BIS Italiano Vrees voor een tweede Kongo onder de Nederlanders in Nieuw-Guinea Het telegram van Oe Thant aan Indonesië De toestand in Algiers nog steeds gespannen lN Gevangenenoproer in St.Vincent de Paulgevangenis te Montreal ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER 3 juli 3EMIE JTO-Show *ONOPOLE" SOLEIA badpakken f 11,50 Eigen „Haard" Memorandum van Tweede Kamer over de Mammoetwet Weer over zicht Maandag 18 juni 1962 3.-ers ucht- 1 op- ooid iteit, tele- ken vraag deelnemen, met E TREIN of IETS te «innen. TOVERWOORD VOOR ilijke kop koffie, SERVEREN. rE VERS GEZET MET /E ESPRESSO MACHI- 's even aan telefoon 2482 XALITEITEN visie: Wereldkampioensch, >al in Chili. AA MS BELG. TV: 19.00 De olieke gedachte en actie Tekenfilm; 19.40 Film t.; 20.00 Nws.; 20.30 Gevar 21.00 Eurovisie: Wereld voetbal 1962 in Chili; 22.40 SISCHE TELEVISIE OORT ONTVANGST BELGISCHKUST zomerse weer brengt voor :levisiekijkers aan de Bel- e kust onverwacht narig- met zich mee. De uitzen- n van de Vlaamse televisie m er gestoord te worden Oosteuropese zenders, w.o. -Moskou. Men wijt dit aan .uidige hogedrukgebied bo- vfidden-Europa, dat bijzon- -unstig zou zijn voor de planting van televisiegol- lit Oost-Europa. gheid op schoolreisje nogal eens te wensen overlaten Jederlandse Vereniging Be ning Voetgangers heeft ge deerd, dat aan de veilig- an de kinderen op school- dikwijls niet die zorg besteed' die eigenlijk no- zijn. De vereniging meent veiligheid van de kinde- het verkeer meer aan- eist. Zo zijn er op de reisjes dikwijls niet vol- volwassenen aanwezig; niet voldoende leerkrach- schikbaar, dan dient men rs ter assistentie te vragen, b.v. veelal in de Ver. Sta- beurt, zo meent het hoofd- r van de vereniging, de mening van het hoofd- r is het verder dringend t, dat de kinderen in mars lopen, wanneer de klas egen zonder voetpaden Een zodanige marscolonne, rijbaan volgende, mag, de meegerekend, een breedte m hoogste drie personen en een lengte van ten dertig personen. Zij moet oten verband lopen en een van minstens dertig me- waren tot een zich .voor ievindende colonne, schoolhoofden dienen vol le vereniging deze punten voren met'het onderwi.i- ersoneel te behandelen en moeten om de risico's zo mogelijk te beperken de chten voor de aanvang schoolreisje één of meer wijden aan het op straat jen gedrag in kiassever- Frtmkering bil abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3815C Abonnementsprijs6',— per kwartaal; per maand 2,-—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DINSDAG 19 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5627 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertentie:; tot 's namiddags 2 uur. NIEMAND KAN ZEGGEN WAT ER GAAT GEBEUREN Bestaat in Nieuw-Guinea ge vaar voor een „tweede Kongo" indien het gezag door Nederland wordt overgedragen? Verant woordelijke deskundigen in Hol- landia achten dit gevaar zeer klein hetgeen niet wegneemt dat er door de Nederlanders in Nw.- Guinea veel over gesproken wordt. Oorzaak is de herhaaldelijke verklaring van Papoea-leiders die zich verzetten tegen de aan vaarding van het plan-Bunker en de blijkbaar bij een aantal van hen levende gedachte om de on afhankelijkheid uit te roepen in dien Nederland zich uit Nieuw- Guinea zou terugtrekken. „Wij willen geen overdracht" In kringen van de deskundigen wordt er in de eerste plaats op gewezen, dat deze Papoea-leiders van wie Kaisiepo zich vorige week vrijdag bij aankomst in Hollandia na een rondreis door Afrika nog tot woordvoerder maakte met de verklaring: „Wij willen niet worden overgedragen door wie ook en op welke basis ook", thans een extreme positie innemen, zich baserend op de gedachte dat indien zij het ver zet opgeven, dit „het hek van de dam" zou betekenen. Of dit ver zet in praktijk realiseerbaar is, wordt echter