n n ranco f?- Opnieuw landing van Indonesische parachutisten gemeld DOE HET ZELF ZATERDAG 26 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5609 binnenveringbed schu1mrubberbed Infiltranten trekken zich in de oerwouden terug wanneer Nederlandse strijdkrachten in actie komen Djakarta bereid onderhandelingen over Nieuw-Guinea te hervatten OP BASIS VAN HET VOORSTEL VAN BUNKER De gewonde marinier W eeroverzicht Radio de Koek HET COMPLOT TEGEN PERON HOOGWATER WEERBERICHT HET PLAN-BUNKER Verenigde Naties zal het plan heden bekendmaken ZON- en MAANSTANDEN en /I d f m VELE DODEN BIJ GEVECHTEN TUSSEN STAMMEN EN TROEPEN IN OEGANDA Indonesiërs melden dood „toekomstig gouverneur Nieuw-Guinea" INDONESISCH ANTWOORD AAN OE THANT AMERIKA STEUNT OE THANT EN HET PLAN-BUNKER EGYPTE ZAL GEEN NEDERLANDSE TROEPENSCHEPEN DOOR SUEZKANAAL TEGENHOUDEN ONDERSCHEIDING VOOR CARPENTER Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f 6,per kwartaal; per maand f 2.per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW Verseluint dagelifka Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm IS et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. STAKING GAAT AL LANG NIET MEER OM DE LOONEISEN Ai wekenlang blijven de stakingen in Spanje hetzelfde beeld bieden, al is het karakter van de inzet totaal veranderd. Verband daarmee houdt ook een verandering in de houding van de Katho lieke kerk, die The Guardian in 'n hoofdartikel signaleert. Dit door gaans zeer goed ingelichte blad laat daarbij in het midden of de hele geestelijkheid een iets vijandiger houding tegenover de stakers zal gaan aannemen, maar acht het van betekenis dat het Madri- leense blad Va, de spreekbuis van de hoogste gezagsdragers in de, kerk, uitgebreid het bedenkelijke van burgerlijke ongehoorzaamheid bespreekt. De staking gaat al lang niet meer om looneisen. De werkers vooral in de mijnen van net noorden die het werk neerleg den omdat ze hun status van bestbetaalden bedreigd zagen, hebben een ongehoorde loonsver hoging aangeboden gekregen. Franco schijnt zelfs zo ver te wil len gaan dat hij het stakingsrecht erkent. De man wiens dictatuur is gegrondvest op twee miljoen lijken van co burgeroorlog is ver rassend lankmoedig. Er zijn geen standgerechten, geen executies, weinig arrestaties die dan nog doorgaans eindigen in een boet». Een forse boete wel'swaar, die dc gestrafte ruineert, maar soli dair betalen steeds de vrienden mee. SPANJAARDEN ZIJN REGIEM ZAT Die goedertierenheid heeft geen succes. Het enige wat Franco er mee bereikt heeft, is dat duide lijker aan het licht treedt dat de Spanjaarden hun regiem zat zijn. Zelfs 't aanbieden van stakings recht helpt daaraan mee, want het herinnert er de arbeiders aan dat ze er vijfentwintig jaar van zijn beroofd. Waarschijnlijk terecht verden ken ze Franco ervan dat hij zo zachtmoedig optreedt omdat hij een nette figuur wil schijnen, die met fatsoen in N. A. T. O. en vooral E. E. G verwelkomd kan BEELD IN ORAN Op dc grens tussen de Europese en Arabische wijk in Oran zit een soldaat van het Franse leger te dutten in het zonnetje. Zijn auto matische wapen ligt voor de O. A. S. zo voor het grijpen. Op dc achtergrond ziet riten evenwel nog meer Franse wachtposten. worden. Ondertussen gaat hij dan wel niet zo ver de arbeiders van Spanje vrijheid van organisatie toe te staan, waardoor het sta kingsrecht enige zin zou hebben, verricht. Het politieke karakter van de strijd is geaccentueerd door acties van studenten en intel lectuelen. De democratische oppositiepartijen uiteraard ondergronds hebben een manifest tegen Franco's be wind gericht en opgeroepen tot passieve weerstand. De il legale communistische partij riep in veel feller toon onmid- de'lijk daarop de Spanjaarden tot agitatie en demonstratie op, in samenwerking met alle anti fascistische krachten van het land. Waarschijnlijk heeft dit de Ka tholieke kerk laten schrikken. Het was al verrassend dat de doorgaans