Groot aantal Indonesische parachutisten gaf zich over Aanslag op de Gaulle verijdeld Onderzoek naar staalleveranties van Demka aan Daf? Het „Softenon" drama in Luik Tulpen van Koningin Juliana in Ottawa De invloed van de politieke toestand op de arbeidslust in Nieuw-Guinea HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT Het Kanaal over per waterfiets SOLEIA badpakken f 11,50 Eigen „Haard" F rans-Russische handelsbetrekkingen afgebroken Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 15 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5624 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per idvertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 12 ct. Kleine advertenties bil -ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. In de nacht van woens dag op donderdag heeft zich een groot aantal Indo nesische parachutisten aan de Nederlanders overge geven, zo staat in een te Hollandia uitgegeven com muniqué. Dit is de eerste maal dat mel ding wordt gemaakt van een overgave van parachutisten op grote schaal. In het communiqué wordt geen aantal genoemd, evenmin als de plaats waar dit gebeurde. Ook militaire woord voerders weigerden verdere bij zonderheden mee te delen. In de officiële mededeling wordt slechts gezegd dat de parachutisten zich Indonesië en de overdracht van grensgebied in Ned. Nieuw-Guinea aan Australië De ..Indonesian Herald", een blad dat naar wordt aangeno men nauwe betrekkingen onder houdt met het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken, noemde gisteren de overdracht van twee grensdorpen in Neder lands Nieuw-Guinea aan Austra lië een „roof bij daglicht". Vol gens het blad „hebben de Neder landers voorzien, dat Indonesië de twee dorpen stellig zal op eisen en dat dit een spanning zal veroorzaken tussen Indonesië en Australië". De overdracht van de dorpen Waris en Jafi aan de Australische regering is geschied zonder dat Indonesië of de 3000 bewoners zijn geraadpleegd, al dus beweert de Indonesia Herald, waaraan wordt toegevoegd: „Deze mensen zijn als een kud de koeien overgedragen aan een nieuwe meester, zonder dat iets werd geregeld over hun toe komst en zonder dat het recht tot zelfbeschikking werd in acht genomen." overgaven in „een van de vier infiltratiegebieden". De parachutisten die zich overgaven hadden pamfletten bij zich waarin zij worden op geroepen, de strijd te staken en zich over te geven. Deze pamfletten zijn in de afgelopen dagen vanuit Nederlandse vliegtuigen boven de infiltra tiegebieden afgeworpen. De Indonesiërs hadden bij de nadering van een Nederlandse militaire post witte parachutes getoond als tekenen van over gave. Uit een voorlopig verhoor is, aldus het communiqué, gebleken, dat zich onder de gevangenen onder meer de commandant van een parachutistencompagnie, ka pitein Kartawi, bevindt. De para chutisten legerden bij de over gave hun volledige bewapening in. Het bericht over deze overgave bereikte Hollandia per spoed- telegram nadat het dagelijkse communiqué al was uitgegeven. In dit communiqué werd gezegd dat de militaire acties tegen de parachutisten in het afgelopen etmaal zijn voortgezet. Daarbij waren enkele Indonesiërs gedood en een aantal gevangen genomen. Aan Nederlandse zijde waren geen verliezen te betreuren. Voorts werd in deze mede deling gezegd, dat te verwachten is dat met ingang van 23 juni de Nederlandse militairen in Nw.- Guinea brieven tot tien gram ongefrankeerd naar Nederland zullen kunnen sturen. Bij alle onzekerheid over de toekomst, bestaat er onder de overgrote meerderheid van de ruim 2500 Nederlandse ambte naren in Nieuw-Guinea, volgens ingewijden geen twijfel meer over één ding: dat hun tropische carrière een aflopende zaak is en dat de belangrijkste vraag alleen nog maar is, wanneer die afloopt en op welke wijze. Het aantal ambtenaren, dat hun gezinnen vervroegd naar Nederland laat gaan, groeit ge stadig, waarbij gebruik wordt gemaakt van de soepeler gewor den toepassing der voorschrif ten. Tot voor kort konden ge zinnen van ambtenaren alleen Vier of vijf O.A.S.