De landingen bij Merauke Westelijk voorstel inzake Berlijnse incidenten Benzinestation in Oran opgeblazen Canada neemt bezuinigingsmaatregelen SOLEIA Eigen „Haard DINSDAG 26 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5633 EERSTE BLAD COMMUNIQUE OVER LANDINGEN NIEUW-GUINEA HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER „ZUIDERKRUIS" NAAR NIEUW-GUINEA INDONESISCHE STEM OVER NIEUWE LANDINGEN NASOETION OVER NIEUW-GUINEA badpakken f 11,50 ONDERHOUD SOEBANDRIO-JONES DE CONFERENTIE OVER LAOS Uit nationaal geschenk anderhalf miljoen beschikbaar voor koninklijke jeugdcentra ZON- en MAANSTANDEN SALAN OPNIEUW FORMEEL BESCHULDIGD WANGEDRAG VAN BRITSE MILITAIREN IN SCHNEVERDINGEN frankerine nil abonnement: l>rnpii-« Du'ecteur-Hoofdredacteur i van de Sande Redactieadres: Noordstiaat 55 -07 Administratie-adres: Smidswal l'eleloon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— pel kwartaal; per maand I 2.- ohi week 43 ct Losse mis ci DE VRIJE ZEEUW Versclüjnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te I'erneuzeri Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Kubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels J 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij -ooruitbetaling. Vermelding: Brieven ondet nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertentie- tot 's namiddags 2 uur. Het ministerie van Buitenland se Zaken deelt het volgende mede: „De regering heeft met veront waardiging kennis genomen van de nieuwe daad van agressie welke door Indonesië is gesteld juist op een ogenblik waarop de vooruitzichten voor een gesprek gunstiger leken. Deze daad kan moeilijk anders worden gez/ien dan als een bewijs van onwil van de zijde van Indonesië om het ge schil langs vreedzame weg op te lossen. De regering heeft onmiddellijk contact opgenomen via haar per manente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties met de waarnemend secretaris-generaal, de heer Thant, en bespreekt eveneens het gebeurde met de Amerikaanse regering. Hr. Ms. ambassadeur te Wash ington heeft reeds de nodige in structies ter zake ontvangen". AANHOUDEND KOEL WEER Nadat een diepe depressie over het noorden van de Noordzee weggetrokken was naar Zuid- Noorwegen, breidde een krach tig oceanisch hogedrukgebied, waarvan het zwaartepunt ten westen van Ierland ligt, zich sterk naar het oosten uit en onderging ook het weer bij ons weer enige verbetering. Wind en bewolking namen wat af, maar de aangevoerde koude po laire lucht liet geen hogere mid- dagtemperaturen dan circa 16 graden aan zee tot 19 graden in het oosten van het land. Tussen Schotland en IJsland heeft zich evenwel een nieuw lagedrukge bied gevormd, dat in zuidooste lijke richting koerst. Hierdoor zal in ons land de wind weer wat toenemen uit richtingen tussen west en noordwest en zullen plaatselijk enkele buien vallen. Het blijft koel weer. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Veel bewolking Half tot zwaar bewolkt met enkele verspreid voorkomende buien. Matige tot krachtige wind ruimend naar west tot noord west. Aanhoudend koel weer. DINSDAG 26 JUNI Maandagochtend hebben de eerste Nederlandse patrouilles Merauke verlaten op weg naar de gebieden waar in het afgelo pen weekeinde nieuwe landingen van Indonesische parachutisten zijn geschied. De resident van de afdeling Zuid-Nieuw-Guinea te Merauke, mr. F. R. J. Eibrink Jansen, deel de maandag in een telefoonge sprek mede dat de toestand in Merauke rustig is. Er werd een jets verhoogde i militaire activiteit waargenomen, maar de landingen hebben ver- I der geen gevolgen gehad voor het algemene beeld. Onder de Europese bevolking, waartoe ongeveer vierhonderd vrouwen en kinderen