Hernieuwde O. A.S.-activiteit erie Tweede Kamer maakte aanvang met behandeling „huurwet" De kwestie-Nieuw-Guinea VRIJDAG 8 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5619 MAIS0N MSIRSS OE THANT DOET BEROEP OP SOEKARNO ZO SPOEDIG MOGELIJK ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN vrijstijdsverf kwaliteitsverfzo spoet% ,noselijke hervattin8 DE TWEE GEWONDE NEDERLANDSE MILITAIREN IN NIEUW-GUINEA INDONESIËRS WENSEN VOORAFGAANDE GEDACHTEN- WISSELING MET NEDERLAND Gewonde commando's worden overgebracht naar Utrecht Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand f 2,per week 48 ct. Losse tirs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verse! lijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Hrma P. 3. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling., Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertentie^ tot 's namiddags 2 uur. De wapenstilstand, die de ge heime lcgerorganisatie in Alge- rië. de O.A.S., gedurende een week in acht heeft genomen in verband met onderhandelingen die zij naar eigen zeggen met Al gerijnse leiders zou hebben ge voerd, is donderdag geëndigd met een aantal bomaanslagen, schiet partijen en bankovervallen door O.A.S.-ieden. Het bestaan van enig overleg tussen de O.A.S. en de voorlopi ge raad voor Algerië is in de af gelopen week herhaalde malen door deze raad tegengesproken. Bekend is echter, dat Abderrah- mane Fares, de voorzitter van de voorlopige raad, in het afgelopen weekeinde verscheidene voor aanstaande Europeanen heeft ontmoet. In een klandestiene ra dio-uitzending verklaarde woens dagavond spreker, die zich de woordvoerder van het opperbe vel van het geheime leger noem de, dat de besprekingen met de Algerijnse leiders in net slop waren geraakt en dat de O A.S. dientengevolge haar vrijheid van handelen zou hernemen. Nadat donderdag een groep 'Algerijnen in Hoessein Dei, een wijk van Algiers, van een auto uit onder vuur werd genomen waarbij drie van hen dodelijk werden verwond, en zich op an dere plaatsen eveneens schiet partijen voordeden en kneedbom- men ontploften, vonden de auto riteiten het raadzamer de avond klok, die op middernacht was gesteld, terug te draaien naar half negen plaatselijke tijd. Europese terroristen hadden eerder op de dag a] de universi teit van Algiers in brand gesto ken. Toen brandweerlieden na ruim een uur het vuur gedoofd hadden bleken enkele afdelingen van het universiteitsgebouw, als mede de bibliotheek met 500.000 boeken, door het vuur te zijn verteerd. Enkele scholen in Al giers waren het mikpunt van aanslagen. Ook de financiële sectie van de O.A.S. was donderdag weer actief. Zes postkantoren en een bank in Algiers werden door commando's overvallen en be roofd van naar schatting meer dan vijfentwintigduizend gulden. Duizenden Europeanen verdron gen zich donderdag om de haven van Algiers in de hoop een plaats te bemachtigen voor de over tocht naar Frankrijk. Meer dan 63.000 in Algerië woonachtige Europeanen zijn in de afgelopen twee maanden naar Frankrijk teruggekeerd. De persdienst van de voorlopige Algerijnse regering meldde uit Tunis, dat dorpsbe woners in verlaten mijngangen bij Ain Meloek, ten zuidwesten van Constantine, de lijken van negenenveertig Algerijnen heb ben ontdekt. Volgens de pers dienst was dit het vierde massa graf dat in de afgelopen twee rond maanden in het gebied Constantine is gevonden. Een vroegere leider van een tweeduizend man tellende OAS- strijdgroep, Jacques Saradet. deed donderdag een beroep op zijn voormalige medestrijders hun wapens neer te leggen. Op een door de pas opgerichte federatie van vakbonden in Algerië be legde persconferentie zei Sara det dat hij voorts de voorlopige regering voor Algerië verzocht had alle OAS-lieden amnestie te verlenen. De zaak is voor de ge- heime-legerorganisatie verloren, zo zei hij. De voormalige OAS- ieider vertelde zijn gehoor, waar onder vertegenwoordigers van buitenlandse consulaten in Al giers, dat hij contact had opge nomen met de Amerikaanse