De situatie in Nieuw-Guinea Nieuw-Guinea in de Tweede Kamer Kennedy over Franse atoomstrijdmacht Belgisch economisch witboek PRINS BERNHARD 51 JAAR HET WEER WEERBERICHT HOOSWATER ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 29 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5636 mÊS CHURCHILL GEVALLEN BRAZILIAANSE REGERING AFGETREDEN Tenten- en Caravan Show J. G. MEIJER Zn MILITAIR VLIEGTUIG IN NIEUW-GUINEA VERMIST Aanslag op tekening van Leonardo da Vinei SOLEIA badpakken 11,50 „Eigen Haard" DE STRIJD TEGEN DE TUBERCULOSE OUD-HANDBAL DOELMAN VERRICHTTE SAVE VAN ZIJN LEVEN HONGARIJE TREFT MAATREGELEN TEGEN E. E. G. AMERIKANEN LANCEREN SATELLIET Windkracht niet bevredigend voor het opwekken van elektrische energie ROBERT SOBLEN IN ISRAEL AANGEKOMEN Frankering bij abonnement; Terneuzci» Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs; ƒ6,per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v'/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. nm 7j. K. H. Prins Bernhard hoopt 29 juni a.s. zyn 51ste verjaardag te vieren, ter gelegenheid waar van Max Koot heeft gemaakt. („Foto M. Koot") De 87-jarige sir Winston Chur chill is donderdagochtend vroeg in zijn hotelkamer te Monte Carlo, w: hij met vakantie is, gevallen. is met een gebro ken dijbeen in h-* plaatselijke ziekenhuis opgenomen. Naar verluidt maakte de oude staatsman een val toen hij gis termorgen vroeg uit bed stapte. Lady Churchill is in Londen. Zij noch de lijfarts en vriend van sir Winston, lord Moran, is van plan nog naar Monte Carlo te gaan. Misschien zal de patiënt naar huis kunnen wor den vervoerd. Later werd dan ook vernomen dat sir Winston vandaag per vliegtuig naar zijn huis in Groot-Brittannië zal terugkeren. Churchill heeft donderdag middag een operatie ondergaan. Professor Chatelin, geneesheer directeur van het ziekenhuis in Monaco, verklaarde dat de ope ratie geslaagd was en dat de pa tiënt mogelijk vandaag naar Londen mag worden vervoerd. Koningin Elizabeth en de her tog van Edinburgh hebben sir Winston in een telegram blijk gegeven van hun medeleven. De koningin heeft voorts lady Chur chill verzocht haar op de hoogte te houden met de gezondheids toestand van haar echtgenoot. De Braziliaanse premier, Tan credo Neves, is dinsdag met zijn kabinet afgetreden. President Joao Goulart maakte bekend dat woensdag aan het congres zal worden verzocht de minister van Buitenlandse Zaken, San- thiago Dantas, tot premier te benoemen. Neves had vorige week ge zegd te zullen aftreden om zich kandidaat te kunnen stellen bij de congresverkiezingen die in oktober behouden zullen worden. Vier dagen na de landingen in de omgeving van Merauke is nog steeds geen melding ge maakt van vuurcontact tussen parachutisten en Nederlandse patrouilles. In het gedeeltelijk onder water staand terrein is het opsporen van de parachutis ten een moeilijke en tijdrovende zaak. Bovendien worden de in tensieve patrouilles verricht in een vrij dun bevolkt gebied, waardoor de meldingen van de bevolking geringer in aantal zijn dan in de infiltratiegebieden in Westelijk Nieuw-Guinea het ge val is. De Nederlandse militai ren vorderen dan ook langzaam Bij het l>egin van de openbare vergadering der Tweede Kamer heeft de heer J. de Kadt (P. v. d. A). donderdagmiddag aan de voorzitter der Kamer. mr. L. G. Kortenhorst. de vraag gesteld, of de regering bereid is op korte ter mijn in het parlement in het openbaar mededelingen te doen over Nederlands Nieuw-Guinea. De heer De Kadt herinnerde er aan, dat zijn partijgenoot Wier- da en hijzelf op 21 dezer aan de voorzitter der Kamer een brief hebben gezonden. Daarin hebben zij aandacht