behoren, bestaat geen drang tot evacuatie. De commissie van onderzoek, die maandagmorgen uit Hollan- dia naar Merauke zou vertrekken om de situatie ter plaatse te be- oordelen en eventueel de evacua tie voor te bereiden, is trouwens I te Hollandia gebleven. Wel wordt leen schip van de KPM, dat zich 'aan de zuidkust van Nieuw- Guinea bevindt, bij de hand ge houden om op alle eventualitei ten voorbereid te zijn. Hoewel van officiële zijde geen nadere bijzonderheden zijn ver strekt over de sterkte van de ge lande Indonesische para's in de omgeving van Merauke wordt thans algemeen aangenomen dat de actie uitgevoerd is met drie transportvliegtuigen van het type Hercules, hetgeen zou betekenen dat het aantal afgeworpen para chutisten boven de 100 ligt. De afstand van de landings plaatsen tot" Merauke varieert van 30 tot 60 kilometer, en on danks het feit dat het terrein snelle verplaatsingen mogelijk maakt wordt het gevaar van een directe militaire bedreiging van Merauke niet groot geacht. Voorzover bekend is er maan dag nog geen vuurcontact tussen parachutisten en Nederlandse strijdkrachten geweest. Wel heeft de bevolking melding ge maakt van de vondst van het lichaam van een verdronken Gisteren vertrok de „Zuider kruis" met Nederlandse militai ren aan boord van Curasao naar Nieuw-Guinea. Dezie militairen zijn de afgelopen weken per vliegtuig uit Nederland naar Curagao gebracht. De commandant van de zee macht in de Nederlandse Antil len, commandeur A. van Strien, sprak de vertrekkende militairen toe,, eerst in de marinierskazerne op Suifisant en later in de mor gen aan boord van de „Zuider kruis", waarbij hij onder meer wees op de ernst van de situatie in Nieuw-Guinea. parachutist die blijkbaar bij de landing in de rivier van Merau ke terecht is gekomen. Een van de weinige voorzorgs maatregelen, -die te Merauke zijn genomen, is het innemen van jachtwapens van de Indonesi sche bevolkingsgroepen. Het gaat om enkele honderden jachtgewe ren in het bezit van tot deze groep behorende jagers. Zij be staan van de opbrengst van de jacht, vooral op herten. Naar uit Merauke wordt ge meld verliep de intrekking van de vergunning zonder inciden ten en toonde de bevolking be grip voor deze maatregel. De verbindingen met Merauke zijn overigens normaal, en het lijnvliegtuig volgt de gebruike lijke route. Generaal Ahmed Jani. de nieu we Indonesische stafchef, heeft maandag toegegeven dat een 100-tal parachutisten is neerge laten bij Merauke. Ahmed Jani zij bij diezelfde geiegenheid dat Indonesische guerilla's tiians zijn afgeworpen bij bijna alle belangrijke plaat- I sen van Merauke tot Sandapor aan de noordwestkust van de Vogelkop, zo meldt Radio-Dja karta. In een geschreven toespraak voor de Mohammedaanse con ferentie in Malang in Oost-Java, heeft generaal Nasoetion, de In donesische minister van Defen sie, gezegd, dat de gevechten in Nieuw-Guinea „een overtuigend bewiis leveren van onze vastbe slotenheid het gehele gebied van het moederland te hereni gen". „Het is niet onmogelijk, dat enze strijdkrachten eveneens in het gevecht zullen worden be trokken". (Zoals men weet, beschouwt de Indonesische regering de eenheden, die op het ogenblik in Nieuw-Guinea zijn, als vrij willigers, niet behorende tot het Indonesische leger! Unieke pasvorm Leuke dessins vanaf SPORTHANDEL 55 Noordstraat 76 Telefoon 2533 De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, heeft maandag een onder houd gehad met de Amerikaan se ambassadeur Howard Jones over de kwestie Nieuw-Guinea. Minister Soebandrio zei na af loop dat hij dinsdag naar Bali zou vliegen voor een ontmoeting met president Soekarno. De Indonesische minister zei voorts tot verslaggevers, dat Jones had gesproken over „nieu we ontwikkelingen met betrek king tot de jongste brief van secretaris-generaal Oe Thant". Deze deed daarin een beroep op Indonesië voor besprekingen met Nederland op basis van de voorstellen van de Amerikaan Bunker. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenland se Zaken heeft maandag meege deeld dat de Sowet-Unie en Groot-Brittannië er te Moskou overeenstemming over hebben bereikt de Geneefse conferentie over Laos weer bijeen te roepen. Naar verluidt, kwam men overeen 2 juli als datum voor te stellen. De woordvoerder deelde nog mee dat de Russische en de Britse vertegenwoordigers dins dag in de verschillende hoofd steden gemeenschappelijk een uitnodiging voor de conferentie zullen afgeven. berlijnse zijde zuilen voortaan zoals reeds tot nog toe het geval I geweest is tot passende tegen- rentie op hoog niveau gedacht maatregelen leiden.'' maar aan besprekingen van de I i plaatselijke vertegenwoordigers P f l,- jetnota \an in Berlijn van genoemde vier re- J in bijzonder weid ge- genngen. De Westelijken wijzen de Sow- jet-Unie erop dat zich voor de op richting van de „muur" in Ber lijn geen gewelddaden aan de sectorgrens voordeden. De West- berlijnse autoriteiten hebben overigens de aanmaning gekre gen, aldus wordt in de nota's verzekerd, onvoorwaardelijk een verscherping van de toestand te vermijden. In de Britse nota wordt hieraan toegevoegd: „Het is echter vanzelfsprekend dat de Britse regering de maatregelen steunt om het vermoorden van vluchtelingen te verhinderen en het gevaar voor West-Berlijn tengevolge van schieten over de sectorgrens heen af te wenden. Dergelijke handelingen van Oost- De Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk hebben maandag in gelijkluidende nota's aan de Sow- jet-Unie voorgesteld gezamenlijk in Berlijn besprekingen te hou den over de incidenten bij de „muur" en over herstel van het vrije verkeer van personen en goederen binnen Berlijn. De inhoud van de nota's, die maandag in Moskou zouden wor den overhandigd, werd in Lon den bekend. De Westelijke mogendheden hebben hiermee antwoord gege ven op een nota van de Sow jets van 7 juni, waarin over het op treden van Westelijke zijde in Berlijn werd geklaagd. De Wes telijken wijzen deze klacht van de hand en zeggen dat in de ge memoreerde gevallen het eerst door leden van de Oostduitse volkspolitie werd geschoten. De huidige moeilijkheden in Berlijn zijn geheel en al te wijten aan het onwettig en onmenselijk optreden van de Oostberlijnse autoriteiten, die, met volledige instemming van de Sowjetrussi- sche regering, het vrije verkeer in Berlijn hebben stopgezet door op 13 augustus vorig jaar een muur op te richten waardoor de stad verdeeld is, aldus de Weste lijke nota's. Verder wordt gewag gemaakt van de „klaarblijkelijke bezorgdheid" aan Sowjetrussi- sche zijde over het toenemend aantal incidenten bij de muur en gezegd dat deze kwesties het beste in Berlijn door vertegen woordigers van de regeringen van de Verenigde Staten, Enge land, Frankrijk en de Sowjet- gisterochtend medeee Unie kunnen worden besproken I gisterochtend medege ejr wel met het doel op alle ge- |deeld ,°P eGn persconferentie die schikte manieren herhaling van \°P Palels Soestdijk werd gehou- incidenten te voorkomen, in het ,den en waar Gen uiteenzetting bijzonder door te ™ekpn naar I wel'd gegeven over de plannen mogelijkheden van personen en goederen binnen doeld op het neerschieten van de volkspolitiesergeant Dieter Go ring op 23 mei j.l., wordt van Westelijke zijde nog een nadere opsomming van incidenten bij de muur gegeven, namelijk: „In de periode van 8 mei tot 11 juni vier gevallen waarbij Oostduitse wachtposten met