Gemeenteraadsverkiezingen verliepen uiterst kalm teruggang voor de V. V. D. Verdere Vooral in de grote steden winst voor de Partij van de Arbeid (pUf Spoorwegongeluk in Italië Persconferentie van Jouwe De ontwapeningsconferentie VRIJDAG 1 JUNI 1962 18e Jaargang Nr 5618 ...eeri beioverena compliment voor uw figuur! EIGEN HAARD ADOLF EICHMANN IS TERECHTGESTE1 ,D MARINIER IN NIEUW-GUINEA BIJ ONGEVAL GEWOND DE ACTIE TEGEN INDONESISCHE PARACHUTISTEN IN NIEUW-GUINEA De „Zuiderkruis" Nieuw-Guinea in AMERIKAANSE SATELLIET De J ode.vervolger Ad Eich—ann is in de naehl van donderdag op vrijdag terechtgesteld, aldus is van een functionaris van het ge- vangeniswe/.ei i verno nen. lil Tilburg werden stembiljetten gestolen HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand f 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgéén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertentie-; tot 's namiddags 2 uur1. Evenals de Statenverkiezingen van de 28e maart hebben de ge meenteraadsverkiezingen, welke dit jaar op de dag vóór Hemel vaartsdag vooral de pers een boel ongemak veroorzaakten, weer een uitermate kalm, om niet te zeggen saai verloop ge had. Het lijkt haast, alsof de be langstelling van de grote massa van het kiezerscorps voor deze periodiek terugkerende verkie zingsdagen zienderogen minder wordt. Maar ook van de plaatselijke kiesverenigingen", zoals wij ze vroeger noemden, van de ver schillende partijen en afdelingen, dus, gaat wel minder activiteit uit dan in de vóóroologse jaren ooit het geval is geweest. Van grote politieke vergade ringen, van debatsvergaderin gen, die in de twintiger jaren vaak volle zalen trokken, is geen sprake meer. De kalkers en de plakkers, eenmaal de onmisbare nachtelij ke attributendragers van de ver kiezingsstrijd. zoeken nu na af loop van het televisieprogramma rustig de kooi op en laten het ver kiezingswater over de ver- kiezingsakkers stromen De neuzen zijn immers geteld. Ieder maakt in het stemhokje zijn eigen vertrouwde hokje rood eri gaat onbewogen voort met zijn dagelijkse bezigheden. „We zullen vanavond of morgen wel horen hoe de uitslag is." Er was een tijd dat in de Noordstraat te Terneuzen het verkeer urenlang gestremd bleef door de vele honderden belang stellenden, die elkaar voor do étalageramen van de firma Van de Sande letterlijk verdrongen om de verkiezingsuitslagen te bestuderen en te bespreken, die daar „in grote opmaak" bekend werden gemaakt. Tegenwoordig zie je er geen kip meer. Natuurlijk, wij geven het graag toe. radio en televisie zijn hier de laatste jaren als machtige concurrenten met de belangstel ling gaan schuiven, maar wij kunnen van de andere kant toch niet aan de indruk ontkomen, dat daar voornamelijk de alom merk bare lauwheid van de kiezers massa aan ten grondslag ligt. Twaalf leden stelden lijst samen. Zelfs de vroeger zo belangrijke ledenvergaderingen. waar de candidatenlijsten voor de ge meenteraad worden samenge steld, trekken een minimaal aan tal geïnteresseerden. Zo hoorden wo bv. dat in oen der grootste plaatsen van Zeeland een lijst van candidaten in elkaar werd gezet dooitwaalf leden van de hetrokken Dartij, de bestuurs leden der afdeling inbegrepen. Dit schiint, naar wij van verschil lende zijden vernamen, niet eens een uitzondering te zijn Naar een ander stelsel? Er zou in dit verband een uit voerige beschouwing te schrij ven zijn over de dienere beteke nis van het woord democratie... Geen wonder dat figuren van "aam, wie de zaak ongetwijfeld ter harte gaat, al meerdere jaren bezig zijn een stelsel te ontwer- non. hetwelk met name de ver kiezingen voor de gemeenteraad op geheeï andere leest zou schoeien. