Nederland bereid tot verder praten met Indonesië Drs. Schmelzer over sparen en bezitsvorming Protesttelegram van Papoea's aan Oe Thant Rede van Chroesjtsjef Nederlandse pilóten- helpers naar Engeland Ontploffing bij de Berlijnse muur Weero verzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en WEERBERICHT Castella Schoonheidszeep MAANDAG 28 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5610 HET NIEUW-GUINEA DEBAT EN DE MINISTERS VERKLARING DE STRIJDKRACHTEN VAN HET GEMENEBEST IN MALAKKA RUSSISCHE SCHEPEN VLAK BIJ AMERIKAANS KERNPROEFGEBIED ONTPLOFFING IN ASBESTOS Tijdelijk ter kennismaking 4 stukken voor de prijs van 3 (Loos) luchtalarm te Biak Negentien doden bij bruginstorting. BOTSING IN OEGANDA Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,~ per kwartaal; per meiand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verscliijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer, Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres' Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties, tot 's namiddags 2 uur/ 22 ct. Kleine advertenties bij -ooruitbetaling. Een woordvoerder van liet mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdagavond in Den Haag het volgende bekend gemaakt: ,,De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties, C. W. A. Schür- mann, bezocht zaterdag de heer C, V. Narasimhan. De heer Sehürmann lichtte hem in over de besluiten van de Nederlandse regering, zoals die in de Tweede Kamer van het Ne derlandse parlement bekend wer- DEBAT OVER HUURVERHOGING NIET VOOR 6 JUNI IN DE TWEEDE KAMER De voorzitter van de Tweede Kamer, mr L. G. Kortenhorst, heeft in de openbare vergade ring der Kamer, zoals gemeld, medegedeeld dat hij hoopte in de vergadering van dinsdag 5 juni aan de orde te kunnen stellen het wetsontwerp tot wij ziging van de Huurwet. Het is de voorzitter echter ge bleken, zo heeft hij de leden der Kamer bericht, dat op die dag in de Eerste Kamer de begro ting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zal worden be handeld zodat de minister dan niet in de Tweede Kamer kan zijn. De voorzitter der Tweede Kamer zal echter, indien over het wetsontwerp tot wijziging van de Huurwet eindverslag zal zijn uitgebracht, voorstellen dat wetsontwerp tegen woensdag 6 juni aan de orde te stellen. Op dinsdag 5 juni zullen mo gelijk in aanmerking komen voor openbare behandeling het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van het Gemeen tefonds en twee suppletoire be grotingen van dit fonds, alsmede andere onderwerpen van een voudige of spoedeisende aard die voor openbare behandeling ge reed zullen zijn. De voorzitter denkt hierbij o.m. aan het wets ontwerp tot goedkeuring van het verdrag inzake het centrum voor kernenergie te Petten en het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juli 1923 (Staatsblad 364). De vergaderingen van 5 en 6 juni zullen zo nodig des avonds worden voortgezet. Verder zal de voorzitter voor stellen het verslag betreffende de uitwerking en toepassing van het verdrag tot oprichting van de E. E. G. en van het ver drag tot oprichting van Euratom over 1961 aan de orde te stellen tegen woensdag 13 juni, met voortzetting op donderdag 14 juni, en deze vergaderingen des avonds voor te zetten. Voorts hoopt de voorzitter, zo als reeds gemeld, een voorstel te kunnen doen om met de behan- delling van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet on derwijs „Mammoetwet" verder te gaan op dinsdag 19 juni en volgende dagen. den gemaakt door de minister president, prof. dr J. E. de Quay, op donderdag 24 mei met betrek king tot de omstandigheden waaronder de Nederlandse rege ring bereid is de besprekingen' met Indonesië te hervatten. De regering is bereid het Bunker- voorstel te aanvaarden als basis voor verdere onderhandelingen met Indonesië. De heer Sehürmann bezocht de heer Narasimhan bij afwezig heid van de wnd. secr.