opzet West- Berlijn in schoten en waarbij drie jongeren werden gewond. Ir. de zelfde periode vier gevallen van indringing van gewapende Oost duitsers of Oostberlijners in West-Berlijn, drie incidenten waarbij vier personen uit West- Berlijn werden ontvoerd en ten minste tien afzonderlijke inciden ten waarbij ook Westberlijnse politiemannen of burgers werden aangevallen. Een bedrag van anderhalf mil joen gulden uit de fondsen die het Nederlandse volk bijeen bracht ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Ko- centra wordt beoogd, is op ex perimentele basis nieuwe moge lijkheden te scheppen en de jon geren ervan bewust te maken dat zij cultuurdragers zijn. De ningin en Prins, zal beschikbaar ontmoeting tussen de jongeren worden gesteld voor de te stich- mede gericht moeten zijn, zo ten koninklijke jeugdcentra „Het meent mr. Van de Werk, op con- Zilveren Schor" bij het Veerse frontatie met jongeren uit andere Meer en „De Hunneschans" bij tanden en met problemen van het het Uddelermeer. Een ander ge- internationale samenleven van Berlijn te vergemakkelijken. Volgens gezaghebbende krin gen in Londen werd hierbij niet aan een viermogendhedenconfe- deelte van de fondsen is ge- déze tijd. bruikt voor het historische ser- 1 De voorzitter van het bestuur vies dat het zilveren bruidspaar van de stichting, pater W. A. is aangeboden Alting von Geusau O.ï .M„ noem- 1 de de combinatie van een jonge renbestuur waarin alleen leden zitting hebben jonger dan veer tig jaar, en een ouderen-advies commissie symbolisch. De beide jeugdcentra, zo zei hij, zijn nu nog braakliggende terreinen, Zoals bekend hebben Koningin evenals het werk voor het jonge- Juliana en Prins-Bernhard ter renbestuur en de adviescommis- gelegenheid van hun zilveren s'e- Deze zijn dankbaar deze bruiloft de jeugd van Nederland beide braakliggende terreinen twee jeugdcentra geschonken, thans te mogen ontginnen. te zoeken naar - om het verkeer dle er voor de Jeugdcentra be staan. MET ZACHTE DRANG.. Leden van het Engelse comité tegen de kernbewapening, ilie een sit-down demonstratie hou den bij de, Amerikaanse lucht machtbasis van Greenham' Com mon in Berkshire, worden „met zachte drang" verwijderd door een op aanwijzingen1 van een bobby langzaam oprijdende grote verhuiswagen. De kolossale wa gen diende later om enige tien tallen arrestanten' te vervoeren. Maandag zijn zeven benzine opslagtanks in de haven van Oran stuk voor stuk opgeblazen, waardoor de stad door de hier door ontstane hevige brand be dreigd werd. De eerste ontplof fing werd om half zes Ned. tijd tot stand gebracht. De vlammen en rook stegen tot een hoogte van 300 meter, even hoog ais de berg Santa Cruz bij Oran. De O. A. S.-leider ex-kolonel Du- foui' had zondagavond in een radio-uitzending gezegd dat de vernietigingscampagne tot aan toe „nog niets was vergeleken bij wat wij gaan doen". De brand woedt in de oiie-op- slagplaats van de Franse afde ling van de British Petroleum Compagny. Deze opslagplaats neeti een capaciteit van tien mil joen liter. De arbeiders hebben het zuidelijke deel van de haven verlaten en schepen die in de buurt lagen zijn weggesleept. De rookkolom strekt zich langs dc kust uit tot de vlootbasis Meis-El-Kebir, 6 km verder. Om zeven uur stonden tien tanks in brand. Zes andere tanks met zeer grote inhoud zouden kans lopen om te ontploffen, waardoor de gebouwen aan de boulevard worden bedreigd. Dui zenden toeschouwers waren toe gelopen om het schouwspel gade v.m. n.m. Breskens 8.33 8.56 Terneuzen 9.0S 9.31 Hansweert 9.48 10.11 Walsoorden 9.58 10.21 WOENSDAG 27 JUNI v.m. n.m Breskens 9.42 10.18 Terneuzen 10.17 10.43 Hansweert 10.57 11.23 Walsoorden 11.07 11.33 ZON MAAN op onder