betwijfeld. Er is immers grote verdeeldheid on der de Papoea's, die zich uit in een betrekkelijk groot aantal soms zeer kleine politieke groe peringen en tegenstellingen tus sen de verschillende bevolkings groepen waarvan spanningen tussen Biakkers en Seroeiers een sprekend voorbeeld zijn. Deze po litieke verdeeldheid heeft ook ge leid tot het ontbreken van een nationale politieke beweging. Daarnaast ontbreekt in Nieuw- Guinea liet motief van strijd tegen een koloniale macht die in koloniale gebieden resulteerde in het in één baan leiden van het nationalisme. Niet onderschatten Overigens blijkt uit reacties die in Hollandia uit de soms meest afgelegen kampongs wor den ontvangen, dat de belangstel ling van de Papoea's voor het geen thans gebeurt, niet moet worden onderschat. De kwestie wordt druk besproken en een oordeel wordt gevormd, dikwijls onberedeneerd en zonder dat men kennis heeft van de diepere oor zaken die aan het vraagstuk ten grondslag liggen. Voor een massale beweging zijn echter bovendien de aantallen te klein en zelfs in Hollandia zou den, afgezien van de politieke verdeeldheid, niet meer dan en kele duizenden Papoea's in het theoretische geval van daad werkelijk verzet tegen overdracht door Nederland, door Papoea leiders kunnen worden gemobi liseerd. Zolang het Nederlands bestuur blijft functioneren wordt er voor een gezagscrisis geen gevaar gezien en het thans in Nieuw-Guinea aanwezige mili taire apparaat wordt groot ge noeg geacht om de Europeanen te beveiligen. Men betoogt daar bij echter dat indien de Papoea's zich van het Nederlandse gezag zouden afwenden, dit het einde van het Nederlandse bestuur zou betekenen. Het kritieke moment is echter indien op internationaal niveau het besluit valt tot be ëindiging van het Nederlandse bestuur en terugtrekken van de Nederlandse strijdkrachten. Evacuatie van vrouwen en kinderen Inmiddels heeft de evacuatie van Nederlandse vrouwen en kinderen uit de door Indonesi- :che parachutisten geïnfiltreerde gebieden geen negatieve invloed gehad op de houding van de Pa poea's jegens Nederland. Zo me nen de deskundigen verder. Zij zelf sturen ook gezinnen uit kampongs weg in spannende tijden en zien het wegtrekken van Nederlandse vrouwen en kinderen in dat licht. Het effect zou waarschijnlijk groot zijn ge weest indien ook de mannen zouden zijn vertrokken maar zij zien integendeel dat Nederlandse militairen aankomen hetgeen hen in de opvatting sterkt dat het geen voorbereiding is voor terugtrekking van het Neder landse bestuur. Wat gaat er gebeuren? Van terugkeer van vrouwen en kinderen naar de geïnfiltreer de gebieden is overigens, naar in Hollandia wordt vernomen, nog geen sprake. Er worden nog te veel vraagtekens aanwezig ge acht over hetgeen na de landin gen van Indonesische parachutis ten gaat gebeuren en wat de vol gende Indonesische stap zal zijn. Uit de rapporten uit die gebieden blijkt wel dat, naarmate de ac ties tegen de Indonesische pa rachutisten vorderen, er een nei ging tot het normaler worden van de toestand bestaat. Het ge voel van angst wordt minder en de gevolgen van de parachutis tenlandingen die in vele streken tot stilstand van het werk op be stuursgebied hebben geleid, doen zich minder gelden. Niemand in Nieuw-Gninea kan echter voorspellen wat er mor gen gaat gebeuren en de stem mingen wisselen elkaar af met tegen de achtergrond de grote onzekerheid over de toekomst die het stempel blijft drukken op het gehele bestuursapparaat. Naar aanleiding van het tele grafisch beroep van waarnemend secretaris-generaal Oe Thant op president Soekarno deelt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken mee dat minister Luns inderdaad via de permanente vertegenwoordi ger in New York, mr. Schür- mann, aan de heer Oe Thant heeft laten weten dat de Neder landse regering geen verschil