Hetfo KETS De acties in Nieuw-Guinea Oe Thant over democratie Twee leden van de voorlopige Algerijnse regering naar Rabat Oe Thant over Nieuw-Guinea DE SANDE DiNgEMygE f98.- MAANDAG 9 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5644 DE VER. STATEN EN DE KWESTIE NIEUW-GUINEA Voormalige leider van Moslim liga gearresteerd HET WEER OVERWEGEND ZONNIG WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN CRISIS ONDER DE ALGERIJNSE NATIONALISTISCHE LEIDERS DREIGT GEVAARLIJK TE WORDEN De toestand van Churchill Veel slachtoffers bij aardverschuivingen in Japan INHALEN VAN 24 EN 31 DECEMBER BEN BELLA SPRAK MET NASSER LEDEN VAN BRITSE RIJNLEGER GAVEN ZICH OVER AAN BALDADIGHEDEN De verwikkelingen in Algerië Deze maand opent British United eerste luchtkussenvervoer Vele zakenmensen vliegen „even naar Londen REISWEKKERTJES vanaf 115,- Verongelukt Italiaans vliegtuig gevonden. Marokkaanse aanspraken op \lgerijns gebied adio. Met zeer gst van de Iers. Kleuren: rème of zwart. 5 x 14 x 3 cm. »egolf: f 1Ö8.- ./..S ..v ..v^.vW élemaal uw smaak! Frankering bjj abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—37 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per rem etx witnlmum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties)5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Bij acties tegen Indonesische parachutisten aan de zuidkust van Nieuw-Guinea zijn weder om enige Indonesiërs gesneu veld. Een Indonesiër werd ge vangen genomen. Volgens een zaterdag in Hol- landia uitgegeven communiqué heeft de actie tot opsporing van de vermiste Dakota van de Koninklijke luchtmacht tot dus ver geen resultaat opgeleverd. De actie wordt met onvermin derde kracht met behulp van vliegtuigen en bestuurspatrouil- les voortgezet. DE ACTIES BIJ MERAUKE EN KAIMANA Het Gouvernements Voorlieh- tings Bureau te Hollandia deelde zondag mede, dat in het gebied van Merauke wederom enige In* donesisehe parachutisten door Nederlandse patrouilles onscha delijk zijn gemaakt. Een aanzienlijke buit viel de Het Amerikaanse ministerie van Tuiten' ndse Zaken uitte "rijdae opnieuw de hoop, dat do besprekingc 1 tussen Indonesi sche en Nederlandse afgevaar digden over de kwestie-Nieuw- Guinea op korte termijn zouden worden hervat. De woordvoer der van het ministerie, Reap, zei dat Wa.hingtc-' kennis had genomen van de verklaring van president Soekamo eerder deze week, dat hij een afgezant naar de Amerikaanse hoofdstad zou sturen om verdere inlichtingen over het Nederlandse standount te verkrijgen. Reao idde daar uit. et dat d- vooruitzichten voor onderhanuelingen """gelijk wat "urstieer -"1 fjorden. I'" ^e- 1-oef. geloof ik ri'ot te herhalen dat wij hopen, dat de besprekin gc plaats zullen vind*n", zei bij. Hij zei voorts, vernomen te hebben dat de Indonesische re uring haar -"bassadeur in Moskou, Malik, heeft terugge roepen. Deze v:as de voornaam ste Indonesische onderhandelaar bij het vooroverleg met Neder land dat later werd afgebroken. „Vermc tdelijk zal hij een ra dage- in Indonesië blij ven om zich o i de hoogte te stellen, en dan hierheen komen aid— Reap. Hi.i vrkla"-niets (o —rr een reeds vas'~e- stelde datum waa—n de onder handelingen zouden worden hervat. Chan Abdoelquajoem Chan, voormalig leider van de niet meer bestaande Mohammedaan se liga, is gisterenmorgen vroeg in Lahore gearresteerd op grond van de wetten op de handhaving van de openbare orde. Dit heeft de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken, Habiboel- lah Chan, in de nationale ver gadering meegedeeld. Later zijn 90 leden van de vergadering weggelopen uit protest tegen een weigering van regerings zijde, een debat over de arresta tie toe te staan. Quajoem Chan heeft onlangs op openbare bijeenkomsten in Rawalpindi en in Karatsji zich verzet tegen het wetsontwerp van de regering om het