Dr. Van Roy en op Schiphol aangekomen VOOR niets Nederlandse reactie op brief van Soekarno Het ontwapeningsoverleg Franse Kamer verwerpt motie van afkeuring O.A.S. herneemt vrijheid van handelen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN HET WEER WEERBERICHT Syrië wil federale unie met Egypte FVankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdreaacteur I. van de Sanw Redactie-adres: Noordstraat 55—5? Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW DONDERDAG 7 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5618 Verscliijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. 7. van de Sandé te Terneuzer Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Üubriek: Kleine Advertenties ïgêén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Royen, is gisterenmiddag om precies half vier op Schiphol aangekomen. Dr. Van Royen was vergezeld van zijn echtge note. De ambassadeur was van uit Washington via New York en Londen naar Schiphol ge reisd, hij heeft deze omweg moeten maken, omdat hij dins dagavond in New York de aan sluiting op de rechtstreekse K. L. M. dienst miste. Nadat het echtpaar van Royen was begroet door hun zoon, ver klaarde de ambassadeur tegen over journalisten dat hij „hoog stens kon zeggen geen enkele mededeling te kunnen doen". Later zei dr. Van Royen in de perskamer nog eens tegen de journalisten dat hij niets mede te delen had. „Dat is misschien wel pijnlijk", zo zei hij, „maar zo is het nu eenmaal". NIEUWE SCHEIDING TUSSEN OOST EN WEST In het Thiiringse dorp Vacha in het district Bad Salzungen aan de Werra zijn de Oost-Duitsers onder bewaking van de Vopo plotseling begonnen met liet bou wen van een muur zoals tus sen Oost- en West-Berlljn Het is nog niet te bekijken hoe lang de muur zal worden maar er zijn al enige, honderden me ters voltooid. Achter de muur schenen bunkers met schietgaten te zijn aangelegd. Foto: De be volking van Hersfeld in West- Duitsland kijkt over de rivier de Werra heen naar het bouwen van de muur. De ambassadeur zei vervolgens wel, dat hij in een krant ge lezen had dat hij zelf behoefte had gevoeld om naar Nederland ta komen „dit is niet waar", zo zei hij. „Ik ben ontboden door de Nederlandse regering". Ook een ander misverstand wilde dr. Van Royen uit de weg ruimen, toen hij verklaarde dat er tussen minister Luns en hem „abso luut geen tegenstelling bestaat". Op een vraag hoelang hij in Nederland zou blijven kon de ambassadeur geen antwoord geven. „Daarover moet ik eerst overleg plegen met minister Luns". Ongevraagd merkte de am bassadeur daarna op dat hij vlak vóór zijn vertrek kennis genomen had van het antwoord van president Soekarno op de brief van secretaris-generaal Oe Thant. „Hoewel dit antwoord weinig hoffelijk gesteld is, ge loof ik dat we wel een stuk dichter bij de onderhandelingen gekomen zijn", zo verklaarde hij. „Mag ik hiermee beëindi gen"? zo vroeg dr. Van Royen aan de persvertegenwoordigers. Een laatste vraag, of hij de verklaringen die de heer N. Jou we gisterenmorgen op Schiphol had gedaan, namelijk dat de Amerikaanse politiek t.o.v. de kwestie Nieuw-Guinea de laatste dagen veranderd is, kon beves tigen, wilde hij niet beantwoor den. „Wel wil ik zeggen dat ik EEMFIETS Voor nets «oe: vraag het uw fietsehhanoilaar de heer Jouwe in Washington zoveel mogelijk heb geholpen om hem te introduceren bij hoge Amerikaanse functionaris sen". Vriendelijk glimlachend ver liet dr. Van Royen de perskamer, waarna hij met zijn echtgenote per auto naar Den Haag vertrok. NOG TOT 30 JUNI HEEFT U KANS OP MTS iqe: vraag het uw fietsenhandelaar Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om commentaar gevraagd op de tekst van de brief van 5 juni van president Soekarno aan de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, verklaarde het volgende: „De bewering dat Indonesië zijn militaire activiteiten dient op te voeren met het doel tevens om