con sul-generaal in Algiers. Hij maakte echter niet bekend waar over bij dit contact was gespro ken. In Algiers heeft de O. A. S. donderdagmorgen weer toege slagen. Bij twee aanslagen kwa men vier Mohammedanen om het leven. In de voorstad Hoes- sein-Dey schoten Europeanen, die in een auto zaten, drie Mo hammedanen dood. In de stad zelf werd een Mohammedaanse krantenventer neergeschoten. De moordenaars zijn niet gegre pen. (Adv.) U bent beslist modieus gekleed in konfektie van J. BOERBOOMS oordstraat 51-53 TERNEUZEN KONINGIN BIJ VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN H. >1. de Koningin is woensdag ochtend in de Scheveningse Kur- zaal aanwezig geweest bij het congres van de Vereniging van Nederlandse gemeenten'. Foto: K. M. de Koningin betreedt in gezelschap van mr. H. A. M. T. Kolschoten, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de vereniging, de grote zaal van liet Kurhaus. De waarnemend secretaris generaal van de Ver. Naties, Oe Thant, heeft donderdag een be roep op president Soekarno ge daan om in te stemmen met een van de onderhandelingen niet Nederland over de kwestie Nw.- Guinea. In een telegram aan de Indo nesische president vroeg Thant ook een afgevaardigde te benoe men voor hervatte onderhande- (Advertentie) 47 kleurstalen 10ct in de winkel „NIETS TE ZEGGEN" De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. .1. H. van Roijen, die door de regering naar Neder land is ontboden, is woensdag middag op Schiphol aangekomen. Tegen verslaggevers op de lucht haven verklaarde de ambassa deur dat liij „hoogstens kon zeg gen geen enkele mededeling te kunnen doen"; een verklaring die door vele microfoons werd geregistreerd. De legervoorlichtingsdienst heeft enige mededelingen ge daan over de twee Nederlandse dienstplichtige militairen, waar van woensdag gemeld werd dat ze bij een actie in Nieuw-Guinea gewond waren geraakt. Over soldaat J. Bood uit Nieuw-Ven- nep is meegedeeld, dat hij met een verwonding in liet boven been is opgenomen in het g vernementsziekenhuis in Sc rong. Hij is daar chirurgisch behandeld (géén amputatie) en zijn toestand is niet verontrus tend. Soldaat C. D. Jongejan uit Vlaardingen heeft slechts oen zeer lichte kaakverwonding op gelopen. lingen met de Nederlanders „zo spoedig mogelijk als 't u schikt" nu Nederland zijn bereidheid voor een hervatting te kennen heeft gegeven. „Ook hoop ik dat er een eind zou kunnen komen aan alle vijandelijkheden aan beide zijden als de onderhandelingen een maal zijn hervat", aldus Thant. Oe Thant maakte „met waar dering" gewag van Soekarno's verklaring in een dinsdag ont vangen brief, dat Indonesië be reid is de kwestie Nieuw-Guinea te regelen volgens de beginselen van het plan-Bunker. ,Met het oog op het feit, dat de Nederlandse regering mij heeft iaten weten dat zij bereid is de besprekingen met uw af gevaardigde op basis van de voorstellen van Bunker, onder toezicht van ambassadeur Bun ker, te hervatten, ben ik van ge voelen dat ik nu een beroep op u zou moeten doen, zo spoedig mogelijk in te stemmen met een hervatting van de onderhande lingen", aldus Oe Thant in zijn telegram aan president Soekarno. Uit gezaghebbende Indonesi sche bron is d-nderdag vernomen dat Indonesië de zekerheid wil hebben, dat zijn afgevaardigden inderdaad met de Nederlanders ter zake kunnen komen wanneer de. besprekingen over Nieuw- Guinea worden hervat. Daarom zou er eerst, wat genoemd werd een „gedachten-wisseling" met Nederland moeten worden ge- mden. De Indonesische zegsman ver klaarde, dat Oe Thant en Bun ker moeten trachten, deze voor afgaande „gedaclitenwisseling" tot stand te brengen. De Tweede Kamer heeft gis termiddag het wetsontwerp wij ziging van de huurwet In behan deling genomen. Dr. M. A. M. van Heivoort (K.V. P.) was de eerste spreker bij de behandeling van de wijzi ging van de huurwet. De huisvesting is, nu 17 jaar na de oorlog, nog steeds niet be vredigend en levert nog steeds moeilijkheden op, zo zei hij. Spreker wilde drie kernpunten bij