c Verklaring van schout-bij-nacht Reeser Botersmokkel per lichter Roeanda-Boeroendi onafhankelijk Kennedy's wetsontwerp voor handelsuitbreiding aangenomen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN V er jaar dag Prins Bernhard HET WEER ZATERDAG 30 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5637 ^inds. van cle 0. o$. 3. Liever vluchten Opzienbarende discipline Koning en kostuum Radio de Koek WIJZIGING IN DE OMZETBELASTING Ijooilwill Frankering bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V, v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Ex-generaal Gardy, de laatste O.A.S.-leider die nog onverzette lijk de strijd voortzette zelfs na dat generaal Salan vanuit zijn cel had gemaand liet verzet maar op te geven, is uit Oran verdwe nen. Het olie-emplacement aan de haven en een reeks openbare gebouwen liggen in puin, zover heeft hij de politiek van de ver schroeide aarde nog laten toepas sen, maar het is duidelijk dat hij liet heeft opgegeven hier in het westen van Algerië een laatste Frans bolwerk te stichten. Als hij van Oran een vesting had willen maken, zou hij zeker het olieterrein niet in brand heb ben laten steken. Dat de ex- kolonel Dufour, Gardy's tweede man, in zijn boodschap slechts spreekt van een onderbreken van de terreur, zal in dit geval niet betekenen dat ze nog zal worden hervat, althans niet onder dezelf de omstandigheden. Want intussen is het referen dum begonnen, waarvan de uit slag al zeker is: de Algerijnen kiezen voor de zelfstandigheid. Dat betekent dat binnenkort de regering van Ben Khedda niet langer in Tunesische exiel re geert, maar in het land zelf. En dat de F. L. N. van een rebellen- korps een orgaan van de staat wordt. Dat op zichzelf is al haast een garantie dat de O. A. S. geen kans krijgt de taktiek van de verschroeide aarde voort te zet ten. Het lijdt geen twijfel dat het Franse leger zo niet alles, dan toch veel van de O. A. S.-aansla- gen vooral in de laatste tijd in Oran had kunnen voorkomen. De F. L. N. herinnert zich maar al te goed hoe parachutisten in de Algierse kasbah kans zagen de verzetsstrijders radicaal uit te schakelen. Men kan zich voor stellen hoe ze met dat voorbeeld in gedachten oordeelt over het optreden tegen de O. A. S. door dat zelfde leger. Ze zal zich niet verbazen; ze weet immers dat vooral in het officierskorps de O. A. S. de beste relaties heeft. Maar ongetwijfeld zal het haat- ergeren dat hoewel de taktiek van de verschroeide aarde open lijk was aangekondigd de be waking van de olieterreinen in Oran kennelijk niet in staat was de grote brandstichting te voor komen daar had toch in de eer ste plaats een sterke bewaking moeten staan. Juist dat het F. L. N.-leger zeker anders en krachtiger zal optreden, bezorgt de niet-Mo- hammedanen in Algerië vrees. Zal de F. L. N. bij het bestrijden van de O. A. S„ als die na het referendum van dit weekeinde nog wat wil ondernemen, niet alle blanken over één kam sche ren? De meesten verkiezen de vlucht, nu al een kwart miljoen. y - medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Koud. Plaatselijk opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Meest matige wind tussen noord en west. