Uitgeputte en uitgehongerde parachutist geeft zich over De Franse buitenlandse politiek Het referendum in Algerië Verklaring van Prins Bernhard Migs voor India «FESTIJN tra arzegels! WEERBERICHT Het proces tegen S. S.-officieren in Berlijn I DAMME P., 36 P.n 30 c3Lt l.n12ct"i:Ll Situatie op Nieuw-Guinea HET WEER HOOGWATER 47 kleurstalen 10ct in ttewinkel Galü' voorstelling in Monte Carlo ZON- en MAANSTANDEN dag 13'fünïi965 irstmaker TELEF. 2566 5E WEEK gram of meer 80 et. of gez.) 125 et. ÏL 65 et. per K.G. ,f 2,60 donderdag: »r f2.10 idig JKER SMEER- t. per 100 gram dubbel zegels »k Sparkoffie. t nog eens! ter ft** 168 -10% Z lil.r 95 -10% koekja 68 •10% staat dat feukl Spar. tzeep in lichtgroen, en lichtblauw. Zeer aeparfumeercf. bel zegels I ig *»9«' i IO ct voordee! 11 i OO cfc voordeel en 28 cl voordeel 10 ze3#l 14 ct voordeel 7 «gel ct voordeel t •jq zegel i I O ct voordee! t 70%! iskwie rol 48-10% 100 gram 79-10% er gezoet 62-10% ongezoet 59-10% 100 gram 50-10% 20 stuks 10-10% I 8 Juni FranKering bij abonnement? Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE DONDERDAG 14 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5623 Verschijnt Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. In een te Hollandia uitgegeven con muniqué wordt gezegd, dat een Indonesische parachutist zich dinsdag op het schiereiland Onin aan de zuidwestkust van Nieuw- Guinea aan een Nederlandse pa- t mille heeft overgegeven met een cproep tot overgave in de hand. Deze oproep is, zoals ge meld, vervat in pamfletten die b ver de gebieden waar zich In donesische parachutisten ophou den, worden uitgeworpen. Je parachutist, een sergeant, w,as uitgeput door de in het oer woud ondergane ontberingen, en uitgehonderd. Bij acties in het gebied van Teminaboean is wederom een Indonesische parachutist gewond en gevangen genomen, zo wordt verder in het communiqué ge zegd. Intussen vraagt men zich in Hollandia af, of de Indonesiërs in de komende dagen een nieuwe luchtlanding zullen trachten uit te voeren. Het is nu bijna een maand geleden dat de laatste lan ding van Indonesische parachu tisten geschiedde e de opkomen de maan - die men nodig heeft vol oriëntatie vanuit de lucht - zou eventuele nieuwe Indone- De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Mur- ville, heeft dinsdag in antwoord op kritiek van senatoren gezegd dat, welke meningsverschillen er ook tussen Frankrijk en de Ver enigde Staten bestaan, er geen gevaar is voor de Navo. De ver schillen van inzicht in de kwes- tie-Berlijn zijn niet van funda mentele aard maar betreffen alleen de tactiek. De contacten tussen de Verenigde Staten en dc Sowjet-Unie over Berlijn zijn voor Frankrijk geen aansporing zijn standpunt te herzien. Dc vraag of Groot-Brittannië al of niet tot de Europese Eco nomische Gemeenschap toe treedt, geeft de Europese zaak een geheel nieuw aspect. Als de Britten toetreden, zullen andere landen volgen. Alles zal dan ver anderen. De E. E. G. zal dan geen regionale organisatie blijven maar zij zal een wereldorganisa tie worden. „Ik zeg niet dat dit minder goed is, ik zeg alleen maar dal het anders zal wor den". aldus Couve de Murville. Eerder hadden senatoren van linkse, rechtse en centrumfrac ties kritiek geuit op het beleid ven president De Gaulle ten aan zien van de E. E. G. en de At lantische defensie. De Senaat is dinsdag begon nen met een debat van drie da gen over de buitenlandse poli tiek. Wanneer Engeland tot de Europese gemeenschappelijke markt toetreedt zal er geen su- pra-nationaal Europa zijn, aldus Couve de Murville. Engeland moet de essentiële punten van het verdrag van Rome aan nemen wanneer het door de zes als een gelijkwaardige deelge noot wil worden beschouwd. „Ik zie niet. in, evenmin als de Ver enigde Staten, hoe de gemeen schappelijke markt tot Amerika