PROVINCIAAL NIEUWS Voetstappen op óe trap Pagina 3 TERNEUZEN BOSCHKAPELLE. SAS VAN GENT SLUISKIL Echtpaar Heijnsdijk-Jonkman te Axel dinsdag diamanten paar mm SLUIS ZAAMSLAG. Zaterdag 2d juni 19Ö2 OE VRIJE ZEEUW Agenda gemeenteraad. De agenda van de a.s. donder dag te houden vergadering van de gemeenteraad vermeldt de volgende punten: Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 en 12 juni 1962. Ingekomen stukken. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het op haar ver zoek verlenen van eervol ontslag per 1 september 1962 aan mevr. I. E. SchoutenReckman alhier als onderwijzeres aan de Zuid- landschool. Voorstel tot benoeming van mej. H. P. Hamelink alhier tot onderwijzeres in vaste dienst aan de Zuidlandsehool met ingang van 1 september 1962. Voorstel tot aanstelling in vaste dienst van de heer J. van de Graaf met ingang van 12 juni 1962. Voorstel tot aankoop van het perceel Koedijk 7 alhier. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen respectievelijk op het industrieterrein, ten oosten van het Zuidersportpark en in de Serlippenspolder aan: aShell Nederland Verkoop maatschappij N.V. te 's-Gra- venhage; b. J. van Hasselt te Enschede; c. G. van Remortele te Hulst. Voorstel tot verkoop van grond gelegen in het uitbreidingsplan Sluiskil aan: a. A. C. Bleijenberg tc Sluiskil; b. Th. van Mattelé te Sluiskil. Voorstel tot het onderhands aanbesteden van de aanleg van de verbindingsweg Dokweg-In- dustrieweg. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening regelen de het Georganiseerd Overleg. Voorstel tot wijziging van de bezoldigingsverordening. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 72 der L. O. wet 1920 aan het bestuur van de R. K. Jongensschool al hier. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1961. Onderzoek van de geloofsbrie ven van de nieuwe benoemde leden van de gemeenteraad. Rondvraag. Eindexamen. Voor het op 21 en 22 juni ge houden eindexamen van de af deling MSVM van het Petrus Hondius Lyceum te Terneuzen, slaagden de volgende kandida ten; Hendriek Heijboer te Poortu- gaal iZ.-H.j, Els Hol, Mirjam van Eieiabroek; en Iieke v. d. Vlugt (allen te Terneuzen 1, Els Kusee en Addie de Vos (beiden te Zaam- slag) en Zsuzsó Pennings te Axel. Afgewezen: geen. De Scania Vabis, een Zweeds produkt, heeft zijn sporen niet in de laatste jaren verdiend. Behal ve de moderne wegreuzen, valt er ook nog een model uit 1907 te be wonderen, waar de chauffeur on der een luifel van zeildoek zat en de rem aan de buitenkant van de cabine moest worden gezocht. Maar ook in die tijd was Scania Vabis reeds zijn tijd ver vooruit, gezien de cardanaandrijving die aan deze oude wagen met mas sieve banden te vinden is. Voor degenen die belangstel ling hebben voor het vrachtver voer over de weg is deze tentoon stelling van de vrachtwagens met de oer-sterke Dieselmotoren een unieke gelegenheid om te zien wat voor het hedendaagse vervoer wordt gepresenteerd. Voor liet eerst ronde voor amateurs en onafhankelijken. Ook Bosehkapelle begint nu naam te maken op het gebied van de wielersport. Na de overigens zeer succesvolle nieuwelingenkoersen van de twee voorgaande jaren hebben thans de wielerenthousiaste Bos schenaren voor zondag 24 juni a.s. een koers voor amateurs en onafhankelijken georganiseerd, welke de vergelijking met iedere andere koers in dit genre zeker glansrijk zal kunnen doorstaan. Het parkoers voert over de Bosschestraat, Drie Gezusters- dijk, Provinciale weg en School straat en de renners zullen deze ronde 30 keer onder de wieltjes moeten doordraaien. De prijs uitreiking vindt plaats in het café Ottjes. Concert Verenigde Vrienden. Ter gelegenheid van de Sasse Sportweek wc" w is dag avond om kwart voor acht een concert op de kiosk verzorgd door ..De Verenigde Vrienden." Voor dit concert is het volgen de programma samengesteld: 1. Punjaub, mars, van Payne. 