dit ontwerp bespreken, na melijk de recente ontwikkeling van de algemene economische en sociale situatie, de stijgende stichtingskosten van woningen en de geleidelijke afschaffing van subsidies. De regering heeft getracht een aanvaardbare tussenoplossing te vinden, maar gezien de huidige omstandigheden rijst enige twij fel of de voorgestelde huurver hoging wel gewenst is. De stichtingskosten zijn on evenredig sterk gestegen, zo meent spreker. Een abnormale stijging van de stichtingskosten beïnvloedt direct de huren. De uitloop van deze kosten moet worden beperkt en teruggedron gen. Het in de hand houden van de bouwmarkt is van belang. Het bouwen van een groot aan tal woningen in de vrije sector zal de bouwkosten omhoog druk ken. Het eindoordeel over het on derhavige wetsontwerp schort spreker op totdat het antwoord van de minister bekend is. De onderhoudsnormen voor woningwetwoningen zijn te laag, zo meent spreker. Dr. Van Hel voort zeide te hopen dat de minister alsnog zal ingaan op de suggestie om voor de naar schatting 125.000 voor-oorlogse woningwetwonin gen de helft van de huurverho ging te storten in een bijzondere reserve, bestemd voor dekking van de kosten van buitengewoon onderhoud cn woningverbete ring. Zo het antwoord van de minister niet bevredigend zou zijn stelt dr. Van Heivoort zich voor hierover een uitspraak van de Kamer te vragen. Het subsidievraagstuk kan beter bij de begroting behandeld worden. Het voorstel van thans heeft grote bezwaren. Verlaging van de subsidie zal leiden tot nog verdere verhoging van de huren of tot vermindering van de kwa liteit van volkswoningen, aldus dr. Van Heivoort. Wij achten de voorgenomen subsidieverlaging in deze om vang niet gewenst. Spreker zeide dat zijn fractie het eindoordeel zal laten afhangen van het ant woord van de minister. Spreker wil het oordeel van de minister afwachten over de mogelijkheid om de complexge- wijze beoordeling door de huur adviescommissies te combineren met een wijziging van de wet op het stuk van het vijfde lid van artikel drie. Dat artikel handelt over aan gebouwd onroerend goed aangebrachte verbeterin gen. De heer J. Bommer (P.v.d.A.) meende dat wij bezig zijn ons te verkijken op het vraagstuk van het woningtekort en het huur- probleem. Men leest steeds weer in regeringsstukken dat wij te rugkeren naar normale verhou dingen. Maar dat doen wij thans niet. Er is een fundamentele verandering in de omvang en de aard van het woningprobleem gaande. Wij begaan nu met het hurenvraagstuk weer dezelfde fout, die wij jarenlang hebben begaan ten aanzien van het wo ningvraagstuk. Er is geen land ter wereld waar de overheid zich het leed van het woningvraagstuk niet heeft aangetrokken. Maar het grote probleem is dat de struc tuur van het bouwbedrijf mee brengt dat de produktie in dit bedrijf overal in ontwikkeling ten achter blijft bij de stijging in de industriële ontwikkeling. De bouwprijzen stijgen daardoor sneller dan de lonen, dan het al gemene prijspeil. Daarin zit de kern van het probleem, dat men overal ter wereld ziet. Subsidiëring is niet ideaal, maar het is onvermijdbaar door de huidige situatie. Onze fractie treedt het kabinet niet tegemoet met de kreet: „Wij Van de vijftien commando's die onlangs bij een verkeers ongeval bij Steimbke (Did.) ge wond werden zullen er elf uit het ziekenhuis te Nienburg wor den overgebracht naar het Cen traal Militair Hospitaal in Utrecht. In het ziekenhuis in Nienburg blijven nog de dienst- nlichtige soldaten C. H. Balke, J. C. M. van den Heuvel, W. J. C. Koster en E. Franken. willen geen huurverhoging", maar onze fractie wil een con creet huur- en woningbeleid. Onze huur- en subsidiepolitiek moet worden gericht op prijzen die aanvaardbaar zijn. Er moet een redelijke verhouding bestaan tussen huurpeil en inkómenpeil. De opbrengst van de huurverho ging van niet-gesubsidieerde wo ningen moet mede strekken tot verbetering en modernisering van die woningen. Hiervoor zijn nu geen voorzieningen getrof fen. Had men het