PRC Industrialisatie - het toverwoord van de huidige tijd Gemeenteraad van Hoek Eric de Noorman Het Wolvenjong AGENDA KERKDIENSTEN WIELRENNEN DE VRIJE ZEEUW Zondagdiensten 5 jaar Shell Junior Club! Voor de zondag Pagina 2 Zaterdag 23 juni 196i^ (i) VERLEDEN - HEDEN - TOEKOMST Wij hebben in de loop van het vorige jaar uitvoerig aandacht geschonken aan een prachtig gedocumenteerd rapport van de Ver eniging voor Nederlands Fabrikaat, hetwelk onder de titel „Tien jaar industrialisatie" een beeld gaf van de betekenis «Ier industrie in het licht van het verleden, liet heden en de toekomst. Nu met name voor de Kanaalzone van Zeeuws-Vlaan- deren de industrievestiging actueler is dan ooit, ja, wel haast een levenskwestie is geworden, kan het zijn nut hebben, zoals wij trouwens hadden toegezegd, in enkele artikelen op dit belangrijke onderwerp terug te komen. Het is daarvoor nodig dat wij. beginnen met een niet al te diepe duik in de geschiedenis. De industrie ontdekt In de eerste wereldoorlog had ons land zijn neutraliteit kunnen bewaren. Dit kon natuurlijk niet voorkomen, dat onze economische structuur op een zware proef werd gesteld. De vanouds gerenommeerde pijlers: handel, scheepvaart en landbouw, waarop onze wel vaart rustte, leken hecht en on aantastbaar, maar bleken uiterst labiel, toen de oorlog losbarstte en de zeeën in grimmige mon sters veranderden. Twee der voornaamste pijlers, de handel en de scheepvaart, waren ondermijnd en angstwek kend kwetsbaar toonde zich op eens onze vaderlandse economie. Eerst toen is men zich gaan re aliseren, dat Nederland ook nog een industrie bezat en dat deze tak van bedrijvigheid een eigen plaats in de nationale economie vroeg. In een abnormale tijd, tussen 1914 en 1918, bleek het mogelijk op korte termijn een Jaarbeurs instituut in het leven te roepen om aan het bestaan ener natio nale industrie algemene bekend heid te geven. De Maatschappij van Handel en Nijverheid gaf een lijvig rapport uit, waarin onder de titel „De ex pansie der Nederlandse nijver heid ter Jaarbeurs 1917" o.m. te lezen staat: „Een eerste eis tot verdere ont wikkeling der nieuwe en be staande industrieën is het hoog houden der belangstelling in de Nederlandse industrie". „Laten de afnemers om een iets hogere prijs de band met de binnenlandse fabrikanten niet verbreken, doch uit een gevoel v.-.n nationaliteit en saamhorig heid aan het binnenlandse fabri kaat de voorkeur geven". Hier waren fabrikanten aan liet woord, die het geloof in zichzelf blijkbaar verloren hadden en die niets beter wisten dan een be roep te doen op de nationale ge voelens van grossiers en detail listen. Hun vage stellingen sne den geen kant. want ook toen ging het immers reeds om de er kenning dat het bezit van een gezonde industrie een levens noodzaak inhield. De tweede wereldoorlog Een tweede wereldoorlog was nodig o-i ons volk het besef bij te brengen, dat de industrie tot de allerbelangrijkste pijlers van onze welvaart behoorde. Het woord „industrialisatie" werd gemeengoed. Industriali satie-rapporten, voor iedere streek van het land anders van opzet, verrezen als paddestoelen uit de grond. Het kreeg de schijn alsof men plotsklaps tot originele ideeën was gekomen Hoe weinig bleek ons volk af te weten van het bestaan ener industrie en hoe jammerlijk was men in de voorlichting op dat punt tekortgeschoten! Gelukkig is er sindsdien iets veranderd. Een iegelijk is er thans wel van overtuigd, dat de industrie een onmisbare factor in ons volksleven is geworden. Zij heeft die plaats niet bereikt door eigen kunde en kracht, maar veeleer door de nood der tijden, die ruimte en arbeid vroeg voor de snel groeiende bevol king. Versnelling Na 1945 ontrolt zich een film van activiteit, durf en fantasie. Vernieuwing, modernisering en uitbreiding zijn de wachtwoor den die ons door de oorlog ge schonden