kan worden uitgebreid". Over de vrees voor een as Parijs-Bonn zei hij dat het bond genootschap tussen Frankrijk en West-Duitsland één van de grote na-oorlogse politieke gebeurte nissen is en dat een werkelijk Europa zonder dat niet kan wou den opgebouwd. STAKING IN DE ITALIAANSE METAALINDUSTRIE Ongeveer 11miljoen metaal bewerkers in Italië zijn woens dag een door de Katholieke, de socialistische en de communis tische bonden gelaste 24-uurs- staking begonnen. De bonden willen een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waarin een algemene 40-urige werkweek, verhoging van de lonen en en kele andere voorwaarden wor den opgenomen. Volgens het communistische blad „Unita' zijn de lonen in de Italiaanse metaalindustrie de laagste in de Europese gemeenschap. VRIJ WARM Het K. N. M. I. deelt mede: Met zwakke zuidelijke .winden werd woensdag lucht uit Frans- rijk aangevoerd, waarin de tem peraturen in ons land tot boven de 20 graden stegen. Ook van daag wordt vrij warm weer ver wacht. De temperaturen zullen tijdens zonnige perioden weer flink kunnen stijgen. Het is zelfs niet uitgesloten, dat op enige plaatsen de temperatuur zóver stijgt dat het daar tot onweer komt. De wind, die meesten- tijcls zwak blijft, zal later langs de kust uit zee gaan waaien. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden. Zonnige perioden, maar ook een kleine kans op een onweers bui. Zwakke tot matige wind, overwegend tussen zuidoost en zuidwest. Vrij warm. DONDERDAG 14 JUNI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.25 11.34 12.09 0.40 12.49 0.50 12.59 15 JUNI v.m. n.m. 11.52 12.20 0.27 12.55 1.07 1.35 1.17 1.45 sische acties kunnen inleiden. Er zijn verdere voorzorgsmaat regelen langs de kust genomen en de luchtverdediging is ver sterkt om zoveel mogelijk te pro beren, nieuwe landingen te voor komen. Overigens beschikt men niet over aanwijzingen dat de In donesiërs inderdaad een nieuwe actie voorbereiden. Soebandrio over Nieuw-Guinea De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, heeft na een bijeenkomst van de ..bevrijdingsstaf voor West- Irian" aan journalisten te ken nen gegeven, dat het moeilijk zal zijn de kwestie Nieuw-Guinea te regelen als niet eerst het mi litaire vermogen van de Neder landers daar wordt gebroken. Op de bijeenkomst heeft presi dent Soekarno gezegd, dat het zenden van Nederlandse verster kingen naar Nieuw-Guinea er niet op wijst, dat Nederland be reid is. het geschil op vreedzame wijze bij te leggen, aldus Soe bandrio. Australische ambassadeur over Nieuw-Guinea De Australische ambassadeur in Washington, sir Howard Beale, heeft gezegd dat een op lossing van het Nederlands-In donesische geschil over Weste lijk Nieuw-Guinea door wapen geweld „monsterachtig" zou zijn. Hij zei dat de beste regeling zou zijn „een in vrijheid aan de conferentietafel bereikte over eenkomst die beide partijen in genomen doet zijn over het resultaat en die rekening houdt met het uiteindelijk recht van de bevolking op zelfbeschik king". De ambassadeur zei in ant woord op vragen dat Australië zich zou verzetten tegen een po ging tot overname van het door Australië bestuurde deel van Nieuw-Guinea. Maar, zo merkte hij op, Australië heeft „de meest uit voerige verzekeringen van de Indonesische regering gekregen dat zij in het geheel geen aan spraak op Australisch Nieuw- Guinea maakt". TELEGRAM VAN CHROESJTSJEF AAN KENNEDY Premier Chxoesjtsjov van de Sowjet-Unie heeft dinsdagavond in een telegram aan president Kennedy van de V. S. gezegd, dat het tot stand komen van een coalitieregering in Laos een keerpunt zou kunnen worden in het leven van het volk van Laos. Het zou ook de vrede in Zuid Oost-Azië versterken. Ook in een boodschap aan premier MacMillan van Enge land heeft Chroesjtsjov zijn voldoening erover geuit, dat de samenwerking