Franco-getrouwe gees telijkheid zo onverholen sym pathie met de stakers aan de dag legde, maar daaraan was wellicht de houding van Paus Johannes XXIII niet vreemd, die ook door tactische benoemingen in het Spanse episcopaat de verknocht heid aan het regiem heeft onder mijnd. SCHOUDERKLOPJES VOOR FRANCO De kerk zal zich waarschijnlijk als alle Spanjaarden en velen buiten dat land herinneren, dat al eens eerder de communisten één lijn trokken met de trouwe aan hangers van de republiek: in de burgeroorlog bleek toen al heel gauw dat de vazallen van Mos kou de toon aangaven. Als uit dc massale uiting van onlust nu inderdaad een krach tige politieke actie groeit, is de kans dat iets van die aard zich herhaalt bepaald niet gering. Maar het is fout. als het Westen zich daardoor laat afschrikken c i van de weeromstuit Franco aanmoedigende schouderklopjes geeft. Als de vrije wereld zich nu de schijn geeft Franco onder zijn bescherming te nemen, dan herhaalt zich ook dat andere drama van de burgeroorlog, toen de Sowjet-Unie overbleef tot wie de benarde republiek zich kon wenden om steun. De stakingen en andere acties tonen duidelijk dat het Spaanse volk niet achter Franco staat, wiens regiem mogelijk deze dei ning overleeft, maar toch tot ver dwijnen gedoemd is, vroeger of later. Met wie hem opvolgt zal met 't Westen* te maken krijgen. Wie dat zal zijn en hoe deze op volger zal denken wordt ook be paald door de houding die 't Wes ten nu aanneemt tegenover de re gering in Madrid. Een afschrik wekkend voorbeeld maar erg leerzaam, is de jongste geschie denis van Cuba. Wie weet of daar de rebellen tegen de dictatuur zo de communistische kant waren uitgedreven, wanneer de Ver enigde Staten hen eerder had ge steund in plaats van tot bijna het bittere eind, te handelen als vriend van de door zijn volk ge hate Batista. (Nadruk verboden.) het beste bed ooit gemaakt Ijootlwill met versterkte middensector 1flaict fabrieken Zevenbergen DE RUIMTEVLUCHT VAN CARPENTER Aan boord van het vliegkamp- schip „Interprid" deed ruimte vaarder Carpenter radio-telefo nisch verslag aan president Kennedy. Op 17 mei j.I. schijnen volgens meldingen van de bevolking ver ten oosten van Klamono, ten zuiden van Sorong, vijftien Indonesi sche parachutisten te zijn geland. Dit zou de zesde maal binnen een maand tijds zijn, dat Indonesiërs het grondgebied van Nieuw-Guinea zijn binnengedrongen. Nederlandse patrouilles zijn uitgestuurd omt de melding te controleren en zijn nu op zoek naar de beweerde parachutisten. Nederlandse patrouilles zijn uitgestuurd om de melding te controleren en zijn nu op zoek De Indonesische regering zou bereid zijn, de besprekingen over Nieuw-Guinea met Nederland te hervatten op basis van het voor stel van de heer Bunker. Dit zou, volgens goed ingelichte Kringen te Djakarta, dc kern zijn van een nota, die minister Soebandrio heeft doen toekomen aan Oe Thant, op diens verzoek om de bespre kingen met Nederland te hervatten. Een woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde, zich over de inhoud der nota uit te laten. Naar men meent te weten, heeft Soebandrio in de nota ook de Nederlandse beschuldiging van de hand gewezen, dat er in Nieuw- Guinea sprake zou zijn van een Indonesische agressie. naar de beweerde parachutisten. Intussen ziet men steeds het zelfde beeld wanneer Neder landse strijdkrachten in actie komen, namelijk dat van zich voortdurend in de oerwouden terugtrekkende Indonesiërs die ieder gevecht schijnen te willen vermijden. Toen een Nederland se patrouille nabij het dorp Wersar in de buurt van Temina- buan vuurcontact kreeg met een vrij sterke eenheid parachutis ten trokken de laatsten zich ogenblikkelijk terug. Om een verder ontwijken van het ge vecht tegen te gaan voeren de Nederlandse troepen nu een om singeling uit. In de omgeving van Kaimana is de omsingeling van zich even eens terugtrekkende parachutis ten nu vrijwel voltooid. Vrijdag morgen