industriële apparaat tot ontplooiing brengen. Het is als een spannende reman, waar van de afloop ons nog in het on zekere laat Slechts tegen de achtergrond der nuchtere bevolkingscijfers verliest die roman zijn spanning. In 1899 telde ons lage-landje-bij- de-zee 5 miljoen inwoners. In 1945 waren het er 9 miljoen en op het huidige ogenblik ziet ons vaderland zich geconfronteerd met een inwonertal van 12 mil joen. In dit cijfermateriaal ligt im mers de noodzaak der industriële expansie opgesloten. Straks, wan neer deze cijfers onderdelen zijn geworden van een reeks punten van gelijke waarden, komen wij tot verdere conclusies. c nf isn Nederland is n.l. een land, arm an grondstoffen. Het moet na genoeg al zijn grondstoffen in voeren en deze invoer moet be taald worden met de opbrengst van de export. Werkgelegenheid De werkgelegenheid valt in dit verband niet als een probleem van de moderne tijd te beschou wen. Reeds in 1844 klaagde de gouverneur van de provincie Groningen in een rapport aan Koning Willem II over de on evenredigheid tussen de toe nemende bevolking en de be staansmiddelen. Honderd jaar later dreigden dezelfde gevaren en ze blijven actueel. Meer dan ooit is er daarom aanleiding het accent op de werkverruimende industrialisatie te leggen als noodzaak van een grotere produktie die een hogere uitvoer mogelijk moet maken. Vóór de oorlog kocht ons land reeds meer in het buitenland dan het verkocht. Dit nadelige verschil werd aangezuiverd uit een andere pot. Die pot was er en hij was altijd goed gevuld. Daar kwam de rente in terecht van buitenlandse beleggingen; daar vloeiden de gelden in van aan het buitenland verleende diensten door scheepvaart, inter nationale handel en transito handel. Die pot wena de oorlog leeg, zodat naar andere bronnen moest worden omgezien om te betalen wat men kocht. In 1948, het jaar waarin het schadeherstel der Nederlandse industrie werd voltooid, liet onze betalingsba! .ns ondanks het plan-Marshall een tekort zien van een miljard gulden. De rege ring gaf te kennen dat om dit tekort weg te werken en verder om de groeiende bevolking te onderhoudt de uitbreiding van de nettoproduktie van goederen en diensten in de periode 1952- 1953 met drie miljard zou moeten toenemer Daarvoor zou niet minder dan anderhalf miljard uit de industriële^ netto-produktie dienen te komen. Meer dan ooit was het zaak eendrachtig een weg te zoeken, die de komende generaties een levenswaardig bestaan moest verschaffen. Het Marshall-plan Men was na 1940-1945 niet alleen in Nederland straatarm. De oor logsellende had op economisch gebied overal een chaos bewerk stelligd, die het ergste deed vrezen. Hierover sprak op 5 juni 1947 de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, voor de universiteit van Harvard. Hij gaf daar de stoot tot een veelomvattend pro gram voor economische hulp verlening. dat zijn weerga in de wereld niet kende. Ook ons land genoot onschat bare steun. De totale bijstand bedroeg voor Nederland bijna vier mil jard gulden, hetgeen neerkwam op een kleine vierhonderd gul den per hoofd. Het plan-Marshall was een magistraal plan gebleken. Het bracht de geslagen wereld weer op gang. Ook Nederland kon verder werken. Het kon zijn met eigen m'herstelde indus trie gaan uitbreiden om aan de staag toenemende vraag naar werkgelegenheid te kunnen vol doen. (Wordt vervolgd.) HEDEN TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Twee beste vijanden". Concertgebouw, 8 uur: „De dief van Bagdad". Terrein Zuidersportpark, 3.30 uur: Tern. Boys 3Sluis kil 3; 4.15 uur: Tern. Boys 2 Sluiskil Comb.; 6.45 u.: Tern. Boys 1Hontenisse 1. AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur. „Die Fledermaus". Terrein Buitenweg, 4 uur: A'ZW 1Rillandia 1. SPUI: Terrein v.v. „Spui", 4.15 uur: Spui 1Hoek 1. MORGEN TERNEUZENLuxor-Theater, 2 uur: „De dief van