optre den van de politieke partijen weer toe te staan. Van regeringszijde werd later bekendgemaakt, dat de voorma lige leider drie maanden in hechtenis zal werden gehouden. Zondag passeerde een hoge- drukgebied, dat langzaam noord- oostwaarts trok, ons land. Bij zwakke tot matige winden uit oostelijke richtingen zal het vandaag droog en overwegend zonnig weer worden, maar in het uiterste noordoosten van het land zullen aanvankelijk nog wolkenvelden voorkomen. De temperaturen zullen over het al gemeen hogere waarden dan zondag bereiken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Oostelijke wind Droog en op de meeste plaat" sen zonnige perioden. Zwakke tot matige oostelijke wind. Over het algemeen hogere temperatu ren. MAANDAG 9 JULI v.m. n.m. Breskens 6.38 6.56 Terneuzen 7.13 7.31 Hansweert 7.53 S.ll Walsoorden 8.03 8.21 DINSDAG 10 JULI v.m. n.m. Breskens 7.2S 7.48 Terneuzen 8.03 8.23 Hansweert 8.43 9.03 Walsoorden 8.53 9.13 Nederlanders in handen, waarbij verschillende soorten wapens en grote hoeveelheden munitie. In het actiegebied van Kaimana heb ben zich enige Indonesische pa ra's aan de bevolking overgege ven. Uit verhoren van de gevan genen is gebleken, dat zij onlangs na een vuurgevecht met een Ne derlandse patrouille zijn gevlucht zonder hun wapens mee te ne me. Na een zwerftocht van enke le weken hebben zij zich ten ein de raad overgegeven. De bevol king heeft hen toen aan de mili taire commandant van Kaimana overgeleverd. Mohamed Khider, die lid is geweest van de voorlopige Alge rijnse regering, heeft vrijdag op een persconferentie in de Ma rokkaanse hoofdstad Rabat ver klaard dat „de crisis onder de Algerijnse nationalistische lei ders zich op gevaaarlijke wijze dreigt te ontwikkelen. Hij bes-huldigde de premier der Algerijnse voorlopige rege ring, Ben Khedda en diens aan hangers ervan deze crisis te heb ben uitgelokt door het „sabo teren" van besluiten van de Al gerijnse „revolutionaire raad", het „parlement" der Algerijnse nationalisten, dat te Tripoli, in Libië, zetelt. „De voorlopige Algerijnse re gering", al "us Khider, „steunt slechts op een minderheid, daar 58 van de 68 leden van de revo lutionaire raad tegen Ben Khed da hebben estemd, terwijl de meerderheid van het Algerijnse opstandelingenleger eveneens tegen hem is gekant. Men heeft ons fascisten en militaire avonturiers genoemd, omdat zii het gezag van de re volutionaire raad niet erken nen", aldus de aanhanger van vice-premier Ben Bella, oud minister Khider. Het gebou - van de Algerijn se „ambassade" te Rabat, dat wei-'1 b°zet door aanhangers van Ben Bella, is vrijdagmiddag door eenheden der Marokkaan se politie omsingelDit ge schiedde, nadat Mohamed Khi der zijn persconferentie had ge houden, waarop hij premier Ben Khedda had aangevallen. Oe Thant, de wnd. secretaris generaal van de Verenigde Na ties, die een bezoek aan Londen brengt, heeft in een toespraak aan een lunch bij de lord mayor sir Frederick Hoare ge zegd dat het meest in het oog lopende feit van na de oorlog wel het ontwaken van het na tionale bewustzijn bij de ge koloniseerde volkeren is ge weest. Hij zei dat het misschien niet zo verwonderlijk was dat in vele Aziatische en Afrikaanse landen tot nog toe maar weinig vooruitgang in parlementaire democratie was gemaakt. „Die populaire theorie dat elke ge meenschap, welke naar politieke onafhankelijkheid streeft, tege lijk ook maar het kleed van de parlementaire democratie moet ZON MAAN Juli 9 op onder op onder 4.30 20.59 12.23 0.10 10 4.31 20.5S 13.28 0.29 11 4.43 20.58 14.34 0.49 12 4.33 20.57 15.41 1.12 13 4.34 20.56 16.49 1.37 14 4.35 20.55 17.57 2.08 15 4.37 20.54 19.03 2.46 Bij sir Winston Churchill, die in een Londens ziekenhuis her stellende is van een dijbeen breuk, zijn in het linkerbeen ver schijnselen van een beginnende aderontsteking