In een beslissend stadium ïaard >k R LEROUX BEURSO VERZICHT Massa's motoren reageren plotseling veel scherper! RADIO EN TELEVISIE Morgen... gastvrijheid tanken en...BP Super Mix! Gemeenteraad van Cadzand Vlamingen ongewenst in de E. G. K. S. BRIEKEN lakvepf is beter st minder... élke streek strak i )fe bus voor uim lO rr»2 f. 3.BO n Tatenhove tseeuw erdag 23 juni 1962 Zaterdag 23 juni 1962 DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 100SENDAAL. HILDERSBEDRIJF euwedicpstraat 108 uzen - Telefoon 3014. JNEKKIGE HOEST? el- en kramphoest? en rokershoest? )NCHICUM ELIXIR snel en zekei. i 2,bij Uw Apoth. ogist. lieverd), n, repareren mica of glas. ons in voorraad. IN TEL 2595 Telefoon 2380 ngen jotheken titingen ƒ200 MILJOEN EXTRA-KOSTEN VOOR NIEUW-GUINEA B OE THANT ZET SOEKARNO ONDER DRUK B DE HUURVERHOGING UITGESTELD B REM OP „GROTE WONINGBOUW" Stafkringen van het ministerie van Defensie ramen dat de verdediging van Nieuw-Guinea ons land tot het einde van het jaar op 200 tot 250 miljoen extra komt te staan. Minister Zijlstra en later het gehele kabinet zullen moeten beslissen over de dekking van deze extra-post. De ruwe berekeningen, die de laatste tijd op het ministerie zijn gemaakt, wijzen in de richting van een overschrijding van de defensiebegroting ad 2 miljard, met ongeveer 10 De extra- kosten van de door de K. L. M. georganiseerde luchtbrug (een tijdsbesparing van enige weken) bedragen enkele miljoenen. Als mogelijkheden tot dekking van deze extra-uitgaven worden genoemd o.a. vertraging van de uitvoering van publieke werken, verhoging van de omzetbelasting, of het dekken van tekort door middel van leningen. Erg lang zal een beslissing niet kunnen wor den uitgesteld. Oe Thant sommeert Soekarno Met de telegrafische medede ling aan president Soekarno, dat de Nederlandse regering „in principe het plan-Bunker heeft aanvaard" en dat hij hoopt, dat onder deze omstandigheden er geen verder uitstel zal zijn in de hervatting van de onderhande lingen, heeft de waarnemend secretaris-generaal van de U.N.O. Oe Thant, Indonesië onder zware druk gezet. Deze druk wordt nog eens on derstreept door het feit, dat Oe Thant het telegram ter publika- tie heeft vrijgegeven nog vóór Soekarno het had ontvangen. Duidelijk blijkt hieruit, dat ook Oe Thant van mening is, dat de wereldopinie gemobiliseerd dient te worden. In weerwil van de Nederlandse bereidverklaring hebben presi dent Soekarno en zijn militaire adviseurs echter het plan opge vat de gehele Indonesische strijd macht te mobiliseren om de Ne derlanders weg te jagen uit West-Irian. Volgens Soebandrio vindt Soekarno nog steeds dat de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië nooit op bevredi gende manier tot stand kan ko men tenzij de Nederlandse macht verlamd is. In de Verenigde Staten is men van mening, dat de Sowjet-Unie president Soekarno opstookt-tot g*#eI&*aaflPzien de communis ten belang hebben bij een vuur haard en een chaos in dit deel van de wereld. Huurverhoging pas op I september Do huurverhoging van 10 tot 12 procent zal ingaan per 1 sep tember, niet per 1 juli. Het uit stel is door minister mr. J, van Aartsen aangebracht, omdat de Eerste Kamer zijn voorstellen niet tijdig meer kan behandelen. Tegen waren de voltallige frac tie van de P.v.d.A., maar