TE VROEG N4AR RED? WELKE ZONNEBRIL? joy De stapelpan van de week \Jtot <U \jcouw Jeugd der Sneppen „FIGURINE" GEOPEND Een modieuze strandcreatiê 2.50 Sturen wij onze kinderen - puistjes terdag 23 juni 1962 lankwerken) retische en TT waarna ng bestaat. ion (volgens noetkoming erzocht nu ijd, studie- ir van het Zaterdag 23 juni 1962 OE VRIJE ZEEUW I' V. concrema conlatta capuccino Ions van beroemde kwaliteit, n nieuwe, elegant- ;rafftneefde kleuren v.a. GANT AAN r STAAND -te vrouw in een e vele exclusieve IKA badmode» is 1962. In een eerdeAcolIectiete 'j: IRTHANDEL RNEUZEN Pagina 5 Eén van de belangrijkste punten die dikwijls moei lijkheden in het gezin opleveren, is wel het uur van naar bed gaari van de kinderen. We zien overal, dat de kleinen elk minuutje trachten te rekken, terwijl daarentegen de ouders alles in het werk stellen om ze met gezwinde spoed in bed te krijgen. „Van slapen word je groot en sterkis één van de argumenten waarmee de kinderen er toe worden ge tracht zonder tegenstribbelen op de door de ouders vastgestelde tijd naar bed te gaan. Met het vorderen van de jaren komen de kinderen echter met hun leeftijd als tegenargument aandragen. Ze willen langer opblijven envele ouders zint dit niet. Het is eigenijk een vorm van egoïsme. Wij willen op een bepaalde tijd 's avonds de kinderen van de vloer hebben om zonder door hen gehinderd te worden wat tijd voor onszelf te hebben. Wat is het toch, dat de kinderen er toe drijft langer op te willen blijven? Willen ze hierdoor voor zichzelf de schijn wekken, al groot te zijn? Willen ze nog naai de televisie kijken? Dit laatste is in veel gezinnen een belangrijke factor. EEN INTERESSANT ONDERZOEK. Drie artsen uit München hebben een interessant on derzoek verricht op het ge bied van de slaapbehoeften van het kind. Uit de onder zoekingen kwamen belang rijke zaken naar voren, die wel zeker licht werpen op dit verschijnsel. Deze medici kwamen rot de conclusie, dat veel ouders uit overdreven zorg voor de gezondheid van de kinderen of uit het egoïstisch motief, dat zij rust willen hebben, teveel laten slapen. Voor het onderzoek maak te men gebruik van onge veer tweehonderd kinderen variërend in leeftijd tussen enkele dagen en 15 jaar. In deze studie kwam men tot de interessante ontdekking, dat baby's bijvoorbeeld niet de hele dag slapen en slechts wakker worden voor de maaltijden, zoals velen denken en ook dikwijls door artsen werd verondersteld. Het bleek, dat de baby's met minder dan zes tot acht uur per dag wakker waren. De mdruk van het langdurige slapen wordt gewekt door het feit, dat deze kleinen steeds zeer kort slapen en dan even wakker zijn, om dan weer in een kort slaapje te vallen en weer wakker te worden. Zo gaat het door en aangezien de slaaptijd twee derde en de waaktijd één derde van de dag uitmaakt, lijkt het alsof de baby's sléchj^,xoar de maaltijden w&kèer worden. HET MIDDAGSLAAPJE. Reeds in het eerste en tweede levensjaar loopt de behoefte aan slaap belang rijk terug. De echte diepe slaap blijkt in die jaren tus sen 7 uur 's avonds en 3 uur 's morgens te vallen. De periode waarin de kinderen volkomen wakker zijn, valt tussen 7 uur 's morgens en 5 uur in de middag. Hieruit volgt dat in deze eerste jaren reeds geen ech te behoefte aan slaap in de vroege middag bij de klein tjes aanwezig kan zijn. Na tuurlijk mogen we niet ver geten, dat we hier te doen hebben met gemiddelden en dat dit voor elk