geconstateerd. In een communiqué van het zieken huis werd zaterdag meegedeeld dat maatregelen zijn genomen tegen deze complicatie. Aderontsteking kan gevaarlijk zijn, doordat het bloed ter plaat se gewoonlijk klontert en een dergelijke klonter in delen uiteen kan vallen die dan in andere bloedbanen kunnen blijven vast zitten. Mevr. Churchill die de patiënt zaterdagmiddag een bezoek van drie kwartier bracht, zei dat sir Winston Churchill „zeer rustig en vredig" was. Minstens zeventig mensen zijn omgekomen en veertien mensen worden vermist na grondver schuivingen die zich ten noorden van Kioe Sioe hebben voorge daan. De grondverschuivingen zijn veroorzaakt door stort regens. De verbindingen met vele ste den dorpen zijn verbroken. In Isahaja. in het district Na gasaki, zijn meer dan 1000 hui zen ondergelopen. Het Tweede Kamerlid Aantjes (A. R.) heeft de staatssecreta ris van Sociale Zaken en Volks gezondheid schriftelijk ge vraagd te overwegen voor de bouwnijverheid een ruimere periode dan van I november 1962 tot 16 januari 1963 te stel len voor het inhalen van de ver zuimde uren op 24 en 31 decem ber. aantrekken, is in vele delen van de wereld ineengestort. Ons traditionele geloof in de alge mene toepasbaarheid van een representatieve regering zal waarschijnlijk in de komende tijd nog wel zwaar op de proef worden gesteld", aldus Oe Thant. Het was volgens Oe Thant wat vele landen betreft, zeer onwaarschijnlijk dat daar al gauw een tweepartijen-systeem zou komen. Het zou daar niet direct mogelijk zijn de politieke oppositie een grondwettelijke inkleding te geven. Men moest daar geduld mee hebben, aldus Oe Thant, die wat dit betreft de schepping van het Britse ge menebest ten voorbeeld stelde. President Nasser heeft don derdag vijf uur lang gesproken met de vice-president van de Algerijnse regering, Ben Bella. Daarvóór had Ben Bella een onderhoud van anderhalf uur met Tawfik El Medani, die in Algerijnse kringen de bemidde laar in het conflict tussen Ben Bella en Ben Chedda wordt ge noemd. Ben Bella wordt in Egypte als een eregast behandeld. Hij heeft de beschikking gekregen over enige secretarissen. toonaangevend voor mouériie coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Weekeinden een lange verveling In het Britse lagerhuis zijn de moeilijkheden ter sprake geko men, die zk" met enkele leden van het Britse Rijnleger, die zich aan baldadigheden hadden over gegeven, hebben voorgedaan. De socialistische oppositie vocht het beleid ten deze van de staatssecretaris van Oorlog, John Profumo, aan. Zij vond dat deze de ernst van he: gebeurde had overdre ven, hetgeen zij concludeerde uit de lastgeving van de staats secretaris dat ongehuwde Britse soldaten in de Bondsrepubliek in het vervolg uiterlijk twaalf uur 's nachts in hun k..eernes aanwezig dienen te zijn. De socialistische woordvoerder Gordon Walker verklaarde dat de Britse militairen te weinig gelegenheid tot ontspanning hadden en dat hun weekeind n „een lange vervelingwaren. De minister van Landsverde diging "-'arold Watkinson ant woordde de' r-~oot Erlttr.rrlë poogt in Wc-t-Duitsland een str"órr.""ht van "eer dan 51.000 geharde en uitstekend ge oefende militairen in een staat van zee '".oge gevechtsparaat heid te houden. „Deze mannen moeten gereed staan, wanneer de onrerbevelhebber der N. A. V. O.