van de Sowjet- Unie en Engeland als voorzit ters van de Geneefse conferen tie over Laos een nuttige rol heeft gespeeld bij het effenen van de weg naar een vreedzame regeling. De bereikte resultaten bij he oplossen van het Laotiaans, vraagstuk zou ook het vertrou wen versterken, dat deze ma nier van samenwerken ook sue cesvol zal blijken bij het oplos sen van andere internationale kwesties, die spanningen ver oorzaken. Het antwoord van Kennedy aan Chroesjtsjov President Kennedy heeft gis teren premier Chroesjtsjov c; diens telegram geantwoord, da, de vorming van een coalitie regering in Laos zeker een be langrijke en positieve uitwerking tot ver buiten de grenzen vai Laos zal hebben. Hij zei dc mening van Chroesjtsjov te delen, dat de berichten uit Laos „zeer bemoedigend" zijn. De voorlopige Algerijnse re gering heeft woensdag een be roep gedaan op de bevolking van Algerië om bij het referendum over zelfbeschikking met „ja" te antwoorden op de vraag of het land onafhankelijk moet worden. In een te Tunis uitgegeven verklaring zegt de voorlopige re gering dat de Europeanan in Al gerië geen illusies moeten na jagen en dat zij dienen te erken nen dat het koloniale tijdperk ten einde is. De misdadigers, die u zeggen, dat de akkoorden van Evian slechts een grondslag voor bespreking vormen en dat zij moeten worden herzien, bedrie gen u en leiden u naar de onder- Het secretariaat van Z. K. H. de Prins der Nederlanden deelt het volgende mede: „Na het onderhoud dat Zijne Koninklijke Hoogheid dinsdag avond met de heer Lunshof, hoofdredacteur van Elseviers Weekblad over de strekking van een door deze geschreven artikel heeft gehad, is Z. K. H. van me ning dat de heer Lunshof het betreffende artikel in diens blad ten opzichte van hem te goeder trouw heeft geschreven. Z.K. H. heeft een verklaring van de heer Lunshof dat hij noch de Prins noch de Bilderberg- groep in een verkeerd daglicht heeft willen stellen, als waar aanvaard. De heer Lunshof heeft toege geven dat hij zich in dit artikel - uitgaande van ten dele onjuiste informaties - minder gelukkig heeft uitgedrukt, waardoor een verkeerde indruk bij de Prins is gevestigd, hetgeen door de heer Lunshof bijzonder wordt be treurd. De Prins heeft zijn opmerkin gen ingetrokken en zijn veront schuldigingen aan de heer Luns hof aangeboden". gang, zo wordt in de verklaring gezegd. „Het volk van Algerië reikt u thans de hand en biedt u zonder wrok de gelegenheid u aan te sluiten bij zijn krachtsinspan ningen voor de opbouw van het land. De overeenkomsten van Evian zijn het handvest voor uw toekomst in Algerië", zo zegt de voorlopige regering tot de Euro pese inwoners. In de verklaring wijst de re gering niet alleen de- mogelijk heid van een herziening van de Evian-akkoorden af, doch zij maakt ook geen enkele toe speling op de contacten tussen de F. L. N. en de O. A. S. Even min wordt gerept over amnestie voor leden van de O. A. S. In de verklaring wordt tot de Algerijnen onder meer gezegd lat de akkoorden van Evian voorzien in gerechtvaardigde garanties voor de Europeanen. Deze garanties zullen de basis vormen voor een harmonieuze :amenleving van Algerijnen en Europeanen. De Algerijnse re gering zegt de garanties nauw gezet te zullen eerbiedigen. Wat de gevolgen van de poli- 'ieke onafhankelijkheid voor de conomie betreft, verklaart de /oorlopige regering dat er een waarachtige agrarische hervor- ning zal worden uitgevoerd welke ten goede zal komen aan het volk en niet aan een groep van bevoorrechten. Verdere doe len zijn industriële en economi sche ontwikkeling waarbij de produktiemiddelen op grote schaal in dienst van het volk zullen worden gesteld. Het natio nale inkomen zal eerlijk worden verdeeld. De verklaring besluit: „De ak koorden van Evian vormen een uitgangspunt van waaruit wij een jonge en