gevraagd voor het probleem Nieuw-Guinea. Sedert het openbare debat in de Kamer over dit vraagstuk is, zo deelde de heer De Kadt mede. de for mulering van de bereidheid om te onderhandelen geëvolueerd van onderhandelingen op basis van het plan-Bunker, via onder handelen op basis van het in principe aanvaarden van dat plan, tot het onderhandelen op basis van het aanvaarden van het plan-Bunker zonder voor waarden. Die evolutie valt af te leiden uit officiële en andere berichten, KOUD, MAAR MINDER BUIEN. Een gebied van hoge baro meterstanden ten westen van Ierland en een lagedrukgebied boven Zuid-Scandinavië hielden op de Noordzee een noordweste lijke stroming in stand waarmee onverminderd koude en onsta biele lucht werd aangevoerd. Hierin trokken kleinere storin gen mee die tijdelijk veel bewol king veroorzaakten en plaatse lijk ook wat regen. Een uitloper van het oceanisch hogedrukgebied breidt zich nu over Schotland uit en verplaatst zich daarbij wat naar het zui den. Hierdoor wordt de onsta biliteit bij ons onderdrukt. Er zullen naast zonnige perioden, stapelwolken zijn, maar buien worden er vrijwel niet meer ver wacht. Ook de wind zal wat minder krachtig zijn dan de af gelopen dagen, maar de tempe raturen zullen nog steeds uit zonderlijk laag zijn voor de tijd van het jaar. medegedeeld door KNMI geldig tot hedenavond KOUD WEER Wisselend bewolkt met slechts hier en daar een buitje. Tot ma tig afnemende noordwestelijke wind. Koud weer. aldus de heer De Kadt. Nu, naar aanleiding van deze brief, de vaste commissies uit de Kamer voor Defensie en voor Buitenlandse Zaken gisteroch tend door de regering zijn inge licht, vroeg de heer De Kadt of het parlement op korte termijn zal worden ingelicht over deze vragen van principiële politiek en over vragen van andere, b.v. financiële aard. f Voorzitter Kortenhorst zeide dat het hem moeilijk was ant woord op de vragen te geven. Het overleg in de vaste commis sies is geheim, „mijn mond is ge sloten met zeven zegelen". Hij verzocht de heer De Kadt even geduld te oefenen en af te wach ten wat er gepubliceerd zal wor den en öf 'er wat gepubliceerd zal worden. De heer De Kadt zeide zich te kunnen begrijpen dat het de Ka mervoorzitter moeilijk viel een antwoord te geven op een der vra gen. Het leek hem evenwel hele maal niet moeilijk te antwoor den op de vraag of er ook mede gedeeld kan worden of de rege ring voornemens is het parle ment op korte termijn in te lich ten. Uit het feit dat de voorzitter dit niet heeft gedaan, concludeer de de heer De Kadt dat die in lichtingen aan het parlement niet gegeven worden. De heer De Kadt noemde dit een uiterst on bevredigende toestand en zeide dat men zich nu zal hebben te beraden over de wijze waarop de regering het parlement toch op korte termijn zal inlichten. VRIJDAG 29 JUNI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.25 11.57 12.32 0.40 1.12 0.50 1.22 ZATERDAG 30 JUNI v.m. n.m. Breskens 0.20 12.52 Terneuzen 0.55 1.27 Hansweert 1.35 2.07 Walsoorden 1.45 12..7 ZON MAAN op onder op onder Juni 29 4.22 21.04 2.49 18.18 30 4.23 21.04 3.25 19.27 Juli 1 4.23 21.03 4.08 20.27 2 4.24 21.03 4.59 21.19 3 4.25 21.02 5.56 22.01 De heer De Kadt achtte het eveneens uitermate onbevredi gend dat het parlement binnen kort op zomerreces zou gaan, zonder de gelegenheid te hebben gehad de kwestie Nieuw-Guinea in het openbaar te bespreken. Voorzitter Kortenhorst her haalde dat „rustig afwachten" het enige is. De Kamer ging daarna over tot de orde van de dag. (Adv.): PERMANENTE KIP KAMPEERWAGENS GOVERNOR en JAMET TENTEN uit voorraad leverbaar. SPORTHUIS NOORDSTRAAT 25—27, AXEL Ook speciale Verhuurafdeling. Sedert 28 juni 16 uur plaatse lijke tijd wordt een Dakota van de koninklijke luchtmacht in Nieuw-Guinea vermist. Het vliegtuig was op weg van Merau ke naar Biak en meldde zich op genoemd tijdstip ongeveer hal verwege de route. Daarna werd niets meer van het toestel ver nomen. Zoekacties zijn ingesteld. Er waren vijf bemanningsleden aan boord en twee passagiers: eerste luitenant L. N. Bieger uit Rijswijk (Zn-H.)eerste bestuur der, sergeant eerste klasse J. W. A. Brochard uit Rijswijk (Z.