Bagdad"; 4.30 en 8 uur: „Twee beste vijanden". Concertgebouw, 8 uur: „De dief van Bagdad". AXEL: Het Centrum, 3.45 u.: „Die Fledermaus'; 8 uur: „De sheriff van Wichita". Indië ging verloren Een andere belangrijke reden die het nodig maakte de indus trie in het centrale Dunt onzer economic te plaatsen, is gelegen in de veranderingen, welke na de oorlog optraden in onze ver houding met de overzeese ge biedsdelen. Op 27 december 1949 droeg Nederland de souvereiniteit over het voormalige Nederlands-Indië aan de Indonesiërs over. Hoewel de overeenkomsten ter ronde tafelconferentie bepalingen be vatten aang-.ande een economi se! e band me+ de voormalige koloniën, bleek al spoedig dat een dergelijke samenwerking op sentimentsgronden tot onvrucht- baarheid was gedoemd. De ver- j houdingen worden steeds slech- i ter en resulteerden in een een- zijdige opzegging door Indonesië var de in 1"' ekte af- j spraken. In de laatste maanden van 1957 j viel het doek. De Nederlandse I werkers moesten Indonesië ver- laten. Hun levenswerk was ver- j nietigd. Duizenden en duizenden j kwamen naar het vaderland i terug De Indonesische affaire ver- eiste aanpassing, eiste verande- ring in de economische struc- tuur. i TERNEUZEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waarge nomen dor dokter P. J. Nijsten, Willem de Zwijgerl. 17, tel. 2324. Apotheek geopend: Klaassen, Noordstraat 54, tel. 2090. Zondagdienst Kruisverenigin gen Groene en Wit-Gele Kruis: zr. E. A. H. de Vries, Van Steen bergenlaan 65, tel. 336Ö.. AXEL. Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 8 uur wordt de prakttfk der artsen waargeno men dor dokter K. Boor. Noord- straajj 8, tel. 666. DIERENARTSEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagjiticht 12 uur wordt de praktijk der dierenartsen in Axel, Sas van Gent en Zaamslag waar genomen door dierenarts J. Jans sen, Stationsstraat 10 te Axel, tel.; 01155—488. Twintig kneedbommen ontploften gelijk te Bone Twintig kneedbommen die don derdagavond in drie uur tijds te Eone in Algerië zijn ontploft, hebben aanzienlijke schade aan gericht. Slechts één persoon werd gewond, een 17-jarige Europeaan. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN ZONDAG 24 JUNI. NED. HERV. KERK. Axel: 10 uur Ds. P. J. Pennings; 2.30 uur Vic. S. den Blaauwen. Hoek; II uur Ds. C van Evert van IJzendijke; 2.3Ó uur Ds. J. A. Poelman, van Terneuzen. Hontenisse: 9.30 u. Ds. E. Grams- bergen. Hulst: 10 uur Ds. R. G. J. Tim- mers Philippine: 2.30 uur Ds. P. J. Pennings, van Axel. Sas van Gent: 11 ur Ds. W. S. Evenhuis, van Biervliet. Sluiskil: 9 uur en 10.30 uur Vic. S. den Blaauwen, van Axel. Terneuzen: (Noordstraat) 10 uur Ds. J. A. Poelman; 3 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt; (Kerkhoflaan) 9.30 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt. Zaamslag: 10 uur Ds. Ph. M. Becht; 2.30 u. Ds. Ph. M. Becht (Bed. H. Doop). GEREFORMEERDE KERK. Axel: 10 uur en 3 uur Ds. Van Leeuwen. Sas van Gent (zaaltje van de Ned. Herv. Kerk)7 uur Ds. W. C. van Hattem. Terneuzen: 9.30 en 4.30 uur Ds. W. C. van Hattem (Viering H. A. en Dankzegging). Zaamslag: 10 en 3 uur Ds. D. Mid delkoop, van Workem. GEREF. KERK Vrijgemaakt Hoek: 10 uur en 2.30 uur lees- dienst. Terneuzen: 9 uur Ds. C. v. d. Jagt, van Zoute-Spui; 4.30 uur Ds. H. Smit. GEREF GEMEENTE (Syn.) Axel: 7 uur n.m. Ds. G. Zwerus, van Nunspeet. Terneuzen: (Frans Halslaan) 10 uur Ds. G. Zwerus, van Nun speet (Bed. H. Avondmaal)3 u. Ds. G. Zwerus, van Nunspeet. CHR. GEREF. KERK. Zamslag: 9.30 en 2.30 uur Ds. J. C. van Ravenswaay, van Scheve- ningen. GEREF. GEMEENTE. Hoek: 9.30 uur en 2 uur leesdienst. Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE (Syn.) Terneuzen: 10 uur en 3 uur lees- denst. OUD-GEREF. GEMEENTE. Terneuzen9.30 uur, 2 uur en 6 uur Ds. A. de Reuver. LEGER DES HEILS. Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst: 7.30 uur Verlossings samenkomst. Leidster: kapiteine H. Bierman. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Axel: 7.00 uur en 8.30 uur Gele zen H. Mis; 10.00 uur Gezongen H. Mis; 14.00 Lof en 19.00 uur Gelezen H. Mis. Clinge: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur: H. H Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur: H.H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur: H. H Missen. Sas van Gent: 7 uur. 8.30 uur en 10.15 uur H. H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur, 8.30 uur. 10.30 uur en 5 uur H.H. Missen. Terneuzen: 7 uur, 8.30 uur en 10.15 uur: H.H. Missen; 17.00 uur Avondmis. WEST ZEEUWS-VLAANDER EN NED. HERV. KERK. ZONDAG 24 JUNI. Aardenburg 10.30 uur Ds. L. S. Blom. Biervliet: 9.30 uur Ds. W. S. Evenhuis. Breskens: 9.30 uur Ds. L. Spaans. Cadzand: 9.30 uur Ds. W. C. Luu- ring (Bed. H. Avondmaal). Groede: 9.30 uur Ds. H. W. Door- nink. Hoofdplaat: 10 uur Eerw. heer H. J. Begeer. Nieuwvliet: 9.30 uur Ds. J. H. J. Hoffman, van Kruiningen. Oostburg: Ds. W. S. H. van Dalen (Viering en bediening H. Doop). Retranchement: 10.30 uur Eerw. heer G. M. C. de Vries. Schoondijke: 9.30 uur Ds. P. A. L. Brinkman, Sluis: 9.30 uur Eerw. heer A. J. Verduyn, van Breskens. St. Anna ter Muiden: 11 uur Eerw. heer A. J. Verduyn, van Bres kens. St. Kruis: 9 uur Ds. L. S. Blom. Waterlandkerkje: 10 uur Ds. W. B. Bergsma. IJzendijke: 9.30 uur Ds. C. van Evert. Zuidzande: 9.30 uur Eerw. heer G. M. C. de Vries, van Retranche ment. Baud arhtf-r plannen, afvoerleiding De raad van Hoek hechtte don derdagavond zijn goedkeuring aan de plannen tot aanleg en exploi tatie van een afvoerleiding voor afvalwater in de Kanaalzone. Het probleem, dat een oplossing vindt door deze gemeenschappelijke aan pak bestaat reeds jaren lang. 15 jaar geleden is men er zich ern stig mee bezig gaan houden. De Voorzitter vond het een his torische zaak voor de streek, dat de gemeenten Sas van Gent, West- dorpe. Axel, Hoek en Terneuzen elkaar in deze zaak hebben kun nen vinden en tot samenwerking hebben kunnen komen, die van vérstrekkende betekenis zal blij ken te zijn. De heer C. Roelans, directeur van de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht en Ge meentewerken voor Oost Zeeuws- Vlaanderen, had tijdens een beslo ten bespreking de raad een uitvoe rige toelichting op het plan gege ven. Tijdens de openbare vergade ring ging de heer Roelands, naar aanleiding van vragen van de raadsleden nog op enkele détails dieper in. Zo bleek het totale werk zo'n slordige 10 miljoen gulden te kos ten. Hel werk zal in 4 a 5 jaar gereed dienen te zijn. De kosten van het werk zullen bestreden worden uit een zeer belangrijke bijdrage van het Rijk en een aan deel van de vijf samenwerkende gemeenten, welke verdeling geba seerd is op een bepaalde verdeel sleutel. Voor Hoek komt het neer op een jaarlijkse bijdrage van 3,60 per inwoner. De totstandkoming van de af voerleiding zal voor Hoek bijzon deze voordelen opleveren en de bewoonbaarheid van het dorp aan merkelijk verhogen. Thans ge schiedt de lozing van het afval water en faecaliën van het dorp en de buitenwijken op een vrij pri mitieve wijze op open sloten en kreken, wat de vervuiling van het binnenwater tot gevolg heeft en de volksgezondheid benadeelt. Het was dan ook om deze re den, dat de heer Van der Peijl er met klem op aan drong, dat, zodra het tracé van de leiding definitief vastgesteld is, de aansluiting van het dorp naar de afvalwaterlei ding dadelijk tot stand te brengen, om op de meest korte termijn een einde aan de ongewenste toestand te kunnen maken. De Voorzitter zegde toe hier naar te zullen streven. De heer Leunis zag ook graag voor 't buurtschap Boerengat een snelle oplossing. Hii zei te menen, dat er voor de industrievestiging in de Nieuw-Neuzenpolder een aparte