Vredesverdrag tussen F.L.N. en O.A.S. gemeld De reis van De Gaulle door Oost-Frankrijk Omgeving Teminaboean vrijwel gezuiverd van infiltranten De arrestaties in Spanje HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- ca MAANSTANDEN MAANDAG 18 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5626 turopeanen in Algerië kunnen amnestie krijgen NIEUW AUTOWIEL O. A. S.-aanslag in Parijs LEDEN VAN DE O A. S. IN FRANKRIJK GEARRESTEERD HET NIEUWE ONDERZOEK TEGEN SALAN Ziekenhuis en school in Algiers door ontploffingen beschadigd Prinses Beatrix zag polio-wandelaars NEDERLANDER HENRI PIERROT VRIJGELATEN DOOR OOST-DUITSLAND OE THANT KOMT NAAR FRANKRIJK REGERINGSCRISIS IN ZUID-KOREA DEAN RUSK GEMATIGD OPTIMISTISCH OVER ONTWAPENINGS BESPREKINGEN 2 Nederlandse militairen gesneuveld Alfred Cortot overleden Verzoekplaten voor Nederlandse militairen in Nieuw-Guinea Arrestaties in Zuid-Korea Ontsnapping uit gevangenis van Alcatraz Frankerlng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm it> ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij -ooruitbetaiing. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertentie-, tot 's namiddags 2 uur. Een Amerikaanse omroep- inaatschappij, „The American Broadcasting Company", heeft bekend gemaakt, dat de O.A.S. en de Algerijnen een vredesver drag hebben getekend waarbij een einde is gekomen aan de Strijd in Algerië. Het bericht was door de A.B.C.- correspondent Sid Lazard uit Al giers getelegrafeerd. Volgens Lazards bericht zou de overeenkomst door een vooraanstaande O.A.S.-er en een Mohammedaans lid van het voor lopige uitvoerende lichaam in Algerië bekend gemaakt wor den. Beide partijen waren na 15 da gen geheime onderhandelingen tot overeenstemming gekomen. Drie eisen van de O.A.S. zouden zijn ingewilligd: 1. Een algemene amnestie in Algerië voor alle leden van de O.A.S. 2. Erkenning door de F.L.N. van het geheime leger als de vertegenwoordigende macht van de Europese kolonisten bevolking in Algerië, en 3. Europeanen moeten deel uit maken van de plaatselijke politie. In het bijzonder bij het surveilleren in Europese wijken. Reuters correspondent in Al giers seint evenwel, dat welinge lichte waarnemers het betwijfe len, dat reeds een definitieve overeenkomst is getekend door Leopold Schmid, een automo biel-constructeur uit Stutgart, heeft een nieuw autowiel ont worpen. Een zelfverend wiel is voorzien van een massieve band, zodat lekke banden uitgesloten zjjn. Bij proeven tot een snelheid van 250 km per uur bleken de rijkwaliteiten uitetend. Schmid heeft becijferd, dat de kosten van zijn nieuwe wiel zestig procent bedragen van een normaal wiel met luchtband. vertegenwoordigers van de O.A.S. en de Algerijnse nationa listen. Zij staan ook sceptisch tegenover het bericht over de in gewilligde eisen van de O.A.S. Dr. Mostefai, afgevaardigde van de Algerijnse nationalisten in het voorlopig uitvoerend or gaan voor Algerië, heeft zondag in een toespraak voor radio-Al giers de Europeanen in Algerië toegezegd, dat er een amnestie zal worden afgekondigd „zodra de toestand in het soevereine Algerië dit toelaat." Mostefai heeft de Europeanen voorts de verzekering gegeven dat zij zullen kunnen deelnemen aan de handhaving van de orde in Algerië. Te Rocher Noir meent men dat Mostefais woorden over de toestand die amnestie toelaten, betekenen dat de afkondiging na het referendum over de zelfbe schikking op 1 juli zal worden gedaan. Waarnemers te .Rocher Noir nemen aan dat Mostefais radio toespraak betekent dat Europea nen en Mohammedaanse natio nalisten afspraken hebben ge maakt die ten doel hebben de uittocht van Europeanen tegen te gaan en een einde te maken aan de politiek van de ver schroeide aarde van het ge heime leger. toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. President De Gaulle heeft zon dag dadelijk nadat hij te Besan- con in het opsten van Frankrijk een rede had uitgesproken, ken nis genomen van de boodschap van Mostefai. De president had in zijn toe spraak reeds met meer