ook drie afgevaardigden van de K.V.P. Mr. Van Aartsen voldeed aan het verzoek van een Kamermeerder heid door voor de vooroorlogse woningwetwoningen 175.000 in totaal de helft van de huur verhoging te storten in een fonds ter verbetering van de huizen. Dat is ook bij de verho ging van 1960 zo geschied. Een belangrijk punt in de dis cussie is geworden de stijging van de bouw- en daarmee de stichtingskosten. Minister Van Aartsen zegde toe, dit prijsver loop „zeer nadrukkelijk" in het oog te houden, maar moest daar- SI^ARENPRIJZEN IN BEWEGING Gezamenlijke fabrikanten zullen zich beraden omtrent prijsverhogingen Naar wij vernemen zal een aan tal sigarenfabrikanten n.l. die welke de desbetreffende prijs- overeenkomst hebben getekend me1 ingang van 1 juli de prijs van 22 cents sigaren verhogen tot 23 cent per stuk. Deze prijs verhoging wordt door de be trokken fabrikanten gemoti veerd met te wijzen op de tabaksprijzen, welke de laatste jaren steeds zijn gestegen. De hoge grondstofprijzen kunnen deze fabrik nten naar zij aanvoeren niet op enigerlei wijze compenseren. Het ministerie van Economische Zaken zou naar verluidt geen maatregelen overwegen tegen dit besluit. Binnenkort zullen de gezamenlijke fabri kanten zich beraden omtrent verd -re prijsverhogingen. Na der vernemen wij, dat enkele sigarenfabrikanten zich niet hebben aangesloten bij de voor genomen prijsverhoging. bij aantekenen, dat een over spannen bouwmarkt moeilijk tot verlaging leidt. Rem op „grote" woningbouw Als gevolg van het slechte wear en de ingevoerde vijfdaagse werkweek zal de bouwproduktie over dit, jaar volgens voor lopige femingen voor ƒ250 miljoen ten achter blijven op het programma. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijver heid zal daarom de afgifte van rijksgoedkeuringen dit jaar nog sterker beperken dan voorheen. Dit betekent dat slechts daar rijksgoedkeuringen zullen wor den verleend, waar dit noodzake lijk is met het oog op de conti nuïteit van de plaatselijke bouw activiteit. Dit zei minister Van Aartsen tijdens de behandeling van zijn begroting in de Eerste Kamer. De bewindsman verzekerde echter, dat hij alles zal doen om de woningbouw meer dan de helft van het bouwprogramma. 90.000 woningen normaal doorgang te laten vinden. Dit be tekent. dat vooral grote bouw projecten de dupe zullen worden van de bouwbeperking. De gehe le situatie was volgens de minis ter „niet optimistisch". (Nadruk verboden.) INTERNATIONALS WEDEROM LAGER De beurs heeft vrijdagmiddag afscheid genomen van deze beursweek en tegelijkertijd van dc claimhandel Philips. Deze handel heeft circa drie weken geduurd. De stemming voor de hoofdfondsen was zwak voor Unilevers en Philips, ten opzich te van het voorgaande slotni- veau. Kon. Olie en A.K.U. bij de opening wat lager, terwijl Hoog ovens goed prijshoudend in de markt lagen. In de Philipshoek werden alle registers voor deze laatste dag van de claimhandel nog eens extra opengetrokken. Er was dan ook gedurende de gehele beurs- duur in deze hoek weer een flin ke drukte. Uitgesproken op het laagste niveau van de gehele claimhandelperiode werd ge opend namelijk op 181 voor de claims tegen donderdag als slot- prijs 202. De aandelen deden bij de opening 564, tegen don derdag als slotkoers 573. De beurs heeft ditmaal niet