afvalwaterleiding zou ko men en vroeg zich af, of het Boe rengat hierop niet vlugger aan sluiting zou kunnen verkrijgen. De heer Roelans zei, dat dit in derdaad juist was van deze indus trieleiding, maar dat dit een par ticuliere leiding zou zijn. Het zou best mogelijk zijn, dat de gemeen te toestemming kan verwerven 't Boerengat via deze particuliere leiding te lozen, maar dan ismen in een positie van afhankelijk heid. Als men deze w(1k aansluit on de afvalwaterleiding van de Kanaalzone, dan sluit men im mers aan op de eigen leiding, al thans op de leiding, waarvan men mede-eigenaar is, wat toch zeker meer voordelen heeft. Bovendien is de aftakking van het Boeren gat in de totale kosten van het proiect ingecalculeerd, zodat aan sluiting op de particuliere indus trieleiding zeker geen financiële voordelen zou opleveren. De heer Vergouwe herinnerde aan de kortgeleden gewijzigde rioolbelastingverordening. waarbij de tarieven aanmerkelijk ver hoogd werden. Hij wilde weten of de kosten, welke aan de afvalwa terleiding vastzitten, uit de riool belasting konden worden goedge maakt De Voorzitter zei. dat dit niet het geval was en bovendien ook niet de bedoeling geweest is. De rioolbelasting is immers bedoeld voor onderhoud en beheer van het gemeenteriool. Z.h.st. verklaarde de raad zich akkoord met de Dlannen voor aan leg en exploitatie van de afvoer leiding en keurde deze plannen goed. De Voorzitter zei de het prachtig te vinden, dat het besluit genomen is met algemene stemmen en hoopte, dat het besluit een zegen zal zijn voor de gemeente en haat- inwoners. Vorige vergadering staakten de stemmen... De vorige vergadering staakten de stemmen op het voorstel van B. en W. de weg van de Wulpen- bek naar de Noordhoek te verbete ren. wat voor de gemeente een bedrag van ƒ12.000 zou kosten. Genoemde weg heeft in verband met de haven en kanaalwerken ge diend voor omleiding van het ver keer. Deze binnenweg, die op een zodanig intensief gebruik en het zware goederenvervoer stellig niet berekend was is dan ook prompt stuk gereden. Verbetering was dringend geboden. Het werd in genoemde raadsver gadering als onjuist aangevoeld, dat de gemeente, die onderhouds plichtige van deze voor agrarisch verkeer bestemde weg is, als ge volg van de wegomlegging van Rijkswaterstaat zo diep in de zak zou moeten tasten en maar even tjes ƒ12.000 op tafel zal moeten leggen. De Voorzitter zeide. dat thans een andere, veel billijkere oplos sing door Rijkswaterstaat is voor gesteld, waarmee B. en W. zich zeer wel kunnen verenigen. Rijks waterstaat wil n.i. de weg afploe- gen, uitkisten, een zware funde ring leggen en nadien voorzien van een slijtlaag. Het aandeel van de gemeente zou dan bedragen f 5000. Men kan er van uit gaan, dat men dan er jaren vanaf is. Het nieuwe voorstel met een bijdrage door de gemeente van f5000 werd met 6 stemmen vóór én 1 stem tegen, de heer J. Ver gouwe, aangenomen. Uitgiftegronden Besloten werd aan de heer R. Staffelaar te 's-Gravenhage een perceel grond, gelegen in het uit breidingsplan Oud Westenrijkpol- der te verkopen ter grootte van 850 m- en aan de heer E. Vennik te Utrecht een perceel grond, eveneens gelegen in genoemd uit breidingsplan, ter grootte van oOO m'-\ In dit verband wees wethouder Scheele op bepaalde aanvragen om optie op bouwgronden, welke niet kunnen worden gehonoreerd, omdat men van mening is specu latie met bouwgronden tegen te moeten gaan. Hij zeide zaterdag j.l. nog te zijn opgebeld door een aanvrager om optie, die informeer de hoe het er met zijn aanvrage voor stond. Spreker zou het op zün plaats vinden indien betrokke ne van de zijde der gemeente een mededeling ontving, dat geen op- tiegronden meer zullen worden uitgegeven. De Voorzitter zegde dit toe. In Uinrechte tegenstelling tot het feit, dat geen grond-meer in optie zal worden uitgegeven stelden