-generaal Oe Thant." De aanvaarding door Neder land van het voorstel van de heer Bunker als een basis voor de voortzetting der onderhande lingen met Indonesië over de kwestie Nieuw-Guinea, werd zon dag te Washington zeer toege juicht. Van het voornemen voor een nieuwe bijeenkomst tussen de Nederlanders en de Indone siërs was echter tot nu toe niets bekend. Ook Indonsië heeft het voorstel-Bunker „in principe" aanvaard als een grondslag voor verdere besprekingen. Een Indonesische woordvoer der bij de Verenigde Naties wil de geen onmiddellijk commen taar geven op een vraag over de kans op een hervatting der on derhandelingen alvorens uit Djakarta instructies zouden zijn ontvangen. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede: „Het in het dagblad „Trouw" van zaterdag j.l. verschenen be richt, waarin gesuggereerd wordt dat er meningsverschillen zou den zijn tussen de minister president en de minister van Buitenlandse Zaken over de Nieuw-Guinea-politiek, en dat minister Luns met name ont stemd zou zijn over de rede van prof. De Quay tijdens het jong ste debat in de Tweede Kamer, is van iedere grond ontbloot. De door de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken afgelegde verklaringen tijdens dit debat zijn in nauw overleg tussen beide bewinds lieden opgesteld en er bestaat ter zake algehele overeenstem ming, toonaangevend voor moderne coiffures. de betere tol'eiirtikelen, par fumerie, cosmeBca. blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De voorzitters van drie poli tieke partijen in Nederlands Nieuw-Guinea hebben zaterdag een telegram gezonden aan de wnd. secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, waarin zij protesteren tegen zijn weigering om een V. N.-commis- sie te zenden voor een onderzoek naar de landingen van Indone sische parachutisten in Nieuw- Guinea. Zij zeggen in het telegram dat de bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea verontwaardigd is over deze weigering. De partijen die het telegram verzonden zijn de „Papoea Vrij heidspartij", de partij „Kracht door eenheid" en de „Democrati sche Volkspartij". Het telegram is voort ondertekend door het lid van de Nieuw-Guinea-raad voor het district Ajamaroe, Daud Deda. De volledige tekst van het De minister-president van de Maleise federatie, Toenkoe Ab- doel Rahman, heeft zaterdag te Singapore gezegd dat de strijd krachten van de gemenebest- landen die in zijn land gelegerd zijn, daar niet kunnen terug keren als zij de federatie heb ben verlaten voor operaties in Thailand in het kader van de ZOAVO. Hij zei dit naar aan leiding van berichten volgens welke eenheden van de Austra lische luchtmacht, die in Ma- lakka zijn gestationeerd, mis schien naar Thailand zullen worden overgevlogen. NOG STEEDS ONBESTENDIG Het afgelopen weekeinde werd het weer bij ons beheerst door een vooral in de hogere luchtla gen goed ontwikkelde depressie, die tot op grote hoogte met kou de lucht gevuld is. Zij verplaatste zich boven ons land naar het zuidwesten en gaf vooral over dag aanleiding tot de ontwikke ling van enorme buiencomplexen MAANDAG 28 MEI v.m. Breskens 8.57 Terneuzen 9.32 Hansweert 10.12 Walsoorden 10.22 Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DINSDAG 29 MEI v.m. 10.15 10.50 11.30 11.40 n.m. 9.27 10.02 10.42 10.52 n.m. 10.40 11.15 11.55 12.05 ZON op onder 28 4.30 20.44 29 4.29 20.46 30 4.28 20.47 MAAN op onder 2.31 14.05 2.56 15.25 3.21 16.45 die tot hoogten reikten van om streeks 10 km. In het bijzonder kwam hier zondag veel onweer bij voor, terwijl sommige sta tions ook hagel meldden met stenen van 1 tot 1,5 cm dikten. Eerder genoemde depressie veroozaakte in geheel Zuidwest- Europa koud en wisselvallig weer met buien. Een uitloper er van reikt tot over Zuid-Scandi- navië vanwaar hij zich verplaatst naar de Noordzee. Samenhan gende hiermede behoudt het weer bij ons ook vandaag het onbestendige karakter. Opnieuw zullen zich buienwolken kunnen ontwikkelen, waarvan sommige met onweer. De wind blijft zwak tot matig en overwegend noord oostelijk terwijl de middagtem- peraturen weinig van die van zondag zullen verschillen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig verandering Op de meeste plaatsen enkele buien met een kans op onweer, maar in de ochtend ook enkele opklaringen. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. telegram aan Oe Thant luidt: „Het volk van West-Papoea js verontwaardigd en protesteert tegen uw weigering om een V. N.-commissie naar West-Pa poea te zenden. De Indonesiërs trachten ons land en volk te on derwerpen en de Verenigde Na ties negeren de rechten van ons volk. In dit geval hebben wij recht op een eerlijk en strikt neutraal onderzoek door de Ver enigde Naties." De afdeling Biak van de „Pa poea Vrijheidspartij" heeft reeds donderdag een telegram aan Oe Thant gezonden, waarin o.m, wordt gezegd: „De inwoners van Biak en Noemfoor verklaren, Bunker's voorstel met klem te verwerpen omdat dit zal leiden naar onderwerping en destructie van het volk van West-Papoea door Indonesië's moderne impe rialisme. Wij wensen bepaald voor het Nederlandse gouverne ment alsmede voor zijn leger te kiezen om recht en veiligheid te verzekeren tot de tijd dat West- Papoea over zijn eigen toekomst kan beslissen". Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft bekend gemaakt dat drie Russische schepen, die „er kennelijk op uit zijn om omvangrijke geheime mi litaire gegevens op te sporen", zich op enkele mijlen bevinden van het gebied in de Stille Oce aan waar de Amerikaanse kern proeven genomen worden. Het grootste van de drie schepen is de 3600 ton metende „Sjokjal's Kiy". Een woordvoerder van het ministerie zei dat dit schip veel instrumenten aan boord heeft. De drie Russische schepen zijn uitgerust om de activiteit van de Amerikanen na te gaan. 'Zij zijn bezig geweest om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over on ze proeven, aldus het ministerie. Het ministerie zei dat men op het grootste Russische schip ana lysen had gemaakt van afval stoffen, vrijgekomen bij de Ame rikaanse proeven. De Russen konden zodoende gegevens ver krijgen over het type kernbom, dat tot ontploffing werd ge bracht en de kracht hiervan. De Rus had een installatie aan boord voor het lanceren van meteoro logische raketten, die tot de ionosfeer kunnen doordringen. De twee andere schepen zijn verbouwde treilers, die elektro nische apparaten aan boord heb ben. De woordvoerder van het mi nisterie zei, dat de drie schepen binnen zo'n 12 mijl van de west kust van het proefgebied varen. Dit betekent dat zij zich tussen de 480 en 640 km ten westen van Christmas Island bevinden. Bij dit Britse eiland zijn de meeste Amerikaanse kernproeven van de laatste serie genomen. De Rus sische schepen zijn hier vrijwel van begin mei af geweest. De Amerikaanse proeven begonnen op 25 april. De woordvoerder er kende dat het internationale recht geen bepalingen kent, die de Russen verbieden daar te zijn. De drie schepen hebben niet ge reageerd op een waarschuwing van een Amerikaanse torpedo- bootjager. Chroesjtsjef heeft in een rede voor radio en televisie verklaard, dat er geen menings verschillen bestaan tussen de communistische partijen en rege ringen van de Sowjet-Unie en Eulgarije. Chroesjtsjef, die in Moskou sprak, bracht verslag uit van z.n reis door Bulgarije. De Russische premier zei voorts dat de Russische regering vasthoudt aan het besluit om een neutraal Laos in het leven te roepen. Wij blijven vasthou den aan de besluiten van de con ferentie te Genève en het resul taat van ons overleg met Ken nedy aldus Chroesjtsjef. Zoals bekend werd er in Genève en ook in Wenen, waar Kennedy en Chroesjtsjef het vorig jaar over leg hebben gepleegd, besloten een neutraal Laos in het leven te roepen. Chroesjtsjef zei dat hot zenden van Amerikaanse troepen naar Thailand de regeling van de kwestie-Laos moeilijker maakt. Hij deed een beroep op Washing ton om de rechtse leiders Boem Oem en Phoemi Nosavan