veel vreugde aan de claimhandel Phi lips beleefd. Onder grote hilari teit slaakte men toch een zucht van verlichting toen de „slot- ping" te 14.15 uur het einde van deze claimhandel aankondigde. Van AmerikaanSe zijde is er vrij wel constant aanbod in de claims op het Damrak geweest, waar tegenover het publiek en hier en daar het buitenland kochten. De aanhoudende zwakke tendentie van de laatste weken in Wall Street heeft de stemming voor c'e claimhandel Philips in Am sterdam zeer nadelig beïnvloed. Toch is men op het Damrak me rendeels optimistisch ten aan zien van een koersherstei voor de Philipsaandelen in de komen de weken. Men blijft een koers daling voor de Philipsaandelen van bijna 500 punten in de afge lopen paar maanden ongemoti veerd vinden. Genoemde forse koersdaling acht men zeker niet in overeenstemming met de gang van zaken bij het Philipsconcern. In de overige internationale waarden ging weinig om. Hoog ovens zakten in tot 548, na 551, A.K.U. tot 331 na 333. Vergeleken met het siotniveau van de vorige beursweek daalde de koers yoor de Philipsaandelen deze beurs week circa zeventien punten, de claims ruim 30 gulden lager. Unilever steeg c.a. twee en Kon. Olie bijna één gulden. A.K.U. en Hoogovens speelden vrijwel quitte. Wall Street stelde donderdag bitter teleur door opnieuw lager te sluiten, waardoor het index cijfer er op een nieuw diepte punt voor 1962 kwam. De Neder landse hcofdfondsen noteerden op de Newyorkse beurs een wei nig lager. Het Damrak stond dan ook vrijdag wederom onder in vloed van de zwakke stemming in Wall Street. In de scheepvaarthoek en die van de leidende cultures viel bitter weinig te beleven. De koer sen schommelden rond het vo rige siotniveau. De staatsfond- senhoek gaf schoorvoetend een licht herstel te zien op de flauwe stemming van donderdag. Ook in de lokale afdelingen was de handel minimaal. Aan delen Nederlandse Vlasspinnerij en die van de Machinefabriek Braat in Amsterdam werden la ger geadviseerd op resp. de di videndverlaging van tien tot negen procent en het wederom passeren van het dividend. Beursindices 20/6 21/6 22/6 431.7 428.1 421.8 309.2 307.4 304.8 139.0 138.1 136.8 227.7 223.2 222.5 135.3 134.9 134.0 324.0 321.4 317.6 Intern, conc. Industrie Scheepvaart Eanken Kandel enz. Algemeen LEVENSLANG VOOR MOORD OP 10.500 JODEN Een rechtbank in West-Berlijn heeft vrijdag de oud S.S.-kolonel Alfred Flibert tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld wegens moord of tot deelneming aan moord op 10.500 Joden in 1941 in West-Rusland. Ten tijde van zijn arrest, twee jaar geleden, was Flibert bankdirecteur. Vier andere oud-S.S.-officieren kregen gevangenisstraffen va riërend van drie tot tien jaar, een zesde werd vrijgesproken. Nederlander bij auto- ongeluk in Duitsland om het leven gekomen De 63-jarige heer J. de Heer uit Soestdijk is gisteren bij een verkeersongeluk op de snelver- keersweg Mannheim-Frankfurt om het leven gekomen. Zijn echtgenote en een schoonzuster liepen ernstige verwondingen op. De auto van de heer De Heer werd van achteren aangereden door een personenauto bestuurd door een Amerikaanse soldaat. De auto sloeg over de kop en is op het dak verscheidene me ters voortgegleden. De bestuurder was direct dood. Zijn echtgenote en zijn schoon zuster werden