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan de bekende Amster damse hoogleraar in de rechts geleerdheid. prof. mr. dr. G. van den Berg, die naast zijn veelom vattende arbeid tijd heeft gevon den om naam te maken als een bekwaam astronoom en ruimte- deskundige. Prof. Van den Berg, wij vestigden er reeds eerder de aandacht op, heeft enige jaren geleden voor de gemeenteraads verkiezingen een stelsel ontwor pen, dat niet als bij de verkiezin gen voor de Tweede Kamer en de Prov. Staten zijn basis vindt in de evenredige vertegenwoordi ging, maar dat in afwijking daarvan de nadruk wil leggen op de persoonsverkiezing. Hij ging daarbij o.m. uit van de gedachte, dat de kiezer-in- het-algemeen bij de raadsverkie zingen meer belangstelling zou tonen voor het brengen van de juiste mannen en vrouwen op de juiste plaats, omdat in de ge meenteraden anders dan in de Kamer en de Staten het accent veel meer op de plaatselijke be langen komt te vallen en men daarvoor de geschikte mensen moet hebben. Wij kunnen niet beoordelen, of liet plan van de Amsterdamse professor ooit enige kans van slagen zal krijgen. Men hoort er ook weinig meer van. Vast staat dat stellig niet alle politieke par tijen er fiducie in zullen hebben. Maar los daarvan is 'iet, dunkt ons, altijd een proefneming waard. Het rapport-Bioemers. Op geheel ander terrein heb ben de werkwijze en de bevoegd heden van de gemeenteraden tot nog meer besprekingen aanlei ding gegeven. Wij bedoelen het niet minder dan 1250 pagina's tellende rapport-Bioemers, waar in de conclusies zijn neergelegd van jarenlange studie en over leg betreffende de plaats der ge meenten in een veranderde maatschappij. De samenstellers, die eerst oiiUc., leiding van dr. J. E. baron de Vos van Steenwi.jk en later onder presidium van de Gelderse Commissaris der Ko ningin mr. H. W. Bloemers o.m. de decentralisatie var het ge meentelijk en provinciaal bestuur als uitgangspunt hebben geno men. komen in hun rapport tot de overigens niet opzienbarende conclusie, dat „decentralisatie van het bestuur in Nederland een algemeen aanvaard beginsel is. hetwelk buiten de strijd der olïtieke meningen staat.'' De vraag is slechts, hoe en tot hoever die decentralisatie kan worden gerealiseerd? Voor vele gemeenten staat hierbij machtig veel op het spel. Men denke al leen maar aan de veelbesproken financiële verhouding tussen Rijk 'en Gemeenten, aan het eigen be lastinggebied der gemeenten en aan de woningbouw. Wij kunnen hier voor het mo ment helaas niet dieper op in gaan. Er zal zich hopelijk spoe dig een gelegenheid voordoen uitvoerig op een en ander terug te komen. De raadsverkiezingen 1962. Wat nu de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van de 30e mei aangaat, zouden wij kunnen volstaan met een verwij zing naar de overzichten elders in dit blad. Nieuws van twee da gen geleden is immers oud- nieuws. De regering heeft pers en publiek met die verkiezing vlak vóór de Hemelvaartsdag een onaangename kool gestoofd. Wij (Adv.) SPORTHANDEL Noordstraat Terneuzen Donderdagochtend vroeg is op het station van Voghera in N-- Italië een trein met cement met ISBSSS van een snelheid van 60 km achteren ingereden op een volle personentrein, die op het punt stond te vertrekken. Het onge luk heeft aan zeker 65 mensen het leven gekost. Het aantal ge wonden is ongeveer 100. Twee rijtuigen van de perso nentrein, die van Milaan op weg was naar Genua, werden volle dig vernield. Het achterste rij tuig werd overlangs in tweeën gespleten. Ter plaatse moesten veel amputaties en bloedtrans fusies worden verricht. De aangereden trein zat vol stedelingen die een dagje naar zee gingen en arbeiders die van hun werk in Milaan kwamen. Voghera ligt ongeveer 60 km van Milaan. De bestuurder en de stoker van dc goederentrein zijn in ar rest gesteld. De goederentrein is door een onveilig sein op de stilstaande passagierstrein ingereden, aldus een tc Rome door het ministerie voor Vervoerszaken uitgegeven mededeling. bepalen ons dus tot enige alge mene indrukken, waartoe de aan dachtige lezer vermoedelijk zelf al gekomen was, dank zij de rui me voorlichting van radio en televisie. De V. V. D. heeft landelijk ge zien haar verliezen bij de jongste Statenverkiezingen niet goed kunnen maken. Vooral in de gro te steden wordt de achteruitgang nog duidelijker geaccentueerd door het verlies van vele zetels. In Terneuzen moest do V. V. D. een zetel afstaan aan de combi natie A. R.