Air France opnieuw door luchtramp getroffen O. A. S. herneemt vrijheid van handelen De sterke Chinese troepenmacht aan de kust tegenover eiland Quemoy Persconferentie van schout-bij-nacht Reeser HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Straalverkeersvliegtuig met 111 inzittenden in bergwouden van West-lndië neergestort De acties in Nieuw-Guinea Radio de Koel» Frankering bil abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van Se Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 abonnementsprijs6,per kwartaal; per naand 2,--; per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 23 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5631 Verschijnt dagelipxs Uitgeefster N.V. v/li Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. tzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. GEEN TEKENEN VAN OVERLEVENDEN Een straalverkeersvlieg tuig van de Air France, een Boeing 707, is gisteren met 111 mensen aan boord in een tornado verongelukt in de bergwouden van het eiland Gouadeloupe (West- lndië). Een piloot van een plaatselijke vliegclub heeft over het bijna ontoegan kelijke gebied gevlogen en het wrak zien liggen. Er waren geen tekenen van overlevenden. De wrakstuk ken lagen over het terrein verspreid. Do Boeing was mot 101 pas sagiers en tien bemanningsleden onderweg van Parijs naar San tiago de Chili en zou een tus senlanding maken op het vlieg veld La Raizet bij Pointe a Pitre, de hoofdstad van Gouadeloupe. Het vliegtuig was na de tussen landing op de Azoren zes uren onderweg geweest. De piloot had reeds gemeld dat hij de landing ging inzetten. Gezagvoerder van het vliegtuig was kapitein André Lesieur, een oud-gediende van de Air France, die verscheidene malen president De Gaulle heeft vervoerd. Hij is Frans kampioen waterskiën ge weest. De kustwacht van San .Tuan tPortorico) heeft gemeld dat het wrak ongeveer 7 km van de noordkust van Gouadeloupe ligt. Ploegen van de Amerikaanse kustwacht zijn op de plaats van het ongeluk. Van Martinique zijn twee helicopters vertrokken. De Amerikaanse raad voor de burgerluchtvaart te Washington zei twee waarnemers na; - Goua deloupe te zullen zenden, dezelf den die een onderzoek instelden naar het ongeluk met de Boeing 737, die op 3 juni bij Parijs neer stortte en waarbij 130 mensen omkwamen. Geen overlevenden Volgens de Amerikaanse kust wacht zijn er geen overlevenden. De luchtvaartmaatschappij Air France maakte vrijdagavond be kend dat uit een voorlopige lijst blijkt, dat er 111 mensen aan boord waren, honderdéén passa giers en tien bemanningsleden. Een commissie van onderzoek van de Air France is per vlieg tuig op weg naar Gouadeloupe. Volgens de maatschappij had de Boeing 963 vlieguren en was na terugkeer van een vlucht ParijsTokio twee dagen aan de normale controle onderworpen. Alles was toen normaal. Vier Boeings in één jaar Het is de vierde maal dit jaar dat een Boeing verongelukt. Op 1 maart kwamen 95 mensen om toen een Boeing in Jamaica Bay bij Long Island stortte, even na het opstijgen van het vliegveld Idlewild. Een Amerikaanse Boe ing 707 verongelukte op 23 mei met 45 mensen aan boord. Het vliegtuig was onderweg naar Kansas City. Men neemt aan dat het door een dynamietontplof- fing verongelukt is. Prinses Irene begroette vrouw van Mexicaanse president Prinses Irene heeft gisteren morgen mevrouw Lopez Mateos, echtgenote van de president van Mexico, op Schiphol afgehaald. Mevrouw Mateos arriveerde met een lijnvliegtuig uit Parijs en werd op het platform niet alleen door onze Prinses, doch ook door de Mexicaanse ambas sadeur, dr. Rafaël Fuentes, diens vrouw en dochter, en door de Mexicaanse consul te Amster dam, de heer G. Hochheimer, begroet. Naar bekend bestaan er nauwe vrienschapsbanden tussen ons Koninklijk gezin en de familie Mateos. Prins Bernhard heeft in de afgelopen jaren diverse be zoeken aan do Mexicaanse presi dent gebracht. Prinses Irene heeft de vorige zomer enkele weken bij de familie Mateos in Mexico gelogeerd. Van Schiphol reed het gezel schap in enkele auto's naar paleis Soestdijk, waar mevrouw Mateos de lunch gebruikte. Overeenkomst een hersenschim De overeenkomsten van Al giers zijn een hersenschim. Wij hernemen onze vrijheid van han delen. Dit heeft de leider van de geheime-legerorganisatie in Al- gerië, ex-generaal Gardy, vrij dagavond in een geheime radio uitzending gezegd. De O. A. S.