stelsel van destijds gehandhaafd dan had men nu over enkele honderden miljoenen beschikt voor woning verbetering en -modernisering. De onderlinge huurverschillen in woningen moeten afgestemd zijn op kwaliteit. De afstand tus sen het huurpeil van oud en nieuw wordt niet geringer, zoals wordt voorgesteld, maar ver groot. De heer Bommer vroeg zich af of thans wel het juiste mo ment aangebroken is voor een huurverhoging. Er wordt wel eens gezegd dat het Nederlandse volk meer moet betalen voor het wonen. Dat wil het wel. Maar het stelt terecht: „Als ik meer betaal, krijg ik dan meer?" En dat blijkt meestal niet. Meer be talen is toch geen doel in zich zelf. Mr. W. Aantjes (A. R.) betuig de zijn instemming met het in zicht der regering te streven naar het scheppen van meer normale verhoudingen en toe standen. De huidige toestand op het gebied der woningvoorzie ning is niet normaal te noemen. In het systeem dat tot nu toe wordt gevoerd is de vrijheid van overeenkomst uitzondering. In beginsel moeten huren uit inkomens worden betaald. Alleen een bij benadering tot stand ge bracht evenwichtsniveau zal de moeilijkheden kunnen oplossen. Ook spreker is van oordeel dat, om het evenwichtsniveau te be reiken, nog enige huurverhogin gen noodzakelijk zijn. Mr. Aantjes vroeg in hoeverre de prognose van het S. E. R.-ad- vies van anderhalf jaar geleden afwijkt van de huidige situatie. Spreker meende dat men meer moet letten op de windhandel in de woningbouwsector. Mogelijk kunnen maatregelen hiertegen worden genomen. Voorts vroeg spreker zich af of het moment van de verhoging der huren wel juist gekozen was. De minister heeft van al de drie standpunten in het S. E. R.- advies het meest essentiële ge kozen. Na rijp beraad heeft de fractie besloten dat deze huur verhoging voor haar wel aan vaardbaar is. Voor eventueel komende voorstellen tot huur verhoging wil zij zich echter niet vastleggen. Spreker vroeg zich af of het niet meer aanbevelenswaardig is de laatstgebouwde woningen buiten de huurverhoging te hou den. Mr. D. Schuitemaker (V. V. D.) moest het van het hart dat hij deze huurverhogingsprocedures een nare zaak begint te vinden, zowel voor de Kamer als voor de minister. Na de bevrijding heeft men de fout begaan het vraagstuk te lang onaangeroerd te laten. Na 1951 is met horten en stoten getracht de achter stand in te halen; nu, in juni 1962, zitten we nog steeds met een onopgelost huurvraagstuk. Spreker is bepaald niet enthou siast over het tempo der voorge stelde huurverhogingen. De laatste zal, als die ooit doorgang vindt, in 1966 gebeuren. Wat zal er tussen nu en 1966 gebeuren? Een wettelijke huurquote- systeem, zoals sommige leden van de S. E. R. voorstonden, zal de chaos nog vergroten. Mr. Schuitemaker meende dat de minister door bepaalde maat regelen te nemen de tendens van prijsstijgingen in de hand werkt. De tendenzen zijn thans bepaald zorgelijk. Spreker zag bij een voortzetting van deze ontwikkeling weinig heil in de tweede 10 procent-huurverhoging en zeker niets in de derde ver hoging. Hierna sprak hij over het probleem van de compensa tie. Principieel gezien wordt hier niet het juiste systeem gevolgd, maar het is de laatste jaren het enige politiek haalbare systeem. Men moet zich voor ogen houden dat het gaat om een globale compensatie. De compensatie moet in de eerste plaats ten laste komen van de overheidssector. Spreker dacht hierbij aan verlaging van de omzet-belasting en verlaging of afschaffing van de personele en grondbelasting. Spreker deed een dringend be roep op de minister in de com pensatieregeling de inkomens grens van 13.000 die in bepaal de gevallen geldt, te laten ver vallen. De huurverhoging betekent een verhoging van de personele belasting, een belasting die naar spreker zeide uit de tijd is. De heer C. F. van der Peijl (C. H. U.) merkte o.m. op dat het huurvraagstuk stamt uit de tijd van de tweede wereldoorlog. Het moment om thans over te gaan tot liberalisering van de woningvoorraad is nog niet ge komen. De