2. Selectie uit „De Vogelkoop man". van Zeilen. 3. Selectie uit „Showboat", van Kern. 4. American Ptrol, karakterstuk, van Meacham. 5. Wiener Bürger, wals. van Zie- rer. 6. Mars der Medici, mars. van Wicher. Reis ouden van dagen Donderdagavond heeft de Sluis- kilse dorpsgemeenschap aan haar bejaarden een weldoende ontvangst bereid, toen deze moe, maar uitermate dankbaar, terug keerden van een dagtocht naai de Scheldestad Antwerpen. Ter begroeting was eveneens aanwezig burgemeester mr. H. Rijpstra en echtgenote, die het feestelijk voorspel, met de muzi kale klanken van het plaatselij ke fanfarekorps opgeluisterd, ge- itósP interesseerd beluisterden en ga desloegen. Toen voor liet horecacentrum de voorzitter en promotor van het comité, de heer H. J. Colsen, zichtbaar werd steeg een ovatio neel applaus op. Onder vrolijke marsklanken werden de bussen verlaten en y.- J .v Universitair de Rijksuniversiteit Het drukke Nieuwendijk is examen. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden slaagde voor liet kandi daats examen Engels mej. K. Toussaint, alhier. Tentoonstelling De Buck Gedurende drie dagen heeft Radio De Buck (Noordstraat 84 86) een tentoonstelling gehouden in de bovenzaal van hotel „Des Pays-Bas". Er werd aandacht besteed aan de Philips huishou delijke artikelen als elektrische straalkachels, die in de zomer als ventilator kunnen dienen, scheer- apparaten, stofzuigers en radio s, maar hoofdzaak waren de elek trische koelkasten, wasmachines en gasfornuizen. De heer De Buck heeft kans gezien de hand te leggen op de Brandt koelkasten en (volauto matische) wasmachines met daarnaast enkele modellen van de Erres. Deze Brandt-produkten zijn van Duits-Franse oorsprong, bijzon der fraai en solide afgewerkt en als het ware onmisbaar in de hedendaagse keuken. Zeer aantrekkelijk is daarbij de wijze waarop men zich een der gelijk apparaat kan aanschaffen. Even belangrijk was ook het gasfornuis van het reeds veio jaren bekende merk „Godin", eveneens van de modernste vin dingen voorzien. Het was voor velen een zeer interessante tentoonstelling die de heer De Buck zich voorstelt ook op andere plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen te houden. Openluclittentoonstelling „Scania Vabis". Vandaag is het de laatste dag( dat de heer S. Dieleman, Markt 23, Terneuzen, de openluchtten toonstelling houdt van de Soania Vabis vrachtwagens, waarvoor hij vertegenwoordiger voor Zeeuws- Vlaanderen is. Gedurende de tentoonstelling bestond er van de zijde der be langstellenden een grote interes se voor deze wagen waarvan er, in verschillende afmetingen, -ceds meer dan 4000 in Nederland lopen, en waarover de bezitters vol lof zijn. In het algemeen moet een auto na een aantal tienduizen den kilometers worden afge schreven, de Scania Vabis even wel blijkt volgens de ervaringen voor méér dan een miljoen kilo meters goed te zijn. De heer Dieleman toont dus met gepaste trots de verschillen de modellen aan zijn bezoekers, waaronder er zelfs zijn die vrach ten van 40 ton (2 grote spoor wagens) kunnen vervoeren. In deze tijd, nu het vervoer over de weg in ao'n belangrijke mate toeneemt, van enorme betekenis. verkeer aan de Ie eigenlijke aan leiding tot verhalen over vroeger, als wij bij de heer en mevr. C. G. HeijnsdijkJonkman op bezoek zijn in verband met de viering van hun zestigjarig huwelijks feest op dinsdag 26 juni a.s. De heer Heijnsdijk (83) had juist verteld, dat hij een rasechte Axelaar is, geboren en getogen op de Nieuwendijk, en dat hij rend een halve eeuw gewoond heeff in café „Benelux" dat vroeger, vele jaren lang toen er van een samenwerking tussen de drie landen nog geen sprake was, café „De Weegbrug" heette. Dat was in ieder geval een heel dui delijke naam. Ieder kon dus ver moeden (en dat vermoeden was dan ook juist) dat er vlak bij een weegbrug stond. Het gehele jaar door, maar vooral in het najaar en in de winter, tijdens