-H.), tweede bestuurder, adjudant on derofficier F. H. T. Rudolph uit Rijswijk (Z.-H.), boordmecano, sergeant-majoor J. Akkerman uit Rijswijk (Z.-H.), telegrafist, dienstplichtig soldaat D. de Klerk uit Zwijndrecht, allen van de koninklijke luchtmacht. Voorts bevond zich als passa gier aan boord de vrouw van luitenant ter zee (arts) tweede klasse oudste categorie A. D. J. Verburg, dienend in Nieuw-Gui nea en wonend aldaar, met haar baby. Een 59-jarige Duitser, Franz Weng, is woensdag in Londen in staat van beschuldiging ge steld, omdat hp getracht had de beroemde tekening van Leonar do da Vinei, voorstellende de Madonna, het Kind Jezus. Johan nes de Doper en Anna, te bescha digen. Weng, die verklaarde kunstschilder te zijn, gooide een fles inkt naar de krijttekening, die in de National Gallery was tentoongesteld. De fles bleef ech ter heel maar het glas voor de schets brak, waardoor, volgens de directeur van het museum, op de tekening een kras ontstond van „te verwaarlozen betekenis". De tekening, die een schets was voor een schilderij van Leo nardo dat in het Parijse Louvre hangt, wordt sinds maart in de National Gallery tentoongesteld met het oog op een actie om geld bijeen te brengen teneinde het kunstwerk voor .Engeland te be houden. De eigenares van de tekening, de Royal Academy, heeft n.l. laten weten dat zij de schets moet verkopen om te kun nen blijven bestaan. Ingeval van een openbare veiling is de kans groot dat het kunstwerk naar het buitenland gaat. Om dit te voorkomen begon enkele maan den geleden een actie om de 800.000 pond (ruim acht miljoen gulden) bijeen te brengen, waar op de waarde van het stuk wordt geschat. omdat het gebied nauwkeurig dient te worden uitgekamd. Ter ondersteuning van de patrouilles worden er regelmatig iuchtver- kenningen uitgevoerd. Woensdag is voor het eerst één der bij Merauke gelande parachutisten gevangen geno men. Volgens een officieel com muniqué dat donderdag in Hol- landia is uitgegeven, werd hij door een politie-patrouille, ge steund door Nederlandse mili tairen, in de kampong Madelema aan de Koemberivier gearres teerd, nadat de bevolking hem had ontdekt en de patrouille ge waarschuwd. Over de infiltratiegebieden bij Fak-Fak, Kaimana en Sorcmg is de afgelopen dagen van officiële zijde weinig medegedeeld. In Teminaboean is donderdag de uitzonderingstoestand, die was ingesteld na de luchtlandingen, opgeheven. De zuiveringsactie in dit gebied is vrijwel voltooid en geschat wordt, dat zich daar nog enkele verspreide parachu tisten ophouden. De terugkeer tot een normale toestand be tekent echter niet, dat de ge- evacueerde vrouwen en kinde ren al door het gouvernement naar hun woonplaats zullen worden teruggezonden. Het standpunt van het gouverne ment over de terugkeer van vrouwen en kinderen naar hun woonplaats is vervat in een re cente verklaring, waarin werd gezegd, dat het gouvernement zich officieel „niet tegen een terugkeer wil verzetten". Er werd echter ook een beroep op de geëvacueerden gedaan „nog wat geduld te oefenen tot zich een gunstiger tijdstip voordoet". Faciliteiten voor terugkeer zul len eerst dan door het gouver nement worden verleend. In het