-leider zei verder, dat de leiders der commando's op hun post moeten blijven en hun opdrachten dienen uit te voeren. Op de terugkeer van de Europese bevolking naar Frank rijk moet nadruk worden ge legd en zelfs worden aangeraden, aldus Gardy. Hij zei, dat gedu rende enkele dagen „onder zoekende besprekingen" hadden plaatsgevonden, die echter een „negatief resultaat" hadden op geleverd. Over de „onderzoekende be sprekingen" zei Gardy dat ge sproken is over garanties, die de vorming van een Europese strijd macht, ter beveiliging van de be volking. zelfs in een beperkt ge bied. inhielden. We konden niet meer dan de onverzettelijkheid vaststellen van hen, met wie wij in contact waren, aldus de O.A.S.- leider. Een kwartier na de radio-uit zending hoorde men schieten in het stadscentrum van Oran. Ge luid van schoten kwam voorts uit de omgeving waar een kazer ne voor veiligheidstroepen is ge vestigd. In het stadhuis van Oran brak na een ontploffing brand uit. SALAN KEURT VREDESVERDRAG IN ALGIERS GOED Ex-generaal Raoul Salan, die als leider van het geheime leger in Algerië tot levenslange gevan genisstraf was veroordeeld, heeft in een brief aan de pers verkaard in te stemmen met het akkoord dat op 17 juni tussen de O. A. S.- leiders in Algiers en de Moham medaanse vertegenwoordigers van de overgangsregering in Al gerië is gesloten. KONINKLIJKE EREGASTEN ONDER DE PARAPLU NAAR ASCOT De Engelse koninginmoeder en prinses Margaret hebben de tweede dag van de Ascot-rennen bijgewoond. Naar traditie arriveerden de ko ninklijke eregasten in een open rijtuig op de renbaan, waarbij do paraplu uitkomst bood tegen de druilerige regen. PRINSES ASTRID GEDOOPT De primaat van België, kardinaal aartsbisschop Suenens, heeft don derdag in de kerk van Sint Jacob op den Koudenberg bij het ko ninklijk paleis in Brussel de doop verricht van prinses Astrid, het dochtertje van prins Albert van Luik en prinses Paola. De foto geeft een beeld van de plechtig heid. Links mgr. Suenens, ir. het midden op de achtergrond prin ses Paola en prins Albert, rechts de verpleegster, die de baby vasthoudt. Volgens doorgaanse betrouw bare kringc i in de Portugese nederzetting Macao hebben de Chinese communisten aan de kust tegenover het door de nationalisten bezette eiiand Que moy een sterke troepenmacht ge concentreerd. In berichten uit Tsjoeng Kong in de provincie Foekien worcit melding -emaakt van de dood van een aantal leden van de militie, die twee weken geleden zouden hebben getracht naar Quemoy uit te wijken. Met het oog op de troepenbewegingen zou de bevolking in dit gebied naar „veiliger" gebieden worden overgebracht. Waarnemers in Hongkong leg gen verband tussen dc troopen bewegingen en het verbod voor buitenlanders om per trein door communistisch China te reizen. Volgens het blad Koeng Sje- oeng zouden de Chinese nationa listen op 14 juni verscheidene kleine aan', allen hebben gedaan op de kust van Foekien. De militaire woordvoerder van het nationalistische bewind op Formosa heeft gisteren ver klaard, dat er in de toestand ogenschijnlijk geen verandering is gekomen. De enige actie van communistische zijde bestond donderdag het afschieten van 33 granaten op het eiland Que moy. Volgens de woordvoérder beschikken de communisten in het gebied van de zuidkust over een vloot van 400 schepen. Welingelichte kringen in Hong kong weten te berichten, dat kor- Foekien zijn overgebracht. De snelheid waarmee dit was ge schied zou duiden op een defen sieve actie met het oog op plan nen van de nationalisten voor een landing op het vasteland. Noordstraat 102 - Telefoon 31M ïerneuze» DALING VAN DE RADIO-ACTIVITEIT IN DE VER. STATEN In twar" Amerikaanse stalen waar vorige maand een sterke City een hoogste gehalte van radio-actief jodium-113 in ge pasteuriseerde melk was gecon stateerd, blijkt nu dit gehalte sterk te zijn gedaald. Bij een onderzoek in 61 plaat sen werd op 12 juni te Kansas Cl', v een oegste gehalte vr.n 155 micro-micrccurie-gemeten. Ou 13 mei wovd daar nog een gehalte \an 600 