-commando- leden. die opdracht hadden presi dent De Gaulle te vermoorden, zijn gearresteerd nadat het staatshoofd donderdag zijn rond reis door enige departementen in Oost-Frankrijk was begonnen. Dit werd meegedeeld door offi ciële kringen te Vesoul, de hoofd plaats van het departement Haute-Saone waar De Gaulle zijn vierdaagse reis begon. Vóór zijn aankomst op het vliegveld aldaar werden, naar verluidt, nog vijf mannen aangehouden. Alle arrestanten zouden uit Duitsland zijn gekomen. Een aantal andere O.A.S.-comman- doleden. wier aanwezigheid was gesignaleerd, wist tot dusver aan arrestatie te ontkomen. Op deze mensen werd nog jacht ge maakt tussen Vesoul en Lons- le-Saulnier, waar president De Gaulle vrijdag werd verwacht. Vóórdat de president uit Parijs vertrok hadden officiële kringen verklaard dat de voorzorgsmaat regelen met het oog op even tuele moordaanslagen waren uit gebreid. Het Franse staatshoofd zal in ongeveer 40 steden en dorpen het woord voeren. Het is zijn achttiende rondreis door de pro vincie. Ditmaal bezoekt hij de departementen Haute-Saone, Jura en Doubs. Het was het derde complot tegen het leven van De Gaulle VRIJDAG 15 JUNI dat werd ontdekt sinds hij in 1959 weer aan de macht kwam. Op 8 september van het vorige jaar ontsnapte de president ter nauwernood aan de dood, toen hij per auto op weg was van Parijs naar zijn buitenverblijf te Colombey-les-deux-Eglises. Een lading springstof, die op zij van de weg onder een zandhoop was verborgen, ontplofte slechts ge deeltelijk, waardoor de auto al leen van buiten werd geblakerd. De mannen, die bij deze aanslag waren betrokken, werden op één na aangehouden. Vorige maand deelde de politie mee, dat zij zestien mensen had aangehouden in verband met een ander complot. Deze samenzwe ring werd op 17 mei ontdekt, de dag waarop de president een tocht door midden-Frankrijk be gon. Het ministerie van Binnen landse Zaken in Parijs liet don derdagavond weten, dr.t woens dag in het gebied tussen Vesoul en Besancon zes leden van een commandogroep der O. A. S. waren aangehouden. De betrok kenen waren reeds enige tijd ge schaduwd. Nadere bijzonder heden werden niet bekendge maakt. Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.52 0.27 1.07 1.17 n.m. 12.20 12.55 1.35 1.45 ZATERDAG 16 JUNI Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.33 1.08 1.48 1.58 n.m. 12.59 1.34 2.14 2.24 ZON MAAN op onder Juni 15 4.19 21.01 17 4.19 21.02 18 4.19 21.03 19 i '9 21.03 20 4.19 21.03 21 4.19 21.04 22 4.19 21.04 op onder 17.59 3.09 20.16 4.12 21.18 4.54 22.13 5.46 22.59 6.49 23.38 8.00 9.16 ZOMERWEER Donderdag werden op tal van plaatsen maximum-temperatu ren boven de 25 graden gemeld. We bevonden ons toen in warme lucht, waarin de zon voor zomer weer zorgde. Voor vandaag staat opnieuw een warme dag in het verschiet. Alleen zal voorname lijk ;n het noorden van het land wat bewolking in de hogere ni veaus voorkomen. De kans op een onweersbui blijft klein. De wind blijft matig, af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten waaien. medegdeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond: Zonnige peroden. Zonnige perioden en warm weer ia'uin de hogere niveaus meer vooral in het noorden pen nn, d een Meine kans op tfg" jjf86 ui- Zwakke tot ma- wind tn«?,n toe vrii krachtige maar i^11, zuid en zuidwest, wind kust tijdelijk zee- voortijdig vertrekken, indien zulks noodzakelijk werd geacht wegens gezondheidsredenen of studie van de kinderen. Thans kunnen „dringende omstandig heden" worden aangevoerd, die in het algemeen zó ruim worden opgevat dat het er vrijwel op neerkomt dat vrouwen en kin deren die willen vertrekken, kunnen