doorstroming zal pas op gang kunnen komen als het verschil tussen huurprijzen van oude en nieuwe woningen gerin- Men is het er wel algemeen over eens, aldus spreker, dat nog meer huurverhogingen moeten volgen. Bij vorige huurverhogin gen heeft sprekers fractie steeds gepleit voor geleidelijkheid. Er is verband tussen bouwkos ten en huurpeil. In hoeverre kan met de voorgestelde huur verhoging thans het nagestreef de doel worden bereikt? Hoewel in grote lijnen ak koord gaande met het wetsont werp heeft sprekers fractie toch nog wel een aantal aarzelingen te overwinnen, voordat de frac tie haar stem aan het ontwerp zal kunnen geven. Resumerende zeide spreker dat zijn fractie haar stem wil voorbehouden tot na het ant woord van de minister. De heer T. Jager (C. P. N.) zeide, in zijn eerste rede in de Kamer, dat de huizenspeculatie steeds grotere vormen aanneemt en dat de winsten van huizen bezitters steeds toenemen. De goedkopere woningbouw, en dan goedkoper tussen aanhalingste kens, komt bij het beleid van deze regering steeds meer in de knel. Elke huurverhoging stuit op meer weerstand, aldus de heer H. J. Dank horst (P. S. P.), en z.i. is die weerstand terecht. De voorzitter, mr. Kortenhorst, had tevoren medegedeeld dat de Kamer 's avonds niet zou ver gaderen, omdat de vergadering zover was gevorderd dat dinsdag a.s. de minister aan het woord zal komen. De heer Lankhorst betwijfelde of de geïdealiseerde vrije wo ningmarkt uit de jaren dertig werkelijk een terug te verlangen toestand is. De evenwichtshuur is z.i. niet te bereiken in vele gevallen, zonder dat men vervalt in voor-oorlogse moeilijkheden. Wanneer de regering de huren op de duur vrij wil laten, moet zij, naar het inzicht van de P.S.P., ook de lonen vrij laten. De theorie van de waarde van het wonen is alleen juist als de financiële middelen van huur ders toereikend zijn. Het gehele bestedingspatroon is, vergeleken bij vroeger, veranderd o.m. dooi de thans veelal verplichte sociale voorzieningen. In een goede huisvestingspoli tiek kan een onderzoek naar het gezinsbudget niet ontbreken. Nu de regering een dergelijk on derzoek niet wenst, wijst spre ker de voorgestelde huurverho ging af. De huurverhoging voor het oude woningbezit, in het bijzon der voor-oorlogse woningen, is voor de F. S. P. onverteerbaar. Dergelijke huurverhogingen doen de verkoopprijzen on evenredig hoog oplopen. Huur verhoging van oude woningen is alleen toelaatbaar als de meer dere huuropbrengst wordt be steed voor verbetering en niet. zoals thans, voor een hogere handelswaarde. Dergelijke hui zen in te saneren gebieden be lemmeren een sanering. De heer D. Kodde (S. G. P.) zeide dat het streven naar meer normale toestanden op woonge bied de instemming van zijn fractie heeft. Het is niet gewoon dat de overheid moet helpen bij de primaire levensbehoeften, zoals wonen. De overheid kan niet alles. Spreker zeide het niet juist te achten dat de huren aan de lonen worden gekoppeld. Grote gezinnen hebben geen baat bij hogere huren. Zij moe ten meer ruimte hebben. Zij zijn erbij gebaat als de bouwkosten worden verlaagd. De heer Kodde meende dat de overheid in het algemeen voor persoonlijke hulp het apparaat mist, Maar persoonlijke hulp is nodig. Er moet meer vrijheid komen. Vervolgens besprak hij de compensatiemaatregelen. Als er ruimte is voor een looncompensatie, is er dan geen ruimte voor een verlaging van de algemene kosten van het levensonderhoud? vroeg spre ker. Zou het streven van de re gering wel zijn beoogde doel halen of zullen daardoor naast de algemene kosten, ook de bouwkosten stijgen? Wordt er niet teveel aandacht gegeven aan de loontrekkenden? Compensatie moet voor iedereen worden gegeven. Aan een aanpassing van de huren is niet te ontkomen. Maar zullen de maatregelen tot het i doel leiden? Vast staat dat als er niets gebeurt, het doel zeker niet bereikt zal worden, aldus de heer Kodde. Om kwart over zes sloot de voorzitter de vergadering.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1