a. en W. voor aan de heer F. K. Haak te Zaamslag een perceel grond in de Oud-Westenrnkpolder in optie te verlenen, althans zo zal de niet-ingewijde het bezien was het oordeel van de voorzitter. De heer Haak wil namelijk een perceel grond kopen. In verband met de verlangde oppervlakte is verkoop nog niet mogelijk. Om de heer -Haak in de gelegenheid te stellen zijnp lannen in te dienen, wordt hem thans door de gemeen te vastigheid gegeven, dat hu te zijner tijd de bedoelde grond ook van de gemeente in eigendom zal verwerven Zonder hoofdelijke stemming verleende de raad in dit bijzonder geval deze optie. Bouwvolume. Naar aanleiding van het. vorige agendapunt deelde de Voorzitter mee, dat de gemeente dit jaar de beschikking heeft gekregen over bouwvolume voor 21 woningwet woningen, namelijk voor 6 woning wetwoningen uit de algemene pro vinciale pot en thans voor 15 wo ningen uit een toewijzing van Rijkswaterstaat. Deze laatste toe wijzing heeft de gemeente verkre gen als compensatie voor de woon ruimte, welke, als gevolg van de haven- en kanaalverbredingswer- ken, reeds is of wordt afgebroken. B. en W. hebben namelijk bezwa ren kenbaar gemaakt tegen de voor Hoek vrii magere toewijzing uit de provinciale pot, hierbij wij zende op de woningen, welke ten offer moesten vallen aan de ka- naaiwerken. De Voorzitter zeide bijzonder verheugd te zijn met deze vervangende bouwvolume. De heer Van der Peijl zei be paalde algemene vcragen te heb ben over de woningwetwoningen in de gemeente. Allereerst wees hii op het huurkontrakt, dat naar zijn mening nogal vérgaande is. De Voorzitter zei, dat het huur kontrakt naar een bepaald model is, dat algemeen in den lande in gebruik is. De heer Van der Peijl wees ver der op het onderhoud aan de wo ningwetwoningen, hetgeen niet is zoals het behoort te zijn. Zo zitten ze niet, best in de verf. Ook het schilderwerk in het interieur laat veel te wensen over. De gemeente doet er vrijwel niets aan. De be woners, die gesteld zijn op gezel ligheid, doen reeds vele dingen zelf, zoals binnen-schilderwerk, be hangen enz. Hij zou het op zijn plaats vinden, indien de gemeen te aan deze mensen een bepaalde vergoeding gaven voor de door hen verrichte" onderhoudswerken. In andere gemeenten krijgen de bewoners om de vier jaar een be hangetje. De Voorzitter zeide dat de heer Van der Peijl hier een moeilijk probleem heeft aangesneden. Per woningwetwoning wordt per jaar een bedrag van 100 uitgetrok ken voor onderhoud, niet alleen voor schilderen of behangen, maar ook bestemd voor grotere onder houdswerken voor de toekomst. Met dit bedrag kan men geen bok- kesprongen doen. Hij was het met de heer Van der Peijl eens, dat er bepaalde onvolkomenheden aan en in de woningwetwoningen voorkomen, die het gevolg zijn dat men de curveprjjs bij de aan besteding niet mag overschrijden. Niettemin zeide de Voorzitter be reid te zijn na te willen gaan in 1. Op een winterse morgen ver laat een grote troep krijgers, rui ters en voetvolk de burcht van Gunlaug, de Elanddoder, op weg naar het zuiden. Aan het hoofd van de stoet rijdende kijkt Eric de Noorman nog eenmaal om; hjj kan l «.-reden zijn. De oude ziekelijke Gunlaug is van zijn veel te zware verantwoordelijkheden verlost. Hij heeft er mee ingestemd dat Leif Olavson, de handelaar uit Vosbu, zijn taken over gaat nemen als 'skonings Yarl. Tesamen met Leif en zijn troep hebben Eric en zijn krijgers zich nu op weg begeven naar Leifs be zitting aan de kust. In verband met de winter lijkt het Eric verstandiger over zee naar huis terug te keren. De stem ming onder de mannen is opge wekt. Het weer houdt zich goed en ze schieten dus vrii ^nei mi „Die Leif vertrouw ik niet he lemaal, Noorman", fluistert Svein op 'n dag. „Hij zit maar zuur voor zich uit te kijken en zegt er geen eentje." 