gaan, ook al is het hoofd van het gezin nog lang niet aan Europees verlof toe. Dat de tendentie tot gezins scheiding geen massale omvang heeft aangenomen komt onder meer doordat dit grote finan ciële offers meebrengt. Het on derbrengen van de vrouwen en kinderen in Nederland moet veelal geschieden in gemeubi leerde woningen of kamers en voor de kosten daarvan sehrik- ken velen terug. Do vakvereni gingen hebben er daarom bij het gouvernement op aangedrongen, om in deze gevallen een duurte- toeslag te verlenen in de vorm van huurcompensatie, opdat de ambtenaren in staat worden ge steld, een beslissing te nemen op grondslag van de werkelijke overwegingen en niet op die van de financiële consequenties. „Voorkomen moet worden, dat men zich om financiële redenen risico's op de hals haalt", aldus merkte een ambtenaar tegen over de verslaggever van het A. N. P. op. Daarnaast is er nog een an dere oorzaak van de weifelende houding van velen: de onzeker heid, hoe lang zij van hun ge zinnen zullen zijn gescheiden als zij vrouwen en kinderen nü naar Nederland laten vertrekken. Het is begrijpelijk, dat in deze situatie de omstandigheden lood zwaar drukken op het ambtelijk apparaat. Naast een kern van hen die, ondanks het ontbreken van elk uitzicht, onverstoorbaar enthousiast verder werken aan hun taak, heeft het werk van vele ambtenaren te lijden onder de huidige toestand. Deze, vooral te Hollandia alwaar het amb telijk apparaat is geconcentreerd tot uitdrukking komende sfeer wordt sterker, naarmate meer vrouwen en kinderen voor uit worden gezonden en er meer mannen alleen achterblijven. Overigens wordt het besluit daartoe meestal ingegeven door de overweging, dat thans het vertrek rustig kan worden voor bereid en men niet weet, wat de toekomst zal brengen. Een lichtpuntje zijn voor velen de garanties van de regering voor het geval, dat een loopbaan door de omstandigheden moet worden afgebroken. Toch blijft de achterdocht niet onbelangrijk. Tekenend hiervoor is de tegen stelling, die wordt gezien in de Nederlandse garanties en de be palingen in het voorstel van de heer Bunker. Volgens het voor- stel-Bunker zouden in het over gangsjaar onder het gezag van de Verenigde Naties alle hoge Nederlandse functionarissen worden vervangen. Men vraagt zich af ook omdat in het voor- stel-Bunker niet wordt gespro ken over het handhaven van de Nederlandse strijdkrachten of er geen gevaar bestaat voor een gezagsvacuüm, en of in het al gemeen door dit voorstel de ga ranties aan de Nederlandse amb tenaren niet in gevaar worden gebracht. De verklaringen van Nederlandse zijde over de moge lijkheid, dat het Nederlandse ambtenarenapparaat tijdelijk in Nieuw-Guinea aanwezig zal blij ven na een eventuele overdracht der soevereiniteit aan een inter nationaal lichaam, hebben trou wens tot weinig positieve reac ties geleid. Van een justitieel onderzoek bij Daf in Eindhoven naar knoeierijen bij staalleveranties van de Demka in Utrecht aan dit bedrijf is bij de Daf niets be kend. Dit deelt de directie van dit bedrijf mee naar aanleiding van publikaties in een dagblad waarin gezegd wordt, dat de Haagste officier van Justitie, mr. dr. J. C. Maris, een onderzoek instelt naar een verondersteld gebruik van dubbele fakturen bij miljoenenorders tussenbeide bedrijven. Hierbij zouden moge lijk de E. E. G.