kind mis schien weer iets anders ligt. De resultaten der onderzoe kingen geven slechts alge mene uitkomsten. Wat de kinderen van twee tot vijf jaar betreft, hier van heeft een groot deel weer wel behoefte aan een middagslaapje. We moeten zg echter niet om 12 uur, maar om 2 uur in de mid dag in bed stoppen, want de kinderen zijn over het alge meen klaar wakker tot om streeks 1 uur in de middag, om na het middagslaapje weer klaarwakker te zijn tot zeven uur in de avond. Wan neer we proberen deze kin deren vóór die tijd in bed te stoppen, zal dat ongetwij feld met veel rumoer ge paard gaan. EN DE REST? Wat betreft de oudere kinderen wees het onder zoek uit, dat kinderen van zes tot en met negen jaar, in tegenstelling tot wat men tot nu toe aannam, voldoen de hebben aan elf uur slaap. Slapen ze dus tot 's morgens zeven uur, dan komen ze echt geen slaap tekort, wan neer ze om 8 uur 's avonds naar bed gaan. Tienjarigen, elf-, twaalf- en dertienjari gen kunnen toe met tien uur slaap, dus eventueel om negen ïtur naar bed. De veertien en vijftien jaar oude kinderen hebben voldoende aan negen uur bedrust en komen niets tekort wanneer ze om tien uur 'savonds naar bed gaan. De resultaten van dit on derzoek zijn bijzonder inte ressant, maar we mogen na tuurlijk één ding niet ver geten en dat is, dat niet alle kinderen gelijk zijn in hun behoefte aan slaap en dat do genoemde cijfers niet meer zijn dan gemiddelden en richtlijnen. We kunnen er aan vasthouden, mits we er rekening mee houden, dat er natuurlijk afwijkingen in positieve en negatieve zin kunnen zijn. Uit de onderzoekingen blijkt tevens, dat het levens ritme verschoven is. Kende men vroeger het normale natuurlijke ritme van „met Praktisch alle groentesoorten kunnen we tegenwoordig in blik krijgen en vaak voor een prijs die lager ligt dan die van verse groenten, maar met postelein is dat toch anders gesteld. Op het ogenblik kan men voor betrek kelijk weinig geld en met weinig moeite postelein voor van de winter inmaken. Men behoeft slechts voor zeer goed gereinig de flessen te zorgen, deze te vul len met de goed gewassen, ge kookte, nog hete postelein en ze dan af te sluiten met een kurk, die daarna gelakt wordt. Het in de postelein aanwezige oxaal zuur werkt namelijk conser verend, zoda1", het tijdrovende en vaak riskante wecken overbodig is, ZONDAG: Aspergesoep; var kensrib, gegratineerde pos telein, nieuwe aardappelen; beschuit met aardbeien. MAANDAGVleesschelp, ge bakken nieuwe aardappelen, andijviebroodschotel met rabarber. DINSDAG Warme gevulde to maten, rijst, sla, peterselie saus; schuimomelet. WOENSDAGKomkommersoep met niertjes; Engelse ro zijnencake. DONDERDAG: Gebakken bloedwo.st met gebakken appel, aardappelen, bieten; cocosvla. VRIJDAG: Gebakken macaro ni; yoghurt met vruchten. ZATERDAG: Aalsoep; appel taart. GEGRATINEERDE POSTELEIN V/2 kg postelein met wat zout koken, laten uitlekken, in een vuurvaste schotel overbrengen, met Va liter kaassaus (een ge bonden melksausje afgemaakt met geraspte kaas); bedekken. de kippen op stok gaan" en opstaan wanneer de zon aan de hemel verscheen, tegen woordig heeft het ritme zich aan de industriële grote stad aangepast met als gevolg, dat we meer ochtend- dan avondslapers zijn geworden. iNadruk verboden.) SINAS 91 Al zijn we nog niet bepaald verwend met M overmatig veel zon dit jaar, meestal hebben we toch onze zonnebril wel bij de hand. En dat is B maar goed ook, want B wie zijn ogen niet tegen B de zon beschermt, stelt B zich, vooral in de zomer, B aan onnodige inspan- B ning bloot. In München is een „Figurine" ge-|stellen in beweging kunnen zijn opend, een instituut waar de da-lom een goed figuur te houden, In mes met behulp van diverse toe-1 totaal staan zestig verschillende I I t apparaten opgesteld. 