-strijdkrachten in Europa 'do Amerikaan- generaal Nor- stad1 hen nodig zou hebben. Iets van de verveling en de moeilijk heden, die wel eens worden on dervonden, vloeien hieruit voort", aldus de minister. Staatssecretaris Profumo ver- IJaavie zelf dat men bij het uit vaardigen van de order, dat on getrouwde Britse militairp" in West-Duitsland uiterlijk twaalf uur 's nachts weer in hun ka zernes moeten rijn. slechts terug had gegrepen op het stelsel dat tot een jaar tevoren van kracht wc-, geweest. Een door de socialistische op positie ingediende motie van wantro'-'-en tegen het beleid van de staatssecretaris, waarin werd voorgesteld diens salaris (symbolisch) met vijf pond sterling te verminderen, werd met 219 tegen 158 stemmen ver worpen. Twee ministers van de voorlo pige Algerijnse regering zijn zon dagavond per vliegtuig via Parijs naar Rabat vertrokken. Zij zullen een poging doen de crisis op te lossen, die veroorzaakt is door tweedracht onder de leiders van het pas onafhankelijk geworden Algerië. De ministers zijn de ministers van Staat en Voorlichting. „Ge zien de aard van onze opdracht, kunnen wij geen enkele verkla ring afleggen", aldus zei de mi nister van Voorlichting, vóórdat hij in Algiers in het vliegtuig stapte. Vice-premier Ben Bella van de voorlopige Algerijnse regering is eveneens naar Rabat vertrokken. Vóór zijn onderhoud had hij een onderhoud gehad met de Egypti sche minister van Staat Aly Sa- bry en Ali el Kafi, lid van de Al gerijnse vertegenwoordiging in Cairo. Ben Bella steunt de stafchef van het Algerijnse leger, kolonel Boe Madian, die vorige week door de voorlopige regering ontslagen en beschuldigd is van het smeden van plannen voor een militaire dictatuur. DE TOESTAND IN ORAN Het MohammedaansEurope se verzoeningscomité in Oran heeft zaterdag bekendgemaakt, dat de dag tevoren negentien mensen bij incidenten tussen Mo hammedanen onderling om het leven waren gekomen. De slacht offers vielen, toen de door de Fransen opgeleide Mohamme daanse hulppolitie Mohamme daanse burgers wilde aanhouden, omdat deze wapens droegen. Donderdag kwamen, zoals ge meld, minstens 40 Mohammeda nen en Europeanen in Oran om het leven bij gewelddaden, waar voor de Algerijnse voorlopige re gering „fascistische provoca teurs, de laatste overblijfselen van de O.A.S.". verantwoordelijk stelde. Deze maand zal de British United de eerste geregelde luchtkussendiensten ter wereld gaan onderhouden, met de Vickers VA 3 Hovercraft die 24 passagiers zal kunnen vervoeren. De Hover craft zal op enkele centimeters boven de grond op zijn luchtkussen „zweven" over de Dee Exturay tussen Hoylake in Cheshire en Rhyl in Noord-Wales. De Hovercraft haalt 90 km per uur en doet 20 minuten over deze afstand waar auto's (met omrijden) twee uur over doen. British United is een veelzijdige maatschappij die met haar tijd meegaat. De bestellingen op de VC 10 en de BAC 111 alsmede de opening van de eerste geregelde Hovercraft-dienst bewijzen dat. Ook in Nedrland zal British United steeds bekender worden, vooral nu binnenkort de fraaie BAC 111 straalmachirte zowel op Schiphol als Zestienhoven een dagelijkse verschijning zal gaan worden. IN ZEE VERDRONKEN. Zondagmiddag is de 11-jarige Johannes van der Tooren uit Monster bij het baden in de Noordzee verdronken. TERNEUZEN AXELSESTEAAT 46 TEL. 01150-33T3 Aan huis te ontbieden IN EEN DAG DE ZAKEN GEREGELD Tweemaal per dag vliegt een Vickers Viscount van British Uni ted Airways van het vliegveld Rotterdam naar het Londense Getwick Airport. De Viscount prettig om in te vliegen door de grote panoramische ramen en de als naaimachientjes lopende Rolls-Royce turbinemotoren vliegt in 50 minuten van vlieg veld tot vliegveld. Men kan bin nen drie uur zijn van het cen trum van Rotterdam naar het centrum van Londen. Gatwick is een moderne lucht haven, zeker niet minder com fortabel dan Londen Airport en bovendien voorzien van een re gelrechte treinverbinding met Londen. Men kan op het vlieg veld in het stationsgebouw een spoorkaartje kopen en naast het stationsgebouw meteen in de trein stappen die in drie kwar tier rijdt naar Victoria Station. Velen prefereren de trein van Gatwick naar Victoria boven de bus van Londen Airport naar de stad. De diensten van British United zijn zodanig, dat een za kenman 's morgens om half elf uit Rotterdam weg kan. 