-bepalingen be treffende de minimum staalprij- zen ontdoken zijn. Tevens zou den mogelijk op grote schaal belasting zijn ontdoken. Mr. Maris verklaarde desge vraagd een en ander eveneens voor rekening van de auteurs te laten. Hij noemde het bericht „voorbarig en betreurenswaar dig", en wilde zich derhalve van commentaar onthouden. De directie van de Daf zegt met verbazing van een en ander kennis te hebben genomen. Zij verklaart dat deze berusten op „onjuiste feiten en verdacht- Twee studenten van de universiteit van Bir mingham, Ron Brooks (links) en Jim Wood, beiden 20 jaar oud, zijn met een watertandem uit Dover vertrokken ten einde het Kanaal over te fietsen. Zij hopen in de buurt van Calais aan land te kun nen gaan. De Bedgischc minister van Volksgezondheid, Custers, heeft woensdag in een commiss'e van de Belgische Senaat medege deeld. dat de uit 1818 daterende wetgeving op de geneeskunde en de wetgeving van 1921 op de controle van giftige produkten en slaapmiddelen volledig her zien zulen worden. In afwachting daarvan heeft hij veiligheids maatregelen toegezegd om voor lopig verbod megeiijk te maken van geneesmiddelen waarvan men meent dat ze schadelijk zijn. Deze maatregelen zijn het ge volg van de grote beroering die in België is verwekt door het zg. „softenon"-drama in Luik. Daar is onlangs een kindje zonder armen geboren, naar het heet, doordat de moeder voor de ge boorte „softenon" leen kalme- ringsmidel) had gebruikt. Het kindje is enige tijd na de geboorte overleden, naar uit een onderzoek is gebleken, als ge volg van een te grote dosis van een slaapmiddel. In verband hiermee zijn de vorige week de moeder, de vader, een arts die het slaapmiddel zou hebben geleverd en twee vrouwelijke familieleden van de ouders ge arresteerd. De zaak heeft niet alleen in Luik een discussie ontketend over de mate van schuld, doch men gaat volgens het blad „Le Peuple" ook rond met lijsten om handtekeningen te verzame len onder een petitie waarin vrijlating van de ouders wordt gevraagd. „La Dernière Heure" wist woensdag te melden, dat eerste- minister Lefevre woensdag tegenover een deputatie van vrouwelijke socialistische parle mentsleden had verklaard dat de gearresteerden spoedig vrij gelaten zouden worden, met uitzondering van de arts. Het kabinet van de premier heeft dit echter ontkend en verklaard dat Lefevre met de deputatie alleen heeft gesproken over het vraag stuk van de schadelijke genees middelen. Unieke pasvorm Leuke dessins vanaf SrORTHANDEL Noordstraat "6 Telefoon 2532 Ambassadeur Van Royen naar V. S. vertrokken De Nederlandse regering is te allen tijde bereid om de bespre kingen met Indonesië te hervat ten en om met bekwame spoed te streven naar een vreedzame oplossing." Deze woorden sprak de Nederlandse ambassadeur in de Ver. Staten, dr. J. H. van Roijen, gistermiddag op Schip hol, kort voordat hij met het K. L. M.-toestel naar New-York vertrok. De heer Van Roijen ver klaarde dat hij gedurende zijn verblijf in ons land uitvoerige besprekingen met de Nederland se regering heeft gevoerd. „Ons standpunt in de Nieuw-Guinea zaak is volmaakt duidelijk". Vervolgens sprak de heer Van Roijen de bereidheid uit om met de Indonesiërs aan de onderhan delingstafel plaats te nemen „Wat ik hier zeg", zo zei hij, „be makingen". „De Daf heeft geen enkel aandeel in een fraudu- leuse staalknoeierij. Waar ge sproken wordt over dubbele fakturen is er geen sprake van onjuiste handelingen, welke een frauduleus karakter zouden heb ben. Er is ook in geen enkel op zicht sprake van ontduiking der belastingen. De mededeling, dat Demka omvangrijke leveranties aan Daf doet van stalen chassis- balken en carrosserieplaat is onjuist, want Demka kan derge lijke produkten niet leveren", aldus de Daf. Bij de Demka in Utrecht wordt door de directie een on derzoek ingesteld, zo vernamen wij. De directie deelde in af wachting van de resultaten van dit onderzoek mee, dat de be richten „een volkomen mystifi catie" zijn. De directie van de N. V. Kon. Demka Staalfabrieken in Utrecht heeft tegenover het A. N. P. naar aanleiding van perspublikaties over onregelmatigheden in de transacties tussen DAF en Dem ka categorisch ontkend. Bovendien, aldus de directie van de Demka, worden en wer den door Demka chassisbalken en carrosseriestaai noch gepro duceerd noch geleverd. Dubbele facturen zijn door Demka nim mer uitgeschreven. Een woordvoerder van de Kolen- en Staal-Gemeenschap heeft donderdagavond verklaard dat de informaties, waarover de hoge autoriteit op het ogenblik beschikt, uitsluitend betrekking hebben op produkten die niet onder het K. S. G.