ziet tussen de verschillende for muleringen die door Nederland en Indonesië worden gebruikt ter voorbereiding van de be sprekingen van het plan-Bunker. Deze mededeling werd reeds op 12 juni aan de secretaris generaal gedaan en de Neder landse regering is het derhalve geheel eens met het beroep dat secretaris-generaal Oe Thant op president Soekarno heeft ge daan en met de daarin vervatte weergave van het Nederlandse standpunt. „Een eerder bericht omtrent een mededeling van een regeringswoordvoerder heeft ten onrechte bij publicatie de vorm aangenomen van een geautori seerde verklaring". Aldus de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- Unieke pasvorm Leuke dessins vanaf SPOKTHANDEL Noordstraat "6 Telefoon 2532 Gevangenen staken gevangenis in brand en poogden over twaalf meter hoge muur te ontvluchten Vijftienhonderd in oproer ge komen gevangenen hebben de St. Vincent dc Paul-gevangenis te Montreal, in Canada, in brand gestoken, waarna zij, door het vormen van menselijke pyrami- den poogden over de twaalf meter hoge gevangenismuren heen te ontvluchten. De brand werd in de keuken gesticht. Militairen in gevechtskleding hebben, de bajonet op het ge weer post gevat op de gevange nismuren. Slechts een deel van de ge vangenis, waarin de administra tie werd gevoerd en het centrale cellenblok zijn niet door het vuur vernield. Brandweerlieden, wier werk door een tekort aan water werd belemmerd, verklaarden bescho ten te zijn. Enkele gevangenen wier cellen waren uitgebrand zijn onder zware bewaking naar een in de nabijheid gelegen huis van bewaring overgebracht. Voor andere gevangenen wer den in de gevangenistuin bedden neergezet, waar zij konden sla pen. voor alle zekerheid werden zij hierbij door krachtige zoek lichten beschenen. Op een zondagavond belegde persconferentie is door autori teiten van de gevangenis mede gedeeld dat het oproer géén doden heeft gevergd. 27 gevan genen en drie cipiers werden gewond. De toestand van drie der gewonden gevangenen is ernstig. Bus met pelgrims stort in ravijn in Kasjmier 23 mensen zijn om het leven gekomen en 47 gewond toen een bus met Hindoe-pelgrims maan dagmorgen vroeg op rond 100 km van Jammu in Kasjmier in een ravijn stortte. Nederlandse verdronken i de Maas in België De 21-jarige mejuffrouw Mia Pieters uit Maastricht is zondag avond in de Maas onder Richelle, België, verdronken. Zij zat met vier anderen in een bootje met buitenboordmotor, dat kapseisde toen het in het kielzog kwam van een plezierboot. Geen van de inzittenden kon zwemmen, doch de vier anderen konden zich aan de omgeslagen boot vastklem men. drio, heeft maandagochtend be vestigd, dat hij een telegram had ontvangen van de waarne mend V. N.-secretaris-generaal, Oe Thant. Hij zei tegen journa listen dat de regering die „zeer zorgvuldig" de nieuwe situatie moest bestuderen alvorens een antwoord aan Oe Thant te .zenden. De minister had zojuist een bijeenkomst van het „operatio nele commando" onder voorzit terschap van president Soekarno bijgewoond. Op deze bijeenkomst was de boodschap van Oe Thant bestudeerd. Indonesië wil weten wat Nederland van het plan- Bunker heeft aanvaard Minister Soebandrio zei dat Indonesië wil weten wat de Nederlanders precies hadden aanvaard van de voorstellen van Bunker. „Wij moeten natuurlijk hetgeen de Nederlanders hebben aanvaard vergelijken met wat Indonesië aanvaardde. Daarom heeft de Indonesische V. N.