de bietencampagne was het daar enorm druk en begrijpelijk is dat de boereknechten die met ladin gen bieten voor de suikerfabrie ken in Sas van Gent langs kwa men even binnenstapten voor een hartversterker of tegen de kou. De baas kwam dan aan het eind van de week wel even afrekenen. Op die manier hadden de heer en m;vr. Heijnsdijk natuurlijk heel veel kennissen. Bovendien was de diamanten bruidegom van dinsdag een beleend handelaar in vlas en aardappelen, nadat hij in zijn jonge tijd gewerkt had aan de Sassing. Hij begrijpt de verbazing van de mens van vandaag als hij ver telt dat toen met manden grind gelopen moest worden van de Sassing naar Axel. Ook hij kan moeilijk begrijpen waarom men tegenwoordig nog over „de goe de oude tijd" spreekt. De handel beviel hem veel beter. Hij was wel veel van huis. Reizen naar Groningen en Fries land, naar België en Noord- Frankrijk, marktbezoeken te St. Niklaas, Brussel en Gent waren de gewone gang van zaken. Hij heeft dat vele jaren ge daan en daarbij nog tijd gevon den om zich met de duiven bezig tc houden. Eep paar jaar geleden werd voor hem een jubileum- vlucht georganiseerd omdat hij zestig jaar geleden mede-oprich ter was van de Axelse „Reisduif". Hij heeft zijn duiven nu nog maar hoofdzakelijk om een be zigheid te hebben. Mevr. HeijnsdijkJonkman (82) is op „Noten" geboren, waar haar vader visser was. Zij woont al tachtig jaar in Axel dus voelt zij zich ook helemaal met de ge meente verbonden. Evenals haar echtgenoot is zij nog goed ge zond en het feit dat zij heel hard heeft moeten werken, dat zij vele zorgen om man en vier kinderen, waarvan er twee zeer jong stier ven, heeft gehad, heeft haar wei nig aan kracht doen inboeten, al doet zij het natuurlijk ook heel kalm aan. De dokter komt er be slist niet vaak. Ook zij kan met veel smaak over vroeger vertel len en het is duidelijk dat zij en haar man altijd genoeg gevoel voor humor hebben gehad om alle moeilijkheden te overwin nen. Zo zullen deze beide krasse oude mensen vast en zeker a.s. dinsdag met opgewektheid hun diamanten bruiloft vieren te mid den van hun kinderen, drie klein en twee achterkleinkinderen en dan zullen de buren en de vele vrienden zeker niet nalaten om tussen 56 uur, als in „Benelux", "naast de deur, de receptie wordt gehouden, hen hun gelukwensen aan te bieden, waaraan de redac tie van „De Vrije Zeeuw" ook graag de hare toevoegt. was het een bejaarde die met ge- improviseerde twist-stijl zijn me dereizigers tot dansen aanzette. Geen Sluiskilse dagtrip of het wordt op even traditionele wijze als steeds besloten met een jaar rede uitgesproken door de voor zitter, de heer Colsen. Het bleek echter „tot verwondering van velen" een rede die door spreker zelf als absoluut „de laatste" werd betiteld. De hoogbejaarde promotor nam n.l. donderdagavond als voorzit ter afscheid van alles wat hem in zoveel jaren lief was gewor den. De anders zo met luim door spekte „jaarrede", welke ditmaal ondanks grote dankbaarheid aan! velen, een niet te miskennen on dertoon van droefheid tot uiting bracht. Samen met zijn trouwe secretaris- penningmeester, de heer P. J- van Doeselaar, gaat hij de bestuurstafel verlaten en kondigde als zijn opvolger aan dokter Th. Wechgelaar. In de ver vanging van zijn rechterhand was men tot zijn spijt nog niet geslaagd. De scheidende voorzitter die van hem zelf getuigde dat hem nimmer de kritiek gespaard is gebleven, maakte eveneens ge wag van het feit dat hem dit jaar iets was tegengevallen en wel de financiële steun die de bevolking als zodanig had ge schonken. De scheidende voor zitter wekte de jongeren op tot aktiviteiten en meer gemeen schapszin. De heer Colsen, voor het laatst sprekend in het openbaar, moest nog iets van het hart en dit was wel de visie, welke spreker had op de toekomstige ontwikkeling van zijn dorp, waarin het ver dwijnen van zijn „geliefde" mi nister Lèly-brug