naar een zieken huis in Frankfurt overgebracht. Ook de Amerikaanse militair werd ernstig gewond. Reisbureau in Amsterdam voor 150 dollar opgelicht Een Engels sprekende 25-jari- ge man heeft medio vorige maand kans gezien het reisbu reau Cook in Amsterdam voor 150 Canadese dollar (ƒ490) op te lichten. Hij vertelde bij het kantoor van het reisbeureau in Vancouver 1500 Amerikaanse dollars in reischèques te hebben opgenomen en daarvan in april te Casablanca voor 600 dollars aan erèques te hebben verloren. Hij beklaagde zich er tegenover de kassier te Amsterdam over dat de maatschappij zo laks was met de afwikkeling van deze zaak waardoor hij financieel ge dupeerd werd. Zijn verzoek aan de kassier om hem daarom ter wille te zijn door een chèque te verzilveren van 150 Canadese dollar, getrokken op de Bank of Montreal, werd ingewilligd. Bij deze bank was de zich Anthony Clark noemen de man niet bekend. Later werd bovendien van het hoofdkantoor van het reisbureau een interne mededeling ontvangen waarin tegen de man, die internationaal opereert, werd gewaarschuwd. Hij had zich in Amsterdam met een te Liverpool afgegeven pas poort gelegitimeerd. Merkwaardige ommekeer! Sinds 'motor- zuiver tanken' een feit is (dank zij BP Super Mix) zitten duizenden automobilisten met veel meer animo achter het stuur. Autorijden is ineens anders geworden. Volmaakter, verfijnder! 't Is met motoren als met mensen: zwaar werk vraagt stevige voeding. Licht werk vraagt lichte kost. En de vele nuances daar tussen? Daar was tot voor kort bij motoren niét aan te voldoen. Men kon slechts kiezen uit normale benzine en super. En nu? Nu is er individuele voeding voor elke motor. Er is BP Super Mix en dat maakt in totaal 5 soorten BP benzine: 1 BP Benzine 2 BP Super Mix 25 25% super) 3 BP Super Mix 50 50% super) 4 BP Super Mix 75 75% super) 5 BP Super Probeer uw mïx zelf uit. Reed u altijd op gewone benzine. Probeer nu BP Super Mix 25 of 50. Reed u altijd op super? Probeer nu BP Super Mix 75 of 50. Zo kunt u zelf proberen hoever u omhoog of omlaag kunt gaan. Tot u voelt: nu geef ik mijn motor (precies wat hij vraagt - niet te veel, niet te weinig. Benzine en Petroleum Handel Maatschappij n.Y. Frederiksplein 42, Amsterdam-C. De raad van Cadzand kwam donderdagavond in vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester J. A. Leenhouts. De voorzitter deelde mee, dat het college van G. S. de wijziging van de politieverordening met be trekking tot het verbod van het voortbrengen van voor de omge ving hinderlijke muziek in de buitenlucht heeft goedgekeurd. Thans zal dus opgetreden kun nen worden tegen personen, die het strandgenoegen onder meer met hun draagbare radio's be derven. Besloten werd van de heer J. KoolsLuteijn een perceel grond aan te kopen ter grootte van 2490 m- voor de prijs van 2, per m2. Tevens werd besloten voor het bouwrijp maken van genoemde grond de nodige open- OVERVAL IN BIRMA Een bende opstandelingen in de Birmaanse staat Sjan heeft woensdag een groep bosbouwers in een hinderlaag gelokt. 