OS )rum! f i De pogingen van Bunker „Antara" onder controle van Soekarno Chroesjtsjov prijst Carpenter Optreden van Mohammedaanse ordetroepen in Algiers Amerikaanse persstem over Nieuw-Guinea WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Castella Schoonheidszeep ndasr 28 mi! 1962 itiek E ARBEID fA geuren in van liefst geur. Nu it en toch ;él lekker! £25? DINSDAG 29 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5611 Samenwerking bij bestrijding van pijn! Tijdelijk fer kennismaking 4 stukken voor de prijs van 3 VEEL SPAANSE ARBEIDERS WEER AAN HET WERK DE STAMMENOORLOG IN OEGANDA PAPOEA-DELEGATIE IN GHANA ZOMERDIENST STARTTE ZONDER VERTRAGINGEN GAGARIN OVER RUIMTEVLUCHTEN Buitgemaakt bij Kaimana Eichmann hoort vandaag het eindoordeel. Maximum prijsregeling voor consumptieaardappelen NICARAGUA NIEUWE „SPOETNIK" GELANCEERD WESTELIJK PROTEST IN BERLIJN foxd sDortcombinaties -Oil AC C° '..-V'-v*»-?.. - J -v! I - f •rv >V -'-L *- U •X if -&'>■. r 'ï- ,4 r W .->■) if*»"- ,Vj V 1 -V-.T'.- •«.A** ":'rx: •I Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriekf Kleine Advertenties Tgéén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor hetï Jtiaandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending, advertenties tot 's namiddags 2 uur. 22 ct. Kleine advertenties bij -ooruitbetaling. De Amerikaan Ellsworth Bun ker zal nog deze week proberen overeenstemming tot stand te brengen over een hervatting van het overleg tussen Nederland en Indonesië. In V. N.-kringen verluidt dat de vooruitzichten voor hervat ting van het overleg gunstig zijn. Bunker heeft, zo verluidt ver der, van de waarnemend secreta ris-generaal, Oe Thant, volledige vrijheid van handelen gekregen om tot een resultaat te komen dat de vrede verzekert. Oe Thant zou de leiding van de besprekin gen over willen nemen als de bemoeiingen van Bunker een resultaat in uitzicht zouden stel len. Na hervatting van het overleg zou eerst geprobeerd worden beide partijen tot overeenstem ming te brengen over de rol van de Verenigde Naties in Westelijk Nieuw-Guinea tijdens de door Bunker voorgestelde overgangs periode. I>E STRIJD TEGEN DE INDONESISCHE PARA CHUTISTEN IN NIEUW- GUINEA Over de acties van Nederland se troepen tegen Indonesische parachutisten in Nieuw-Guinea is het volgende bekend gewor den: De parachutisten zijn in vrij wel alle gebieden waar zij zijn geland in gescheiden streken ge- isoleerd, waar zij voortdurend door Nederlandse strijdkrachten worden aangevallen. Vooral op het schiereiland Onin, bij Fak- Fak, verleent de bevolking bij deze aanvallen grote medewer king. Inmiddels wordt de licha melijke toestand van de Indone sische parachutisten voortdurend slechter. Alle gevangenen dragen duidelijke sporen van ontbering. In Timinaboean, op de „Vogel kop", zijn de parachutisten in gesloten in de moerasgebieden ten zuiden van deze plaats. In totaal verloren de Indonesiërs daar negen man. Op het schier eiland Onin zijn tot dusver zes doden onder de Indonesiërs ge teld. Bij Kaimana deden zondag Neptune-vliegtuigen een aanval op een groep parachutisten, waarbij minstens twee Indone siërs werden gewond. Enkele leden van het Papoea-vrijwilli gerskorps liepen lichte verwon dingen op door rondspattende gesteente toen de Neptune vliegtuigen Indonesische stellin gen met raketten en boordwa- pens bestookten. President Soekarno heeft in zijn hoedanigheid van opper bevelhebber het Indonesische persbureau „Antara" „tijdelijk onder zijn controle" gesteld. In een decreet wordt gezegd dat deze