-afge- vaardigde opdracht gekregen overleg te plegen met Oe Thant opdat een vergelijking kan wor den gemaak*. Aanleg van een pijpleiding voor aardgas van het Midden Oosten naar Europa Naar te Beiroet wordt ver nomen is te Amman een over eenkomst gesloten voor de aan leg van een pijpleiding met een lengte van 6.600 km voor het ver voer van aardgas uit het Midden Oosten naar de grote Europese industriecentra. De overeenkomst werd ge tekend door de minister-presi dent van Jordanië en de presi dent-directeur der Meurogaz Holdings Ltd te Washington, de heer E. Whitehead. In verband met de aanleg van deze leiding vinden naar voorts wordt meegedeeld thans ook onderhandelingen plaats met de regeringen van Syrië, Perzië, Turkije, Griekenland en Joego slavië. Het Europese eindpunt is nog niet vastgesteld doch zou mogelijk in Engeland kunnen komen te liggen. FRANSE BANKDIRECTEUR GEARRESTEERD De Franse politie heeft maan dag aan de grens tussen Frank rijk en Luxemburg de 53-jarige Georges Roux gearresteerd. Roux, die directeur is van een bijkantoor van een Franse bank in Luxemburg, zou de 40-jarige boekhandelaar Jacques Gueritot, die beschouwd wordt als de lei der van het komplot om De Gaul le te vermoorden, hebben hel pen ontvluchten. Men neemt aan dat Gujeritot zich in Luxemburg bevindt Het bezoek van de Prinsessen Irene en Margriet aan de Nederlandse Antillen Hoewel de laatste hand nog wordt gelegd aan het definitieve programma van het bezoek van de Prinsessen Irene en Margriet aan de Nederlandse Antillen, van 17 tot 31 juli, kan reeds wor den meegedeeld hoelang het ver blijf op elk der eilanden zal duren. Na aankomst op Curagao uit Suriname op dinsdag 17 juli zal het gezelschap de volgende dag naar de Bovenwindse eilanden vertrekken en daar tot 23 juli blijven, op welke dag men terug keert naar Curagao. Op Curagao verblijven de Prinsessen tot 26 juli. Het bezoek aan Aruba is vastgesteld ven 26 juli tot 29 juli, aan Bonaire van 29 juli tot 30 juli. Dinsdagavond 31 juli zullen de Prin -ssen naar Neder land terugkeren. BURGEMEESTER VAN LENINGRAD VERONGELUKT De burgem; :ster van Lenin grad, Nikolai Smirnov, is bij een auto-ongeluk m het leven ge komen, zo heelt het Sowjet-pers- bureau Tass maandag bekend gemaakt. De 56-jarige Smirnov was lid van het centrale comité der Sowjetrussische communisti sche partij. Toen hij in 1954 burgemeester werd. was hij directeur van de Kirovfabriek, het belangrijkste metaalbedrijf van Leningrad. Hij was zijn loopbaan op 15-jarige leeftijd als leerling-hoefsmid begonnen. „Behoudt uw wapens, zet de strijd voort". Dit zei maandag avond iemand in een klandestiene radio-uitzending in Oran. Hij voegde daaraan toe: „Optimisme is zinloos, vooral in Oran. Daar heersen bijzondere omstandighe den". In een vlugschrift dat maan dagmiddag in Bone is verspreid, distancieert „het opperbevel van de O. A. S. in Oostelijk Algerië" zich van de besprekingen, die zijn gevoerd tussen Oas-leiders en de voorlopige regering, die tot een akkoord hebben geleid. „Het opperbevel van de O. A. S. in Oostelijk Algerië hecht in het geheel geen waarde aan die be sprekingen, die zijn gevoerd noch namens generaal Gardy. hoofd van de O. A. S. in Algerië en com mandant van het district Oran, noch namens de Nationale Raad van het Franse verzet in Alge rië", aldus het pamflet. In een klandestiene radio-uit zending in Algiers zei een woord voerder van de O. A. S.: „Jean- Jacques Susini zal zich dinsdag- O. A. S. IN ORAN WIL BEDENKTIJD OM HET NIEUWE VREDES VERDRAG NADER TE BESTUDEREN Ex-burgemeester Jacques Che- vallier van Algiers heeft maan dag verklaard dat de O. A. S. van Oran gevraagd heeft om 24 uur bedenktijd teneinde het nieuwe vredesverdrag met de Algerijnse nationalisten te kunnen bestu deren. Volgens Chevallier was het echter vrijwel zeker dat de O. A. S. van Oran de overeenkomst zal bekrachtigen. De voormalige burgemeester, die als bemidde laar is opgetreden bij de onder handelingen die tot het akkoord leidden, zei dat alle voormalige kolonels van het Franse leger, die nu deel uitmaken van de O. A. S. in het gebied van Oran met uitzondering dan van ex- kolonel Yves Godard hun goedkeuring hadden gegeven ban de onderhandelingen. Ex-kolonel