's mid dags in Londen zijn zaken kan doen en nog dezelfde avond om half acht naar Rotterdam kan terugvliegen. British United ver zekerde ons dat dit door vele Nederlandse zakenlieden wordt gedaan, terwiil omgekeerd En gelse zakenlieden zo on een mid dag hun zaken in Rotterdam komen regelen. British United is lid van de J. A. T. A. en een re tour kost derhalve evenveel als met de K. L. M„ n.l. 173,—. Zo als bekend heeft Rotterdam een groot aantal luchtverbindingen met Engeland. De K. L. M. vliegt driemaal oer dag met Viscounts naar Londen Airport en dan zijn er nog de vele verbindingen met Southend, o.a. met de reusachti ge viermotorige Carvair van Channel Air Bridge die vijf auto's en meer dan 20 passagiers tegelijk mee do lucht in neemt... De waarnemend Secretaris-ge neraal der Verenigde Naties. Oo Thant, heeft zaterdag op een persconferentie in Londen onder nieer over de kwestie-Nieuw-Gui- nea gezegd, dat Nederland en In donesië volgende de laatste be richten in het begin van deze week hun delegaties naar de Ver enigde Staten zuilen zenden voor een hervatting van de besprekin gen. Hij voegde daaraan toe, dat in New York onder zijn auspiciën verdere besprekingen over details zouden kunnen worden gehou den, wanneer Ncderlad en Indo nesië overeenstemming bereiken over een formule. President Soekamo heeft, zo als bekend, Oe Thant laten weten dat hij een afgezant naar Wash ington zal zenden om van de Ne derlandse ambassadeur, dr Van Roijen, nadere inlichtingen over het Nederlandse standpunt te verkrijgen. Vrijdag verklaarde dr Van Roijen na een onderhoud met minister Rusk, dat gespro ken was over de kwestie van de onderhandelingen met Indonesië ..Wij wacltten geduldig op de komst van de Indonesische afge vaardigde", zo zei hij. - Van welingelichte Amerikaan se zijde wordt vernomen dat het geheime overleg tussen Neder land en Indonesië over de staat kundige toekomst van West- Nieuw-Guineo niet. zoals in het voornemen lag, heden kan begin nen. Het is namelijk de Indonesische vertegenwoordiger, de ambassa deur te Moskou. Malik, niet mo gelijk Washington op tijd te be reiken. Malik wordt wel begin van deze week in Washington verwacht. De besprekingen zou den dan kort na zijn aankomst kunnen beginnen. WELDRA NAAR AMSTERDAM British United kreeg inmid dels ook toestemming voor een luchtdienst op Amsterdam, maar het is nog niet bekend wanneer deze geopend zal worden. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft onlangs tien moderne straalverkeersvliegtuigen van het type BAC 111 (One-Eleven) besteld, die bedoeld zijn als ver vanger van de thans gebruikte Viscounts. Verwacht mag wor den dat we straks deze BAC 111 (voorzien van twee straalmoto ren achter aan de staart) ook op Schiphol en Zestienhoven bij Rotterdam zullen zien, in de kleuren van British United. De K. L. M. heeft nog altijd geen straalvliegtuig voor de korte afstand besteld. Als de British United erin slaagt de BAC 111 op Rotterdam in te zet ten terwijl de K. L. M. nog met Viscounts moet vliegen, dan zal zii stellig in een niet onbelang rijk betere positie verkeren. Er gaat nu eenmaal niets boven het vliegen in een snel straal vliegtuig. De Viscounts van British United hebben drie stewardes sen aan boord, dus de passagiers komen niets tekort. De machi nes zijn voor het vervoer van 65 passagiers ingericht en het eni ge bezwaar dat men zou kunnen hebben, is dat de stoelen soms wat dicht op elkaar staan. Hett uitgaansverbod is opge heven. In de Europese wijken pa- trouilleren Europese gendarmes, terwijl de Mohammedanen in hun wijken voor de goede zorgen. In het beboste en heuvelach tige gebied, 300 km ten noord oosten van Bombay in India, na bij Poona, is zaterdag op de top van een heuvel het wrak gevon den van het sinds zaterdagmor gen vermiste DC-8-toestel van de Italiaanse luchtvaartmaat