maatregel genomen is in het belang van de veiligheid en de openbare orde. Eén of meer functionarissen zullen worden aangewezen om de ac tiviteiten van „Antara" te con troleren. „Antara" meldt dat de maat regel van de president volgde op zekere ontwikkelingen rond het bureau, waarvan de jongste was het ontheffen van de hoofd redacteur, Djawoto, van zijn post door de leiding van „An tara". Het besluit om „Antara" on der overheidscontröle te stellen, werd genomen nadat gedurende twee weken ernstige beroerin gen waren opgetreden onder het personeel van het persbureau, tengevolge waarvan niet alleen, zoals gemeld, de hoofdredacteur Djawoto van zijn post werd ont heven, doch ook de eerste ver slaggever Walujo. Djawoto is voorzitter van de Indonesische journalistenvereniging en lid van het parlement. De beroering begon nadat het personeel een eis had ingediend voor salarisverhoging. In de AANHOUDEND WISSELVALLIG. In de algemene luchtdrukver deling komt nog steeds weinig verandering. Ten zuiden van IJsland handhaaft zich op de oceaan een gebied van hoge ba rometerstanden, terwijl een vore van lage luchtdruk zich over Scandinavië en Midden-Europa naar het zuiden uitstrekt. Bo vendien trekken kleinere sto ringen voor de kust van Noor wegen langs zuidwaarts. Zij blijven het weer bij ons een on standvastig karakter geven. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Weinig verandering. Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien, waar van sommige met onweer. Zwak ke tot matige wind, aanvanke lijk uit uiteenlopende richtingen, later overwegend noordelijk. On geveer dezelfde middagtempera- turen als gisteren. pers te Djakarta werd de zaak druk besproken, waarbij de ont slagenen de steun kregen van de meeste linkse bladen. Daar op hebben twee groepen van het bureau aan president Soe karno gevraagd om in te grij pen. Maandag heeft het legercom- mando in een bekendmaking ge last dat het personeel onverwijld verder moet werken in de samenstelling die het had vóór dat gemelde gc' ,~tenis=en zich voordeden. Volgens Soekarno heeft „Antara" een speciale be tekenis als een werktuig van de revolutie en in de campagne voor de bevrijding van West- Nieuw-Guinea in het bijzonder. De verwarring die was ontstaan, zou een slechte invloed kunnen hebben op het werk van het persbureau en de openbare rust kunnen verstoren. Daarom werd het noodzakelijk geacht, het bu reau tijdelijk onder toezicht te stellen van het leger aldus een bekendmaking van de leger leiding. Over de toestand bij Klamono, ten zuiden van Sorong, zijn nog geen bijzonderheden bekend. PSYCHOLOGISCHE OOR LOGVOERING VAN INDO NESIËRS Op alle mogelijke manieren probeert Indonesië de psycholo gische oorlogvoering op te voe ren. Maandagmorgen ontvingen verscheidene mensen in Hollan- dia een brief uit het buitenland met een pamflet erin. Bij het openvouwen van dit pamflet grijnsde een doodshoofd met een helm tegen een zwarte achter grond de geadresseerde aan. In do linkerbovenhoek, op een rood vlak. staat dreigend in zwarte letters: „Tussen leven en dood", terwijl onderaan, eveneens op een rode ondergrond: „U kunt kiezen, terug naar uw gezin en familie leden in uw dierbaar Nederland of uw leven offeren in de oer wouden van Nieuw-Guinea". De voormalige secretaresse van de gouverneur, mej. Bakhuyzen, ontving iets dergelijks uit Sin gapore, waarbij als afzender „Scoth and English Ltd, Cecil Street" was opgegeven. MINISTER SOEBANDRIO OVER DE KWESTIE NW- GUINEA De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, heeft