26 bos bouwers werden gedood en zeven liepen verwondingen op. Nabeurskoersen AKU: 330% Kon. Olie: 124.50—125.00 (124.50) Philips: 552—563 (56214) Unilever: 129.50—130.50 (130.80) Hoogovens: 545 548%) Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier geldend in Am sterdam op heden zijn wederom ongewijzigd gebleven. „Vlamingen ongewenst in E. G. K. S.?" onder deze kop brengt hot Belgische biad „De Stan daard" een bericht waarin wordt gezegd, „dat de Vlamingen niet alleen in eigen land doch ook bij onze noorderburen nog op onbegrip en bekrompen taal- chauvinisme stuiten. Dit zou blijken uit de uitslag van het laatste examen voor vertalers in het Nederlands, dat door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (E. G. K. S.) te Luxemburg werd georganiseerd. „De drie nieuwe vertalers, die op grond van dit examen zullen worden aangeworven zijn alle drie Nederlanders, hoewel het statuut van de E. G. K. S. be paalt dat de aanwerving van personeel op een zo ruim moge lijke geografische basis dient te geschieden. Dat het hier niet gaat om een reeds bestaande wanverhouding tussen Vlamin gen en Nederlanders recht te zet I ten is duidelijk, aangezien het I aantai Vlamingen in de vertaal dienst van de E. G. K. S. (en dan nog maar sedert enkele jaren en op de laagste posten, wel te verstaan), nooit meer dan één heeft bedragen, terwijl het aan tal Nederlanders na het jongste examen op een tiental zal wor den gebracht". De „Standaard" meent het discriminatoire optreden tegen over de Vlaamse kandidaten (bij de vergelijkende examens) niet anders dan aan misplaatst taalchauvinisme toe te moeten schrijven. Uit de feiten blijkt namelijk, aldus het blad, dat zelfs Vlamingen die aan alle voor het examen gestelde eisen vol doen, niet in aanmerking worden genomen, terwijl men het met deze voorwaarden (vnl. wat de academische opleiding betreft) niet zo nauw neemt wanneer het Nederlandse kandidaten betreft. „De Standaard" is ervan over tuigd dat het Europese hof in Luxemburg deze handelwijze als niet regelmatig zou verkfttren ais de zaak aanhangig zou worden gemaakt. bare werken uit te voerj en W. te machtigen t steding van genoemde over te gaan. Vorig jaar werd de het hotel De Blanke To verklaard voor motorrij rijwielen. Deze maatre,._ in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding te hebben gegeven Thans stelden B. en W. voor de gesloten verklaring te vervan gen door een wachtverbod aan beide zijden van de oprit, waartoe de raad besloot. Tegen het uitbreidingsplan in hoofdzaak werden geen bezwaar schriften ingediend. B. en W, stelden de raad thans voor tot vaststelling van 't plan in hoofd zaak over te gaan. De heren .T Kools, I. de Hullu en P. C. de Bruijne zeiden van mening te zijn het niet nodig te vinden nu reeds bestemming op de gronden te leggen. Met 4 stemmen vóór en 3 stemmen tegen werd het plan in hoofdzaak aanvaard. De plaatselijke verordening op de winkelsluitingswet 1951. wel ke inmiddels haar geldigheid heeft verloren, werd opnieuw vastgesteld. De heren P. C. de Bruijne en I. de Hullu zeiden hoewel ze niet tegen hadden ge stemd, het toch te betreuren dat de winkels op de zondagen ge opend zouden zijn. Tijdens de rondvraag wees mevr. Joz. Adriaansende Neef op de dringend noodzakelijke verbetering van de weg vanaf de kom naar -1" kleuterschool. De voor t zegde een nader onderzoek ZONDAG 24 JUNI HILVERSUM I: 8.00 Nieuws, postduivenber. en soc. strijdlied; 8.18 Voor het platteland; 8.30 Weer of geen weer. gevar. progr,; 9.45 Geestelijk leven, toespraak; 10.00 