de bevolking van West.Papoea te beschermen tegen de toenemende wrede onderdrukking door Neder land, is even leugenachtig en lachwekkend als de beweringen, dat honderden onschuldigen zouden zijn gedood of gevangen gezet en dat aan anderen de vrijheid zou zijn ontnomen door opsluiting in het „beruchte concentratiekamp aan de Goven Digoel", dat voor dat doel blijkbaar weer in gebruik zou zijn genomen. De enige Papoea, die in Nederlands Nieuw-Guinea werd vermoord, is dood geschoten door Indonesische valschermtroepen. Tientallen binnen landse en buitenlandse journalisten die in Nederlands Nieuw-Guinea volledige bewegingsvrijheid genieten en zonder censuur hun be richten naar alle delen van de wereld kunnen verzenden, verkeren in de gelegenheid zich volledig op de hoogte te stellen. Nederland heeft meerdere malen verklaard niets te verbergen te hebben en V. N..waarnemers uitgenodigd zich ter plaatse van de omstandigheden te vergewissen. Het is echter Indonesië dat zich hiertegen verzet. De Papoea's blijken bovendien zó weinig gediend te zijn van de bescherming door Indonesië, dat overal waar Indonesische infil tranten zijn binnengedrongen de Nederlandse strijdkrachten, het Papoea-vrijwilligerskorps en de mobiele politie krachtdadig door de locale bevolking worden gesteund". TWEE NEDERLANDSE MILITAIREN IN NIEUW-GUINEA GEWOND Tijdens een actie tegen Indo nesische infiltranten zijn dinsdag ngbij Teminabuan in Nieuw- Guinea twee Nederlandse mili tairen gewond geraakt, zo deelt de Legervoorlichtingsdienst me de. De gewonden zijn de 20-ja- rige dienstplichtig soldaat J, Bood uit Nieuw-Vennep (gem. Haarlemmermeer), die een schot wond in een bovenbeen kreeg en de 19-jarige dienstplichtig sol daat C. D. Jongejan, uit Vlaar- aingen, die een kaakverwonding opliep. Nadere bijzonderheden ontbre ken nog. BON IF AT IU S- MONUMENT IN DOKKUM ONTHULD H. K. H. Prinses Beatrix heeft dinsdag het Bonifacius-monu- ment in Dokkum onthuld. Het monument staat vlak bij de Bo- nifacius-bron, die gedurende lange tijd van groot belang is geweest voor de watervoorzie ning van Dokkuni. Op de foto zien we de Prinses met de bur gemeester van Dokkum, drs. S. van Tuinen, terwijl zij het mo nument, direct na de onthulling van alle kanten: bekijken. „DOE WAT TERUG" BRACHT RUIM ACHT TON OP Tijdens een radio- televisie bijeenkomst van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging in het „Concertgebouw" te Haar lem is meegedeeld, dat de actie „Doe wat terug" ten bate van het Leger des Heils, dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert 801.757,53 heeft opgebracht. hoe! vraag het uw fietsenhandelaar Op de Geneefse ontwapenings conferentie heeft woensdag de Britse minister van staat voor Buitenlandse Zaken Godber ge sproken over het liquideren van de kernwapens. Hij oefende kri tiek op 'het Russische voorstel om in de eerste fase van de ont wapening alle middelen voor het op hun doel brengen van kern wapens af te schaffen en pas in de tweede fase de kernwapens zelf op te ruimen. De Brit wees erop dat de Rus sen bijv. ruim 100 verkeersvlièg- tuigen van het type TU-104 be zitten, die vervaardigd zijn naar het model van de TU-16 straal- bommenwerper en in korte tijd voor militair gebruik kunnen worden ingericht. Ook het ver keersvliegtuig van het type TU- 114 was een burgeruitvoering van een militair toestel, n.l. de bommenwerper TU-20. In dit verband zei Godber, dat een strategische kernlading tegen woordig kan worden aangebracht in een cilinder van anderhalve meter bij 60 cm. „Bijgevolg kun nen in deze vergaderzaal vol doende van dergelijke ladingen worden verborgen om 'de hoofd steden van alle hier vertegen woordigde landen te vernieti gen", aldus de Britse minister. Hij gaf overigens toe dat ook Westelijke burgervliegtuigen eventueel voor militair gebruik geschort-kunnen worden ge maakt. Dit zou echter moeilijker zijn, doordat deze toestellen