maandagmorgen ver klaard, dat Indonesië nog steeds wacht op volledige bijzonder heden over het Nederlandse standpunt ten opzichte van het plan-Bunker. Minister Soeban- drio zei, dat Indonesië wil weten, of Nederland werkelijk het plan- Bunker heeft aanvaard zoals In donesië dit heeft gedaan, op basis van de overdracht van het bestuur over Westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië. Soeban- drio zei dit na een onderhoud met president Soekarno in het Merdeka-paleis. Hij had de pre sident verslag uitgebracht over de jongste ontwikkeling in de kwestie Nieuw-Guinea. Minister- Soebandrio zei nog dat, ais Nederland het plan-Bun ker heeft aanvaard, „West-Irian al aan Indonesië is teruggege ven". Hij zei voorts tot verslaggevers dat president Soekarno hem had ontboden, „omdat het voor ons zeer belangrijk is, als de Neder landers akkoord gaan met de be ginselen van het plan". De president had hem gezegd, Papoea-studenten in Nederland en in Nieuw-Guinea zelf een ge legenheid te bieden om „oriënta tiereizen" naar Indonesië te ma ken. Vier middelen in één tablet werken krachtiger zonder de maag van streek te maken f Elk tablet Chefarine „4" bevat 4 beroemde geneesmiddelen, die ei- kaars werking ondersteunen. Che farine „4" werkt echter niet alleen krachtiger bij bestrijding van pijn en griep, maar bovendien veiliger, daar één der bestanddelen zorgt dat een gevoelige maag niet van streek raakt. Glazen buisja 20 Jabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten 1.60 Voordelige ilacon tOO tabletten f 3.50 DINSDAG 29 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.15 10.50 11.30 11.40 n.m. 10.40 11.15 11.55 12.05 WOENSDAG 30 MET Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.17 11.25 11.52 0.32 12.40 1.42 12.50 ZON op onder 29 4.29 20.46 30 4.28 20.47 31 4.27 20.48 MAAN op onder 2.56 15.25 3.21 16.45 3.47 18.04 Sowjet-premier Chroesjtsjov heeft maandag de Amerikaanse ruimtevaarder Carpenter ge prezen voor diens zeer grote moed. In een rede ter gelegenheid van de opening van een Italiaan se industriële tentoonstelling in Moskou verklaarde de Sowjet- premier dat de mensen die tegen handel met de communis ten zijn, „even stom zijn als de kosmos hoog is". „Vanzelfsprekend beheersen wij de kosmos niet, omdat de Verenigde Staten er tenslotte twee mensen in hebben ge bracht". Opmerkend dat de Ameri kaanse ruimtevaarders niet meer dan drie banen om de aarde hebben beschreven, ver volgde Chroesjtsjov: „Ik wens In bijna alle streken van Span je zijn de meeste arbeiders weer aan het werk gegaan. Ook in de omgeving van Bilbao, waar 48.000 arbeiders staakten, is de toestand vrijwel normaal gewor den. De enige uitzondering vormt Barcelona, waar nog door 16.000 arbeiders gestaakt wordt. De meeste industriële onder nemingen in dat gebied werken met minder dan de helft van hun personeel. In Barcelona is een geestelijke ondervraagd en later vrijgelaten nadat hij tij dens het weekeinde een demon stratie van 300 stakers had ge leid. hun geluk, speciaal de laatste ruimtevaarder omdat hij tijdens zijn ruimtevlucht een bijzonder grote moed aan de dag heeft ge legd. Niet alleen trotseerde hij het gevaar in zijn ruimteschip levend te verbranden als er iets misging, doch ook het gevaar van verdrinking in de zee. Doch ik ben blij dat hij veilig is en de tocht heeft overleefd". In zijn toespraak deed premier Chroesjtsjov ook een aanval op de „krachten die tegen ontwik keling van de handel zijn en associaties vormen zoals de ge meenschappelijke markt. Op het