer gedurende zijn ambtstermijn al meer aan bewapening heeft be steed dan Hitier aan de voorbe reiding van de tweede wereld oorlog. Het Westduitse leger werd hoe langer hoe meer de steunpilaar van de „agressieve Navo-strijdkrachten" en West- Duitsland ging steeds meer de tactiek van het Navo-blok bepa len. WOENSDAG 11 JULI v.m. n.m. 8.28 8.52 9.03 9.27 9.43 10.07 9.53 10.17 12 JULI v.m. n.m. 9.28 9.58 10.12 10.33 10.52 11.13 11.02 11.23 JSreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden donderdag Breskens Terneuzen Hansweert walsoorden ZON MAAN jii]é op onder op onder J* 4.43 20.58 14.34 0.49 4.33 20.57 15.41 1.12 4.34 20.56 16.49 1.37 4.35 20.55 17.57 2.08 4.37 20.54 19.03 2.46 „De tijd verstrijkt. Als het Westen blijft weigeren mee te werken aan de opruiming van de overblijfselen uit de tweede we reldoorlog, hebben de socialisti sche en andere vredelievende landen geen andere keus dan het sluiten van een vredesverdrag met Oost-Duitsland. met alle ge volgen van dien". Uit officiële Amerikaanse bron wordt vernomen, dat Amerika zeer zeker het voorstel van Chroesjtsjov over troepenver vanging in West-Duitsland zou verwerpen als het officieel zou worden geformuleerd. In officiële kring te Londen wordt eveneens gezegd, dat Chroesjtsjovs voorstel weinig kans maakt door het Westen te worden aanvaard. Het Westen heeft altijd op het standpunt ge staan, dat de aanwezigheid van Amerikaanse, Franse en Britse troepen in Berlijn van essentieel belang is voor de handhaving van de vrijheid van de stad. Daarover kan niet worden on derhandeld. HET RUSSISCHE VOOR STEL OVER BERLIJN ONAANVAARDBAAR Hef Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag bekendgemaakt dat de regering het Russische voorstel om de troepen van de Westelijke grote drie in Berlijn te vervan gen door contingenten uit andere NA\ O-landen, al heeft verwor pen. Dit voorstel, aldus een woord voerder van het departement, is een variant op eerdere Russische voorstellen die ten doel hadden de positie van het Westen in West-Berlijn te verzwakken. Er is volgens de woordvoerder al aan de Russen meegedeeld, dat het voorstel geen bevredigende basis voor onderhandelingen is. Het is al ter sprake gekomen 'tijdens de verkennende Ameri kaans-Russische besprekingen. De woordvoerder van het State Department zei dat de Sowjet- Unie er verantwoordelijk voor is, dat de kernproeven weer zijn op genomen in de bewapeningswed loop en wel door de reeks proe ven die zij vorig jaar september had genomen. Toen is, zei hij, de grootste kernbom van alle tot ontploffing gebracht, van circa 58 megaton. Ook de Britse regering acht het voorstel van Chroesjtsjov on aanvaardbaar, zo wordt van offi ciële zijde in Londen vernomen. Het eerste telefoongesprek zal gevoerd worden door de voor zitter van de A.T. en T.-maat- schappij, Frederick Kappel, en een nog niet bekendgemaakt persoon. De proef zal twintig tot vijftig minuten duren. De Amerikaanse televisiemaat schappijen staan klaar om uit zendingen te verzorgen, die door het Franse ontvangstation de Pleumeur-Bodou in Bretagne en het Engelse in Goonhilly Downs zullen kunnen worden ontvan gen. Wanneer de proef slaagt, zal zij binnen veertien dager, worden herhaald. Dit zou wel sneller kunnen, maar de afde lingen voor het doorzenden aan het Engelse en Franse station zijn nog niet klaar. Goonhilly Downs zal een uit zending uit Europa verzorgen. Verwacht wordt dat de kunst maan twee jaar in bedrijf zal blijven, maar de sterkte zal bin nen enige maanden verminderen. In de herfst zal een tweede „Tel star" worden gelanceerd. In Italië en West-Duitsland worden grondstations gebouwd, die binnen enige maanden aan het project kunnen meewerken. De Indonesische ambassadeur in Moskou, Adam Malik, die door president Soekarno is aan gewezen om in de Verenigde Staten informatieve besprekin gen met Nederlandse vertegen woordigers te voeren over de kwestie Nieuw-Guinea zal, naar verwacht wordt, hedenmorgen uit Djakarta naar Washington vertrekken. De „operationele staf voor de bevrijding van West-Irian" heeft dinsdagmorgen onder voorzitter schap van president Soekarno een bespreking gehouden over de reis