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZATERDAG 30 JUNI v.m. n.m. Breskens 0.2O 12.52 Terneuzen 0.55 1.27 Hansweert 1.35 2.07 Walsoorden 1.45 12..7 ZONDAG 1 JULI v.m. n.m. Brieskens 1.10 1.35 Terneuzen 1.45 2.10 Hansweert 2.25 2.50 Walsoorden 2.35 3.00 MAANDAG 2 JULI v.m. n.m. Breskens 1.57 2.20 Terneuzen 2.32 2.55 Hansweert 312 3.35 Walsoorden 3.22 3.45 ZON MAAN op onder op onder Juni 30 4.23 21.04 3.25 19.27 Juli 1 4.23 21.03 4.08 20.27 2 4.24 21.03 4.59 21.19 3 4.25 21.02 5.56 22.01 4 4.26 21.02 6.59 22.36 5 4.26 21.02 8.03 23.04 6 4.27 21.01 9.09 23.2S Z. M. Boudewijn, koning der Bel gen, lieeft een bezoek gebracht aan de Belgische luchtmachtba sis Chievres. Foto; Veel belangstelling toonde de Vorst o.m. voor het pak van een van de leden van de brand weerploeg. Wat tot dusver is gebeurd geeft niet veel aanleiding tot die vrees. De Moslims hebben een opzienbarende discipline aan de dag gelegd. Ze hebben zich ge houden aan het bevel van hun leiders zich niet tot geweld te laten verleiden als antwoord op de bomaanslagen, beschietingen, brandstichtingen en moordpar tijen. Integendeel: het merkwaar dig akkoord dat dr. Mostephai van het voorlopig bewind sloot met de O. A. S.-vertegenwoordi- ger Susini in de stad Algiers, is merkwaardig precies nageleefd. Van beide zijden trouwens. Dat dit ook bij de blanken al een zekere mate van vertrouwen in de toekomst heeft gewekt, blijkt ook uit het feit dat velen der ver- trekkenden niet meer hun bezit vernielen, maar het opslaan. Ze hopen dus nog eens terug te kun nen keren. Ongetwijfeld hopen de verant woordelijke leiders van de Mos lims daarop. De F. L. N. heeft al zijn beste gedaan een aantal Joodse gemeenschappen die in hun geheel het land verlieten, daarvan terug te houden. Maar die uit het binnenland zijn me rendeels naar Israël gegaan, die aan de kust doorgaans Frans sprekend naar Frankrijk. Zij en de meesten der andere ge- vluchten zijn lieden die allerlei functies vervulden ambtena ren, artsen, leraren, technici, in dustriëlen, grote handelaars waarvan de economie van het land afhankelijk is. Degenen die blijven zijn de lieden die de vlucht niet konden financieren en die de fanatiekste O. A. S.'ers wer den. Zij moeten de grote massa der Moslims als directe concur renten op de arbeidsmarkt be schouwen. En voor hen zijn de vooruitzichten inderdaad niet rooskleurig als hun ras in plaats van een voordeel bij de jacht op een baantje, volstrekt onbelang rijk, zo geen nadeel, wordt. Met deze groep dreigen de eer ste moeilijkheden in de eerstko mende maanden. Er zal veel be leid van Ben Khedda en zijn mede-ministers worden ge vraagd, voor Algerië in geen enkel opzicht meer een probleem is. (Nadruk verboden.) Noords traat 102 - Telefoon 31M (Temen zen Z. K. H. Prins Bernhadd vierde gisteren zijn 51ste verjaardag. De drumband van de K. M. A. uit Breda defileerde zoals gebruike lijk gisterochtend voor de jarige Prins, die de hulde in ontvangst nam op het bordes van het paleis Soesdijk. Schout-bij-nacht Reeser, de commandant van de Nederland se strijdkrachten op Nieuw- Guinea, heeft vrijdag op een persconferentie in Hollandia verklaard, dat „Merauke geen gevaar loopt, evenals Fak-Fak en Sorong destijds". Hij zei het niet de opdracht van de Indo nesische para's te achten om Merauke te veroveren. Zij zijn rondom deze plaats afgeworpen om zo lang mogelijk last te ver oorzaken. „En zij geven inder daad een hoop last", aldus schout-bij-nacht Reeser. Don derdag was er voor het eerst bij een tegenactie bij Merauke op twee plaatsen vuurcontact ge weest tussen Nederlandse pa trouilles en Indonesische para chutisten. Hierbij waren enige Indonesiërs gedood of gewond. Eén was er gevangen genomen. Aan Nederlandse zijde waren er geen verliezen. Desgevraagd zei schout-bij-nacht Reeser, dat de Indonesische para's in het ge bied rond Merauke zich nog niet tot grotere groepen verenigd hadden. De parachutisten, met wie men vuurcontact had ge had, waren tien tot dertien