nadruk dan gewoonlijk gezegd er zeker van te zijn dat er zeer binnen kort een regeling in Algerië zou worden getroffen. De dag waar op de twee gemeenschappen ge zamenlijk aan de slag gaan om hun land te doen leven en voor uit te brengen, is niet ver meer. Verder zei De Gaulle dat de Duitse bondskanselier, Adenauer zoveel voor de verzoening van Frankrijk en Duitsland heeft ge daan, als een man maar kan doen. „Wij Fransen zijn haat. vooroordeel en argwaan jegens Duitsland, ons grote buurland, te boven gekomen. Door zijn bui tensporige leerstellingen en mis daden en ook zijn wapens heeft het ons in het verleden doen lijden, maar wij hebben Duits land op onze beurt laten lijden. Dit alles is niet meer. van deze tijd". Toen president De Gaulle zei er zeker van te zijn dat bonds kanselier Adenauer straks met de eerbied, achting en vriend schap die hij verdient, wordt ont vangen, gaf de menigte van 15.000 mensen tot wie De Gaulle spi-ak, op luidruchtige wijze uiting aan haar instemming. Ook zei De Gaulle nog dat het Franse plan voor een Europese politieke unie ondanks de ver tragingen, tenslotte toch zal wor den aanvaard Vijftienduizend mensen waren de straat opgegaan ondanks het feit dat tevoren pamfletten in Besancon waren verspreid, waar in de mensen werd aangeraden niet in de straten te komen waar door de president zou rijden. „Er kunnen gevechten uitbreken, er kunnen granaten en kneedbom- men ontploffen", aldus een der gelijk pamflet. Na de verspreiding van de pamfletten werden in Besancon zeer strenge veiligheidsmaat regelen genomen. Ambtenaren van de veiligheidsdienst waren van oordeel dat het gevaar voor een aanslag op De Gaulles leven in Besancon groter was dan el ders. Een Mohammedaans café ïn Noord-Parijs is vrijdagavond uit een auto met machinegeweer vuur beschoten. Tien klanten werden gewond. Het was de vier de aanslag van de soort vorige week. Vrijdag zijn in het gebied van de Moezel dertien personen ge arresteerd, van wie de namen in de wagen van Bourgray, één van de O.A.S.-leiders, bij wiens ar restatie gevonden waren. In Thionville werden vrijdag drie mensen aangehouden. Bij deze arrestaties is een lijst van twaalf personen, die vermoord moesten worden, gevonden, als mede een belangrijke hoeveel heid dpcumentatiepjipieren. De Franse advocaat Tixicr- Vignanoour, die vorige maai ex-generaal Salan verdedigd^ heeft zaterdag verklaard „verbijt terd" te zijn over het bericht, dat een nieuw gerechtelijk on derzoek tegen de voormalige lei der van de O.A.S. wordt inge steld. Volgens hem wordt het onderzoek ingesteld naar aanlei ding van een brief met instruc ties aan de O.A.S., die Salan uit zijn cel in de gevangenis van Fresnes heeft laten smokkelen. Dit schrijven was, zo betoogde Tixier-Vignancour, al in het be zit van het militaire tribunaal, dat vorge maand de voormalge generaal tot levenslange gevan genisstraf veroordeelde. De rech ters hadden van het stuk in het proces echter geen gebruik ge maakt. In de bewuste brief, die ge vonden werd op André Canal, 'n vooraanstaand O.A.S.-lid, die op 8 mei werd aangehouden, gaf Salan opdracht een miljoen frank over te maken aan oud premier Bidault, die Salan tot zjjn opvolger als hoofd van de O.A.S. had benoemd. Het Barbier-Hugg ziekenhuis in Algiers is vrijdag door een ontploffing beschadigd. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Een middelbare school in Con- stantine werd vrijdagavond ern stig beschadigd door twee ont ploffingen, waarna brand uit brak. Het physica-lokaal en drie klassen werden vernield. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Bredase polio mars tieeft Prinses Beatrix zaterdagmiddag in de Baronie- stad het défilé afgenomen van de deelnemers aan deze mars. De belangstelling voor de wandel tocht was dubbel zo groot als vorig jaar. Er waren 2300 jonge en oudere wandelaars uit geheel Nederland, meestal in groeps verband lopend. Naar 't Oostduitse persbureau A. D. U. meedeelt is de Neder lander Henri Pierrot, die in sept. vorig jaar in Oost-Berlijn tot 3Vi jaar gevangenisstraf werd ver oordeeld, zaterdag vrijgelaten op grond van een gratiebesluit van de voorzitter van de Oostduitse staatsraad. Pièrrot was ervan beschuldigd dat hij een Oostduitse naar West- Berlijn wilde smokkelen. De Nederlandse zakenman kreeg zijn auto terug en keerde daarin via West-Berlijn, waar hij het Nederlandse consulaat-gene- raad van zijn vrijlating verwit tigde, naar zijn woning in Am sterdam terug. Hij verklaarde dat hij in de ge vangenis goed was behandeld. Hij was destijds met vijf andere bui tenlanders veroordeeld. Deze wa ren al eerder vrijgelaten. De 50-jarige Pièrrot zou heb ben getracht een vrouwelijke employé van het Oostduitse han delsbureau op het paspoort van zijn vrouw mee te smokkelen toen hij van de Leipziger Messe naar het Westen terugkeerde. Zij waren beiden aan de grens ge arresteerd. De openbare aankla ger verklaarde tijdens het proces dat Pièrrot sinds 1958 tachtig procent van zijn handel met Oost duitse handelsorganisaties deed. Öe Thant, de waarnemende secretaris-generaal van de Ver. Naties, zal 16 en 17 juli Parijs bezoeken voor een gesprek met president De Gaulle, zo wordt irficieel in New York meege teld. De Zuidkoreaanse opperste raad heeft zaterdag bekend ge maakt dat hij het ontslag aan vaard heeft van premier Jo Tsjan Song en minister van Fianciën Bjoeng Kjoe Tsjoen. Het is nog niet bekend wie de beide minis ters zullen opvolgen. In de be kendmaking werd voorts gezegd, dat de raad de ontslagaanvragen van twaalf andere leden van het kabinet heeft geweigerd. Generaal Tsjoeng Hee Park, waarnemend president en voor zitter van de opperste raad, ver klaarde dat het hem speet, dat generaal Song „om persoonlijke redenen" ontslag heeft genomen. De minister van Voorlichting, Ja Kjoeng Oh, deelde later aan verslaggevers mede, dat de ove rige twaalf ministers hun stand punt handhaven en dat zij de op perste raad opnieuw om ontslag De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft in een toespraak tot leden van de vereniging „Raad voor Wereldaangelegenheden" te Con cord gezegd „gematigd optimis tisch" te zijn over de toekomst voor de ontwapeningsbesprekin gen in Genève. Volgens de mi nister beperkte men zich thans, in tegenstelling tot vorige be sprekingen, meer tot zakelijke feiten en werd er thans minder gepolemiseerd. De regering maakt tot haar leedwezen bekend dat tijdens gevechtsacties niet Indonesische infiltranten in Nieuw-Guinea op 16 juni by Mariat zwaar gewond werden en tijdens transport naar een hospitaal zijn overleden, de 20-jarige ongehuwde dienstplich tige korporaal L. F. Phijl' uit Vaals en de 20-jarige ongehuwde dienstplichtige soldaat der 1ste klasse V. A. Pouw uit Utrecht. Eén van de vier gebieden in Nederlands Nieuw-Guinea waar in april en mei Indonesische in filtranten zijn geland is nu vrij wel gezuiverd. Het betreft hiel de omgeving van Teminaboean op de „Vogelkop", waar naar schatting destijds een honderd tal Indonesiërs landde. In een officieel te Hollandia uitgegeven communiqué is za terdag meegedeeld, dat in dit ge bied opnieuw negen infiltranten zijn uitgeschakeld, van wie de meesten gevangen zijn geno men. „Op basis van de oorspron kelijke ramingen over het aan tal hier gelande infiltranten kan worden geconcludeerd dat de zuiveringsactie vrijwel voltooid is", zo wordt in het communiqué gezegd. Van Indonesische zijde is her haaldelijk beweerd, dat Temina boean door infiltranten was be zet. Zaterdag zijn, naar officieel wordt meegedeeld, bij Klamono, ten zuiden van Sorong enige In donesische infiltranten in een ge vecht gedood. De rest van de groep, waarbij enkele gewonden, vluchtte met achterlating van de uitrusting. Op het schiereiland Onin werd een aantal infiltranten gedood door een Nederlandse patrouille, die aanwijzingen had gekregen van een Papoea-politie-agent. Hierbij werd een aantal wapens, w.o. lichte mitrailleurs, geweren en pistoolmitrailleurs, buitge- TY> O O H" DE MENING VAN HARRIMAN. De onderminister van Buiten landse Zaken voor aangelegen