Paniek tijdens Oran feestvreugde Laatste kans in Turkije m in De acties Nieuw-Guinea Om Tjombe's geld Het bezoek van de Prinsessen aan Suriname HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN en VRIJDAG 6 JULI 1962 18e Jaargang Nr 5642 SOLEIA badpakken f 11,50 Eigen Haard PROTEST VAN SOBLENS ADVOCAAT VERWORPEN Wanneer is „zodra WAAR DE RUST NO'G HEERST Stemmen werven Dreiging met pensioen Churchill gaat vooruit MAATREGELEN TEGEN IN NIEUW-GUINEA Tenten- en Caravan Show G. MEIIER Zn POLITIEKE ONSCHENDBAARHEID VAN BIDAULT' DOOR NATIONALE VERGADERING VERVALLEN VERKLAARD De economische toestand in Tsjecho-Slowakije OE THANT IN LONDEN Weerover zicht Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5357 Administratie-adres; Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Iedereen die wapens had schoot in het wilde weg In Oran is donderdag, kort na liet middaguur, paniek uitgebro ken onder de feestvierende me nigte doordat er schoten klon ken. Men wist niet wat er pre cies aan de hand was. Aanvanke lijk dacht men, dat de O. A. S. van zijn aanwezigheid blijk ging geven. De Arabieren be gonnen een dreigende houding aan te nemen tegenover de Fransen. Franse soldaten scho ten in de lucht en de Arabische hulppolitie trachtte Fransen en Arabieren te scheiden. De hulp politie arresteerde een aantal Fransen. Zij werden bijeenge dreven en moesten de handen boven het hoofd houden. Uit de Arabische menigte klonk de uitroep„Weg metde pieds noirs (Fransen). De verwarring nam steeds toe. Tenslotte schoot iedereen: de soldaten van de A. L. N. met hun automatische wapens, de bur gers van de F. L. N. en van de hulppolitie met hun pistolen en de Franse soldaten met mitrail leurs. Men vuurde maar in het wilde weg. Men weet nog niet wie het eerst geschoten heeft. Het kun nen wel Arabieren zijn geweest die in de lucht schoten om uiting te geven aan hun vreugde over de verkregen onafhankelijkheid. Er is met ingang van 15 uur een uitgaansverbod in Oran af gekondigd. Volgens nationalisten zouden er „verscheidene tientallen do den" zijn gevallen. Van de zijde van de F. L. N. wordt in Algiers vernomen, dat het aantal doden in Oran 20 a 30 is. Van welingelichte zijde te Rocher Noir verluidde, dat der tien Europeanen om het leven zijn gekomen en 25 gewond. Het aantal slachtoffers onder de Mohammedanen is niet bekend, doordat de Mohammedanen de gewoonte hebben direct hun doden en gewonden mee te nemen. De verliezen aan hun kant zouden echter zeker zo hoog zijn als aan Europese zijde. Unieke pasvorm Leuke dessins vanaf SPORTHANDEL s» Noordstraat 76 Telefoon 2532 Sinds de militairen onder lei ding van Djemal Gursel de macht grepen, is het nog steeds tobben met de democratie in Turkije. De oude Ismet Inönü heeft nu zijn tweede kabinet gevormd, een coalitie die meer bijeengehouden wordt door het sabelgekletter der militairen dan door de wil samen te wer ken bij het oplossen van de pro blemen, die dit behoeftigste der NAVO-leden bij de vleet bezit. Woensdagavond schudden de Prinsessen Irene en Margriet een uur lang de handen van de 450 genodigden voor de gala receptie, die plaats vond in de grote ontvangstzaal van het gou vernementshuis. Het paleis was fraai verlicht door duizenden oranje-kleurige lampjes. Onder de vele bloemstukken, die het paleis haast tot een bloementen toonstelling maakten, was ook een mandje rozen van mevrouw G. Pont, een weduwe, die 50 jaar als vroedvrouw in het district heeft gewerkt en daarvoor met de zilveren medaille van Oranje- Nassau werd onderscheiden. De Bij een aanval op Indonesische parachutisten in het gebied van Kaimana is weer een aantal pa rachutisten gesneuveld. Dit heeft het gouvernementsbureau in Hollandia meegedeeld. Uit een