Godard is chef geweest van de veiligheidsdienst in Algiers. avond tot de Algerijnse bevolking richten en in het bijzonder tot de Europese gemeenschap. Allen moeten begrijpen dat er een be langrijke stap is gezet op de weg naar verzoening". Gewelddaden hebben zich maan dag in Algerië niet voorgedaan. Er* is wel een bankroof gepleegd, maar de O. A. S. heeft medege deeld daaraan niet schuldig te zijn. „Voor zover de leraar bij het voorbereidend hoger en middel baar onderwijs een ambtelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de uitvoering der onderwijswetgeving in zijn dage lijks werk, moet gesteld worden dat hij in deze verantwoordelijk heid niet wezenlijk erkend is bij de voorbereiding van de behan deling van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet onderwijs (Mammoetwet) in de volksvertegenwoordiging. De organisaties achten dit een ernstig gevaar voor het welzijn van het Nederlands onderwijs". Aldus besluit het memoran dum, dat het genootschap van leraren aan Nederlandse gymna sia en lycea', de Algemene Ver eniging van Leraren bij het Christelijk Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en de Vereniging van Leraren aan Rijks Hogere Burgerscholen gistenren aan de Tweede Kamer hebben doen toekomen. De organisaties stellen, aan de hand van twèe voorbeelden, dat in het verleden, onder de ministers Rutten en Gielen, bij de wetgever de behoefte heeft geleefd aan „overleg, in de wezenlijke zin van het woord", over problemen van onderwijs wetgeving met vertegenwoordi gers van hen, die aan deze onderwijswetgeving inhoud en gestalte zouden, gaan geven. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, al dus het memorandum, heeft hij de algemene beschouwingen ge zegd, dat er zelden voor 'n wets ontwerp zoveel overleg is ge pleegd met onderwijzersorgani saties, die zulks wensten als over dit wetsontwerp. „Het ware juister geweest als de minister de reserve, uitgedrukt in de woorden „die zulks wensten" had vervangen door „die daar toe de wens te kennen gaven". „Voor zover namelijk sprake is geweest van overleg, is het initiatief daartoe, in tegenstel ling met wat in het verleden ge schiedde, bij de onderwijsorga nisaties gelegd". In het memorandum wordt een overzicht gegeven van het overleg tussen de werkgroep uit de Rijksinspectie en de Raad van Lerrren bij het voorberei dend hoger en middelbaar onder wijs, waarvan de vier organisa ties deel uitmaken. Daarbij wordt met nadruk ontkend dat de Raad van Lera ren pas na lange tijd zou heb ben geantwoord op het rapport van. de werkgroep en dat ten aanzien van het overleg bij haar van reserves sprake zou zijn geweest. De vier organisa ties ontkennen ook ten sterkste dat in de kringen van het onder wijs verdeeldheid zou heersen. De conferentie van de groep van Casablanca De conferentie te Caïro van de vijf landen van de groep van Casablanca is na een lange slot zitting geëindigd met een plei dooi voor oprichting van „een Afrikaanse associatie van alle Afrikaanse landen". Dit pleidooi is vervat in een communijué van acht bladzijden waarin verder onder meer wordt gesproken over een Afrikaans militair hoofdkwartier en een verbod van prooven met kernwapens. Aan de conferentie die drie dagen heeft geduurd, is deelge nomen door de staatshoofden van Egypte, Mali, Marokko en Guinee, de minister van Buiten landse Zaken van Ghana en Ben Chedda, de leider van de Algerijnse opstandelingenrege ring. Men heeft besloten in oktober in Marokko weer bijeen te komen. Via tunnel naar de vrijheid Oostduitse grenswachten heb ben maandag een collega neerge schoten toen hij achter een groep ménsen aanliep, die via een tun nel onder de muur naar West- Berlijn wilden vluchten. De 5 vluchtelingen, 3 vrouwen en 2 mannen, werden gegrepen vóórdat zij de ingang van de tunnel hadden bereikt. Enkele