schappij „Al Italia" Er waren 94 pci^unci, ami boord. De politie heeft één lijk geborgen. Er zijn geen overle venden. Het wrak werd, na uitgem-ei- de nasporingen in moeilijk be gaanbaar terrein, die nog geen resultaat hadden opgeleverd, ge vonden op aanwijzing van twee herdersjongens, die in een veld buitenlands geld hadden gevon den en dit aan de politie hadden overhanigd. De DC-S was uit Sydney naar Rome vertrokken. GLIMMEND SCHOON* Het valt ons in de Viscount altijd op dat de Rolls-Royce Dart schroefturbine-motoren zo prachtig schoon zijn. Een enorm verschil met de lelijke en vuile zuigermotoren van b.v. een Douglas DC-7C of een Constel lation, zoals ons onlangs in Amerika nog weer is opgevallen, waarbij dikwijls de hele vleugels vol zitten met vieze vuile stre pen. Bij de Viscounts zijn de motorgondels en de vleugels volkomen schoon en ze glim men dat het een lust is. De Viscounts voor Gatwick vliegen een vrij zuidelijke koers, over België, en steken daar pas de Noordzee over. British Uni ted Airways is een grote maat schappij met meer dan 80 vlieg tuigen en meer dan 50 helikop ters. Er staan grote scheepvaart maatschappijen achter en de maatschappij werd in juli 1960 gevormd door samenvoeging van de vroegere maatschappijen Airwork en Hunting-Clan. Thans1 behoren ook Ai.- Charter, Mor ton, Transair, Silver City en nog enkele maatschappijen er toe. British United vliegt bekende Safaridiensten naar Afrika en heeft speciale vrachtdiensten op Afrika, bekend onder de naam Afrieargo. Zij vliegt voor Sudan; Airways de zg. Blue Nile Vis-I counts. In bestelling zijn twee' grote Vickers VC.10 straalvlieg tuigen en zoals gezegd tien BAC Ill's. In 1961 werden in totaal bijna 2 '/i miljoen passagiers vervoerd, meer dan 95.000 ton.' vracht en bijna 120.000 voer tuigen. Na de Britse staatslucht vaartmaatschappijen B. O. A. C. en B. E. A. is British United de grootste particuliere luchtvaart maatschappij. HUGO HOOFTMAN. (Nadruk verboden.) Marokko bereidt zich voor bij het nu onafhankelijk geworden Algerië aanspraken op gebieds delen aan de grens in te dienen. Deze gebiedsdelen zijn door Frankrijk altijd beheerd als een deel van Algerië, maar worden door de regering te Rabat als een deel van Marokko be schouwd. Marokko maakt aanspraak op grote delen van de woestijn, een gebied van 800 km tussen Figuig en Tindoef. De grens in dit ge bied is nooit nauwkeurig vast gesteld. De nomaden in dit ge bied trekken ongehinderd van liet ene naar het andere land, zonder zicli van grenzen iets te behoeven aan te trekken. Tijdens de Algerijnse onafhan kelijkheidsoorlog zijn over dit gebied de Franse en Marokkaan se strijdkrachten ontelbare ma len met elkaar in botsing geko men. Zii betwisten elkaar oasen en militaire posten. Niemand kon hier zeggen of de Algerijnse guerillastrijders nu wel of niet op Marokkaans gebied waren. De Marokkaanse regering wil de grens laten lopen van Oejda. in Noordwest-Marokko, tot Fi guig en Tindoef, een eenzame oase in het zuidwesten van Al gerië. Hierdoor zouden verschei dene plaatsjes, zoals Colomb Be- schar, waar de Fransen een raketbasis hebben, Kenadsa. Abadla en Jebel Guettara, waar grote voorraden kolen, mangaan, ijzererts, lood en andere minera len zijn ontdekt, op Marokkaans grondgebied komen te liggen. Verder naar het zuiden, bij Tindoef, te Gara Jebilet ligt naar schatting 4.340 miljoen ton hoog waardig ijzererts met 55 procent metaal in de grond. Het is niet bekend of de Algerijnse natio nalisten deze waardevolle grond stoffen aan Marokko willen overdragen. In juli 1960 zijn koning Mo hammed V van Marokko en de toenmalige president van de Al gerijnse voorlopige regering. Ferhat Abbas, overeengekomen deze grenskwestie te regelen 11a het verkrijgen van de onafhan kelijkheid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1