communiqué van don derdag werd nog medegedeeld, dat op het schiereiland Onin In- donesische parachutisten een Papoea zonder vorm van proces hebben gedood. Een tweede Pa poea wist hoewel gewond te ontsnappen. Volgens de gegevens, die thans bekend zijn, kan ongeveer een kwart van het totale aantal op het schiereiland Onin uitge schakelde parachutisten op reke ning van de bevolking en de Papoea-politie worden geschre ven. Vijf Papoea's hebben daar het leven verloren en enkele po- litie-mannen zijn gewond. In de nacht van woensdag op donder dag hebben Nederlandse pa trouilles daar nog twee Indo nesische parachutisten gevangen genomen. (Adv.) Unieke pasvorm Leuke dessins vanaf SPORTHANDEL Noordstraat 76 Telefoon 2532 De organisatie ter bevordering van de gezondheid in de wereld heeft een rapport gepubliceerd over de strijd tegen de tuber culose. Hierin wordt gezegd, dat er jaarlijks 3 miljoen men sen aan tuberculose sterven. Vijftien miljoen mensen zijn door deze ziekte aangetast en elk jaar komen er 3 miljoen nieuwe gevallen bij. Tachtig percent van het totale aantal gevallen zijn geconstateerd in de minder ontwikkelde landen. De vierjarige Rainer Gutsehun ger (rechts) heeft zijn leven te danken aan Karl Rossteuscher, een voormalige handbal-doelman nit Augsburg in Duitsland. Ross teuscher kwam op de fiets door de straat van Rainer gereden, toen hij de jongen op de vijfde verdieping uit het raam zag han gen, op het punt te vallen. (Zie pijl' linkerfoto). De ex-doelman gooide zijn fiets neer, snelde naar het flatgebouw en verrichtte de save van zijn leven door Rainer net op tqd te vangen. Beide lie pen slechts lichte verwondingen op. Rainer kan alweer op bezoek bij zijn redder, die nog in bed ligt. Economische Zaken' heeft een ..witboek" uitgegeven over de Belgische economie in 1961, waarin o.m. wordt verklaard dat in dat jaar in België, evenals in de meeste E.E.G.-landen, het in dexcijfer van de industriële pro- duktie minder sterk is gestegen dan in 1960. Die vertraging was in België echter minder groot dan in de E.E.G. als geheel ge nomen. De buitengewone stijging van de investeringsuitgaven in België vloeit tegelijkertijd voort uit de hoogconjunctuur in de buurlan den vooral in West-Duitsland en uit de versnelde opbouw van de E.E.G., waardoor buiten landse kapitalen werden aange trokken. In het binnenland hadden de investeringen een grote invloed op de ontwikkeling van het be drijfsleven. Vergeleken met 1960 stegen zij met 50 procent, nadat zij in dat jaar reeds een record- peil hadden bereikt. Het particuliere verbruik, voor al dat van duurzame verbruiks- goederen, nam in dezelfde rnate toe ais in 1960. Doch dat bracht een sterkere toeneming van de invoer dan van de uitvoer teweeg en de betalingsbalans werd beïn vloed door de stijging van het handelsdeficit, hetgeen overigens een normaal verschijnsel is bij een opgaande conjunctuur. Dank zij de verruiming van de afzetgebieden nam de bedrij vigheid nog toe, vooral in het bouwbedrijf en de metaalverwer kende industrie, terwijl het pro- duktiepeil in andere bedrijfstak ken en in het bijzonder van de ijzer- en staalindustrie, minder hoog was dan in het voorgaande jaar. In tegenstelling tot verschei dene buurlanden had België niet af te rekenen met ernstige span ningen en was de loonstijging gering. Daardoor konden de kost prijzen ten opzichte van de bui tenlandse concurrenten nog ver beteren. De winstmarges van de vennootschappen daalden even wel. De geldhoeveelheid steeg in sterke mate, vooral onder invloed van de aanzienlijke uitbreiding der economische' bedrijvigheid in de particuliere sector. In 1961 kwam een eind aan de ver slechtering