eerste gezicht is de gemeen schappelijke markt een handels- en economische organisatie, doch hij heeft ook politieke mo tieven, hetgeen een factor is die het aanknopen van handelsbe trekkingen moeilijk maakt. Wij hebben evenwel 45 jaar lang laten zien dat alle tegen ons ge richte inspanning heeft gefaald. En ook de gemeenschappelijke markt heeft geen resultaten laten zien", aldus de Sowjet- premie;. De minister van Binnenlandse Zaken van Oeganda heeft maan dag in het parlement meege deeld, dat leden van de Pian- stam vorige week 107 mannen, vrouwen en kinderen van de Soek-stam in Noordoost-Oegan- da vermoord hebben. De Soeks hadden bij een vergeldingsover- val 22 Pian's om het leven ge bracht. De uit vier man bestaande delegatie uit de Nieuw-Guinea- raad, die enkele weken geleden een bezoek heeft gebracht aan Nederland en nu op de terugreis een informeel oriënterend bezoek brengt aan enkele Afrikaanse landen, heeft het afgelopen weekeinde besprekingen gevoerd met hoge ambtenaren van het Ghanese ministerie van Buiten landse Zaken. De delegatie heeft haar standpunt inzake de toe komst van Westelijk Nieuw- Guinea uiteengezet. De leider van de delegatie, Marcus Kaisiepo, zei maandag op een persconferentie in de Ghanese hoofdstad dat een be zoek wordt gebracht aan West en Oostafrikaanse landen om steun te verkrijgen voor Nieuw- Guinea's recht op zelfbeschik king. „Wij wensen nooit meer buitenlandse overheersing of dat nu Europese of Aziatische is", zei hij. De zomerdienstregeling van de Nederlandse Cpoorwegen heeft zondag zonder vertragingen haar intrede gedaan. Ook de maan dagmorgen-drukte heeft men uitstekend kunnen verwerken. Alleen op de Betuwe-lijn liepen gistermorgen twee treinen enige vertraging op. Dit was niet te wijten aan de nieuwe dienst regeling, maar aan het feit, dat één van de diesels over te wei nig koelwater beschikte. De eerste Sowjetrussische ruimtevaarder, majoor Joeri Ga garin, heeft maandag in Tokio gezegd dat zijn land erop voor bereid is dat er bij toekomstige ruimtevluchten ongelukken zul len gebeuren. „Een ruimtevlucht is een moeilijke zaak. en wij ver wachten niet dat alles zo goed zal blijven verlopen als tot nu toe. Het is tragisch maar er valt niets aan te doen", zo zei hij tegen buitenlandse correspon denten. Op de vraag of de Sowjet- Unie zijn vlucht ook zou hebben bekendgemaakt wanneer deze was mislukt, antwoordde de ruimtevaarder met een beslist: ja. De Sowjetrussische ruimte- vluchten werden niet van te vo- i aangekondigd omdat „de mensen anders zenuwachtig wor den", zo zei hij. Tegen een vrouwelijke ver slaggever, die vroeg of hij nog eens een ruimtevlucht zou wil len maken, zei hij: „Ik zal u uit nodigen met mij mee te gaan". Gagarin vertrekt heden naar de Sowjet-Unie, na een bezoek van negen dagen aan Japan. Nederlandse militairen tonen een deel van de bij Kaimana buitge maakte wapens en mu nitie. Onder het buitge maakte materiaal be vonden zich wapens en patronen van Russische makelij en originele N.A.V.O.-munitie. Maandag zijn voor het eerst Mohammedaanse ordetroepen in Algiers opgetreden. Zij openden het vuur op Europeanen in het centrum van de stad. Volgens de politie ontstond het incident toen O.A.S.