12 assisten ten geven aanwijzingen. met geraspte kaas bestrooien en in de oven een bruin korstje geven. GEBAKKEN MACARONI 250 gr. macaroni gaar koken en laten uitlekken. 100 gr. boter in de koekepan smelten en de macaroni er even in bakken, 500 gr. klein gesneden soeptomaten erbij doen met wat peper en zout en alles nog 5 min. laten bakken. In een vuurvaste scho tel overbrengen, met geraspte kaas bestrooien en in de oven gratineren. ENGELSE ROZIJNENCAKE 100 gr. boter met 100 gr. sui ker schuimig roeren en er daar na iets zout en 2 eieren door kloppen. Daarna een scheutje rum en 250 gr. zelfrijzend bak meel door de massa werken, af wisselend met iets koude melk tot een niet te dik deeg is ver kregen. In totaal 150 gr. krenten, rozijnen "n oranjesnippers door het deeg ::heppen, het deeg in een beboterde boterkoek- of springvorm overbrengen en in ongeveer 80 minuten in een niet te hete oven gaar bakken. OUDERS VAN OMGEKOMEN EABY WORDEN VOORGELEID De Haagse politie heeft het verhoor van de ouders van de vorige week woensdag als ge volg van ernstige verwaarlozing overleden baby thans afgesloten. De 30-jarige steigermaker B. J. van den B. en zijn 28-jarige echtgenote A. van den B.H. zullen hedenochtend voor de of ficier van justitie in Den Haag worden geleid. Over de resultaten van het on derzoek in deze zaak heeft de politie, zich na afgelopen woens dag haar eerste indrukken te hebben weergegeven, nog niet Uitgelaten Al enige jaren worden stapelpannen in diverse uitvoeringen in de handel gebracht, via demonstra- •*- tie en/of filmvoorstellin- gen voor groepen van huisvrouwen, op „beurzen voor de huisvrouw" en door middel van colpor- tage aan huis. WAT WORDT VERSTAAN ONDER EEN STAPELPAN De stapelpan is een stellage bestaande uit een z.g. basispan, twee of meer pannen, die op of in elkaar in de basispan passen, en één deksel. Het deksel kan voorzien zijn van een controle- fluitje of -klepje waardoor men kan nagaan of voldoende stoom ontwikkeld wordt. Het deksel kan los op de pan passen of vastgeklemd zijn. Sommige handelaren ontkennen dat de pannen die zij aanbieden stapel pannen zijn, hoewel zij gesta peld moeten worden; anderen geven de voorkeur aan de term lage-drukpan" boven stapel pan. Op welke gronden zij dit doen is niet duidelijk. De term lage-drukpan wordt verdedigd op grond van het feit, dat de temperatuur in de bovenste pan men) veelal niet boven 95° stijgt. Als voordeel van het ko ken m de z.g. „lage-drukpan" wordt een kooktijdverkorting opgegeven; een belangrijke drukverlaging zou juist een ver lenging van de kooktijd tenge volge hebben of er de oorzaak van zijn dat het voedsel niet gaar wordt. De verwarming van de boven ste pannen geschiedt via perfo raties in de bodem (soms in bo dem èn wanden), een dubbele wand of kanaaltjes, meer of minder dicht bij de wand ge monteerd. Eén of meer der pan nen kunnen ook in een eronder gelegen pan hangend gestapeld worden, zodat de warmte er aan alle kanten omheen kan circu leren. In de stapelpannen zijn in de regel verschillende systemen ge combineerd, waarbij b.v. de on