Kamerork.: Klass. muz.; 10.40., Lieve ouders. brieven van beroemde kinderen (XII) 11.00 Lichte gram.; 12.00 Thea- terork. en zangsol.; 12.30 Sport - ber.; 12.32 Verzoekprogr. van pi;-no- en orgelmuz.; 13.00 Nws; 13.07 De toestand in de wereld, lezing; 13.17 Meded. of gram.; 13.20 Op de plaat... rust!, gevar. progr. voor de strijdkrachten 14.00 Boekbespr.; 14.10 Radio philN ork.; Klass. en mod. muz.: 15.15 Toneelbeschouwing; 15.25 Mannenkoor; 15.50 Oude clave- cimbelmuz. (gr.); 16.00 Dansork. en zangsol.; 16.30 Sportrevue 17.00 Walsork.; 17.30 Voor de jeugd; 17.50 Nws. sportuitsl. en sport journ.; 18.30 Korte Ned. Herv. kerkdienst; 19.00 Voor de jeugd; 19.30 De Open Deur; 20.00 Nws; 20.05 Amus.muz. (gr.); 20.45 Hittegolf, hoorspel; 21.25 Muz. vakantie overpeinzingen; 22.00 Rijkdom der welluidendheid (gr.t; 22.30 Nws en meded.: 22.40 Act.; 23.00 Zang en piano: lichte muz.; 23.20 Viool en piano (gr,): klass. muz.; 23.55 Nws. HILVERSUM II; 8.00 Nieuws; 8.15 Klass. gram.; 8.25 Inleiding Hoogmis; 8.30 Hoogmis; 9.30 Nws en waterstanden; 9.45 Gees telijke liederen (gr.); 10.00 Muz. van de zondag; 10.15 Inleiding op de kerkdienst; 10.30 Kerkdienst; 11.30 Vragenbeantw.; 11.45 De Kerk in de spiegel van de pers, lezing: 12.00 Kerkorgelmuziek; 12.15 Buitenl. comm.; 12.25 Gr.; 12.35 Lichte muz. en zangsol.; 12.55 De hand aan de ploeg, lez.; 13.00 Nws; 13.05 De Oelewap pers, licht progr.; 13.30 Muz.- periodiek; 14.00 Mod. karnermuz.; 14.35 Missa Litanica; 15.00 Cello en piano: klass. muz.; 15.25 Muz. miniaturen (gr.); 16.00 Sport; 16.30 Godsd. uitz.; 17.00 Baptis ten-kerkdienst; 18.30 Dubbel- kwartet; 19.00 Nws uit de ker ken; 19.05 Meisjeskoor en sol.; 19.25 Door een geopende deur in de Hemel, lezing; 19.45 Nws; 20.00 Een avond in Portugal; 21.30 Do-Re-Mi, licht progr.; 22.20 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws; 22.40 Avondgebed; 22.55 Holland Festival 1962: Con certgebouworkest en sopraan; 23.40 Klass. muz. (gr.); 23.55 Nws. BRUSSEL (VI.); 12.00 Nws; 12.03 Romantische muz.; 12.30 Weerber.; 12.35 Amus.muz.; 13.00 Nws en weerber.; 13.15 Voor de soldaten; 14.00 Opera- en Bel Cantoconcert; 15.30 Gevar. pro gr.; 17.30 Lichte muz.: 17.50 Pianorecital; 18.30 Godsd. uitz.; 39.00 Nws en weerber.; 19.30 Lichte gram.; 20.00 Amus.progr.; 22.00 Nws; 22.15 Dansmu/.; 23.05 lichte gevar. gram.; 23.55 Nws. Televisieprogramma's' NTS19.30 Weekoverzicht en journaal; 20.00 Sport in beeld 20.30 Woord en beeld; 20.40 Re- quim voor een vogel (Le gardien des oiseaux). éénakter; 21.15 Amsterdams Kunstmaandorkest: Populair klassiek concert; 22.00 De antieke vaas. film uit de serie The four just men. BELGIË (VI.): 11.00 H. Mis; 14.00 Landbouwkron.14.45 De week in beeld; 15.15 Voor de kleuters; 15.35 Eurovisie: Rep. van de aankomst van de 24-uren van Le Mans; 16.15 Rep. van de NATO-luchtvaartmeting te Klei ne Brogel; 17.00 Spórtrep.; 19.00 Sprookjesfilm; 20.00 Nws; 20.25 Het Manneke; 20.30 Eurovisie: Ronde van Frankrijk; 20.40 Shbwdagboek; 21.55 Sportweek end; 22.20 Festival van bekroon de korte films; 23.05 Nws. OVERLEG TUSSEN ADOELA EN TSJOMBE HERVAT De premier van de Kongolese regering, Adoela, en president Tsjombe van Katanga hebben vrijdagochtend in Leopoldstad hun overleg hervat. De besprekingen waren woens dag afgebroken door Tsjombe, die Kongolese troepen beschul üigde van aanvallen op Katan gannse gendarmes in Noord Katanga. De vertegenwoordiger van de V. N. in Kongo, Gardiner, heeft nu meegedeeld, dat groe pen waarnemers, bestaande uit officieren van de V. N„ Kongo en Katanga naar het betrokken gebied zullen worden gestuurd om de beschuldigingen te onder zoeken. 