een niet weg te cijferen belemmerende factor zal gaan vormen. Blijf trouw aan Sluiskil. Ter compensatie aan een rijk historisch verleden hoopte spre ker dat in een arduinsteen de na men van een drietal verdienste lijke burgers gebeiteld zullen worden en tesamen mpt het naambord „Minister en een bokpaal-opschrift „Door eigen kracht tot stadn gebracht" op een gepaste plaats /hffc nieu we dorpscentrum zal sieren. Voor en toepasselijk spreuk hoopte spreker zijn dichterlijke inspiraties te zijner tijd nog eens eens op te roepen. Met de hartekreet „Blijf trouw aan Sluiskil" nam de heer Col sen afscheid. De heren Colsen en Van Doe selaar werd dank gebracht. Zijn opvolger als voorzitter van de jaarlijks te ondernemen bejaardenreis dokter Wechgelaar Door WILLY CORSARI 36) Nadruk verboden. Puck lacht. „Dat wil ik wel geloven, die was allang opge houden. Sindsdien hebben we nieuwsberichten gehad en een leerzame lezing." Hij kust haar. „Arme schat, je hebt (och maar een saaie man aan me „Alleen als er moorden wor den gepleegd", zegt zij. „Waar was die lezing over?" „O, oud Egy te. Koningsgra ven. mummies, reïncarnatiege loof, geheimzinnige sterfgeval len bij de opgravingenZe verstomt. Lund heeft een kreet uitgestoten. „Puck," zegt hij dan, „jij bent inspirerender dan welke hotjazz ook!" „Hoezo?" vraagt zij verbaasd. „Die geheimzinnige sterfgeval len? O!" Een straal van begrij pen licht in haar ogen. „Ja, het was vergif, dat de oude Egypti sche priesters gebruikten om de graven teger rovers te bescher men en.i „Neen, ik bedoelde de reïncar natie." „DePucks mondje blijft open staan. Lund peinst. „Puck," zegt hij dan, „die ge heimzinnige bezoeker heeft zich nog niet aangemeld. Daaruit kan men concluderen dat er iets niet in orde is met hem. Maar mis schien is het ook anders. Mis schien is hij niet teruggekomen omdat hij er al die tijd wast „Zonder dat jullie er iets van gemerkt hebt?", vraagt Puck. Hij knikt. „Ja," zegt hij pein zend, „zonder dat we het ge merkt hebben." Puck begint op te ruimen. Tegen dat ze ermee klaar is ligt Lund al in bed en als zij zover is, dat ze om bijzonderheden wil bedelen, slaapt hij vast. Zijnde een liefhebbende echtgenote laat ze hem slapen en droomt dat hij wordt gereïncarneerd in een mummie, die haar nazit met vergif. XII. Reïncarnatie van een scheve man. „Ga je gang, zoek het uit," zegt Dirkhof, als hij zijn inspec teur heeft aangehoord. „Denk ook om die andere kwestie. II: ga naar dc begrafenis van die arme vrouw." De kleine Allan is alleen op Berkenhof. Lund rekende daar wel half en half op. Allen zijn naar de begrafenis. De jongen tekent. Zijn vertrouwen in Lund is toegenomen, toen hij merkte dat de inspecteur aan niemand liet blijken, van wie hij zekere in lichtingen had gekregen. „Allan," zegt Lund, wegzak kende in een gemakkelijke stoel, „scherp nog eens die opmerke lijke hersentjes van je. Je weet wel, die bewuste morgen toen jij ook hebt meegetennist. Heb ben ze toen voortdurend gespeeld tot een uur of twaalf?" „Niet de hele tijd... we heb ben ook limonade gedronken en zitten praten en ik heb gespeeld met juffrouw Joan, toen is meneer Silengo sigaretten gaan halen en juffrouw Joan is ook nog weggeweest „Dus als ze niet speelden zaten ze niet stééds bij elkaar?" Allan schudt ontkennend. Lund komt overeind. „Ik ga 'es naar de tennisbanen," zegt hij. Hij wandelt er wat rond, staat een tijdlang op het smalle pad loopt dan naar het huis, gaat de trap op naar boven, staat op het balkon aan de achterzijde en verlaat dan het huis. Hij zit een kwartier later in een trein en komt niet voor de volgende morgen terug. Des middags verschijnt hij op Ber kenhof, met een koffertje bij zich. Hij vraagt naar meneer Silengo. Joseph laat hem in de kamer, waar het portret van de eerste mevrouw Judge hangt. Silengo komt na een ogenblik. Hij ziet er vermoeid en nerveus uit. „Moet u mij spreken, inspec