derste pannen een geperforeerde bodem, de bovenste een dubbele wand of kanaaltje hebben. Uiter aard zijn de pannen met perfo raties niet voor het bereiden van alle gerechten geschikt, tenzij men ze voorziet van losse inzet- bakjes of een losse bodem. Deze worden er niet altijd bij ge leverd, Als voordelen van deze pan nen worden wel genoemd: B besparing van tijd en arbeid B grote besparing van brand stof (tot wel 80 0'n toe) B groter zelfs volkomen behoud van voedingsstoffen, met name voedingszouten en vitamines B betere smaak B minder geur in de kook ruimte B geen kans op aanbranden en overkoken B mogelijkheid om op één plaat of pit veel gerechten tegelijk te koken. Een pan, die al deze voordelen zou bieden, is zeker een be- gerenswaard object voor velen, ook al is de prijs ervan niet laag. Op verzoek van de Neder landse Huishoudraad hebben medewerker: van de Stichting Landbouwhuishoudkundig On derzoek nagegaan in hoeverre bij het koken in de stapelpan de genoemde voordelen gerealiseerd worden. Bij dit onderzoek heeft men het koken in een stapelpan ver geleken met het koken van de zelfde maaltijden in gewone pannen op verantwoorde wijze, waarbij dus groente en aard appelen met weinig water wor den opgezet en kort worden ge kookt." Zou een vergelijking ge maakt zijn met „ouderwets" koken van groente en aardappe len hetgeen in de propagan dafilms en -praatjes veelal wordt gedaan dan zouden de uit komsten zeker anders zijn ge weest en waarschijnlijk gunsti ger voor de stapelpan zijn uit gevallen. Niet alle in'ons land bekende stapelpannen zijn bij de berei ding van alle maaltijden inge schakeld. Bij het koken van één maaltijd in alle soorten stapel pannen is gebleken dat er weinig verschil bestond in energiever bruik, men heeft gemeend te mogen stellen dat ditzelfde het geval zou zijn bij andere maal tijden. Dc hier volgende ge gevens betreffende de voedings waarde, smaak en kookeigen- schappen zijn afkomstig van een serie proeven, met één type pan en een elftal maaltijden geno men. Ook deze meent men te kunnen overdragen op andere typen pannen. HET BEHOUD VAN VOEDINGSWAARDE In de praktijk van het meeste belang zijn de gegev -3 betref fende het vitamine O-behoud (onderzocht zijn bovendien to taal asgehalte, droge stofgehalte en in één geval ijzergehalte). Gebleken is dat het, wat be houd van vitamine C in de on derzochte produkten betreft, zeer weinig uitmaakt in welke pan gekookt is: Behoud van vit, C bij koken— wortelen spruitjes aardapp. in stapel pan 27—35 62—'75 °-i> ?3—87 °/o m eejyone m ,7% 80% 48—86 ENERGIE VERBR UIK Bij het klaarmaken van de 11 menu's in één type stapelpan en een stel gewone pannen werd zo zuinig mogelijk gekookt op elek trische platen. Het verschil in brandstofver bruik was gering: op één uit zondering na was meer stroom nodig voor het „stapelkoken" dan voor het gewoon koken; het verschil in stroomverbruik va rieerde van 0.0 tot 0.6 kWh ten opzichte van de gewone pan. Dit komt doordat de gewone pan nen. nadat de kooktemperatuur is bereikt, minder sterk ver warmd behoeven te worden dan de stapelpannen een schakel stand van 'A a 1 was in de regel voldoende tegen IV2 a 2 bij de stapelpannen. Daarbij komt, dat de totale verwarmingstijd bij het stapel- koken langer is. De kooktijd van de gerechten is weliswaar gelijk, de aanwarmtijd is bij het ge bruik van de stapelpannen on geveer 15 minuten langer. Uiter aard is hij afhankelijk van de