van Malik naar de Verenig de Staten. Later in de morgen had president Soekarno een ontmoeting met de Amerikaan se ambassadeui in Djakarta, Howard Jones. Het plaatsje Mito in Japan is geteisterd door een wervelwind, die een groot deel van het dorp heeft verwoest. Op de foto dc ruïne van dc „Yashiro"-schooI, waar twee kin deren de dood vonden terwül 28 andere lecrlingetjes gewond werden. Noordstraat 102 Telefoon 3111 Terneuzen In een vergadering van de Nieuw-Guinea-raad van dinsdag zijn stemmen opgegaan om deze maand een Papoea-delegatie naar Indonesië te zenden om het standpunt van de Papoea's aan de Indonesische regering ken baar te maken. De wens is ver vat in een van de vijf moties die werden ingediend bij de verdere debatten over de politieke ont wikkelingen rond Nieuw-Guinea en waarover waarschijnlijk hedenavond zal worden gestemd. De motie over het zenden van een delegatie is met twee andere leden van de raad op gesteld door de Papoea bestuurs ambtenaar N. Tanggahma uit Fak-Fak die in een toelichting verklaart dat Indonesië thans met vreugde Papoea studenten uit Nederland ontvangt. „Moe ten wij thans niet zo spoedig mogelijk een officiële delegatie zenden die het Papoea-volk ver tegenwoordigt?" zo vroeg hij zich af. Voorts zeide hij: „Wij moeten daarbij niet als bede laars handelen die er om vragen dat onze rechten gehonoreerd zullen worden, maar gaan om dat Indonesië tot vandaag niet heeft willen horen wat door ons is gezegd. De delegatie moet de Indonesische regering duidelijk maken wat in het hart van de meerderheid van de bevolking leeft". De heer Tanggahma voegde hieraan toe niet te kunnen spre ken namens de gehele bevolking van Nieuw-Guinea „omdat er ook anders-denkende groepen zijn". De motie Tanggahma en de vier andere moties werden gis teren ingediend na het antwoord in eerste termijn van het gou vernement van Nieuw-Guinea op de politieke beschouwingen in de Nieuw-Guinea-Raad. De re geringsgemachtigde de heer H. Veldkamp zeide dat de Neder landse regering en het gouver nement van Nieuw-Guinea „gaarne instemden met het sa menstellen van een represen tatieve delegatie van West-Pa poea voor een oriënteringsreis naar Indonesië zodra de om standigheden dit mogelijk ma ken". Deze delegatie zou echter eerst kunnen vertrekken „zodra de agressie wordt gestaakt en gebleken is dat de delegatie in Indonesië welkom zal zijn". Een andere opmerking in het antwoord van het gouvernement wekte „grote verbazing" op bij de heer Jouwe. Ze betreft het standpunt dat de door hem, Jouwe, gevraagde vestiging van een eigen Papoea-vertegenwoor diging te New York „onwaar schijnlijk wordt geacht zolang onderhandelingen met Indonesië nog mogelijk lijken". De heer Jouwe diende een motie in, waarin de Nederlandse regering wordt verzocht een of meer Papoea's toe te voegen aan de Nederlandse permanente ver tegenwoordiging bij de Verenig de Naties. Hij noemde in zijn toelichting het antwoord van het gouvernement „struisvogelpoli tiek" en betoogde, dat minister Luns hem had toegezegd, dat het Nederlandse kabinet in stemde met een Papoea-verte genwoordiging te New York. „Het uitblijven van een eigen afvaardiging van Papoea wekt wantrouwen bij de Afrikaanse en Aziatische delegaties", zo zei hij. „Het is voor de Papoea's een kwestie van leven of dood". Hij drong aan op onmiddellijke stemming over de motie, gezien „het grote verschil daartussen en het antwoord van het gouver nement". Hiervoor bleek echter in de raad geen meerderheid te zijn, en de motie Jouwe zal met andere moties woensdagavond ter sprake komen bij de replie ken van de zijde van de raad. Twee van de overige moties hebben betrekking op de volks stemming. De eerste, ingediend door Kaisiepo. wenst, dat het plebisciet waarin het plan-Bun ker voorziet, zal worden gehou den in de tijd, dat West-Papoea wordt bestuurd door de Verenig de Naties. De tweede, die af komstig is van de afgevaardigde van Ajamaroe, D. Deda, zegt slechts, dat het voorgestelde ple bisciet „niet zal mogen plaats vinden ten tijde dat een der bij het geschil betrokken partijen de bestuursmacht in West- Papoea uitoefent". De laatste motie, ingediend door de