teur?" vraagt hij mat. „Gaat u zitten". „Waar is het kind eigenlijk?" vraagt Lund. „Welk kind?" Silengo kijkt hem verbaasd aan, volgt dan zijn blik en zegt: „O, dat is dood. Arme kleine. Het was een kindje uit haar eerste huwelijk, maar het was tenslotte alles wat hij nog van haar had. Hij moet het zich erg hebben aangetrok ken. Sigaret?" Ze steken beiden op. Dan zegt Silengo„Goddank dat de twee de begrafenis achter de rug is. Anja is nu vrijwel op. Geen wonder „Ik kom uw hulp inroepen," zegt Lund. „Mijn hulp?" „Ja, ik wou graag een proef nemen met Joseph. Ik wou zien, of icmnd, die Joseph goed kent, hem kan misleiden." Silengo trekt de wenkbrauwen op. „Dat is me duister. Leg eens nader uit!" „U herinnert zich dat verhaal over de scheve bezoeker. Nu wil ik een proef nemen. Iemand, die Joseph goed kent, moet zich wat bruin schminken, een regen jas aantrekken en een hoed op zetten en eon scheve schouder aanmeten... Silengo valt hem in de rede. „Bedoelt u, dat u niet gelooft aan de scheve man?" „Ik twijfel aan hem," mom pelt Lund. (Wordt vervolgd.) zag de benoeming als een zware taak. Spreker noemde een man als Colsen. die de volksgeest zo in beweging kon brengen, onver vangbaar, iets wat hem zelf niet beschoren zal zijn. Hij hoopte echter dat de oud-voorzitter te bewegen zou zijn, ook in de toe komst bij aankomst van de jaar lijkse dagtrip het welkomst woord te willen uitspreken. Ook de scheidende secr.-pen ningmeester, de heer P. J. van Doeselaar, werd in het hulde betoon door dokter Wechgelaar betrokken. Namens het gemeentebestuur betuigde ook burgemeester mr. Rijpstra dank aan de scheidende bestuursleden. Het vele werk door u beiden verricht verdient, aldus de bur gemeester, ons aller respect en de gemeenschap van Sluiskil zal u beiden er dankbaar voor blijven. Releverend tot hetgeen de heer Colsen had gesproken in zijn opwekkend woord tot de jeugd en het verdwijnen van de brug, riep spreker in gevoelvolle bewoordingen de heer Colsen op om samen met de jongeren een brug te willen slaan tussen het oude en het nieuwe Sluiskil, het geen hem ook bij het bereiken van de levensavond vergund mag zijn. Uit handen van de burgemees ter en na voorlezing van de oor konden ontvingen de heren Colsen en Van Doeselaar onder overweldigend applaus het ere- certificaat, waarbij de heer Colsen tevens tot ere-voorzitter werd benoemd. Mevrouw Colsen en door af wezigheid van mevrouw Van Doeselaar. door haar dochter, ontvingen beiden uit handen van de kinderen Marie Therése Cousin en Egon Baart een bloementuil eveneens als dank en sympathie voor het werk door haar echtgenoot, resp. vader, verricht. Op ouderwetse wijze werd dooi de oudjes nog een cafébezoekje afgelegd ten besluit van een in alle opzichten geslaagd uitstapje. Begrafenis H. van Iwaarden Sr. Onder buitengewoon grote belangstelling vond op de Alge mene Begraafplaats te Sluis de teraardebestelling plaats van wijlen H. van Iwaarden Sr. uit Aardenburg, in leven rustend landbouwer aldaar. De heer Van Iwaarden be kleedde in vele organisaties en instellingen belangrijke functies en vond, om zijn grote activitei ten, achting van zeer velen in de gehele provincie en daarbuiten. Zijn aandacht ging hierbij uiteraard vooral uit naar de agra rische sector. Een schat van bloemen bedek te de baar. Aan de groeve werd plechtigheid geleid door ds. L. S. Blom, Hervormd predikant te Aardenburg. Een van de zoons, de heer J. van Iwaarden, bracht namens de familie dank voor de grote be langstelling. Aan de begrafenis was een rouwdienst voorafgegaan in de Sint Baafs te Aardenburg, die geleid werd door ds. Blom. Verschillende sprekers wezen hier op de grot stuwkracht die Van Iwaarden in zijn leven wist te ontwikkelen en op de werke lijk grootse wijze waarop hij de landbouwbelangen wist te be hartigen. Ds. L. S. Blom las psalm 90 en hield Schriftlezing uit He- breën 11, de verzen 13 tot en met 