gevangenenverhoor is gebleken dat een twintigtal In donesiërs vrijwel zonder wapens door het oerwoud trekt. In het gebied van Merauke hebben patrouilles met mecle- nesische parachutisten in een werking van de bevolking Indo hinderlaag gelokt. Bij het vuur gevecht dat ontstond vielen aan Indonesische zijde enkele doden. O.a. werd een terugstootloze vuurmond buitgemaakt. De acties nabij Teminabuan zijn thans wel afgelopen. Tij- KANSELIER MARGARET Gisteren werd prinses Margaret van Engeland geïnstalleerd als kanselier van de nieuwe univer siteit van Keele in het Engelse graafschap Staffordshire. Op woensdag verleende zij in haar nieuwe waardigheid reeds de diploma's aan de eerste gegra dueerden van de universiteit. Op de foto zien we de prinses met de tekenen' van haar waardig heid, di baret en de rijk ver sierde toga. Het Israëlische hooggerechts hof heeft woensdag de bezwa ren, die door de advocaat van dr. Robert Soblen tegen de uit wijzing van zijn cliënt waren ingebracht, verworpen. Het wilde ook geen toestem ming geven voor een eventuele terugkeer van Soblen naar Is raël. De in de Verenigde Staten tot levenslange gevangenisstraf ver oordeelde langjarige spion voor dc Sowjet-Unie Soblen, die tegen een borgstelling van hon derdduizend dollar op vrije voe ten was gesteld, in afwachting van de definitieve uitspraak in het tegen hem aanhangig ge maakte proces, week naar Is raël uit, toen dit vonnis kwam. Hij werd uit Israël gewezen, waarna hij in het vliegtuig, waarmede hij de terugreis naar de Verenigde Staten had aan vaard, een zelfmoordpoging on dernam. Dit leidde ertoe dat hij in een Londens ziekenhuis werd opgenomen. Het hooggerechtshof heeft zijn besluit onder meer ge grondvest op de overweging dat Soblen Israël zonder inreis visum en op valse papieren de pas van zijn broer was binnengekomen. Kongo heeft de tweede ver jaardag van zijn onafhankelijk heid zonder veel ophef gevierd en dat was maar beter ook, want in die twee jaar is het nog niet gelukt het grootste Kongolese probleem op te lossende af scheiding van Katanga. De be sprekingen tussen Adoela en Tsjombe zijn andermaal vastge lopen en de premier van de cen trale regering heeft de Ver. Na ties het probleem weer in de schoot geworpen. Dc grote moeilijkheid is na tuurlijk niet dat de heer Tsjom be er andere gedachten op na houdt clan men in Leopoldstad voor gewenst houdt. De moei lijkheid is dat het geld heeft om die gedachten uit te voeren. Iedereen is ervan overtuigd, dat het met Katanga's zelfstan digheid zo gedaan is als de Union Minière du Haut-Katanga ophoudt do royalties voor het gedolven koper te betalen. Dat is een bedrag van ongeveer 150 miljoen per jaar, als het niet meer is, wat ruimschoots zeven tig procent van Katanga's bud get dekt. Daarom ook is Tsjom be in staat een goed leger van een twaalfduizend man op de been te houden en te voorzien van de nodige soldij die muiten voorkomt, wat de regering van Leopoldstad zeer moeilijk valt en een regeringsapparaat te la ten draaien op een veel efficiën tere wijze dan waartoe men in de hoofdstad kans ziet. Zodra de vette chèques_ door Leopoldstad worden geïncas seerd kar. Tsjombe verder in een villa aan de Rivièra gaan wonen en is zijn politieke droom uit. Dat is zeker. Maar even zeker is dat men gemakkelijker kan zeggen dat de U. M. H. K. voort- aam Adoela's regering moet be talen dan dit laten uitvoeren. Wanneer is „zodra"? De Union Minière wijst er niet zonder reden op dat al haar installaties op Katangaans gebied liggen. Ophouden met betalen kan Tsjombe gemakkelijk beant woorden met vernielen van de mijnen. En dan heeft hij wel geen geld, maar Adoela ook niet. Daar is dus niemand mee ge baat. Spaak heeft zijn best ge daan deze