11.05 Cello en piano; 11.40 Lichte gram.; 12.25 Voor boer en tuin der; 12.30 Meded. t.b.vi land- en tuinbouw; 12.33 Lichte ork.muz.; 12.53 Gram. of act.; 13.00 Nws; 13.15 Licht ens.: 13.45 Volksliede ren uit Duitsland (gr.); 14.05 Schoolradio; 14.30 Promenade- ork. en zangsol.; 15.30 Öpera- muz. (gr.); 16.00 Bijbeloverden king; 16.30 Zangrecital; 16.50 Gram.; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Voor de jeugd; 17.30 Jazz- muz. (gr.); 17.40 Beursber.; 17.45 Bezoek aan de Baliemvallei II. door mr. C. J. Schneider; 18.00 Pop. orgelspel; 18.30 Gram.: 18.50 Openbaar kunstbezit; 19.00 Nws en weerber.; 19.10 Koor zang; 19.30 Radiokrant; 1.9.50 Licht ens.; 20.10 750 jaar Tho- masschool, rep. uit Leipzig: 20.20 Holland Festival 1962: Radio- Filh. ork en sol.: Mod. muz.; 21.25 Gram.; 21.30 Nat. Orgel impro visatie conc. Bolsward 1962 22.00 Parlementair comm.; 22.15 Me- tropole-ork.. koor en sol.: amus. muz.; 22.30 Nws en SOS-ber.; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Boekbespr.; 23.05 Nat. Orgel Im provisatie conc. Bolsward 1962; 23.55 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Lichte orkest muz.; 12.30 Weerber.; 12.35 Landbouwkron.; 12.42 Lichte gram.; 12.50 Bours- kron.; 13.00 Nws en weerber.; 13.15 Tafelmuz.14.00 Lichte gr.; 14.30 Svmf. concert; 16.00 Beu/s- ber.; 16.06 Voor de zieken; 17.00 Nws; 17.15 Lichte gram.; 17.45 Franse les; 18.00 Godsd. Prot. uitz.; 18.20 Voor de soldaten; 18.45 Comm. bij Tour de France; 19.00 Nws; 19.40 Orkestmuz.; 19.45 In en om de opera...; 20.00 Kamereoneert21.30 Gevar. pro gr.; 22.00 Nws; 22.15 Amus.muz.; 22.35 Pop. volksmuz.: 22.55 Nws; 23.00 Voor de zeelieden. Televisieprogramma's NTS: 20.00 Journaal; 20.20 Memo; 20.30 Vader weet het beter, film: 20.55 Gevar. muz.; 21.20 V for Victory, documentaire over de tweede wereldoorlog; 21.45 Werkende scholieren in de vakantie, forum. BELGIË (VI.); 19.00 Voor de jongeren; 19.30 Tekenfilmpjes; 19.45 Zoeklicht op de culturele actualiteit; 20.00 Nws; 20.25 Het Manneke; 20.30 Filmrep. Tour de France; 20.40 Speelfilm; 22.10 Toneelkroniek; 22.40 Nws. MAANDAG 23 JUNI HILVERSUM 1: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Soc. strijdlied 7.23 Lichte ochtendkl. (gr.); 8.00 Nws en soc. strijdlied; 8.18 Muz. ochtendpost (gr.); 8.35 Ballot muz. (gr.) 9.00 Ochtendgym. voor de vrouw; 9.10 Lichte gram 19.359.40 Waterstanden); 10.00 Want ieder mens draagt een naam, overdenking; 10.20 Zestig minuten voor boven de zestig 11.20 Voordracht; 11.35 Piano recital: Mod. muz.; 12.00 Tango rumba-ork. met zangsol.; 12 30 Meded. t.b.v. land- en tuinb, 12.33 Voor het platteland; 12.38 Orgelspel; 13.00 Nws; 13.15 Voor de middenstand; 13.20 Instr kwintet: lichte muz.; 13.45 De gebroken zuilen van Hercules lezing (I); 14.00 Viool en piano 14.30 Voor de jeugd; 15.15 Ita liaans .ens. met zangsol.: 15.40 Lichte gram.; 16.00 Oude liedjes 16.15 Weerklank, muz.