heden van 't Verre-Oosten, Ave- rell Harriman heeft verklaard te geloven dat Rusland gaarne zou zien dat de worsteling van Indo nesië met Nederland om Weste lijk Nieuw-Guinea zou uitlopen in gevechten op grote schaal. In een zaterdag gehouden in terview voor de radio zeide Har riman o.m. ik geloof dat we alle redenen hebben om aan te ne men dat de Russen president Soekarno hebben opgehitst... ik denk dat zij gaarne zouden zien dat de strijd daar uitbrak omdat zij weten dat de Verenigde Sta ten en vele andere landen zich tegen een regeling van het ge schil „met geweld" zullen verzet ten, en daarom zouden de Indo nesiërs in dat geval meer van de Russen afhankelijk worden dan zij dat nu zijn." Harriman voegde hieraan toe ,De beroemde Franse pianist Alfred Cortot is vrijdag in een ziekenhuis te Lausanne over leden. Hij was 84 jaar. dat de geschilpunten tussen Ne derland en Indonesië wat ver zacht waren door de gevoerde besprekingen. Als deze bespre kingen hei-vat werden zouden de laatste meningsverschillen „glad gestreken" worden, zo zei hij. BEROEP VAN OE THANT OP SOEKARNO. Oe Thant, de waarnemend se cretaris-generaal van de Verenig de Naties heeft zondag telegra fisch een beroep gedaan op pre sident Soekarno om dc bespre kingen met Nederland over Wes telijk NieuwGninea „zonder ver der uitstel" te hervatten. Soekardjo Wirjopranoto, de permanente Indonesische verte genwoordiger bij de V. N„ had vorige week in gesprekken met Oe Thant gevraagd dat deze van de Nederlanders een bevestiging zou verkrijgen dat zij het plan- Bunker als basis voor een rege ling aanvaarden. De V. N. hebben niets meege deeld dat over enige latere con ferentie tussen Oe Thant en de Nederlandse vertegenwoordiger Mr. C. W. A. Schürmann, maar in zijn aan Soekarno verzonden telegram Zeide Oe Thant dat hij „door de permanente vertegen woordiger van Nederland ervan in kennis gesteld is, dat zijn re gering in principe de voorstellen van het plan-Bunker aanvaardt." Oe Thant heeft het plan-Bun ker niet speciaal onderschreven, maar men meent dat hy er zijn zegen aan heeft gegeven. DE PAPOEA'S DE DUPE. In de. „Observer" van zondag wordt de verwachte regeling van het geschil over Westelijk Nieuw- Guinea nadelig voor de Papoea's genoemd. Het onafhankelijke blad schrijft o.m.: „Een regeling is in zicht in het langdurig geschil tussen Ne derland en Indonesië over Wes telijk Nieuw-Guinea. De Verenig de Naties zullen 't bestuur over het gebied van de Nederlanders moeten overnemen. En na ten minste één en ten hoogste twee jaar zal het moeten worden over gedragen aan Indonesië. Men hoopt dat Nederland door deze regeling iets zal hebben weggenomen dat de betrekkin gen tussen Azië en de Westelij ke landen vergiftigt, en zichzelf zal reinigen van de smet als zou het een imperialistische mogend heid zijn. Het is derhalve begrijpelijk dat het vergelijk wordt toegejuicht. Maar het is verkregen ten koste van de oorspronkelijke inwoners van het eiland, de Papoea's. Wanneer de overeenkomst ge heel in werking treedt zullen de Papoea's onder Indonesisch ge zag komen, en zij zullen nergens klachten kunnen indienen. Het is voor hen een schrale troost dat de huidige regeling er in voor ziet dat Indonesië, na het gebied in bezit te hebben genomen, het volk der Papoea's in een plebis ciet zal raadplegen over hun toe komst op lange termijn. Per slot van rekening heeft Nehroe in 1947 vrijwel hetzelfde beloofd aan het volk van Kasjmier. En toch is hij niet in staat geweest zijn gelofte na te komen", aldus de „Observer". De 33-jarige liberale Spaanse schrijver Ruiz Garcia is door de politie in Madrid aangehouden omdat hij als journalist de te Münehen gehouden bijeenkomst van leden van de Spaanse oppo sitie heeft bijgewoond, aldus is van betrouwbare zijde vernomen. Verder zouden twee andere le den van de opositie, José Luis Ruiz Navarro en Inigo Cavero, leden van de Spaanse afdeling van de „Vereniging voor Europe se samenwerking", naar één van de Ganarische eilanden zijn over gebracht. Het precieuze aantal