knoop te ontwarren, maar hij is er niet in geslaagd. Oe Thant heeft vanuit Londen naar Leopoldstad geseind dat de Ver. Naties piekeren over een oplossing voor het probleem der Kongolese hereniging. Hij repte niet van militair ingrijpen en zal dus moeten proberen het vraag stuk op te lossen door Tsjombe's financiering aan te lasten. Daar voor is hij in Londen aan geen goed adres, want behalve de Bel gische enorme holdingsmaat- sehappij Société Générale is ook de gigantische Tanganyika Con cessions. een Britse maatschap pij, een grote aandeelhoudster in de Union Minière. Maar of hij deze gigant van de geldwereld zo ver krijgt dat hij om een ideaal van de Ver. Naties te verwezen lijken het risico loopt dat zijn gouden eieren leggende kip ge slacht wordt door Tsjombe, dat staat nog te bezien. (Nadruk verboden.) dens een kort vuurgevecht wer den daar hoogstwaarschijnlijk de laatst overgebleven parachutis ten gedood. Tenslotte vielen ook in het actiegebied nabii Fak-Fak aan Indonesische zijde enige doden, een parachutist werd daar ge vangen genomen. Er zijn nog enkele gegevens bekendgemaakt over de twee Fapoea's die op 19 juni sneuvel den. Toen Nederlandse militairen aan de Karararivier een overval deden op een parachutistenbi vak in het district Argoenibaai op het Onin-schiereiland zat de 25-jarige Mesak Warfete, die doofstom is, in het bivak. Voor dat de Indonesiërs vluchtten hebben zij liem vermoedelijk neergeschoten. De andere omge komen Papoea was de Iman Islamitische godsdienstleraar) van de kampong Tjowalama (eveneens op het Onin-schier- eilland), de 35-jarige Hasan Silifefa. Samen met twee ande re Papoea's uit genoemde kam pong deed hij alsof hij twee pa rachutisten wilde helpen. De parachutisten werden door hem in een hinderlaag van Neder landse militairen geleid. Op een afgesproken ogenblik snelden de autochtone helpers weg maar Hasan bleef staan en werd tijdens een kort vuurgevecht mogelijk ook door de eigen troepen, dodelijk getroffen. Prinsessen hadden een kort ge sprek met haar. Dank zij het prachtige weer konden de hoge gasten een wan deling door de fraai verlichte tuin maken. De militaire kapel gaf hier nog een concert onder een geweldige boom. De Prinsessen voerden nog ge sprekken met mr. H. de Vries, de vroegere gecommiteerde voor Surinaamse zaken in Nederland en de dragers der militaire Wil lemsorde. kapitein H. D. Rijhiner en majoor L. Lapre. Met het spelen van de volks liederen werd de avond besloten. De Nederlandse Prinsessen Irene en Margriet hebben dins dag tijdens een kort verblijf in Brits-Guyana een ontmoeting gehad met premier Jagan. Deze zei later het een eer en een groot genoegen te hebben ge vonden. Hij noemde de iwee Prinsessen „charmante en vrien delijke jongedames". De Prinsessen werden op Tri nidad verwelkomd door de gou verneur sir Solomon Hochoy en diens echtgenote. Zij onderhiel den zich enige tijd met de voor zitter van de Surinaamse ver eniging. Charles Wright, die de hoop uitsprak dat de Prinsessen zeer binnenkort Brits Guyana zouden bezoeken. Een straattoneeltje in de Por tugese havenstad Portimao aan de mond van de rivier de Arade. Het stadje telt 16.500 inwoners en is bekend om de vele viscon- servenfabrieben. Het verkeer stelt er kennelijk nog niet die brutale eisen die wjj kennen: slenteren op de middenweg is er nog heel' gewoon. Niet overigens die problemen schenen bij het drie weken lang marchanderen over kabinets zetels en een regeringsprogram ma de hoofdrol te hebben ge- speeid, maar iets van veel min der belang: het loslaten van de gevangen aanhangers van de terechtgestelde oud-premier Ad- nan Menderes. Een groot aan tal van hen komt nu vrij, maar niet alle. Dat zou het leger waarschijnlijk niet hebben