-revue 17.00 Licht ens.; 17.30 Act.; 17.40 Licht pianospel (gr.); 17.50 Mili tair comm.; 18.00 Nws en comm. 18.20 Instr. trio; amus.muz.; 18.40 Jazz-trio met zangsol.; 19.00 Par lementair overz.; 19.15 Herman Stok pres. de Radiozilvervloot 19.30 Tsjechisch nonet: Mod, muz.; 20.00 Nws; 20.05 Licht ork.; 20.35 Op de praatstoel; 21.05 Omroepdubbelkwartet21.20 Om roeporkest en sol: Klass. muz, 22.20 Act.; 22.30 Nws; 22.40 Dansork. met zangrfol.; 23.05 Woorden met stilte er om heen poëzie-progr.; 23.25 Lichte gr. 23.55 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws 7.10 Gewijde muz.; 7.30 Lichte gram.7.50 Het brood des levens meditatie; 8.00 Nws; 8.15 Radio krant; 8.35 Vlotte óchféndmüz (gr.); 9.00 Voor de zieken; 9.35 Kinderkoor (gr.); 9.40 Voor vrouw; 10.10 Karnermuz. (gr. DUITSERS ONTVOERD IN ALGERIE In Algiers is donderdag een Duitse vrachtautobestuurder door Mohammedanen ontvoerd. Sinds begin mei zijn in Algiers nu vier Duitsers op deze wijze verdwenen. Naar aanleiding van deze voor vallen hebben zich ruim 20 Duitsers voor het merendeel voormalige leden van hét vreem delingenlegioen die zich in Alge- rië hadden gevestigd bij het Westduitse consulaat in Oran gemeld voor terugkeer naar de Bondsrepubliek. Staatsadministratie verlamd door staking van hoge ambtenaren in Ialië In Italië is vrijdag de staats administratie verlamd tengevol ge van een 48-uurstaking van de de hoge ambtenaren, die niet al- leert het werk hebben neergelegd voor aanzienlijk hogere salaris- en. maar daarmee ook een re organisatie van de „bureaucra tie" willen bereiken. Do trage werking van het ad ministratieve apparaat in Italië spreekwoordelijk. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door reglementen, die vaak -on geveer een eeuw oud zijn. De stakers die alle vakbonden op hun gebied achter zich heb ben hebben er aan herinnerd, dat reeds jaren een minister zon- aer portefeuille belast is met een hervorming van het bestuurs apparaat, zonder dat een merk bare verbetering is ingetreden. OÖP. VRUCHTEN VEILING .ZEEUWSCH -VLA AN DE R EN" Veiling van vrijdag 22 juni. GROENTEN. Per 10» stuks: Sla I 5,30— ƒ6. II 3,505,60. Per stuk: Blóemkóol A 3136 ct. A II 21—35 et, B 18—25 et, B II 11—25 ct, C 15 ct, C II 11— 14 ct, afw. 11-23 ct; Gr. Kom kommers B 1119 ct, Witte Komkommers C II 11 ct. Per bos: Selderij II 1220 ct, Peen II 5155 ct. Kroten I 26 34 ct, Uien 1022 ct Sjalotten 13—14 ct. Per kg: Kassnijbonen 151 156 ct, Tuinbonen 46 ct. Spitskool 10—11 et, Peulen 172—202 ct, Sa- voye kool 1318 ct, Spinazie II 814—13 ct. Tomaten A II 128— 130 ct. B II 128—134 ct, C II 109 ct, Cc II 96 ct, kriel 64 ct; Asper ges B II 270—280 ct; Doppers C II 156—170 ct, afw. 172—236 ct; Gr. komkommers 22 ct. ZACHT FRUIT. Per doos: Aardbeien Regina Extra 72 —75 ct, I 63—76 ct. II 44—67 ct, afw. 29—40 ct; Frambozen M. Frühernte Extra 7275 ct. I 71 ct, II 48—60 ct.; Pruimen Gorel- la Extra 73 ct, I 75 ct, II 59 et; Druiven (wit) R. Gauntled I 69 ct, Cambrigde Extra 7074 ct. Appelen; Talisman I 72 ct, S. Sengana Extra 7577 ct, I 59— 76 ct, II 5460 ct; Juspa I 68 ct, II 54 ct. AARDAPPELEN: Per kg: Baisma I 72 ct, II 61 62 ct. kriel 49 ct; R. Eerstelin- I t I I ii 4 (t gen I 74 ct; Eerstelingen I 74 78 ct, H 5065_ ct, kriel 51—57 10.20 Theologische etherleergang; ct

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 7