micro-microcu- tclings gehele legerdivisies naar ric geiegistrccrd. De commandant van de Neder landse strijdkrachten in Nieuw- Guinea, schout-bij-nacht Reeser, heeft vrijdag op een persconfe rentie in Hollandia bekend ge maakt dat minstens 260 Indone sische infiltranten zijn omgeko men of gevangen genomen sinds hun eerste landingen op 26 april op het Onin-schiereiland en liet gebied van Kaimana. In een overzicht van de acties van de Nederlandse strijdkrach ten wordt gezegd dat tot 20 juni 100 infiltranten gevangen wer den genomen, 81 zijn gesneuveld en minstens 80 infiltranten zijn omgekomen. Nadat half mei nog enkele luchtlandingen hebben plaatsge had, o.m. in de Vogelkop bij de plaatsen Masewo en Teminaboe- an. waren op 19 mei vrijwel alle infiltranten gelokaliseerd. De ver liezen onder hen waren toen ech ter nog gering en bedroegen niet meer dan zes gevangenen en acht gesneuvelden. Daarna zijn de ver liezen onder de infiltranten snel gestegen. Zij bereikten het hoog tepunt in de week van 8 tot 16 juni. In deze periode werden 43 infiltranten gevangen genomen en 22 sneuvelden. Uit de verhoren van gevangen, uit buitgemaakte documenten en uit mededelingen van de bevol king is gebleken dat door ver wondingen bij landingen, vuur gevechten, uitputting en ongeluk- leen een aantal infiltranten verdronk nog minstens 80 in filtranten zijn omgekomen. Van lechts een deel zijn later de gra- en aangetroffen. De stoffelijke esten van enkele anderen zijn loor het Nederlandse bestuur ter aarde besteld en zo mogelijk ge ïdentificeerd. Bij de landingen is bovendien een groot deel van de uitrusting verloren gegaan of onbruikbaar geworden. De overgebleven infiltranten zijn uiteengevallen en zwerven in groepjes rond, waarvan sommi ge ongewapend zijn. Alle reste rende infiltranten zijn gelokali seerd. Zij worden opgejaagd waarbij zij ieder gevecht trach ten te vermijden „wardoor de op ruimingsactie nog wel enige tijd zal duren". Schout-bij-nacht Reeser zei dat tot 20 juni de eigen verliezen waren: vijf militairen van de ko ninklijke landmacht gesneuveld en 1 omgekomen als gevolg van een ongeluk met zijn eigen ge weer; drie militairen van de ko ninklijke landmacht, vijf mari niers en 1 soldaat van het Pa poea-vrijwilligerskorps gewond en drie Papoea-gidsen gesneu veld. Een van hen werd door de infiltranten doodgeschoten, de andere twee sneuvelden woens dag bij de actie aan de zuidkust, waarbij een tiental infiltranten werd gedood. Bij de acties tegen infiltranten zijn tot dusverre grote hoeveel heden parachutes, rantsoenen, munitie, uitrustingsstukken, ra dio's' en ongeveer 200 wapens, waaronder mortieren, machine geweren en bazooka's buitge maakt. De gegevens over de door de infiltranten geleden verliezen volgen op „de toenemende pro paganda van de Indonesische ra diozenders die op Nieuw-Guinea zijn gericht en waarin grote suc cessen van vrijheidsstrijders wor den gemeld". Schout-bij-nacht Reeser verklaarde op zijn pers conferentie niet op elke Indonesi sche bewering te zullen ingaan. „De in het overzicht gepubli ceerde gegevens tonen echter de leugenachtigheid van de Indone sische propaganda aan." In antwoord op vragen zei hij dat het moreel van de resteren de infiltranten snel zakt. „Zij ver wachtten in vriendschappelijke gebieden te landen, maar troffen vijandschap aan; zij hebben geen contact met hun land en krijgen geen nieuwe voorraden". De com mandant voegde hieraan toe het einde van de „eentonige en geest dodende actie" niet te kunnen voorspellen. Hij merkte op dat de Neder landse strijdkrachten in toe nemende mate de infiltranten moeten beschermen tegen Pa poea's zonder wie hun taak ove rigens veel moeilijker zou zijn. Nagegaan zal worden of het mo gelijk is meer dan thans het ge val is de Papoea-gidsen te be wapenen. In antwoord op verdere vra gen zei hij dat nieuwe landingen „altijd mogelijk zijn". Schout-bij-nacht Reeser legde op zijn persconferentie ook de nadruk op de taak van de mari ne. „Dat er niet meer infiltran ten Nieuw-Guinea zijn, is het re sultaat van de voortdurende en effectieve patrouilles ter" zee en in de lucht." Incident in Berlijn VLUCHTELING DOOR VOPO'S AAN SECTORGRENS NEERGESCHOTEN Oostdfcitsé politiemannen heb ben