OD onder Juni 26 4.21 21.04 1.26 14.30 27 4.21 21.04 1.51 15.48 28 4.22 21.04 2.18 17.04 29 4.22 21.04 2.49 18.18 30 4.23 21.04 3.25 19.27 te slaan. Er schijnen geen slacht offers te ziin. De bewoners van de omliggende huizen en het personeel van het depót waren door de saboteurs gewaarschuwd en konden op tijd ontkomen. Twee schepen vol met passa giers, de „Jean Laborde" en „El Mensour", voeren met topsnel heid zonder sleepboothulp naar open zee. Zij vertrokken zó snel dat zij enige passagiers moesten achterlaten. De brand ontstond door het ontploffen van een kneedbom bij een groot reservoir met stookolie, waarna binnen een half uur de tien tanks door brandende stookolie explodeer den en in brand vlogen. De brand breidde zich uit tot De Franse rechter Perez heeft maandagmiddag ex-generaal Sa- lan officieel meegedeeld dat deze wordt beschuldigd van „ver standhouding met leiders van gewapende benden". Als Salan schuldig wordt bevonden, kan hij op grond van dit feit ter dood v/orden veroordeeld. Zoals bekend zit Salan in de gevangenis van Fresne nadat hij tot levenslange gevangenisstraf v/as veroordeeld als leider van de O. A. S. Het is nog niet vastgesteld wanneer de nieuwe procedure zal beginnen. Salan ontsnapte op 23 mei aan de doodstraf omdat het sedert dien ontbonden speciale hoge gerechtshof „verzachtende om standigheden" zag. Perez leidt als rechter van in structie het onderzoek naar ac ties die Salan zou hebben ge voerd sedert zijn aanhouding op Goede Vrijdag. In gerechtelijke kringen is ge zegd dat aan de nieuwe be schuldigingen brieven ten grond slag liggen die Saaln uit de ge vangenis van Fresnes had ge zonden en waarin oud-premier Bidault werd aangewezen als zijn opvolger als hoofd van de O. A. S. en bevel werd gegeven geld ter beschikking van Bidault te stellen. een militaire opslagplaats in de nabijheid van de tanks. Brand weerlieden van de marine uit Mers el Kebir werden bij het blussen ingezet. De burgerbrand weer van Oran moet zich beper ken tot het tegenhouden van de brand, omdat het onmogelijk is dichter dan 150 meter bij het vuur te komen. Een grote loods van de mili taire opslagplaats stortte in. Tijdens de schemering ontploften nog enige benzinetanks. Intussen werd een minaret op het centraal station van Oran door een kneedbom vernield. Een tweede kneedbom veroorzaakte enstige schade aan een school. De O.A.S. in Oran heeft zondag opnieuw de Europeanen opge roepen Oran vóór 1 juli, de da tum van het referendum, ie ver laten. In een radio-uizending zei ex-kolonel Paul Dufour: „Gene raal Gardy (de OAS-leider ex- generaal Paul Gardy) en ik zeg gen dat er slechts één weg naar de veiligheid is: vóór 1 juli naar Frankrijk vertrekken". Zondagavond ontploften meer dan 15 kneedbommen in Oran. „Wat nu gebeurt," aldus Dufour in zijn uitzending, „is nog niets vergeleken bij wat wij gaan doen". Vandaag zullen het bestuur en de commissie van advies van de stichting die deze jeugdcentra zal gaan beheren door het Konink lijk Paar worden geïnstalleerd. Niet alleen stelden Koningin en Prins twee terreinen ter beschik king, maar ook hebben zij een aanvangskapitaal geschonken Een woordvoerder van liet Britse Rijnleger heeft maandag meegedeeld dat acht soldaten van een regiment artillerie van het voor het oprichten van enkele Rijnleger in hechtenis zijn geno- paviljoens op deze terreinen. 