-G. P.V., hetgeen se dert de 28e maart reeds in de lucht hing. De P. v. d. A. heeft in de gro te centra enkele opmerkelijke winsten geboekt in weerwil van het feit dat ook de P. S. P. daar in stemmencijiers en zetelaantal vooruit ging. Zo behaalde de P. d. A. bijv. in Rotterdam 23 van de 45 raadszetels. Ook in Vlissingen kwam de P. v. d. A. weer tot de volstrekte meerder heid (11 van de 21) .terwijl deze partij in Axel en Hoek een zetel veroverde. De Prot.-Chr.-partijen hand haafden zich vrijwel overal. Voor de C. H. U. kwam er hier en daar winst uit de bus. Belangen-groepen. De K. V. P. vertoonde in de plaatsen, waar zij met een eigen lijst uitkwam, veelal vooruitgang. Nu is het bij raadsverkiezingen altijd moeilijk voor deze partij een maatstaf aan te leggen, om dat in tal van steden en dorpen de K. V. P. bij die gelegenheden uiteenvalt in diverse belangen groepen. In p'aatscn ah Deurne (20.200 inwoners) - Valkenswaard (20.000 inw. Weert (29.600); Hoensbroek 22.000 inw.); Ven- ray (21.900 inw.); in Hontenisse; Vogelwaarde; Clinge; in steden als Roermond (35.000 inw.); Vught (23.009 inw.) en Roosen daal (39.500 inw.) werd, om maar enkele voorbeelden te noe men, geen K. V. P.-lijst ingediend, maar versche en er talloze groe- penüjsten au:.1 de markt, wier belangen bij de raadsverkiezin gen dus kennelijk ver uiteenlie pen. Sprekender bewijs dat prof. Van den Berg het bij het juiste eind heeft, kan men moeilijk ver langen. In de plaatsen, waar de K. V. P. onder gemeenschappelijke vlag ten strijde trok, boekte zij mees tentijds vooruitgang. In Sas van Gent is er bitter gevochten om dc onmisbare volksgunst. De K. V. P. verwierf daar de vol strekte meerderheid ten koste van Gemeentebelangen. Breskens leverde het bewijs dat verdeeldheid onafwendbaar tot verlies leidt, vooral als de po sitie tegenover de andere partijen als gevolg van de samenstelling der bevolking toch al niet sterk is. De K. V. P. verloor in Bres kens n.l. haar enige zetel. De Bressiaandcrs hebben bij deze verkiezingen overigens nog meer spanning beleefd. Twee groeperingen behaalden precies evenveel stemmen (233). zodat het lot moet beslissen aan welke groep de elfde zetel zal toeval len, aan de lijst-Carels of lijst- Cambier. De P. v. d. A. was in Breskens als gevolg van onderlinge me ningsverschillen in twee groe pen uiteengevallen. De officiële lijst van de P. v. cl. A. met wet houder Van dei' Hooft als kop man verkreeg vier zetels, terwijl de dissidente lijst van mevr. Nierman op twee zetels beslag wist te leggen. Onze lezers zullen het kunnen billijken, dat wij het hierbij laten. Van tal van gemeenten zouden wij nog vele interessante bijzon derheden te melden zijn, die veel al helaas culmineren in plaatse lijke animositeiten, waarvoor weinigen buiten de betrokken gemeente zich interesseren. De raadsverkiezingen zitten er weer op. Er waren geen landsbe langen mee gemoeid. Vandaag gaat het leven weer verder, zon der dat er in feite iets is veran derd. De politieke partijen maken zich binnenkamers al op voor ,1e Kamerverkiezingen van 1963. Een Papoealid van de Neder landse afvaardiging in de V. N.