vrijdagochtend aan de sec torgrens in Berlijn met een machinepistool een vluchteling neergeschoten. Van Westberlijn- se kant zag men later, dat de Oostberlijnse brandweer een ogenschijnlijk levenloze man weghaalde. Volgens in het Westelijk stads deel aangekomen reizigers heb ben leden van de Oostduitse volkspolitie donderdag op de interzonale autoweg bij Theesen, op 35 km ten oosten van Maag denburg, verscheidene geweer schoten afgevuurd op een West- duitse personenauto. De auto, waarin zich een man en een vrouw zouden hebben bevonden, werd door verscheidene kogels getroffen. De reizigers konden geen nadere bijzonderheden ver strekken. INNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt ioodwii! SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector 1 fabrieken Zevenbergen Aflossing van Amerikaanse eenheden in Berlijn Fenheden van de eerste ge vechtsgroep van het achtste Ame rikaanse infanterie-regiment, dat in West-Duitsland is gestatio neerd, zijn vrijdagochtend op weg naar West-Berlijn de con trolepost Helmstedt gepasseerd. De twee colonnes zullen de twee de gevechtsgroep van het 47ste infanterie-regiment aflossen. Wereldomroep gaat programma voor militairen op Nieuw-Guinea dagelijks uitzenden Terwijl de voorbereidingen voor hef eerste verzoekplaten- programma, bestemd voor Ne derlandse militairen op Nieuw- Guinea nog in volle gang zijn, heeft de P. T. T. reeds meer dan 1000 aanvragen van ouders, ver wanten, verloofden, vrienden en kennissen bij Radio-Nederland Wereldomroep afgeleverd. Gezien deze enorme belang stelling heeft de Wereldomroep besloten het programma niet, zo als aanvankelijk in de bedoeling lag, tweemaal per week, maar met ingang van maandag dage lijks uit te zenden. Dit zal gebeuren onder de titel „Contact met thuis". De pro gramma's worden om half tien 's avonds op Nieuw-Guinea ont vangen. „Contact met thuis" zal om dat de uitzendingen speciaal op het ontvangstgebied zijn ge richt in Nederland slechts bij ui'zondering goed te ontvangen zijn. NAVO-OEFEN1NG Op de Noordzee wordt de NAVO- oefening „Fairwind VII" gehou den. Foto: Een fregat van de Deense marine, een1 Gruniman Ttracker van de Nederlandse marine en een Shackleton van de Engelse marine (van deze laat ste alleen een vleugel zichtbaar) jagen op een onderzeeboot. ZONNIGE PERIODEN Een langgerekt hogedrukge- bied strekt zich uit van de Azo ren via de Golf van Biscaje naar West-Rusland. Langs de noord flank hiervan trekken depres sies in oostelijke richting over de oceaan naar Scandinavië. Een front dat met een van deze de pressies samenhangt, passeerde vrijdag ons land zonder regen van betekenis, waarna wat dro gere lucht binnenstroomde, In verband hiermee wordt droog weer met zonnige perioden ver wacht. De wind is matig in hoofdzaak uit richtingen tussen zuidwest en west. In het tempe- ratuursverloop komt weinig ver andering. medegedeeld door het K. N. M. I,. geldig tot hedenavond. Zonnige perioden. Perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog. Zwakke tot matige, in de kust provincies in de middag af er. toe vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Weinig veran dering in temperatuur. ZATERDAG 23 JUNI ENKELE TYPHUS- GEVALLEN IN AMSTERDAM Er zijn in de afgelopen weken enkele gevallen van typhus in Amsterdam geconstateerd. Als vermoedelijke oorzaak wordt door het gemeentebestuur ge noemd een besmetting van het leidingwater op 21 mei, geduren de een uur. In totaal zijn vijf patiënten opgenomen, een man en vier vrouwen, allen meerder jarig. Van twee patiënten staat vast dat zij thypus hebben, twee patiënten lijden vermoe delijk arn de ziekte en een wordt als „verdacht" aangemerkt. v.m. n.m. Breskens 5.28 5.51 Terneuzen 6.03 6.26 Hansweert 6.43 7.06 Walsoorden 6.53 7-16 ZONDAG 24 JUNI •uru wa Breskens 6.23 6.46 Terneuzen 6.58 7.21 Hansweert 7.38 8.01 Walsoorden 7.48 8.11 MAANDAG 25 JUNI v.m. n.m. Breskens 7.25 7.46 Terneuzen 8.00 8.21 Hansweert S.40 9.01 Walsoorden 8.50 9.11 ZON MAAN op onder op onder Juni 23 4.20 21.04 0.09 10.34 24 4.20 21.04 0.37 11.53 25 4.20 21.04 1.02 13.12 26 4.21 21.04 1.26 14.30 27 4.21 21.04 1.51 15.48 28 4.22 21.04 2.18 17.04

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1