man sterk. Er waren voorts geen aan wijzingen, Jat de Indonesiërs over zwaardere wapens beschik ten dan de parachutisten, die in april en mei naar beneden wa ren gelaten. In het begin van de week circuleerden er berichten, dat de para's beschikten over voertuigen en artillerie. Voor zover wegen en paden niet door de regen onbegaan baar zijn geworden, zo merkte schout-bij-nacht Reeser op, stelt het vlakke terrein rondom Me rauke de Nederlandse patrouil les in staat jeeps en andere voer tuigen te gebruiken. Ook de luchtverkenningen konden doel treffender worden uitgevoerd dan in de oerwouden waar de eerste parachutisten neerkwa men. Maar ook in het gebied rondom Merauke bleef het ge makkelijk voor de Indonesische parachutisten om zich te ver bergen en het contact met de Nederlandse militairen te ver mijden. De Nederlandse commandant zei voorts niet over rapporten te beschikken, waaruit blijkt dat men lichtsignalen vanaf de grond heeft waargenomen bij de BOM GEVONDEN IN AMERSFOORT Tijdens werkzaamheden met een dragline bij de in Amersfoort gevestigde papierfabriek „Egro" is men. op ongeveer tien meter van aldaar staande woonhuizen, gestuit op een Engelse brisant bom van 250 kilogram. De bom is afkomstig van een in 1940 op het emplacement van het Amers- foortse station uitgevoerd bom bardement. WEINIG VERANDERING. Ook zaterdag wordt met noord westelijke winden koude lucht naar ons land gevoerd. Deze noordwestelijke luchtstroming wordt in stand gehouden door een krachtig hogedrukgebied, waarvan het centrum ten wes ten van Ierland ligt. In de aan gevoerde lucht komt veel bewol king voor, maar het zal op de meeste plaatsen droog weer blij ven. Het laat zich aanzien, dat ook zondag de temperaturen ver beneden normaal blijven. De Belgische douane heeft in haar strijd tegen het smokke len van Nederlandse boter naar België voor het eerst een partij boter aangetroffen in een lich ter, de Nederlandse „Ilni", die z.g. leeg op weg was naar Brus sel, zo meldt „De Standaard". De eigenaar van het schip, een zekere A. S. uit Sas van Gent, en de schippersknecht R. S„ een Nederlander die in Ant werpen woont, zijn aangehou den. Deze vangst, van 6.000 kg, heeft de Belgische douaniers overigens wei enige hoofd brekens bezorgd. Het overbrengen van in beslag genomen smokkelauto's naar Antwerpen levert weinig moei lijkheden op, maar in dit geval moesten de Belgische opspo ringsambtenaren als schipper optreden om de lichter over te brengen van de plaats van aan houding in de sluis te Wille broek in het Zeekanaal naar Brussel naar het Willemsdok in Antwerpen. En aangezien men een lichter niet als een auto in een loods kan opsluiten, is het vaartuig daar aan de ketting gelegd. De beide gearresteerden zijn in Antwerpen opgesloten. De schippersknecht heeft bekend dat de smokkelboter was ge laden te Wemeldinge, in het kanaal van Hansweert. De eige naar ontkende aanvankelijk doch hij is later ook tot beken tenissen overgegaan, aldus het Belgische blad. De Belgische douane was puur toevallig achter deze smok kel gekomen. Enige mannen van de rijkswacht wilden in de nacht van woensdag op donder dag de papieren controleren van de opvarenden van twee schepen in de sluis van Willebroek, Toen zij aan boord van één der schepen, de „Ilni", stapten, zagen zij echter een man hals over kop in het water duiken, naar de kant zwemmen en in de struiken verdwijnen. Bij een na der onderzoek van het schip troffen zij toen voorin het overi gens lege ruim, achter een voor hang van jutezakken, de voor raad boter aan. In Antwerpen onderzoeken de autoriteiten nu, of