die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de huidige toestand in Laos, niet meer te steunen. Rus land wil 'n neutraal Laos onder leiding van Prins Soevanna Phoe- ma, aldus de Russische premier. Over 'Zuidoost-Azië merkte hij op dat de koloniserende landen ook in dit gebied uiteindelijk gedwongen zullen worden om Twee volwassenen en zes kin deren hebben vrijdag in Asbes tos in Canada het leven ver loren door een ontploffing waarbij een door twee gezinnen bewoond huis werd verwoest. Aangenomen wordt dat de ont ploffing ontstond doordat ont snapt propaangas in brand ge raakte. hun koloniale politiek te laten varen, en dit niet alleen met woorden maar ook met daden. Chroesjtsjef noemde de onder tekening van een vredesverdrag met Duitsland, de kwestie-Ber- lijn, het ontwapeningsvraagstuk en het stopzetten van de kern proeven internationale proble men, waarvoor allang een oplos sing gevonden had moeten wor den. Van de oplossing van deze vraagstukken hing het lot, vc.n de wereld voor een groot deel af. Maar het Westen toonde zich niet bereid om deze kwestie vreed zaam te regelen. Ettelijke malen spoorde Chroes jtsjef zijn luisteraars aan om harder te werken, daar dit een voorwaarde was voor materiële en geestelijke welvaart. Ter gelegenheid van de Spaar bankdag 1962 van de Nederland se Spaarbankbond, in „Huis ter Duin" te Noordwijk aan Zee, heeft de staatssecretaris van Algemene Zaken, drs. W. K. N. Schmelzer, een voordracht ge houden over sparen en bezits vorming. Onder meer schonk de staatssecretaris aandacht aan de vraag of het sparen en de be zitsvorming het niet zouden kun nen stellen zonder gepremieerde spaarregelingen, als de overheid maar zou zorgen voor een gun stig spaarklimaat, bijvoorbeeld door de fiscale politiek. De bewindsman stelde voorop dat men het in Nederland in het algemeen wel eens is over het doel dat moet worden bereikt: de bevordering van de vorming van persoonlijk duurzaam bezit in brede kring. Een beleid dat daarop is gericht moet, volgens spreker voldoen aan twee ele mentaire voorwaarden: 1. Het bevorderen van de moge lijkheden tot sparen en be zitsvorming. 2. Het creëren van de bereid heid van de burgers om over te gaan tot de vorming van (enig) vermogen. De cijfers geven de staats secretaris aanleiding tot de ver onderstelling dat er nog grote groepen zijn, die geen noemens waardig spaartegoed hebben. Het sparen zonder meer blijkt, vol gens de staatssecretaris, voor velen nog niet voldoende aan trekkingskracht te hebben. Wil men bereiken dat de mogelijk heid om te sparen ook inderdaad wordt gebruikt, dan zijn er on der de huidige omstandigheden nu eenmaal speciale maatregelen nodig. De bewindsman acht het per soonlijk, uit vrije wil, betrokken zijn bij de vorming van het bezit ook van groot belang voor een verantwoord beheer, voor de duurzaamheid van het bezit. „Naar mijn mening zou een van boven af opgelegde herverdeling van bestaand vermogen er al te gauw toe leiden dat het ai dus herverdeelde vermogen in de consumptieve sfeer zou worden gebracht, indien men althans niet denkt aan een herverdeling on der voorwaarde dat de nieuwe eigenaren in het geheel niet over hun bezit mogen beschikken". E>e bewindsman stelde dat de politiek van de regering erop ge richt is, dat ook werkelijk een persoonlijke bereidheid tot spa ren ontstaat, dat men vrijwillig besluit tot bezitsvorming. De overheidsmaatregelen zijn erop gericht de persoonlijke krachten die de bezitsvorming moeten dragen, te activeren. Hij wees er met nadruk op dat de activiteit van het maatschappelijk leven hier van primair belang is, en dat de speciale bezitsvormings maatregelen van de overheid b.v. op de activiteiten van de spaar banken moeten steunen. De regering is er zich van be wust aldus de staatssecretaris dat de weg die zij gekozen heeft, een lange weg is. Willen de maatregelen succes hebben dan zal waarschijnlijk gedurende een groot aantal jaren een stimu lans nodig zijn om