-ers, die in drie auto's waren gekomen, vuurden op de Mohammedaanse havenarbeiders in de haven van Algiers. Volgens een voorlopige offi ciële mededeling zijn twee Euro peanen gewond. De Mohamme daanse politietroepen veegden met mitrailleurvuur de kade schoon, waar onder meer Euro peanen wachtten om aan boord te gaan van een schip, dat Mar seille als bestemming heeft. Toen de Mohammedaanse ha venarbeiders zich daarop gingen bewapenen met ijzeren staven en stokken kwamen Franse po litietroepen opdagen, die ingre pen om de orde te herstellen. Vóórdat echter de Franse politie ten tonele verscheen, had den de Mohammedaanse politie mannen ongeveer 50 Europeanen gearresteerd, die zij voor zich uit naar een garage in de buurt van de haven dreven. Deze Europea nen werden later door de Franse, politie vrijgelaten. Deze politie sloot het toneel van de schiet partij af en ging over tot het doorzoeken van Europese wonin gen bij de haven. Af en toe klon ken later nog schoten. Naar verluidt zijn maandag in Algiers weer verscheidene scho len in brand gestoken. In het afgelopen weekeinde heeft de O. A. S. minstens 20 scholen in vlammen doen opgaan. Tegen maandagavond was de balans voor die dag in Algiers: 12 doden, onder wie 9 Moham medanen, en 5 gewonden. Ex-generaal Salan, 'die in de gevangenis van Fresnes bij Pa rijs een levenslange gevangenis straf uitzit, heeft boodschappen kunnen richten tot zijn volgelin gen van de O.A.S. in Algerië, zo is in politieke kringen te Parijs vernomen. Eén van zijn brieven werd ge vonden op André Canal, een agent van de O.A.S., die op 5 mei werd aangehouden. Hierin zou de voormalige generaal zijn volgelingen opdracht hebben ge geven, grote sommen geld ter hand te stellen van een aantal personen, onder wie oud-premier Georges Bidault, die wegens zijn sympathie voor de O.A.S. thans in het buitenland verblijft. Intussen duurt de uittocht uit Algerië onverminderd voort. Zon dag arriveerden 4000 tot 5000 mensen per schip of vliegtuig in Frankrijk. Velen wachten nog op gelegenheid om Algerië te verlaten. De O.A.S. richtte in het week einde vele aanslagen tegen scho len en andere openbare gebou wen, in het bijzonder die welke volksstemming zouden moeten worden gebruikt. In geheel Algerië werden zon dag bij aanslagen minstens 22 mensen gedood en vijf gewond. Vrijwel aile doden en gewonden waren Mohammedanen. De „Washington Post" van maandag heeft de noodzakelijk heid betoogd van een spoedige beëindiging der gevechten in Ned. Nieuw-Guinea. In een hoofdartikel zegt het blad: Verleden week heeft Indone- Vijf raadsheren van het Israë lische hooggerechtshof zullen vandaag voor de laatste maal arrest wijzen in de zaak van „de procureur-generaal tegen Adolf Eichmann". Zoals bekend, ging Eichmann na zijn terdoodveroor deling wegens deelneming aan het doden van zes miljoen Joden in de oorlog, in beroep. De openbare behandeling van de zaak in beroep werd twee maanden geleden afgesloten. Eichmann heeft in de afgelo pen twee maanden in een ge sprek met zijn vrouw gezegd: „Ik kan niet begrijpen dat jij nog altijd hoop hebt". Van het ministerie van Econo mische Zaken verneemt het ANP het volgende: „De ministers van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij zullen in de Staatscourant van 29 mei een maximum prijsregeling voor concumptie-aardappelen van de De Nicaraguaanse minister van Binnenlandse Zaken Quintana, is afgetreden en heeft volgens het conservatieve blad „La Pren- sa" president Somoza beschul digd van geknoei bij het stellen van een kandidaat voor de vol gende presidentsverkiezingen. Quintana uitte deze aantijging op een bijeenkomst van de libe rale regeringspartij. Volgens hem wil Somoza dat de minister van Buitenlandse Zaken, Schick, kan didaat wordt gesteld. oogst 1961 afkondigen, die op 30 mei in werking zal treden. Het doel van deze regeling is, de prijs