1 men omdat zij zich in de nacht De voorzitter van de commissie Ivan zaterdag op zondag schuldig van advies van de stichting, mr. zouden hebben gemaakt aan M. B. van de Werk, noemde de wanordelijk gedrag te Schnever- terreinen even aantrekkelijk als dingen. De eenheid waartoe de verschillend van karakter. Elk voor zich zijn het karakteristieke voorbeelden van Nederlandse landschappen. Het ene grenst aan het historisch monument „De Hunneschans" in Uddel (ge meente Apeldoorn) vlak bij het Uddeler Meer. Het is ongeveer vier hectare groot. Het andere terrein ligt nabij Arnemuiden op een drooggevallen slik aan de voet van de dijk van de Oranje polder en heeft een oppervlakte van ongeveer vier tot vijf hec tare. De centra worden bestemd voor de jeugd tussen tien en dertig jaar, waarbij het accent valt op de leeftijdsgroep van 14 tot 25 jaar. Het geschenk is be doeld voor alle jongeren, onge acht afkomst, politieke of gods dienstige overtuiging, dan wel lichamelijke handicaps. Voor alle jeugdigen zal een ontmoetings mogelijkheid worden geschapen zonder dat daarbij de nadruk op bepaalde groepen mag worden gelegd. Het doel, dat met deze De Canadese premier, John Diefenbaker, heeft zondag een bezuinigingsprogramma bekend gemaakt. De regeringsuitgaven zullen worden besnoeid om de staatsschuld met 450 miljoen dollar in een jaar tijds te vermin deren. De Bank van Canada maakte in een aparte verklaring tege lijkertijd bekend dat haar rente voet op zes procent is gebracht. Deze rentevoet stond op donder dag op de openbare inschrijving van staatsschuldbewijzen nog op 5.17 procent. De andere door premier Die fenbaker aangekondigde maat regelen houden tevens in een scherpe beperking van belasting- i vrije invoer van door Canadese toeristen in het buitenland ge kochte goederen. Premier Diefenbaker zei dat de regering 1.050 miljoen dollar (ongeveer 3.740 miljoen gulden) aan contante leningen en kredie ten op korte termijn heeft kun nen verkrijgen om de verminde ring van de reserve van buiten landse betaalmiddelen te dekken. Het Internationale Monetaire Fonds maakte zondagavond in Washington bekend, dat Canada stappen heeft genomen ter be perking van de regeringsuitgaven en dat op meer dan de helft van de importgoederen een speciale belasting zal worden geheven. mannen behoren, is uit deze Westduitse plaats teruggetrok ken. Volgens de burgemeester van Schneverdingen, Bosselmann, hebben 20 tot 25 militairen in de nacht van zaterdag op zondag ruiten van winkels en woonhui zen vernield, twee auto's omver geworpen en een derde bescha digd. De schade wordt geraamd op bijna tienduizend gulden. De Westduitse minister voor aangelegenheiden betreffende ge heel Duitsland, Ernst Lemmer, die in het gebied van Schnever dingen 't weekeinde doorbracht, heeft het gemeentebestuur om bijzonderheden omtrent de inci denten gevraagd. De gemeente-secretaris van de plaats betuigde zijn instemming met het besluit van de plaatse lijke Britse commandant om vol gend weekeind zijn troepen niet in de stad te laten, als de bewo ners hun jaarlijks schuttersfeest houden. Voorts zullen acht leden van de Britse rrjilitaire politie tijdelijk in Schneverdingen wor den gelegerd om een herhaling van de ongeregeldheden te voor komen. En woordvoerder van het Brit se Rijnleger heeft maandag be kend gemaakt dat twee Britse of ficieren bij Putlos door onbeken den zijn neergeslagen. Een lui tenant moest met een schedel breuk in het ziekenhuis van Ol denburg worden opgenomen. Zijn leven was echter niet in gevaar. De andere officier werd niet ern stig gewond. Een politiefunctionaris deelde in antwoord op de vraag, of er Duitse burgers bij dit geval wa ren betrokken, mee, dat de zaak word onderzocht door de Britse militaire politie. Door nog onbekende oorzaak is zondagmiddag brand uitge broken op de bovenverdieping van een slagerij aan de Dennen straat in Nijmegen. Dit gedeelte van het huis brandde geheel uit, waarbij een schade van onge veer ƒ25.000 ontstond.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1