sparen en be zitsvorming voor de grote massa van de bevolking aantrekkelijk te maken. De staatssecretaris herinnerde eraan dat de regeringsmaatrege len in hoofdzaak betrekking heb ben op 4 grondvormen van duur zaam bezit: spaarsaldo, eigen woningbezit, effecten en kapitaalverzekerin gen. De regering streeft ernaar in haar beleid alle discriminatie te vermijden. Zij wil voorzover dat technisch mogelijk is de burgers zoveel mogelijk de vrije keus laten. Tot slot vatte de staatssecretaris zijn toespraak samen in de vol gende conclusies: 1. Voor de bezitsvorming is de rol van het maatschappelijk leven primair: de spaarbank wereld neemt daarbij een eigen belangrijke plaats in. 2. Van voldoende bezitsvor ming, in de zin van vorming van particulier bezit bij brede lagen van de bevolking is thans nog geen sprake, ook al is er een be vredigend niveau van de bespa ringen in de verschillende sec toren overheid, bedrijven, ge zinshuishouding gezamenlijk. 3. Het gaat er in het bezits- vormingsbeleid niet in de eerste plaats om hoeveel er gespaard wordt, maar wie er spaart. 4. Het bevorderen van de mo gelijkheid voor grote groepen van de bevolking om te sparen het regeringsbeleid, gericht op de vergroting van de inkomens," draagt hiertoe op allerlei gebie den bij is niet voldoende: ook moet de bereidheid gestimuleerd worden om van deze mogelijk heid gebruik te maken, zodra en voor wie zij zich voordoet. 5. Speciale overheidsmaatrege len zijn gewenst om degenen die kunnen sparen over de spaar- drempel heen te helpen. 6. Deze overheidsmaatregelen moeten niet bestaan uit een hak ken aan de top, door herver deling van bestaand vermogen:' zulk een herverdeling zou nog, ai&ezien van andere bezwaren niet leiden tot een persoonlijke: bereidheid tot sparen, zou de' duurzaamheid van het herver-j deelde bezit in gevaar brengen' en niet bijdragen tot de bereid-1 heid om door nieuwe particuliere' besparingen de basis voor ver-' dere investeringen te leggen. 7. De overheidsmaatregelen1 moeten bouwen aan de voet, de activiteit van het maatschappe lijk leven stimuleren en de per soonlijke bereidheid tot vorming van duurzaam particulier bezit bevorderen. 8. De vraag kan worden ge steld of er een ontwikkeling te constateren is waarbij het spa ren meer en meer ook in de activiteit van de betrokken fi nanciële instellingen verweven wordt met de overige financiëlle gedragingen van de gezinshuis houdingen Zesentwintig Nederlanders die in de oorlog Britse vliegers heb ben geholpen om uit bezet Euro pa naar Engeland te ontsnappen zullen op uitnodiging van oud vliegers van 30 mei tot 6 juni een korte vakantie in Engeland genieten. Zij vertrekken woens dag 30 mei van Schiphol. Geallieerde vliegers, die tijdens de 2e wereldoorlog in vijandelijk gebied zijn beland en daaruit weer zijn ontsnapt, hebben in 1945 een vereniging opgericht om hun dankbaarheid te betui gen jegens degenen die hen bij dat ontsnappen hebben geholpen. De vereniging bestaat hoofdza kelijk uit vliegers van de Royal Airforce en is genaamd „Royal Airforce Escaping Society". Zij geeft aan haar dankbaarheid onder meer uiting door materiële hulp aan vroegere pilotenhel- pers, die thans in nood verkeren, en door jaarlijks een aantal pilo- tenhelpers een week als haar gasten in Engeland te ontvan gen. De Royal Airforce Escaping Society is zich bewust, dat de honderden piloten tijdens de we reldoorlog slechts hebben kun nen ontsnappen doordat bijna evenveel pilotenhelpers hun leven daarvoor hebben geofferd en doordat een veelvoud van andere pilotenhelpers met groot levens gevaar assisteerden en daarbij Een springlading aan de ooste lijke zijde van de Berlijnse muur heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in deze versperring tus sen Oost- en West-Berlijn een gat van bijna twee meter gesla gen. Volgens de Westberlijnse politie zijn 's nachts in de omge ving van de grens tussen Oost- Berlijn en de Franse sector vier ontploffingen gehoord. Twee