der rijksfinanciën, dit door de stijging van de fis cale ontvangsten die zowel te danken was aan het conjunctuur verloop als aan de hogere belas tingdruk. Hongarije zal tegenmaatrege len in de vorm van verhoogde tarieven nemen wanneer op 1 juli de internationale tarief verlagingen in de gemeenschap pelijke markt van kracht wor den. Dit heeft Radio-Boedapest woensdag bekendgemaakt. De tariefsverlagingen binnen de zes landen van de gemeen schap en hun gemeenschappe lijk buitentarief zullen de han delsbetrekkingen tussen Hon garije en de gemeenschappelijke markt ernstig belemmeren en in het bijzonder de agrarische ex port van Hongarije zal hierdoor worden getroffen. Ongeveer dertig procent van de Hongaarse buitenlandse han del is op het Westen gericht en voornamelijk op de landen van de gemeenschappelijke markt. De opbouw van een Franse atoomstriidmacht is in strijd met de belangen van het Atlan tische bondgetnootschap, zo heeft president Kennedy woens dag op zijn persconferentie ge zegd. Op de vraag of de V. S. de Franse vastbeslotenheid een atoomstrijdmacht op te houwen aanvaarden als gevolg van de onlangs door minister Dean Rusk in Parijs gehouden be- Het Amerikaanse leger heeft woensdag van de luchtbasis Vandenberg een aardsatehiet gelanceerd met behulp van een Thor-Agena-raket. Er zijn geen bijzonderheden bekendgemaakt. In Denemarken genomen proe ven hebben aangetoond dat het gebruik van windkracht voor het opwekken van elektrische energie niet bevredigend is aan gezien de kosten daarvan hoger komen dan het gebruik van steenkool volgens de traditio nele methode, aldus een rapport over proeven gedurende een periode van verscheidene jaren. De energie-produktie met be hulp van windkracht was wel praktisch en effectief maar bij de huidige Europese kolenprij- zen niet economisch. Wel wordt in het rapport aan de V. N.-commissie voor niet- conventionele energiebronnen opgemerkt dat het gebruik van windkracht van nut zou kunnen zijn in gebieden met andere geologische omstandigheden en in ontwikkelingslanden waar nog geen uitgebreid stroomnet bestaac. sprekingen, zei Kennedy, dat de V. S. deze vastbeslotenheid altijd al hebben aanvaard. Maar zij hebben er niet in toegestemd deel te nemen aan welke natio nale atoommacht dan ook. „Het moedigt de andere landen aan hetzelfde te doen" en het zou verkeerd zijn van de V. S. zich hieraan te binden „zowel van het standpunt van de V. S. als van de Atlantische gemeen schap". De door de V. S. in het kader van de N. A. V. O. geno men stappen bieden voldoende veiligheid „en ik vind dat wij hierbij moeten blijven". De Fransen zijn het hier niet mee eens, aldus Kennedy. De Amerikaanse psychiater dr. Robert Soblen, die in de Ver enigde Staten van gisteren af een levenslange gevangenisstraf moest gaan uitzitten wegens spionage voor de Sowjet-Unie, is in Israël in verzekerde bewa ring. Hij vluchtte uit de Ver enigde Staten nadat hij had ge hoord dat het beroep tegen zijn veroordeling was verworpen, en zou daarbij gebruik hebben ge maakt van een Canadees pas poort dat aan één van zijn ouders had toebehoord. Hij kwam dinsdag in Israël aan. De Israëlische politie heeft Soblen ervan beschuldigd valse identiteitspapieren te hebben ge bruikt. De Amerikaanse ambas sade heeft zich in verband met deze zaak reeds in verbinding gesteld met het Israëlische mi nisterie van Buitenlandse Zaken. De advocaat, van Soblen te Tel Aviv heeft gezegd een verzoek om uitlevering met alle legale middelen te zullen bestrijden. Na zijn cznhouding had Soblen verzocht zich in verbinding te mogen stellen met een verdedi ger.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1