- ccmnrssie voor ju' chtingan over niet-zelfbesturende gebieden, de heer N. Jouwe, heeft dinsdag op een persconferentie te New York verklaard, dat de Papoea's vrij heid en onafhankelijkheid wen sen en niet het slachtofer willen worden van Indonesische „chan tage". Bij het dichtvallen Van een luik aan boord van een van de Nederlandse oorlogsbodems is korporaal marinier H. C. Hoo- gink zwaar aan de rug gewond. Hij is in het hospitaal in Sorong opgenomen. De naaste familie leden zijn ingelicht. De groep van 14 Indonesische parachutisten die, zoals door de bevolking gemeld was, ten oos- wordt, ten van Klamono in de Vogelkop was afgesprongen, is dinsdag nabij het dorp Maladofok op on geveer 50 kilometer ten oosten van Sorong door een infanterie- eenheid overvallen. Daarbij zijn aan Indonesische zijde vijf doden gevallenzeven parachutisten werden gevangen genomen. Twee Indonesiërs konden ont snappen met achterlating van nun wapens. De patrouille-activiteit op het schiereiland Onin in de omge ving van Fak-Fak en in de streek rond Kaimana duurt on verminderd voort. Hierover zijn nog geen bijzonderheden te mel den. De heer Jouwe, die tweede vice-voorzitter van de Nieuw- Guinearaad is, zei het standpunt van de Papoeabevolking weer te geven. „Wij willen niet van het ene kolonialisme aan het andere worden uitgeleverd. Wij weige ren het slachtoffer te worden van de chantagepoiitiek van enige landen die zeggen „als ik dit of dat niet krijg, wend ik me tot het communisme?. Volgens hem zijn de Papoea's „bang" voor het plan-Bunker. Wanneer later, zoals voorzien in dit plan, de -bevolking van Westelijk' Nieuw-Guinea over haar toe komst moet beslissen, zal de regering te Djakarta, zo meende de heer Jouwe, een miljoen Indonesiërs zenden om deel te nemen aan het voorgenomen referendum. De vraag of hij graag zou zien dat het plan- Bunker wordt gewijzigd, ant woordde hij dan ook beves tigend. „Het plan is misschien goed voor de heer Bunker zelf, maar niet voor het Papoea-volk". Hij voegde hieraan toe zeker ervan te zijn, dat het gehele ge bied van de Stille Oceaan onder het gezag van de communisten zal komen, als Westelijk Nieuw- Guinea een deel van Indonesië Van de Amerikaanse lucht basis Vandenberg in Californië is dinsdag met behulp van een Thoragena-raket een kunstmaan gelanceerd. De Amerikaanse luchtmacht wilde geen verdere bijzonderheden meedelen. Misschien staan er dan wèl landsbelangen op het spel. Nw- Guinea; lonen en prijzen; zaak- v. d. Putten; woningbouw; be zitsvorming; belastingverlaging? Vult u zelf maar aan. En niet onmogelijk rolt het leven ook dan daags daarna even gezapig verder als vandaag en morgen. „De Sowjet-Unie is thans niet in staat de Verenigde Staten in een oorlog met kernwapens bui ten gevecht tc stellen, noch bij het uitvoeren van een onverhoed se aanval, noch bij een zgn. ver geldingsactie", aldus heeft Ar thur Dean, de leider der Ameri kaanse afvaardiging naar de ont wapeningsconferentie te Genéve, woensdag aldaar verklaard. Dean zei dit bij de bespreking van vraagstukken, die voortvloeien uit de Amerikaanse ontwape ningsvoorstellen. Hij voegde hieraan toe: „De Sowjet-Unie zou in staat zijn de Verenigde Stalen en hun bevol king bijzonder ernstige verliezen te berokkenen. Indien echter on ze beoordeling vao de toestand onjuist zou zijn en de Sowjet- Unie inderdaad op het gebied der kernbewapening leven sterk zou zijn als wij en de raketten met atoomkopnen door haar fabrie ken worden opgeleverd, als of het worstjes z jn zoals wel eens door somm'ge Sowjstrussl- sche woordvoerders is beweerd dan heeft Sowjet-Rusland geen enkel recht om zich te be klagen over onbillijkheid, wan neer in het Amerikaanse ont wapeningsplan wordt voorge steld alle categorieën wapens in het eerste stadium ener interna tionale ontwapening met dertig procent te verminderen". Dean vervolgde: ,,De Verenig de Staten zijn, uit de aard van hun traditie, morele standaard en grondwettelijke