dynamische staat, een waarlijk moderne staat moe ten opbouwen. Daarvoor is het nodig de nasleep van het feoda lisme en het kolonialisme, zo wel in de structurele organisatie van het land als in de geestes- gezindheid, te likwideren en elk spoor van rassenwaan en fana tisme te vernietigen". Mijn regering sluit categorisch da mogelijkheid tot herziening van de akkoorden van Evian uit. Dit heeft de premier van de voorlopige Algerijnse ï-egering Ben Khedda, woensdagochtend in Tunis tegenover verslaggevers verklaard. Volgens de premier wordt geprobeerd de Evian-ak koorden te saboteren door de in druk te wekken dat zij met bij zondere garanties voor de Euro peanen in Algerië gewijzigd zou den worden. De terugkeer naar een daadwerkelijke vrede kan slechts worden bereikt door loyale uitvoering van de in Evian bereikte overeenkomsten, aldus Ben Khedda. Hij verklaarde ver volgens dat Algerië de volledige steun van zijn bondgenoten no dig hoeft om de gevaren te keren die het land nu, en zijn onafhan kelijkheid binnenkort, bedrei gen. De Algerijnse leider deed deze uitspraak vlak voor zijn vertrek naar Cairo, waar hij, naar hij meedeelde, een bijeen komst van de politieke commis sie der Casablanca-staten zou bijwonen. Officieel is in de Egyptische hoofdstad meegedeeld, dat hier op 15 juni do leiders van de lan den van het Pact van Casablan ca bijeen zullen komen. Kantoren van de spoorwegen en van het elektriciteitsbedrijf in Algiers zijn woensdag door O. A. S.-mannen in brand gesto ken. Er werd ook brand gesticht in twee scholen en een winkel. VERTREK UIT ALGERIE In de eerste twaalf dagen van deze maand juni zijn 92.000 men sen uit Algerije naar Frankrijk vertrokken, aldus heeft de Fran se minister van Voorlichting, Peyrefitte. woensdag aan de pers meegedeeld. Het aantal echte vluchtelingen scheen aanzienlijk te zijn toegenomen in vergelij king met mei. Vorige maand was het aantal terugkerenden uit Al gerië dat om bijstand van re geringswege verzocht, te ver waarlozen. maar in juni hebben reeds 25.000 mensen om die hulp verzocht. Dit betekende lechter niet dat al die vluchtelingen in Frankrijk zouden blijven wan neer de toestand in Algerië eens opgehelderd zou zijn, aldus de minister. De brand op het landgoed van koning Boudewijn De Belgische politie maakt jacht op een bende, die in het afgelopen weekeinde heeft ge poogd een landhuis van koning Boudewijn in brand te steken. Dit landhuis heeft de koning zijn, gemalin, koningin Fabiola, ais huwelijksgeschenk gegeven. Het werd zaterdag j.l. door een bos brand bedreigd maar op het laatste nippertje gered doordat de wind draaide. Het landhuis, dat gelegen is in een dicht bebost gebied te Wan ders. is onlangs gereed gekomen en het vorstelijke paar was van plan er spoedig zijn intrek in te nemen. De bosbrand, die bestreden werd door militairen en burger- vrijwilligers, heeft minstens 200 ha in de as gelegd. Het politie-onderzoek heeft uitgewezen, dat de brand op twee verschillende plaatsen is uitge broken en dat opzet in het spel is geweest. Zaterdag heeft koning Boude wijn zelf in een militair vlieg tuig boven het brandende bos gevlogen. vrijetijdsverf kwaliteitsvert Albert Hartel, een voormalige S. S.-officier, heeft woensdag als getuige in het proces tegen zes voormalige S. S.