de „Ilni" haar eerste smokkelreis maakte of bezig was te recivideren. In verband met de aanstaande wijziging van de omzetbelasting zal krachtens de „overgang=be- schikking omzetbelasting 1962", gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van gisteren, aan handelaren teruggaaf worden verleend over de bij hen op 1 juli a.s. aanwezige goederen waarvoor de omzetbelasting wordt verlaagd. nadering van de Indonesische vliegtuigen. Over de houding van de bevolking er wonen veel Indonesiërs in Merauke en omgeving had schout-bij- nacht Reeser geen klachten. Men ondervond actieve mede werking bij de opsporing van de para's. Men had wel delen van de be volking van Fak-Fak en Sorong geëvacueerd, maar niet van Me rauke, omdat de eerste twee plaatsen zoveel dichter bij In donesisch gebied liggen en om dat er destijds nog grote on zekerheid bestond over de be doelingen van Indonesië. Over de tegenactie in andere infiltra- tiegebieden voornamelijk in Fak-Fak, Kaimana en Sorong merkte schout-bij-nacht Reeser op dat de patrouilietochten hier regelmatig worden voortgezet. De vijandelijke activiteit was hier zó verminderd, dat er maar weinig contact met de para's werd gemaakt. Het Belgische mandaatgebied Roeanda-Boeroendi, dat op één juli onafhankelijk wordt, ligt in het hart van Afrika, tussen voormalig Belgisch Kongo en Tanganjika. Het heeft een op pervlakte van 54.172 km- on geveer anderhalf maal Neder land en 4.850.000 inwoners. De bevolking bestaat uit drie rassen: de Toetsi, de Hoetoe en de Twa. De Twa, een ras ver want aan de Pygmeeën, vormt nauwelijks één procent van de bevolking. Het zijn de oudste bewoners van het land, zeer pri mitief, die door de anderen nau welijks als mensen worden be schouwd. De meerderheid van de bevol king (85 procent) zijn Hoetoe, een Bantoe-ras van landbouwers die in de loop van de laatste drie eeuwen volkomen onder de overheersing van de Toetsi, die als laatsten in het land binnen drongen, waren gekomen. Deze Toetsi zijn veehouders, die er in slaagden een feodaal- stelsel aan de Hoetoe op te leg gen. In Roeanda heeft echter een revolutie in 1959 de macht van de Toetsi gebroken. Vele duizenden Toetsi zijn toen naar de aangrenzende landen gevlucht en één van de grote vraagstuk ken van dit ogenblik is, of de vluchtelingen zullen proberen na 1 juli terug te keren om hun heerschappij te herstellen. Roeanda en Boeroendi zijn al tijd twee afzonderlijke landen geweest, doch zó verwant dat men van broers zou kunnen spreken, ook al hebben ze de ge schiedenis door doorlopend ru zie gehad over hun grenzen. Na de onafhankelijkheid verworven te hebben zullen zij wel een eco nomische unie vormen. Beide zijn de .jaren door be stuurd geweest door Bami (meerv. van Mwami vorst). Hun heerschappij ging van va der op zoon over, doch welke zoon de vader opvolgde werd beslist door een raad van wij zen. de Biroe. Het eerste contact van blan ken met Roeanda en Oeroendi (zoals het toen genoemd werd) dateert uit 1858 toen Barton en Spake in Centraal-Afrika door drongen. In 1871 bereikten Stan ley en Livingstone dit deel van Afrika. Twintig jaar later, om streeks 1895. warden de twee rijken door de hertog van Meck lenburg op vreedzame wijze voor Duitsland gewonnen en lot de eerste wereldoorlog vormden ze een onderdeel van Duits Oost- Afrika. De Belgen, die tijdens de eerste wereldoorlog dit ge bied binnendrongen, kregen in 1919 van de opperste raad dei- geallieerden het mandaat over Roeanda en Boeroendi opgedra gen, een mandaat dat eerrt on der de volkenbond en daarna onder de Verenigde Naties, dus gedurende 43 