't Is ook Eric al opgevallen en ongemTkt brengt hjj zijn paard naast dat van Leif Olavson. De grote trotse koopman knikt hem even toe, maar staart dan weer somber voor zich uit. „Komaan Leif", zegt Eric, „je poogt iets voor me te verbergen. Voor de dag ermee!" WAT NIET KAN. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou be zwijken. (Lucas 22:32.) Dat kan niet; Het geloof kan niet bezwijken. Ja, er kunnen vreeslijke dingen met het geloof gebeuren. Daar zorgt de Satan voor. Die zift ons als de tarwe. Die gooit ons op zijn verschrikkelijke zeef van verleiding en beproeving en ver wereldlijking hoog op. Zodat de vraag van Christus gewettigd is: „Waar is uw geloof?" Het schip kan helemaal onder de golven verdwijnen. Het „geloven" van het geloof kan helemaal weg zijn. Maar het geloof zelf Gods ge nadewerk in onze ziel is niet weg. Dat kan niet weg zijn. Dat kan niet dood zijn. Dat kan niet bezwijken. Geloofs-sehipbreuk is geen geloofsondergang. De zie len, die in hun geloof schipbreuk hebben geleden, zijn niet redde loos verloren. Het schip van het ware geloof kan vreeslijk schip breuk lijden. Maar één ding kan niet. Het kan niet zinken. Het kan niet (zoals dat heet) een „total loss" worden. Dat kan niet, omdat Christus voor ons bidt. Ons houvast aan God laat wel los, maar Gods hou vast aan ons laat nooit los. En „Gods houvast aan ons" is: Chris tus. Dat is Christus' bloed, dat voor ons is gestort. Dat bidden van Christus is niets anders dan pleiten op het offer van Zijn bloed. Ons geloofsschip is be taald met de kostbare prijs van dat bloed. En wat betaald is met Zijn bloed, laat Christus niet on dergaan. In dat bidden grijpt dat bloed ons weer vast. En de greep van dat bloed laat nooit los. „Wij zijn in Zijn handpalmen gegra veerd." „God laat niet varen het werk Zijner handen." (Uit „De Stem achter U.") hoeverre voor het zelf schilderen of behangen door de bewoners van. gemeentewege tegemoet gekomen kan worden. In de vacature van Keurings veearts werd door de raad met algemene stemmen benoemd de heer C. Cijsouw, dierenarts te Sas van Gent. De raad verleende zijn goedkeu ring aan het verzoek van het be stuur van het Juliana-Ziekenhuis te Terneuzen een perceel grond ter grootte van 864 m2 te verko pen ad ƒ20 per m2 aan de Fa. Gebrs. v. d. Poel te Terneuzen. Z.h.st. werd het algemeen amb tenarenreglement met betrekking tot de ziektekosten van het ge- meentepersoneel gewijzigd, zo ook de kinderbijslagverordening voor het gemeentepersoneel. Beide wij zigingen in verband met de door het Rijk ten aanzien van haar ambtenaren genomen bezoldigings maatregelen. Eveneens z.h.st. ging de raad akkoord met de nieuwe gemeen schappelijke regeling inzake de Sehoolartsendienst in hét' district Zeeuwsch-Vlaanderen. Meer vrije tijd voor de Hoekse winkeliers Ook de winkeliers van Hoek wil len mee-profiteren van de geest des tijds met betrekking tot de ar beidstijdverkorting. Met een door 24 winkeliers ondertekend verzoek werd de gemeenteraad benaderd de sluitingstijd op de werkdagen het gehele jaar door te willen be palen op 18 uur, terwijl tevens verzocht werd een sluitingsmid dag in te voeren op dinsdagen. De Kamer van Koophandel en Fa brieken te Terneuzen. heeft een advies in gunstige zin uitgebracht. De sluitingsmiddag op de dins dagen kan echter niet aanvangen om 12 uur, zoals de winkeliers vroegen maar om 13 uur, aldus de Kamer van Koophandel. Z.h.st. werd deze verordening in de zin van het door de K.v.K. uitgebrachte advies vastgesteld. De begroting 1961 werd gewij zigd. De gemeenterekening 1960 werd vastgesteld. De gewone dienst sloot met een batig saldo van 38.053,58. De Kapitaal Dienst sluit met een nadelig saldo van 87.710,79. De rekening van de gemeente lijke instelling van Maatschappe lijke Zorg te Hoek sloot aan in komsten en uitgaven over I960 op 14.635,79. De subsidie door de gemeente aan deze instelling over