ge slikt.' Waarschijnlijk heeft de lei ders van de militaire putsch in dertijd voor ogen gestaan dat het monsterproces op 't eilandje Yassiada zulke wandaden der regering-Menderes aan het licht zou brengen dat het volk in verontwaardiging eensgezind achter de geziene leider Inönü geschaard zonder twisten aan zijn toekomst zou gaan werken. Dat is een faliekante mislukking geworden. Het proces heeft ten hoogste de tegenstellingen verscherpt en de haat tussen de pro- en con- tra-Menderesgroepen intenser gemaakt. En in die politieke vete verstikt de zo nodige krach tige aanpak van wat voor de Turken wezenlijk van belang is. Zo sterk dat de vroegere coali tie-partner van Inönü's republi keinen de gerechtigheidspar- tij zijn leiders de boer op stuurde om tegen die regering stemming te maken. Dat de boer opsturen kan men letterlijk nemen. De ten val gebrachte regering van Mende res maakte zich door inderdaad economisch onverantwoorde maatregelen bij de boeren be mind met geen ander doei dan het oogsten van stemmen. Zo dra een gezonde economische politiek, die hoog nodig is, wordt ingevoerd, kunnen de boeren erop rekenen dat zij vele voorrechten moeten opgeven. Juist omdat de stemmen van de boeren in de politieke strijd zo van doorslaggevend belang zijn, heeft het eerste kabinet van Inönü het niet aangedurfd iets te ondernemen wat hun boosheid kan opwekken. De oude premier zal het nu nog eens proberen met een nieuw team en als dat ook niet lukt zo dreigt hij dan gaat hij weer verder genieten van zijn pensioen. Geen Turks politicus heeft op het ogenblik zoveel gezag dat hij de taak van Inönü kan over nemen, dat weet men in Ankara en in de Anatolische dorpen. Het is een negatieve factor, maar daardoor lukt het Inönü misschien dit keer wel zijn weerbarstige coalitiegenoten tot daden te krijgen bij het invoe ren van sociale en economische hervormingen. Want ze weten: na Inönü aan wie de militairen toch al niet zonder tegenzin de kans hebben gegeven met een bur gerlijk bestuur Turkije weer krachtig te maken komt er voor de partijen geen kans meer. Dan zullen de militairen het zelf doen. En die maken zich niet veel zorgen over de stemmen van de boeren of de stedelingen. Inönü is nu begon nen aan de laatste kans voor de burgers om een militair gezag van dictatoriale aard af te wen den. (Nadruk verboden.) QICKKKKkSKKBMSMüCKOKdKdSCKf PERMANENTE (Adv.)j Sir Winston Churchill, die in een Londens ziekenhuis ver pleegd wordt wegens een dij beenfractuur, blijft goed vooruit gaan. Hij mag nu en dan op staan. Zijn pols is enigszins on regelmatig, maar dat is volgens de artsen geen reden tot be zorgdheid. De commandant van de strijd krachten in Nieuw-Guinea heeft maatregelen genomen tegen een ambtenaar van het gouverne ment in Nieuw-Guinea, die met goedkeuring van de overheid optreedt als plaatselijk corres pondent van het Amerikaanse persbureau U. P. I. in Hollandia. Het betreft de Nederlander dr. P. J. van Dooren van de dienst Economische Zaken. Naar een woordvoerder van het gouverne ment mededeelde, bestaan de maatregelen uil het onthouden van communiqués over militaire acties, een verbod tot het bijwo nen van persconferenties van militaire woordvoerders en het deelnemen aan militaire excur sies en in het algemeen uitslui ting van alle vooriichtingsfacili- teiten op militair gebied. In het officiële communiqué van woensdag in Hollandia werd reeds het bericht van deze correspondent over het gebied van Wandammen tegengespro ken. Hierin werd melding ge maakt van niet officieel gemel de landingen van Indonesische parachutisten. De maatregelen werden ingegeven door het feit, dat ondanks een gemaakte af spraak. de correspondent het be richt niet bij de militaire auto