hoogte van de stapel en van de aard van het gerecht. Het kan 20 a 40 minuten duren vóórdat het gerecht in een gestapelde pan op 95 a 97° C is. SMAAK EN CONSISTENTIE VAN HET VOEDSEL Mits men de gerechten in een goede volg"-de stapelt: vis en sterk smakende gerechten zoals groentesoep, uien, spruitjes bo venop, kan de smaak van de ge- stapeld-gekookte gerechten goed zijn. (Het feit dat jus kan sma ken naar de groente, die er on der is gekookt, zal niet steeds als een bezwaar gezien worden). Bij het koken van soep en pap dient men wel wat meer bind middel te nemen dan gewoon lijk, omdat er in de regel con- denswater bij kan komen. Wor den vla en pap bovenaan gezet, dan is de kans op klontvorming groot. Eventueel kan pap ge woon voorgekookt worden tot hij iets gebonden is, en daarna gestapeld worden 't Is namelijk zo, als we enige uren per dag in de zon vertoeven zonder zonnebril, dit binnen een paar dagen beslist een verlies aan ge zichtsvermogen kan beteke nen. Vooral in juli kan de zon ons zeer fel in 't gezicht schijnen en veroorzaken haar zonnestraaltjes meer last van verblinding nog dan in de volgende maanden. Ook de ultra-violette stralen hebben op daarvoor gevoelige ogen geen goede uitwerking. Heeft u wel eens bewust op iemand gelet die zonder don kere bril in dé zon bezig is haar tuintje te doen, een mat te kloppen of de auto schoon te maken? Hij of zij knijpt de ogen dicht om zich tegen de zonnestralen te beschermen, vertrekt het gezicht en er ontstaan rimpels, die dikwijls niet meer weggaan. En bo vendien krijgt men vaak hoofdpijn en een gevoel van algemene uitputting. Buschauffeurs en autobe stuurders, die de hele dag zonder zonnebril in de zon geweest zijn, moeten ook nog rekenen op een aanzienlijke langere adaptatietijd bij de overgang van 't zien in don ker. Voor automobilisten die 's avonds op een drukke weg met tegenliggers rijden, speelt dit een belangrijke rol. Alle bovengenoemde ver schijnselen veroorzaken geen blijvend ongemak, maar toch zijn ze dikwijls niet in één nacht overwonnen, 't Kan zelfs in een periode van ta melijk donker weer enkele dagen of weken duren tot de normale gevoeligheid her steld is. De meeste mensen schaf fen zich dan ook wel een zonnebril aan om hun ogen te beschermen. En dan zien we weer, dat sommigen, als ze eenmaal zo'n bril bezitten, buitensporig traag zijn om hem weer af te zetten. Men ziet ze zonnebrillen dragen in de winkels, na zonsonder gang en zelfs binnenshuis, 't Resultaat hiervan kan ook weer slecht zijn, want over matig gebruik maakt de ogen overgevoelig. Zó zelfs, dat na enige tijd 't gewone daglicht onaangenaam kan ziin. De gouden regel voor zon nebrillen is ze nooit te dra gen behalve als het nodig is en ze altijd af te zetten, wan neer ze volstrekt niet voor het gemak zijn. Voor kinderen moet men niet te gauw zijn met het kopen van een zonnebril, om dat we op moeten passen dat hun ogen niet lichtschuw worden. Voor 't kiezen van eenjuis te zonnebril zouden we een paar wenken willen geven de glazen moeten van een goede optische kwaliteit zijn, dat wil zeggen er moeten geen onvolmaaktheden in het oppervlak zijn, die vervor ming veroorzaken Een proef hiervoor is het montuur op een kleine afstand van de ogen te houden en recht door elk glas te kijken, terwijl men de bril op en neer be weegt. De voorwerpen door het glas gezien mogen dan niet vervormen. De kleur van de glazen is niet van groot belang en er is