-verdrag val len. De Nederlandse Justitie heeft fotokopieën van dubbele factu ren aan de hoge autoriteit ge zonden. Deze zijn donderdag in Luxemburg aangekomen. De woordvoerder heeft ver der verklaard dat de hoge auto riteit deze zaak niet in behande ling zal nemen nu vaststaat dat de produkten niet onder het K. S. G.-verdag vallen. CHROESJTSJOV^ NAAR ROEMENIE Premier Chroesjtsjov zal op 18 juni met een Russische re- gerings- en partijdelegatie ir» Boekarest aankomen, zo heeft Radio-Boedapest donderdag mee gedeeld. Het geldt hier een officieel be zoek. De Russische premier zal waarschijnlijk acht dagen in Roemenië blijver. i vat geen enkele kwalificatie, restrictie of voorbehoud. Wan neer er van Indonesische zijde wantrouwen bestaat tegen onze bedoelingen, dan is dat volstrekt ongegrond", aldus dr. Van Roijen. De Nederlandse ambassadeur besloot zijn verklaring met te zeggen dat hij „het vertrouwen en de overtuiging heeft, dat wanneer wij aan de conferentie tafel met de Indonesiërs gaan zitten, wij inderdaad tot een op lossing zullen kunnen komen". De echtgenote van dr. Van Roijen die met hem naar Nederland was gekomen, is twee dagen geleden reeds naar Amerika vertrokken. Op Schiphol kwamen een zoon en een dochter van de ambassa deur afscheid nemen. Dc Franse-Sowjet-Russische handelsbetrekkingen in Moskou zijn door de Russen afgebroken nadat deze een eis hadden ge steld, welke de Franse regering onaanvaardbaar achtte, zo deel- le een woordvoerder van het Franse ministerie van Buiten landse Zaken vandaag mede. Hij noemde het afbreken van de onderhandelingen „een Sowjet- offensief tegen de Europese ge meenschappelijke markt". De handelsbesprekingen, die op 16 mei begonnen zijn, hadden be- Tulpen van Koningin Juliana hebben een ereplaats gekregen bij de Canadese parlementsge bouwen in Ottawa en bij het nationale oorlogsmonument. Het jaarlijks festival, dat in Ottawa wordt gehouden, trekt tiendui zenden bezoekers, zowel uit Canada als uit de Verenigde Staten. Koningin Juliana schenkt, na haar terugkeer uit Canada na de tweede wereldoorlog, jaarlijks 15.000 tulpen ter versiering van de Canadese hoofdstad. Samen met een schenking van honderdduizend bollen door Nederlandse bollenkwekers, uit dankbaarheid voor het aandeel dat Canadese soldaten tot de bevrijding van Nederland heb ben geleverd, is deze schenking aanleiding geweest tot het jaar lijkse tulpenfestival in Ottawa. De wandelpaden van de par ken in deze stad. een lengte van ongeveer 53 km, zijn met tulpen versierd. trekking op een verlenging van de bestaande handelsovereen komst voor de jaren 1963 t/m 1965. De woordvoerder deelde mee, dat de Sowjet-Unie voor Rus sische produkten toepassing wenste van preferentiële tarie ven, die voor de E. E. G.-landen gelden. De besprekingen in Mos kou hadden tot dusvere een be vredigend verloop gehad en twee dagen geleden was de contin- gentenlijst bijna gereedgekomen. Toen deelde de leider van de Russische delegatie echter mede. dat de ondertekening van de nieuwe handelsovereenkomst af hankelijk gesteld zou worden van het succes der besprekingen, die in september over douane tarieven gehouden zullen worden en daarmede trachtte de Sowjet- Unie preferenties te verkrijgen op grond van de clausule van meest begunstigde natie. De leider van de Franse delegatie stelde zich met zijn regering in verbinding en deze vond de Russische eis onaanvaardbaar. Een woordvoerder van de Franse ambassade in Moskou heeft medegedeeld, dat beide partijen overeengekomen waren „de besprekingen langs diploma tieke weg voort te zetten".'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1