onderwijzer uit het As- matgebied, D. Walab, verlangt, dat gezien het feit, dat de Neder landse regering en Indonesië ge reed zijn om te onderhandelen op basis van het plan-Bunker. Indonesië zijn militaire agressie beëindigt en dat de Indonesische parachutisten zullen worden teruggetrokken. De kanunnik John Collins vanning en vrede beloven niet veel de Londense St. Paul's heeft dins dag op de „Wereldconferentie voor algemene ontwapening en vrede" te Moskou een plan inge diend tot vervanging van „het huidige evenwicht van schrikaan jaging" door „een evenwicht van vertrouwen" teneinde de wereld te behoeden voor vernietiging door kernwapens. Volgens hem kan het vertrou wen niet in bevredigende mate toenemen, zolang het verlangen van de mensen naar vrede door beide partijen in een geschil uit gebuit wordt ter bevordering van eigen politieke of ideologische doelen. Onderhandelingen over ontwape- In een medisch bulletin over de gezondheidstoestand van sir Winston Churchill wordt dinsdag meegedeeld, dat de trombose niet is uitgebreid en dat zijn linker been minder gezwollen is. Dit is de eerste maal dat zijn artsen spreken van trombose. De oud-premier gaat klaarblij kelijk niet gebukt onder de com plicaties van zijn dijbeenbreuk want hij is „vrolijk en goed ge mutst", zoals zijn echtgenote het na een bezoek uitdrukte. Een Libanees 4-motorig vlieg tuig is maandagavond bij Brin disi in Italië in zee gestort, al dus meldt het Italiaanse pers bureau Ansa. Het toestel, een Douglas DC-4, had zes beman ningsleden aan boord. Het was onderweg van Frankfort/Main naar Beiroet. Het vliegtuig had oen tussen landing te Brindisi gemaakt. Kort nadat het was opgestegen, zag men het ongeveer één kilometer van het einde van de startbaan in zee neerkomen. Het toestel werd gebruikt voor vrachtvervoer. Dinsdag hebben de Prinsessen Irene en Margriet te zien gekre gen wat er de laatste jaren zo al voor de opbouw van Suriname is gedaan en welke projecten nog zullen worden uitgevoerd. Op het kantoor van het Suri naams planbureau gaf de Suri naamse minister van Opbouw, 's ochtends een korte uitleg van het tienjarenplan en de zoge noemde operatie-Sprinkhaan, die dc aanleg van een zevental kleine vliegvelden in het zuide lijk bos- en berggebied van Su riname omvat. In aansluiting hierop volgde een rondrit langs enkele tienjarenplan-projecten. De route was zodanig gekozen dat speciaal die gedeelten van Paramaribo werden bezocht waar de Prinsessen nog niet wa ren geweest, waardoor ook deze inwoners de gelegenheid kregen om de beide Prinsessen toe te juichen. De belangstelling was ook dinsdag weer zó groot, dat opnieuw van een „triomftocht" kon worden gesproken. Tijdens de rondrit werd ge stopt bij-de opleidingsschool van onderwijzeressen en bij de Tech nische school. Ook de nieuwe melkcentrale werd (vanuit de auto's) bekeken. Bij het gebouw van „Lands- bosbeheer" stapte het gezelschap uit om de prachtige wandversie ring, uit Surinaams hout ver vaardigd, te bewonderen. iHer kregen de Prinsessen herinne ringsalbums met prachtige foto's uit de Surinaamse „jungle" aan geboden. Later in de morgen werd in Paramaribo het nieuwe Suri naamse toeristenhotel „Torari- ca" officieel door Prinses Irene geopend. „Zo vader, zo dochter" was daarmee in actieve zin van toepassing geworden op Prins Bernhard en Prinses Irene. De Prins opende dinsdag namelijk, zoals bekend, in Amsterdam het nieuwe Hilton'hotel. De Prinses onthulde, daartoe uitgenodigd door de Surinaam se minister van Economische Zaken, de heer L. C. Zuiverloon, een wandversiering in de eetzaal van het hotel. In oktober 1960 was de eerste steen voor dit hotel gelegd. De bouw heeft bijna zes miljoen gulden (Ned- cut) gevergd. De „lobby" is voor zien van prachtig houtsnijwerk van bosnegers terwijl ook andere kunstwerken van in Suriname levende bevolkingsgroepen zijn gebruikt om het hotel te ver fraaien. Het hotel is veudeeld in drie verdiepingen met elk 27 kamers terwijl er ook een speel zaal is ondergebracht. Tot op heden hebben de staten van Su riname de landsverordening be treffende hazardspelen nog niet aangenomen, zodat de speelzaal voorlopig nog niet in