spe ciaal voor de burgerluchtvaart zijn gebouwd. Hij pleitte daarom voor het vaststellen van uitvoe rige controlemaatregelen. De Rus Zorin verklaarde op zijn beurt, dat het Amerikaanse plan dat door de overige Westelijke deelnemers wordt onderschreven een oplossing geeft voor de kwestie van de totale uitbanning van een kernoorlog. Bij het in gaan van de tweede fase zouden in feite de militaire installaties in hun huidige vorm en omvang blijven bestaan, zo meende hij. Van Westelijke zijde wordt nog vernomen dat minister Godber heeft verklaard het noodzakelijk te achten dat geleerden van ver schillende nationaliteit tezamen de juistheid onderzoeken van de Sowjettrussische stelling, dat het mogelijk is kernwapenontploffin gen met behulp van nationale opsporingsmiddelen vast te stel len. De Russische afgevaardigde Tsarapkin antwoordde dat een bijeenkomst van een uit derge lijke deskundigen samengestelde groep de onderhandelingen slechts in een overvloed van bij zonderheden zouden doen ver zanden. De uiterst-rechtse verboden organisatie van het geheime legers heeft woensdagavond in een zogenaamde piraten-radio- nitzending verklaard dat zij, met ingang van gisteravond, haar vrijheid van handelen zal her. nemen. De omroeper, die zich de „woordvoerder van het opper bevel van het geheime leger" noemde, verklaarde dat de on derhandelingen tussen vertegen woordigers der Europese en Mo hammedaanse gemeenschappen in Algerië in het slop waren ge raakt. De omroeper verklaarde dat de „Gaullistische regering" de be sprekingen had gesaboteerd. „Wij zijn in een impasse geraakt, om dat wij niet kunnen aanvaarden dat de enige waarborgen voor de toekomst van de Europese ge meenschap in Algerië zouden be staan uit de voorwaarden van de overeenkomsten van Evian. Dit zou erop neerkomen dat de Europeanen zouden worden on derworpen aan het juk van het Algerijnse bevrijdingsleger. Do O. A. S. zou daarom woens dagavond haar wijheid van han delen hernemen, waarbij het op treden van onze commandotroe pen speciaal op economische doelen zal zijn gericht", aldus de O. A. S.-omroeper. Hij verklaarde verder dat de brief van ex-generaal Jouhaud, waarin hij een beroep op ex- generaal Salan deed om de O. A. S.-operaties in Algerië te doen staken, een „vervalsing" is en „een schepping van het bu reau van president De Gaulle". De omroeper besloot echter met de opmerking dat het op nieuw openen van onderhande lingen tussen vertegenwoordigers der Europese en Mohammedaan se gemeenschappen in Algerië altijd mogelijk was. WE! YBAAfi HEI UW FIETSENHANDELAAR hield premier Pompidou een fel- ie toespraak, waarin hij de indie ners van de motie van valsheid beschuldigde waar zij zeggen dat de regering verraad pleegt jegens de zaak van een verenigd Euro pa. De leden van de O.A.S. noem de hij misdadiger die zich voor goed van Frankrijk hebben ver vreemd. De 113 voorstemmers zijn d' volgende: 60 onafhankeiijken. 1 lid van de M.R.P. (R.K.), 38 leden van de partij voor de eenheid van de republiek (stroming Alge rië is Frans) en 14 partijlozen. De onafhankeiijken, die ge woonlijk verdeeld stemmen, stemden ditmaal en bloc tegen de regering (vóór de motie dus), als gevolg van een hooglopende woordenstrijd tussen premier Pompidou en hun fractieleider Motte, waaruit zij de conclusie trokken dat de premier alle con servatieven als vijanden van de republiek doodverft. DE OPROEP VAN JOUHAUD In Europese kringen te Algiers is de oproep van ex-generaal Jouhaud tot de voormalige ge neraal Salan om een einde aan de terreur van de OAS te maken, gunstig ontvangen. De enige re serve zou eventueel zijn, dat men vindt dat Jouhaud deze stap eer der had meeten nemen, wilde hij niet de indruk wekken dat hij zijn leven wil redden. De Mohammedanen staan on verdeeld gunstig tegenover de oproep. Dc FLN deed woensdag in een vlugschrift een beroep op de Europeanen, in Algerië. te blijven en met de Mohammeda