jaar, is uitge oefend. Sedert 1952 heeft de Belgische regering ernst gemaakt met de democratisering van 't bestuur. In dat jaar werden de bevoegd heden van de Afrikaanse auto riteiten voor het eerst aanzien lijk uitgebreid. Doch terwijl de Boeroend zich rustig op de zelf standigheid voorbereidden, spit sten in Roeanda de tegenstellin gen tussen Hoetoe en Toetsi steeds meer toe. In 1959 kwam het toteen omwenteling die de feodale macht der Toetsi brak. Er werd een republikeins stelsel ingevoerd, door de Belgen er kend, met aan het hoofd een president G. Kagibanda bijgestaan door 16 ministers. Er is een parlement van 44 leden waarvan de overgrote meerder heid (34) behoort tot de Parme- BINNENVER1NGBED het beste bed ooit gemaakt SCHU1MRUBBERBED met versterkte middensector ffiliet fabrieken Zevenbergen hoetoe, de beweging voor de vrijmaking van de Hoetoe. Roe anda heeft een nationale garde van 11.000 man, zonder zware wapens. Boeroendi is een koninkrijk gebleven, zij het constitutioneel. Staatshoofd en vorst is Mwami Mwamboetsa, die de leden van de regering benoemd. Er is een parlement van 62 afgevaardigden waarvan er 56 behoren tot de Oeprona en er zes de drie oppo sitiepartijen vertegenwoordigen. Premier is Moehirwo, die vorig jaar aan het bewind kwam na dat prins Rwagasore, oudste zoon van de Mwami en leider der Oeprona, door aanhangers van één der oppositiepartijen onder leiding van een Griek,' vanuit een auto was doodge schoten. De daders (van wie de Griek ter dood is veroordeeld doch nog niet terechtgesteld) zitten nog steeds in de gevange-' nis onder Belgische bewaking. In Belgische kringen vraagt men zich af of men hen wel aan de nieuwe machthebbers kan overdragen. In sommige Belgi sche kranten is de mogelijkheid geopperd hen naar de geallieer de gevangenis voor oorlogsmis dadigers te Spandau bij Berlijn over te brengen. De strijdkrachten van Boe roendi bestaan uit 800 man en 800 gendarmes onder leiding van 35 Belgische instracteurs. Met 298 tegen 125 stemmen heeft het Amerikaanse huis van afgevaardigden donderdag een wetsontwerp aangenomen, dat president Kennedy verregaande bevoegdheden geeft voor de ver laging van tarieven. Het ontwerp staat de president toe alle tarie ven over een periode van vijf jaar met ten hoogste 50 procent te verlagen en de tarieven te doen verdwijnen op produkten, waarin de Verenigde Staten en de Europese Economische Ge meenschap <E. E. G.) tezamen meer dan 80 procent van de wereldmarkt voor hun rekening nemen. De president heeft het ont werp van levensbelang genoemd, omdat hij naar zijn mening gro tere bevoegdheden dient te be zitten om de uitdaging van de zich uitbreidende gemeenschap pelijke markt aan te nemen. Het ontwerp zal naar ver wacht wordt spoedig ter behan deling aan ëje senaat wordën voorgelegd. Volgens het ontwerp zullen verder permanente programma's in het leven worden geroepen voor federale steun aan arbei ders en zakenlieden bij de aan passing aan de grotere mede dinging van de invoer. Voor 't eerst in de geschiede nis zal een president de bevoegd heid krijgen rechtstreekse steun te verlenen aan industrieën, die hard worden getroffen door een toenemende invoer, zonder de in voertarieven te verhogen. Op grond van het ontwerp krijgt de president evenwel vrijheid van handelen voor een verhoging van de tarieven door terug te grijpen op de vrijwaringsclau- suie, waarin een tarief is vast gelegd, waar beneden de invoer tarieven niet kunnen dalen zon der ernstige schade toe te bren gen aan de binnenlandse indus trie. DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1