-officieren in Berlijn verklaard dat hij gewei gerd had mee te doen aan de „definitieve oplossing van het Joodse probleem" en dat zijn af- ZON MAAN Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden galavoorstelling gegeven ten bate van gehandicapte kinderen. Foto v.l.n.iv. Prins Rainier van Monaco, Frank Sinatra, prinses Gracia, prinses Antoinette (een zuster van prins Rainier), prin ses Sophie van Griekenland en haar echtgenoot prins Juan Car los. op onder op onder Juni 17 4.19 21.02 20.16 4.12 18 4.19 21.03 21.18 4.54 19 4.19 21.03 22.13 5.46 20 4.19 21.03 22.59 6.49 21 4.19 21.04 23.38 8.00 22 4.19 21.04 9.16 De voedseltekorten in Oost-Duitsland Het Oostduitse dagblad „Neues Deutschland" heeft woensdag gesrhreven, dat de huidige voed seltekorten niet door verdere importen gedekt kunnen wor den, omdat Oost-Duitsland niet over voldoende exportgoederen beschikt. „We kunnen de nood zakelijke ontwikkeling van onze economie niet in gevaar bren gen, in het bijzonder do inves teringsplannen, waar de levens standaard in de toekomst vanaf hang:. Het vleestekort werd geweten aan de slechte oogst van win teraardappelen en een gebrek aan droogveevoeder. Vooral var kens en pluimvee zijn schaars. Engeland en de Verenigde Sta ten hebben geïnformeerd of In dia van plan is Sowjetrussisehe Mig-straaljagers te kopen, aldus heeft premier Nehroe in het parlement in antwoord op daar omtrent gestelde vragen gezegd. Naar verluidt zou de Britse regering kortelings Nehroe jn een nota hebben gewaarschuwd dat, aangezien de Indische strijdkrachten in aanzienlijke mate met Britse wapens en vliegtuigen zijn uitgerust, even tuele aankoop van Migs zou kun nen leiden tot het uitlekken van geheime bijzonderheden omtrent de Britse uitrusting naar de Sow jets. Nehroe zei thans dat het niet ging om aankoop van moderne vliegtuigen, maar om het pro duceren daarvan in India. Om trent de Sowjetrussisehe Migs leken deze wel aantrekkelijk gezien de lage prijs en de moge lijkheid van produktie ervan in India. Zij waren betrekkelijk eenvoudig van constructie en geschikt voor gebruik in slechte weersomstandigheden. HET VERBRUIK VAN AARDAPPELEN „Het huidige hoge prijsniveau op de binnenlandse markt zal het aardappelverbruik, dat als gevolg van een toenemend ge bruik van andere voedingsmid delen voor de hoofdmaaltijd toch reeds op zijn retour is, op langere termijn gezien stellig geen goed doen". Aldus het hoofdartikel in het onlangs ver. schenen mei-nummer van het informatie-bulletin van de Stich ting Consumenten Contact Or gaan. Het nuttig effect van de in spanning, die men zich getroost om via de Stichting Propaganda Consumptie-Aardappelen de aardappelen-consumptie te sti muleren reeds jaren wordt een intensieve propaganda ge voerd waarmee belangrijke be dragen zijn gemoeid zal hier door voor een groot deel tc niet worden gedaan, aldus deze stichting. „Voor het betrokken deel van het bedrijfsleven zou dit een be langrijke overweging kunnen zijn om tijdiger resp. doeltref fender ingrijpen te bevorderen, indien in de toekomst een her haling van de gebeurtenissen van dit voorjaar dreigt". deling toen was overgenomen dooi- Adolf Eichmann, die vo rige maand in Israël is terecht gesteld. Hartel zei dat het mogelijk was de bevelen van de hoogste S. S.-man, Reinhardt Heydrich, niet op te volgen indien men een voldoende hoge post had. Hij weersprak hiermee beweringen der verdachten die terecht staan op beschuldiging van het ver moorden van of medeplichtigheid aan de moord op 11.000 Joden en Russen tijdens de tweede wereld oorlog. Auto met 5100 kg boter aangehouden Een Nederlandse douane-amb tenaar van het grenskantoor Wernhout vertrouwde het niet, toen gistermorgen om vier uur de chauffeur van een grote Bel gische vrachtwagen zich aan de post vervoegde met papieren, die vermeldden, dat onder ver zegeling ledige kisten werden uitgevoerd. De gewekte arg waan werd bevestigd, toen de ambtenaar in samenwerking met zijn Belgische collega van de grensovergang Wuustwezel tot visitatie van de lading over ging. Behalve uit lege kisten bleek de vracht te bestaan uil 5100 kg boter. De chauffeur, een zekere V. uit de omgeving van Gent, is door de Belgische douane aangehouden. De vracht wagen met de boter werd door de Nederlandse ambtenaar naar ons land teruggebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1