opvattingen, geen land, dat de eerste slag zal De heer Jouwe deelde op zijn Deze opname bereikte ons uit Nieuw-Guinea. De aankomst van het itt.s. „Zuiderkruis" in Hol- landia met aan boord 850 militai ren der koninklijke landmacht. De mannen blijven voor een deel in Hollandia; een ander deel gaat verder naar Sorong en Biak. persconferentie, die werd ge houden in de Overseas Press Club, mee dat hij later in deze weel: naar Washington zou gaan, waar hij hoopte de heer Bunker en leden van het congres te ontmoeten. Op de vraag of het mogelijk zou zijn, de V.'N. te verzoeken waarnemers naar Nieuw-Guinea te. zenden en nu reeds een volk stemming ie houden in plaats- van over enkele jaren, antwoord de de heer Jouwe, dat dit één van de punten was, die de Papoea's de Nederlandse rege ring verzoeken bij onderhande lingen voor te stellen. Tenslotte verklaarde hij dat de Papoea's bereid zijn zich te ver dedigen. Zij beschikten reeds over een vrijwilligersbataljon van ervaren oerwoudstrijders. Gezien de ervaring van de Papoea's in het oerwoudleven zouden z.i. vijf hunner het kun nen opnemen tegen honderd Indonesiërs. In dit verband zei hij dat de Papoea's er bij de Nederlanders op aandringen wa pens voor hem beschikbaar te steller- Woensdagavond om half ell' is in Tilburg een voor het stembu reau aan de Oude Dijk aldaar ge parkeerde personenwagen gesto len (kenteken RK 5665) waar in zich dertien paketten stembil jetten en enkele andere zaken zoals stempels e.d. bevonden. Drie mannen van een partikulie- re firma aan welke de gemeente bet ophalen van de benodigdhe den voor de 88 in Tilburg open gestelde stembureaus had uitbe steed, hadden de wagen die niet was afgesloten en waarvan het sleuteltje nog in het contact stak daar even laten staan. De politie neemt aan dat men hier te maken heeft met een „normale'' diefstal of een geval van joyriding en dat er „geen politieke daad" achter een en an der steekt. Toch kan de diefstal nog gevolgen hebben. Alhoewel MINDER WIND Het K.N.M.I. deelt mede: In de loop van donderdag trok een stormdepressie van Schot land naar zuid-Zweden. Noord westelijke winden voerden ach ter de depressie om verse polai re lucht naar West-Europa. Het zal daarom ook vandaag bij ons tamelijk koud blijven. De wind, die donderdag langs de Wadden- kust tijdelijk stormachtig werd, zal tot matig of zwak afnemen. Daarbij worden perioden met zonneschijn en op de meeste plaatsen droog weer verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige noordweste lijke wind. Over het algemeen iets hogere maximumtempel atu- dan "isteren namelijk alle processen-verbaal van de stembureaus zich op het tijdstip van de diefstal al on het hoofdstembureau bevonden be staat formeel altijd nog de ge legenheid een controle op de stembiljetten te verlangen. Eventueel zou een gevolg ook nog kunnen zijn, dat in Tilburg een herstemming zou moeten worden gehouden. Een inwoner van Bergen op Zoom heeft de blauwe Chevrolet mèt de Tilburgse stembiljetten onbeheerd aangetroffen in Bel gen op Zoom. Hij was erop at tent gemaakt door het extra po litiebericht, dat gistermiddag via de radio werd uitgezonden. Direct na zijn vondst verwit tigde hij de politie. Alle stembil jetten zijn onaangeraaktin de auto aangetroffen. De politie neemt as.n. dat er joyriding in het spel is en dat de ze" diefstal geen politieke achter grond heeft. VRIJDAG 1 JUNI v.m. n.m. Breskens 0.32 1.01 Terneuzen 1.53 2.22 Hansweert 1.47 2.16 Walsoorden 1.57 2.26 ZATERDAG 2 JUNI v.m. n.m. Breskens 1.18 1.47 Terneuzen 1.53 2.22 Hansweert 2.33 3.02 Walsoorden 2.43 3.12 ZON MAAN op onder Op onder Juni 1 4.26 20.49 4.16 19.22 2 4.26 20.50 4.50 20.35 3 4.25 20.51 5.30 21.-11 •t 4.25 20.52 6.17 22.38 5 4.23 20.53 7.11 23.26

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1