vijftienjarige jongens uit Oost-Berlijn hebben zaterdag ochtend prikkeldraadversperrin gen in het noorden van de stad doorgeknipt en wisten in West- Berlijn te geraken zonder door de Oostduitse grenswachten te worden opgemerkt. Eén van hen werd naar zijn vader in Wést- Berlijn gebracht en de ander naar een jeugdtehuis. De vijftienjarige jongen die vorige week bij zijn vlucht via een kanaal naar West-Berlijn door de Oostduitse politie werd aangeschoten, is in het zieken huis tot bewustzijn teruggekeerd en verkeert nu niet meer in di rect levensgevaar, aldus is dooi de dokters meegedeeld. De Russen hebben het protest, dat de Britse commandant in Berlijn ten aanzien van de schiet partij van vorige week aan zijn Russische collega had gezonden, niet aanvaard en naar het Brit se hoofdkwartier teruggezonden. Het Oostduitse persbureau A.D.N. zei dat de ontploffingen werden veroorzaakt door bom men die uit West-Berlijn waren geworpen en „die het leven van de grenspolitie en de bevolking in gevaar brachten." De Oostduitse minister van Binnenlandse Zaken, Karl Maron, heeft in een brief aan de West berlijnse burgemeester Willy randt „scherp tegen deze gevaar lijke aanvallen geprotesteerd." In de brief staat dat de ont ploffingen alleen konden wor den veroorzaakt „onder bescher ming van Westberlijnse politie." En wordt aan Brandt gevraagd te zorgen dat zulke voorvallen zich niet herhalen. In Biak heeft zaterdagavond j.l, een kwartier de toestand van luchtalarm geheerst. Nog tijdens de eerste minuut, dat de sirenes loeiden, steeg de eerste „Hunter"- straaljager op, op de voet ge volgd door enkele andere jagers. Later is gebleken dat een ver moedelijk enigszins uit de koers geraakt „Neptune"-watervlieg- tuig op het radarscherm van de luchtverdedigingsorganisatie van Biak is verschenen, waarna on verwijld op de knop werd ge drukt. die de sirenes in werking bracht. meer dan een vijandelijke divisie de handen bonden bij het bestrij den van het zogenaamde ont- snappingswerk. Voor de jaarlijk se vererende uitnodigingen moet zij dus een keus doen. In 1960 viel de eer te worden uitgenodigd te beurt aan een tiental Neder-, landers, die met een honderdtal! buitenlanders op vorstelijke wijze werden onthaald en onder meer. werden uitgenodigd op het Buck ingham Palace. Onder de uitgenodigd Neder landse oud-verzetsstrijders be vindt zich nu de heer F. A. van der Hoeven uit Rotterdam. Hij was in de oorlog commandant van de binnenlandse strijdkrach ten in Zuid-Holland Zuid en is' thans voorzitter van voormalig verzet. Nabij Kolasin, in MontenegW (Zuid-SIavië) zijn zaterdag negen-i tien arbeiders om het leven ge* komen door het instorten van de stelling van een in aanbouw zijn de brug. Zeventien anderen wer< den gewond. Op de stelling be< vonden zich tijdens het ongeluk zestig arbeiders, die een val van bijna negentig meter maakten. De premier van Oeganda, Mil ton Obode, heeft vrijdag in de nationale vergadering van Oe ganda meegedeeld dat duizend mannen van de negerstam der Pians een gevecht van zeven uur hebben geleverd met negen tig militairen van „The Kings African Rifles", hierbij zijn zes tig Pians gesneuveld. De Pians waren teruggekeerd van een wraakoefening op de stam der Soeks, wier woongebied aan het hunne grenst. Zij had den, bij een overval op de Soeks, 31 personen, onder wie 28 vrou wen en kinderen, gedood. De Pians namen hiermee wraak voor een twee weken geleden door de Soeks op hen uitgevoer de overval, die aan 22 leden van de Pian-stam overwegend vrouwen en kinderen het leven had gekost. De Pians, die het succes van hun wraakoefening tegen de Soeks naar het hoofd was ge stegen, weigerden gehoor te ge ven aan de opdracht der mili tairen om halt te houden. Zij vielen het negentig man sterke detachement aan, zodat de mili tairen van hun wapens gebruik moesten maken. In het daarop volgende gevecht vielen, als hier voor gemeld, zestig'Pians.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1