hier plaats voor een per soonlijke voorkeur. De meeste mensen kiezen een kleur, die de natuurlijke tint van de voorwerpen niet verandert. Er zijn ook polaroïd-glazen. Polaroid heeft naast de ge wone absorberende werking van een zonnebril tevens de eigenschap dat het lichtstra len die onder een bepaalde hoek terugkaatsen, b.v. van wateroppervlakken, uitdooft. Voor personen die altijd een bril dragen, bestaat et- een zogenaamde ..voorhan ger' of een zonnebril met op sterkte oeslepen glazen. (Nadruk verboden.) PUROL-POEDER U KUNT NIET ALLES WETEN B Rij zonnesteek moet men de patiënt naar een koele plaats brengen, halfzittende houding. Frisse lucht toezwaaien, kou de compressen op het hoofd, borst ontbloten. Zodra be wustzijn teruggekeerd is, wat te drinken geven. B Tentzeil waterdicht maken, kan geschieden met een op lossing van loodacetaat en aluin, van elk 125 gr. in 3 cl 5 liter lauw water. Het tentzeil moet u 24 uur in het mengsel laten staan. Daarna laat u het in de lucht drogen. En geen geval het zeil uitwringen. B Gymnastiek- en tennisschoe nen moeten, als ze erg vuil zijn, opgevuld worden met kranten, afgenomen worden met een sopje, liefst met een borsteltje. Dan naspoelen met water. Daarna wit maken met dressing of poeder en laten drogen. B Berijders van bromfietsen mogen op de grote weg (b.v. rijkswegen) net zo min als motorrijders naast elkaar rij den B Spoel uw badpak onmiddellijk in zoetwater uit, na een zee bad. B Gebruik een badmuts als u uw kapsel in tact wil houden tijdens een verfrissend bad. Dit voorkomt tevens het uit vallen van uw haar. B Weest voorzichtig met baden tijdens eb, de van het strand afvoerende stroom is dan het sterkst. Ga ook nooit verder dan tot het middel in zee, kijk uit naar muien en wees er op bedacht dat een zandbank plotseling steil kan aflopen, waardoor zelfs geroutineerde baders hun evenwicht kunnen verliezen. B Wie frisdranken meeneemt in een gewone fles, moet deze aan het strand niet in de tas houden doch even ingraven in een kuil, dan blijft de drank heerlijk koel. (Nadruk verboden.) Het strand biedt ons vele mogelijkheden ons creatief vermogen op het gebied van kleding uit te leven. Buiten het feit, dat er zeer veel leuke, originele en attractie ve strandkleding te koop is, zijn er ongetwijfeld toch ve len, die de capaciteiten be zitten om zelf iets te beden ken en te vervaardigen. Zij kunnen zich laten inspireren door de creaties van de be kende couturiers en komen dan dikwijls met bijzonder gezellige modellen tevoor schijn. Als ideetje tonen wij hier een modieuze strandcreatie van een van de grote Ita liaanse meesters, een zonne- pakje van allure. Het bestaat uit een zoge naamde „kinderkiel", ver vaardigd van Orion met een dessin van heel kleine ruit jes in rood, wit en blauw. Boven de buste bevindt zich een smockrand, van waaruit het kleedje wijd valt tot even over de heupen. Bovendien zien we twee schouderbandjes die het geheel ophouden. Onder dit leuke hemdje wordt een tweedelig zonnepakje gedragen,' vervaardigd van dezelfde stof en bestaande uit plastron, waarvan we de band rond de hals nog zien en een kort broekje. Dit is een zonne pakje, dat ongetwijfeld door velen zelf gemaakt kan worden en dat door zijn originaliteit een bijzondere charme heeft, maar daarvoor is het dan ook het idee van een Italiaanse meester (Nadruk verboden) Etèy MasSns I i rij, t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 5