gebruik kan worden genomen en de rou lette-tafels nog achter slot en grendel zijn opgeborgen. Een ooggetuige heeft gezien dat er een vlam uit één van de motoren schoot, waarop zich twee ontploffingen voordeden. Nadat het toestel in het water was terechtgekomen, konden de genen die naar de plaats van het ongeluk waren gevaren, aan vankelijk niet dichtbij komen, omdat er benzine en wrakstuk ken op het water brandden. De bemanning bestond uit vier Libanezen, één Zuidafrikaan en één Australiër. Het lijk van de laatste is geborgen vóórdat het zoeken werd uitgesteld tot het aanbreken van de dag. Opsporingsploegen hebben gis teren 26 lijken van inzittenden van het Italiaanse straalvliegtuig dat vorige week in India is neer gestort. geborgen. Thans zijn alle 94 slachtoffers gevonden. Nie mand heeft dus de ramp over leefd. De wrakstukken van het toestel lagen over een groot ge bied verspreid. Ben Khedda, premier van de voorlopige Algerijnse regering, heeft maandag in het stadion van Algiers, waar rond 10.000 Mos lims bijeen waren, een dringend beroep gedaan op de Algerijnen om de nationale eenheid te be waren. Toen hij gewag maakte van de bemiddelingspogingen van president Nasser, klonk er ge juich op. Waarnemers menen hieruit te kunnen afleiden, dat het Algerijnse volk achter de po gingen staat om de eenheid te herstellen. Intussen zijn de laatste een heden van de Algerijnse troepen in Tunesië, die zoals bekend Ben Bella steunen, Algerië binnen gerukt. goeds zodra men aanneemt dat vrede alleen maar mogelijk is als de gehele wereld leeft volgens de opvattingen van één van de par tijen. Collins drong er voorts op aan dat de neutrale, niet-gebonden of half-gebonden landen alles doen wat zij kunnen om de partijen in de tegenstelling Oost-West bij el kaar te brengen. Die landen die nen een voorbeeld te stellen door zich bereid te tonen zich te ont wapenen en geschillen zonder ge weld tot oplossing te brengen. De enige doelmatige weg naar de vrede is dat de landen zelf standig ontwapeningsmaatrege len nemen, aldus Collins, die voor zitter is van de Britse organisa tie voor afschaffing van kernwa pens. Volgens Colins heeft de Sow- jet-Unie „een ernstige fout" ge maakt door de kernproeven in de afgelopen herfst te hervatten, „ongeacht de argumenten die door haar militaire raadgevers zijn aangevoerd". Maar Collins verweet ook de Amerikanen hun hervatting van de kernproeven, vooral bun „jongste schanddaad". De nationale raad van de Spaanse sociale partij voor demo cratische actie (P.S.A.D.) heeft maandag te Madrid een manifest verspreid waarin wordt gezegd dat hij het eens is met de con clusies van de Spaanse afvaardi ging op het congres van de Euro pese beweging begin juli te Mün- chen. Aan de opstelling van deze conclusies is volgens het mani fest van de nationale raad deel genomen door twaalf leden van de P.S.A.D. De voorzitter van de nationale raad, Ridruejo, bevindt zich sedert het congres in balling schap te Parijs. De leiding van de partij deelde voorts mee dat zij zal blijven streven naar eenheid van alle Spaanse democratische krachten om een gemeenschappelijk ver- zetsfront tegen het regime van genear.al Franco te vormen. Zij gaf voorts uiting aan haar solida- rietit met de slachtoffers van „de vergeldingsmaatregelen" die de Spaanse overheid na het congres van München heeft genomen, „ongeacht de partijen of de groe pen waartoe zij behoren". LAGERE TEMPERATUREN Het K. N. M. I. deelt mede Dinsdag bewoog een depres sie van de Golf van Biscaje naai de Ierse Zee. Aan de oostzijde ervan stroomde warme lucht over West-Europa. Tegen de avond bereikte een koufront, dat de voorste begrenzing van minder warme lucht vormde, ons land met onweer. Achter het front zal vandaag met ma tige zuidwestelijke winden enigs zins onstabiele lucht worden aangevoerd, waaruit hier of daar een bui zal vallen. De temperaturen zullen lager blijven dan dinsdag. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind. Meer bewolking dan gisteren en hier of daar een bui. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind Lagere temperaturen. PHILIPS

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1