dat jaar toegekend bedroeg 10.552,70. Besloten werd het woonhuisje van C. Huisen aan de Langestraat aan te kopen voor ƒ800. Tijdens de rondvraag vroeg de heer Van der Peijl of het bestek voor riolerings- en bestratings- werken in de Noordstraat al klaar was, wat het geval bleek te zijn. Tevens bracht hij de riolering van de Molendijk en de St. Hubrecht- straat ter sprake. Hjj meende dat dit laatste wel bij de Noordstraat meégenomen zou kunnen worden. Voor wat betreft de Molendijk oordeelde de heer Van der Peijl dringend voorzieningen nodig, omdat men daar achter bepaalde huizen met stapelputten zit, die tot een ongewenste toestand aan leiding geven. De Voorzitter zei, dat dit pro bleem in studie is voor een af doende en blijvende oplossing. Tot slot wees de heer Van der Peijl op de slechte beveiliging van een zinkput bij Van Hermon. Voor dien had hij nog gewezen op de slechte toestand van de weg De Knol naar het Boerengat. Er zijn in deze weg grote gaten, die voor al bii duister gevaar opleveren voor de weggebruikers. De Voorzitter zegde toe het des betreffend polderbestuur op deze gevaarlijke toestand te wijzen en te verzoeken verbetering aan te brengen. Dodelijk ongeluk in Ronde van Oostenrijk Donderdagavond is in een Weens ziekenhuis de Oostenrijk se amateur-wielrenner Anton Fisch overleden. Fisch kwam woensdag, tijdens de vijfde etap pe van de ronde van Oostenrijk, in St. Anton ten val toen een 60- jarige vrouw vlak voor hem de weg overstak. Hij liep een zware schedelbasisfractuur op. Zaterdag 2d ju: TERNEl Agenda De agenda van dag te houden ve de gemeenteraad volgende punten Vaststelling van de vergadering va 1962. Ingekomen stuk Voorstel van hu wethouders tot hel zoek verlenen van per 1 september 1 I. E. Schouten—R als onderwijzeres landschool. Voorstel tot bc mej. H. P. Hamel onderwijzeres in vt de Zuidlandschool van 1 september Voorstel tot vaste dienst van de Graaf met ingai 1962. Voorstel tot aan perceel Koedijk 7 Voorstel tot verki gelegen respect ie: industrieterrein, te het Zuidersportpai Serlippenspolder a a. Shell Ncderla maatschappij venhage; b. J. van Hasselt c. G. van Remorte Voorstel tot vei gelegen in het Sluiskil aan: a. A. C. Bleijenbei b. Th. van Matteli Voorstel tot aanbesteden van de verbindingsweg dustrieweg. Voorstel tot va: een nieuwe veror de het Georganisee Voorstel tot wij: bezoldigingsverordi Voorstel tot liet medewerking ex L. O. wet 1920 aa: van de R. K. Jon; hier. Voorstel tot wij: gemeentebegroting 1961. Onderzoek van ven van de niei leden van de gem< Rondvraag. Voor het op 21 nouden eindexami deling MSVM va Hondius Lyceum slaagden de volg ten-, Hendriek Heijbo gaal (Z.-H.l Els Uien broek: en I' (allen te Ternei en Addie de Vos slag) en Zsuzsó Axel. Afgewezen: geei Uim Aan de Rij! Leiden slaagde daats examen Toussaint, alhier Tentoons Gedurende dr Radio De Buck 86) een tentoons in de bovenzaal Pays-Bas". Er besteed aan de delijke artikelen straalkachels, d ventilator kunm apparaten, stofzu: maar hoofdzaak trische koelkaste: en gasfornuizen De heer De gezien de hand Brandt koelkast, matische) was daarnaast enkel de Erres. Deze Brandt- Duits-Franse der fraai en si als het ware hedendaagse I Zeer aantrel wijze waarop gelijk apparaat Even belangr gasfornuis van jaren bekende eveneens van de dingen voorzien Het was voor interessante de heer De ook op au Zeeuws-Vlaa: Oper „Seam Vandaag is dat de heer S 23, Terneuzen toonstelling jiuuo. Vabis vrachtwager vertegenwoordige: Vlaanderen is Gedurende bestond er va: langstellenden se voor deze in verschill -ceds meer da lopen, en wa vol lof zijn- In het al auto na een den kilometi schreven, de wel blijkt vol voor méér da meters goed De heer met gepaste de modellen waaronder er ten van 40 wagens) ku deze tijd, nu weg in so' toeneemt, ve

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 2