16. Achtereenvolgens werd ge sproken door de heer E. Dekker, vice-voorzitter van de Coöpera tieve Aankoopvereniging „Land bouwbelang in West Zeeuwsch- Vlaanderen" waarvan de heer Van Iwaarden voorzitter was, de heer G. F. Bom, voorzitter van het Centraal Bureou E. N. C. K. te Vlaardingen, de heer J. Houter man uit Rotterdam, voorzitter Raad van Toezicht Coöperatie Rotterdam en de heer M. de Boer uit Breskens, direkteur van de Coöp.. Aankoopvereniging. DANSJE VAN Dr. MANSHOLT OP BONDSDAG N. C. B. T. B. IN MIDDELBURG Dr. S. L. Mansholt, vice-voorzif- t?r van de Europese Commissie heeft donderdag in Middelburg het woord gevoerd op de bonds dag van de Nederlandse Christe lijke Boeren- en Tuindersbond. Foto: Dr. Mansholt vond even wel ook tijd voor het dansen van de Drikus-nian met de leden van de Markelose boerendansers, die het feest opluisterden. Concert van „De Volharding" Bij gunstig weer zal hedenavond om half acht de muziekvereni ging „De Volharding" onder lei ding van haar direkteur, de heer J. Meijers, een concert geven op de kiosk met het onderstaand programma: 1. Under the double Eagle", mars, Wagner Mol 2. „I. Promessi Spoor", ouverture, Ponchielle Zurmühle 3. „Airs de Fète", suite, P. van Mover 4. „Semper Dixiland" mars, Sousa Walters 5. „Le Pays du Sourire", fantasie, Léhar Andrien 6. „When the Saints go marching in." mars, H, Walters 7. „Leichte Cavalerie", F. von Suppé- Meyns 8. „Impérial Echoes" mars, A. Safronte iiiiinniiimiiinnimmiinuiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiuiiiiHin Alle soorten ALBUMS VAN DE SANDE Noordstraat 55. Terneuzen aaillll|lill»lill!!!illll!lll!l!lllllll!ligi lllimillllllllilBIIIIBKU JONGEN BIJ ONGELUK OMGEKOMEN Omstreeks kwart over twaalf gisterenmiddag is op de Bedu-, merweg in Groningen de 14- jarige Peter Loman uit de' Couperusstraat in Groningen' met zijn fiets onder een aan-' hangwagen gekomen. Daarbij werd de jongen vrijwel op slag gedood. De jongen fietste in de rich ting van de Nieuwe Ebbinge- straat toen hij werd ingehaald door een vrachtwagen met aan hanger. Waarschijnlijk heeft hij de aanhangwagen niet opgemerkt en wilde direct na het passeren van de wagen linksaf slaan. Daar bij werd hij door de aanhangwa gen gegrepen. Zijn stoffelijk overschot is door de G. G. D. naar het academisch ziekenhuis overgebracht. TURFSTROOISELFABRIEK IN BRAND Een felle brand heeft aan de turfstrooiselfabriek te Weide-, veen (gem. Schoonebeek) grote' schade toegebracht. Het fa- brieksgedeelte is vrijwel geheel uitgebrand. De voorraad en enkele machines gingen ver loren. Het bedrijf is eigendom van de Verenigde Turfstrooisel- industrie N. V. Gebouwen en inventaris waren tegen brand schade verzekerd. Omstreeks half zes gisteren morgen werd het vuur door een der omwonenden ontdekt. Deze alarmeerde direct de vrijwillige brandweer van Schoonebeek. Hoewel ze snel ten tonele ver scheen kon ze tegen het vuur, dat in het zeer brandbare mate-' riaal voortvrat, weinig uitrichten. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. MAN DIE GLUURDERS WATER INREED GEARRESTEERD In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de Amsterdamse politie in zijn woning wegens poging tot doodslag aangehou den de 22-jarige monteur K. J. R. Deze R. had donderdagavond bij het haventje aan de oost oever van de Sloterplas met zijn verloofde in zijn auto wat zitten vrijen. Toen hij aan de oever kant twee jongemannen op de kademuur zag zitten hen met een kijker te bespieden werd hij boos, reed met zijn auto om de plas heen en duwde met de bumper de nog op het muurtje maar nu met de rug naar hem toe zittende mannen het water in. De drenkelingen, de 34-jarige G. van Aarle en de 26- jarige C. Tinga liepen geen letsel op en slaagden erin op eigen gelegen heid op het droge te komen. Zij zijn onmiddellijk bij de politie aangifte gaan doen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 3