minuten tevoren hadden via deze tunnel 2 vrouwen en 2 kinderen veilig het westelijk deel van de stad bereikt. Men weet in West-Berlijn niet of de Oostduitse grenswacht per ongeluk is neergeschoten of dat hij ook trachtte te vluchten. Het leek er op, dat de man dodelijk was getroffen. Dr S. L. MANSHOLT LOOPT WEG UIT EEG-MINISTERRAAD Dr. S. L. Mansholt, de Neder landse vice-voorzitter der EEG- commissie, is maandagavond in Brussel woedend weggelopen uit een bijeenkomst van de EEG-mi- nisterraad. Hij verklaarde dat hij geen genoegen kon nemen met de manier waarop de EEG-minis- ters een aanvullende begroting (nodig voor het aantrekken van 300 man nieuw personeel) be knotten. Zonder voldoende ge kwalificeerd personeel kon hij niet de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het landbouw- program der gemeenschap nemen en daarom zou hij heden aan de ministers van Landbouw der zes landen, als zij in Brussel ver gaderen. voorstellen de uitvoe ring van bepaalde onderdelen van het landbouwbeleid uit te stellen. AMERIKAANSE KUNSTMAAN IN BAAN OM DE AARDE De Amerikaanse luchtmacht heeft zondag een kunstmaan ge lanceerd, die in een baan om de aarde draait. Verdere bijzonder heden zij", niet bekendgemaakt. De „geheime" satellieten zijn merendeels bestemd voor ver kenningsdoeleinden. VROLIJK PRINSENPAAR Het pas gehuwde paar Don Juan Carlos van Spanje en prinses Sophie van Griekenland vrolijk lachend op liet vliegveld van Rome tijdens doorreis naar New Delhi. ONDERHOUD RUSK-DOBRYNIN De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft maandag een onderhoud van anderhalf uur gehad rnet de Russische ambassadeur Dobry- nin. Het was hun vijfde verkennende gedachtenwisseling over de kwes- tie-Berlijn. Een woordvoerder van het Sta te Department zei na afloop, dat het gesprek „niets wezenlijk nieuws1' had opgeleverd. Volgens hem was de sfeer „ernstig doch vriendelijk" geweest. De Sowjèt- ambassadeur wilde geen bijzon derheden omtrent het onderhoud meedelen. Hij zei dat hij geen do cument aan minister Rusk had overhandigd. Dit wilde niet zeg gen, dat hij wel mondelinge voor stellen zou hebben gedaan. Op de vraag of de Sowjet-Unie de Amerikaanse opvatting deelt,' dat de recente schietpartijen aan' de sectorgrens in Berlijn ernstig moeten worden genomen, ant woordde Dobrynin, dat „er geen twijfel over bestaat dat de schiet partijen zeer slechte dingen zijn". koeler Het K.N.M.I. deelt mede: In de warme lucht die maan dag naar ons land werd gevoerd steeg het kwik op verschillende stations tot 27 graden. De aan voer van deze lucht is nu echter al weer afgelopen omdat over En geland koelere oceanische lucht met zuidwestelijke wind naar on ze omgeving stroomt. Het is daarom te verwachten dat de ma ximum-temperaturen vandaag op een lager niveau zullen liggen. Het front dat de twee luchtsoor ten scheidt, is boven Engeland in betekenis afgenomen, maar on der invloed er van ontstonden gisteravond in Nederland toch en kele onweersbuien. Heden zal in de koelere lucht achter het front de onstabiliteit ZON MAAN op onder op onder WOENSDAG Juni 19 4.19 21.03 22.13 5.46 Breskens 20 4.19 21.03 22.59 6.49 Terneuzen 21 4.19 21.04 23.38 8.00 Hansweert 22 4.19 21.04 9.1b Walsoorden van de lucht tijdelijk kunnen toe nemen omdat een trog van lage druk over de Noordzee naar het oosten zal trekken. Er worden daarom plaatselijk enkele buien verwacht, maar er zullen ook zonnige perioden voorkomen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Koeler. Koeler weer met zonnige perio den maar plaatselijk ook enkele buien. Matige tot krachtige zuid westelijke wind. DINSDAG 19 JUNI v.m. n.m. Breskens 2.32 2.56 Terneuzen 3.07 3.31 Hansweert 3.47 4.11 Walsoorden 3.57 4.21 v.m. n.m. 3.13 3.34 3.48 4.09 4.28 4.49 4.38 4.59

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1