van naar de Canarische eilanden verban nen Spanjaarden is niet bekend. Een aantal personen heeft ver der asiel gezocht in Zuidameri- kaanse ambassades. Onder hen is de rechtsgeleerde Ignacio Fer nandez de Castro, die doorgaat voor dc theoreticus van het volksbevrijdingsfront", 'n uiterst linkse beweging. Een advocaat uit Bilbao, Isidro Infantes, die liberale opvattingen heeft en deel nam aan de bijeen komst in Münehen, is vrijdag avond gearresteerd, zo wordt uit betrouwbare bron in de Spaanse hoofdstad vernomen. Zeven studenten zijn in Barce lona tot gevangenisstraffen, va riërend van zes maanden tot drie jaar veroordeeld omdat zij op 10 mei j.l. hadden betoogd ten gun ste van de stakers. Onder hen bevond zich een vrouw die zes Vandaag over een week 25 j'uni zal Radio Nederland We reldomroep in een van zijn Ne derlandse uitzendingen, gericht op Nieuw-Guinea, een speciaal verzoekplatenprogramma op nemen, bestemd voor aldaar ge stationeerde Nederlandse mili tairen. Dit programma, dat ongeveer 20 minuten duurt, zal van die datum af voorlopig twee maal per week worden uitgezonden, behalve op maandag ook op don derdag.' De aanvragen voor deze ver zoekplaten moeten komen uit Nederland en kunnen worden gedaan door familie, verwanten, vrienden, kennissen enz. Zij kun nen vergezeld gaan van een kor te groet of korte mededeling Do Z.-Koreaanse geheime dienst heeft bekend gemaakt, dat 74 personen zijn gearresteerd die van plan waren geweest onge veer 47 regeringsleiders te ver moorden en de regering van ge neraal Jong Hoei Park omver te werpen. voor de betreffende militair in Nieuw-Guinea. Een en ander zal in de aan kondiging worden verwerkt, zo deelt Radio Nederland Wereld omroep mee. De aanvragen moeten worden gericht aan: Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, Hil versum. Onder vermelding van: „Verzoekplaten Nieuw-Guinea". Volgens welingelichte kringen in San Francisco zouden kust wachten bij de brug over „The Golden Gate" een plastieken tas gevonden hebben, toebehorend aan drie gevangenen die de vori ge week uit de gevangenis van Alcatraz zijn ontsnapt. In de tas zat een lijst met na men en adressen van mensen met wie de ontsnapte gevange nen in contact hoopten te ko men. Men neemt nu aan dat zij verdronken zijn. Zouden zij de kust bij San Francisco hebben bereikt, dan zouden zij zo wordt verondersteld de tas niet hebben achtergelaten. maanden kreeg. Een achtste be klaagde werd vrijgesproken. Zoals bekend zijn er onlangs in Spanje op uitgebreide schaal stakingen gehouden voor hogere lonen. AT WARMER, Een hogedrukgebied dat over de Duitse Bocht naar het oosten trekt heeft zondag het weer in ons land bepaald. Het was daar om overal droog weer, maar de temperaturen waren niet bijzon der hoog omdat voor het hoge drukgebied uit iets koelere lucht is binnengestroomd. Het kwik kwam daardoor niet veel hoger dan twintig graden. Inmiddels is ten westen van Ierland een actieve depressie aangekomen die naar het noord oosten trekt. Tussen de twee ge noemde druksystemen komt een zuidelijke tot zuidoostelijke stro ming tot ontwikkeling, die van daag ook boven ons land zal staan. Hiermee wordt weer war mere lucht aangevoerd. De fronten, die bij de depressie behoren, zullen vandaag later iop de dag reeds tamelijk dicht bij ons land kunnen komen, zodat de - kans op een enkele bui dan za1 toenemen. Er zullen echter ooi* zonnige perioden voorkomen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Warmer. Zonnige perioden maar later kans op een regen- of onweers bui. Matige tot vrij krachtige wind, hoofdzakelijk tussen zuic en zuidoost. MAANDAG 18 JUNI v.m. n.m. Breskens 1.50 2.19 Terneuzen 2.25 2.54 Hansweert 3.05 3.34 Walsoorder. 3.15 3.44 DINSDAG 19 JUNI v.m. n.m. Breskens 2.32 2.56 Terneuzen 3.07 3.31 Hansweert 3.47 4.11 Walsoorden 3.57 4.21 ZON MAAN op onder op onder Juni 18 4.19 21.03 21.18 4.54 19 4.19 21.03 22.13 5.46 20 4.19 21.03 22.59 6.43 21 4.19 21.04 23.38 8.00 22 4.19 21.04 8.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1