riteiten heeft geverifieerd, aldus de woordvoerder van het gou vernement, die hieraan toevoeg de, dat het gouvernement van Nieuw-Guinea zich bij de ge nomen maatregelen heeft aange sloten. KIP KAMPEERWAGENS GOVERNOR en JAMET TENTEN iiit voorraad leverbaar. SPORTHUIS NOORDSTRAAT 25—27, AXEI Ook speciale Verhuurafdeling. De Franse Nationale Verga dering' heeft donderdag de par lementaire onschendbaarheid van oud-premier Georges Bi- dault vervallen verklaard. De stemverhouding was 241 voor, 72 tegen. Bij het debat, dat aan de stem ming voorafging, kwam het tol een tumult, van de rechterzijde, dat de minister van Justitie verhinderde het woord te nemen. Na twintig minuten schorste de voorzitter de vergadering. Na de hervatting werd een brief van Bidault voorgelezen, waarin hij toegaf zich bij de O. A. S. gevoegd te hebben „om trouw te blijven aan zijn woord inzake de integratie van Algerië", De regering had het parle ment om opheffing van de on schendbaarheid van Bidault ge vraagd om hem voor het gerecht te kunnen brengen wegens het leiderschap van de O. A. S., dat hij na de arrestatie van ex- generaal Salan zou hebben overgenomen. In een officieel verslag aan het Tsjechoslowaakse parle ment wordt gezegd dat de lands-i economie „aanzienlijke moeilijk heden" ondervindt als gevolg van het feit, dat vorig jaar de gestelde doelen in landbouw en industrie niet zijn bereikt. De arbeidsproduktiviteit was verminderd en de produktie- kosten waren te hoog. De levensstandaard was vorig jaar opnieuw gestegen. De waarnemend secretaris-ge neraal van de V. N., Oe Thant, heeft donderdag in Londen met premier MacMillan van gedach ten gewisseld over internationale kwesties. Heden zal hij bespre kingen voeren met de Britse mi nister van Euitenlandsc Zaken, lord Home. Gezaghebbende kringen nemen aan, dat gedurende het officiële bezoek van Oe Thant, dat woens dagavond begon en tot zaterdag zal duren, gesproken wordt over de financiën van de volkeren organisatie, bepaalde aspecten van de kwestie-Kongo en de be zetting van het secretariaat van de V. N. Wellicht komt ook de toekomstige positie van Oe Thant zelf aan de erde. Zijn ambtster mijn loopt volgende jaar af. De opvolgingckwestie zal worden besproken op de zitting van de algemene vergadering welke mid- den-september begint. Volgens genoemde kringen hoopt de Brit se regering, dat Oe Thant gene gen zul zijn in functie te blijven. Zaterdag reist de waarnemend secretaris-generaal door naar Cenève. NOORDWESTELIJKE WIND Het K. N. M. I. deelt mede Ook donderdag handhaafde zich boven de Noordzee een noordelijke tot noordwestelijke stroming die de aanvoer van koude lucht deed voortduren. De stroming is echter wel in kracht afgenomen onder invloed van een rug van hoge luchtdruk die zich over Engeland en Frank rijk uitbreidt. Daar de aangevoer de lucht nog erg vochtig is blijft VRIJDAG 6 JULI v.m. n.m. Breskehs 4.39 4.52 Terneuzen g.14 5.27 Hansweert 5.54 6.07 Walsoorden 5.25 5.38 er evenwei tamelijk veel bewol king waaruit ook vrijdag plaat- selijk een buitje kan vallen. De temperaturen zullen daar om wel iets hoger kunnen wor den maar een belangrijke stij ging is toch nog niet waarschijn lijk. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. 'Iets minder koud Hier en daar opklaringen en slechts enkele verspreid voorko mende buien. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en west. Iets minder koud, ZON MAAN op onder op onder ZATERDAG 7 JULI Juli 23.28 v.m. n.m. 6 4.27 21.01 9.09 Breskens 5.14 5.32 7 4.28 21.00 10.14 23.50 Terneuzen 5.49 6.07 9 4.30 20.59 12.23 0.10 Hansweert 6.29 6.47 10 4.31 20.5S 13.28 0.29 Walsoorden 6.39 6.57 12 4.33 20.57 15.41 1.12

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1