van consumptie-aard appelen met inachtneming van een redelijk te achten overgangs termijn van één week. terug ,e brengen tot een niveau, dat onder de huidige omstandigheden aan vaardbaar geacht kan worden. De bewindslieden zijn tot dit be sluit gekomen, omdat ze hebben moeten vaststellen, dat ondanks de tot 'dusverre getroffen maat regelen, te weten de per 6 april doorgevoerde exportbeperking, alsmede de sinds 18 mei van kracht zijnde prijsstop, de prijzen voor aardappelen naar hun oor deel op een te hoog niveau zijn blijven liggen en zelfs in een aantal gevallen nog een verdere stijging hebben vertoond. De nieuwe prijsbeschikking be paalt, dat de consumentenprijs voor Nederlandse aardappelen van de oogst 1961 met ingang van 30 mei niet hoger zal mogen liggen dan veertuig cent per kilo en na één week, dus met ingang van 6 juni a.s., niet hoger dan 35 cent per kilo. De prijzen bij verkoop aan kleihhandelaren zullen in de periode van 30 mei tot 6 juni maximaal 35 cent per kilo mogen bedragen en met in gang van 6 juni maximaal der tig cent per kilogram. Deze laat ste prijzen gelden ook voor de met de kleinhandel gelijk te stel len grootgebruikers. Het Sowjet-persbureau Tass heeft gisteren de lancering van een nieuwe „Spoetnik" bekend gemaakt. De omlooptijd van de nieuwe kunstmaan, de „Kosmos 5", is 102.75 minuten. De grootste af stand van de aarde bedraagt 1.600 km en de kleinste 203. De „Kosmos 4" werd op 26 april gelanceerd en later naar de aarde teruggebracht. De nieuwe kunstmaan volgt vrijwel de beaamde baan. sië „in principe" het compromis aanvaard van de heer Bunker, en Nederland heeft zijn voorstel aanvaard als een basis voor ver dere onderhandelingsn. Dit zou voldoende moeten zijn voor een bijlegging van het geschil om Westelijk Nieuw-Guinea als bei de partijen in dat geschil te goe der trouw zijn. Een oplossing wordt echter bemoeilijkt doordat president Soekarno inmiddels tracht, het gebied met geweld te veroveren en dat is iets wat vooral de Ver. enigde Naties aangaat. De heer Thant zegt, aan Indonesië niet te kunnen verzoeken de invasie te beëindigen, omdat dit zijns in ziens een partijkiezen zou zijn) Maar het handvest der Ver. Na ties beoogt duidelijk, dat de Ver.' Naties door middel van de Vei ligheidsraad of de algemene ver gadering wél partij kiest als een staat een oorlog begint tegen een andere staat. „Het morele uitgangspunt is nog steeds hetzelfde en onder gaat geen wijziging als mogelijk de twee mogendheden, die de po litiek van de Ver. Naties bepa len, klem worden gezet door de huidige situatie. Nu het vooruit, zicht voor een hervatting der on derhandelingen veel is verbeterd, moet aan de invasie en het vech ten onmiddellijk een halt worden toegeroepen opdat de krachten die streven naar een vreedzame oplossing, hun kans zullen krij gen." De drie Westelijke comman danten in Berlijn hebben maan dag bij hun Russische collega, generaal-majoor Soloviev, ge protesteerd tegen schietpartijen aan de Berlijnse sektorgrens. Dit is door Amerikaanse func tionarissen meegedeeld. In het Westelijk protest, dat door de Amerikaanse waarne mende commandant in Berlijn is ingediend, wordt een beroep ge daan op generaal Soloviev „alle nodige maatregelen te nemen om de betrokkenen in het inci dent van 27 mei te straffen en herhaling van dit soort inciden ten te voorkomen". (Oostberlijn- se grenswachten schoten zondag iemand dood die naar West-Ber- lijn wilde vluchten en vuurden op Westberlijnse politiemannen.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1