nen samen te werken. KEIZER HIROHITO DOET AAN RIJSTBOUW Ieder jaar sinds hij in 1926 de troon besteeg wijdt keizer Hiro- hito van Japan zich een- dag aan de rijstbouw teneinde meer be grip te krijgen voor het leven van de landbouwer en diens werk. Foto: Ook dit jaar heeft de keizer (midden) rijstplantjes uitgezet. Hij werd vergezeld door hovelingen en geleerden in een smetteloos wit pak. DONDERDAG 7 JUNI v.m. n.m. Breskens 5.03 5.20 Terneuzen 5.38 5.55 Hansweert 6.18 6.35 Walsoorden 6.28 6.45 VRIJDAG 8 JUNI v.m. n.m. Breskens 5.47 6.04 Terneuzen 6.22 6.39 Hansweert 7.02 7.19 Walsoorden 7.12 ,7.29 ZON MAAN op onder op onder Juni 7 4.22 20.55 9.14 0.04 8 4.22 20.56 10.19 0.35 AANHOUDEND ZONNIG Voor het eerst sinds weken bereikte 't kwik op verschillen de plaatsen in het land woens dag weer eens een waarde van 20 graden. Hier en daar zelfs 21 graden. Het hogedrukgebied wat het huidige aangename weer type veroorzaakt is momenteel zeer omvangrijk en bedekt vrij wel geheel West- en Midden Europa. Het centrum ervan be vindt zich. nog steeds boven de Noordzee. Het hogedrukgebied zal zich het eerstkomende et maal maar weinig verplaatsen zodat op aanhouden van het zon nige en droge weer mag worden gerekend. De wind zal daarbij weer noordoostelijk zijn, zodat de temperaturen nog iets hoge re waarden zullen kunnen be reiken. medegedeeld door het K. N. M. I. geldig tot hedenavond. AANHOUDEND DROOG Droog en vrij zonnig weer. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Dezelfde of iets hogere temperaturen. De Franse nationale vergade ring heeft met grote meerderheid een motie, waarin het regerings beleid wordt afgekeurd, verwor- Premier Basjir 'Azmeh van Sy rië heeft woensdag in een radio rede aangedrongen op vorming van een federale unie van Syrië en Egypte. Hij hoopte dat ook Irak tot deze unie zou toetreden. Basjir pleitte voor de vorming van een federale unie. Hij zei geen voorstander te zijn van een algehele unie. De Syrische rege ring zou contact opnemen met Egypte over de vorm, waarin de unie gegoten zou moeten worden. In Cairo hebben afgevaardig den van Egypte, Syrië, Jordanië, Marokko en Koeweit woensdag een verdrag voor de economische eenwording van de Arabische landen getekend. In het verdrag wordt aangedrongen op volledi ge economische eenwording van de Arabische landen binnen een termijn van tien jaar. Op 1 februari 1958 heten de regeringen van Syrië en Egypte weten dat hun landen zich ver enigd hadden in de Verenigde Arabische Republiek. Beide lan den kwamen onder één leider. Syrië verbrak de unie in sep tember van het vorig jaar nadat er een opstand van militairen was uitgebroken. De opstandige militaire leiders verklaarden toen. dat hun verzet gericht was tegen de „tirannie en corruptie" van Nassers regime. pen. De motie kreeg slechts 113 stemmen, terwijl er 276 nodig waren om te worden aangeno men. Tegen de motie stemden Gaul listen, de M.R.P., de socialisten en de democratische centrum partij. De fractie van de rechtse onafhankeiijken, zich gekwetst oelend door woorden van pre mier Pompidou, besloot op het laatste ogenblik voor de motie te stemmen. De motie is ingediend door de partij voor de eenheid van de repubbliek. Voorafgaand aan de stemming Strijd tussen Joden en neo-fascisten in Rome De Romeinse politie heeft dins dagavond met traangasbommen een einde gemaakt aan gevech ten tussen Neofascisten en Jo den. Aanhangers van de Neofas- eistische partij M.S.I. keerden terug van een verkiezingsbijeen komst op een plein in Rome, toen zij aan de rand van de Joodse wijk slaags raakten met Joodse burgers. Twee mannen werden bij de botsing gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Later op de avond reden auto's en luidsprekerswagens naar het ghetto, waar de politie echter met jeeps een barrière vormde. Vier mannen werden voor onder vraging aangehouden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1