kwamen Neptune-vlieg tuigen in actie, die gelocaliseer- de parachutisten met raketten bombardeerden waarna de grondtroepen tot de aanval overgingen. Wat de situatie in het gebied van Fak-Fak betreft: de Indo nesiërs die ten oosten van deze stad zijn geland zijn gedesorga niseerd'. In welke mate moge hieruit blijken, dat twee para chutisten die plotseling op een patrouille van de bevolking stootten dermate schrokken dat zij in paniek vluchtten met achterlating van hun wapens. Dc parachutisten die ten noorden van Fak-Fak zijn geland hebben zich zover in het binnenland teruggetrokken dat de inwoners van het dorp Nemboektep, waar de Indonesiërs waren geland, weer naar hun huizen zijn terug gekeerd. Gouverneur Platteel vertrok woensdag naar Teminabuan maar kon daar niet landen om dat de landingsstrip onder water stond. Hij is vandaar naar Biak gevlogen. De ontruiming van een zestal plaatsen aan de zuid- en zuid westkust van Nieuw-Guinea door bijna duizend vrouwen en kinde ren, voor het merendeel Neder landers, is donderdag voltooid Gisteren en vandaag kwamen tal van buitenlandse correspon denten in Hollandia aan, die allen zo spoedig mogelijk naar de actiegebieden willen vertrekken. Intussen blijkt de verwonding van marinier J. J. Jansen uit Nijmegen een gevechtsongeval te zijn, veroorzaakt door scher ven of kogels. Marinier Jansen Noorilatraat 102 - Telefoon 31S& Terneuze» De politiemaatregelen, die sedert jongstleden maandag ter bcscherming van ex-president Teron van Argentinië zijn ge nomen met het oog op een aan slag die tegen het in Spanje in ballingschap levende vroegere Argentijnse staatshoofd zou zijn beraamd, blijven van kracht. Dit is donderdag door leden van het gevolg van Peron aan journa listen meegedeeld. Ook de be scherming van de financier van de Peronistische beweging in Spanje, Antonio, blijft gehand haafd. De Madrileense politie heeft echter geen arrestaties MINDER KOUD Het K.N.M.I. deelt mee: Met maximumtemperaturen van omstreeks 9 graden beleefden we vrijdag een uitzonderlijke koude dag, want dergelijke lage maxi mumtemperaturen komen in deze tijd van het jaar slechts bij hoge uitzondering voor. Het was onge veer even koud als op 2 juni 1953. de dag waarop de Engelse konnigin werd gekroond, toen in De Bilt met 9,2 gr. C. de laagste maximumtemperatuur sins 1903 werd geregistreerd. Aanleiding tot de koude van vrijdag was de ZATERDAG 26 MEI v.m. 6.37 7.12 7.52 8.02 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden r DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S ZONDAG 27 MEI v.m. Breskens 7.41 Terneuzen 8.16 Hansweert S.56 Walsoorden 9.06 MAANDAG 28 MEI v.m. Breskens 8.57 Terneuzen 9.32 Hansweert 10.12 Walsoorden 10.22 n.m. 6.55 7.34 8.14 8.24 n.m. 8.08 S.43 9.23 9.33 n.m. 9.27 10.02 10.42 10.52 langdurige regenval tesamen met de aanvoer van koude lucht met noordelijke winden over het kou de water van de Noordzee. Deze toestand werd veroorzaakt door een vlak lagedrukgebied boven Rlidden-Europa, waarvan een uitloper tot over Denemarken reikte, en een krachtig gebied met hoge barometerstanden dat zich ten westenn van Schotland bevindt. Het laatste ondergaat enige uitbreiding in de richting van Scandinavië. Samenhangend hiermede wordt verwacht dat de wind bij ons wat meer zal rui men naar noord tot noordoost. Vandaag wordt dan nog lucht aangevoerd waarin zich enkele buien kunnen ontwikkelen maar daarnaast worden ook opklarin gen verwacht. Het laat zich hier om aanzien dat, ook ai zijn de temperaturen dan nog wel ver beneden normaal normaal is een maximumtemperatuur van omstreeks 20 graden het min der koud zal zijn dan vrijdag. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Noordelijke wind. Zonnige perioden, maar voor namelijk in het binnenland ook hier en daar nog enkele buien Matige, aan de kust tijdelijk krachtige noordenwind. Iets min der koud dan gisteren. Van de zijde van de Verenigde Naties in New York is donder dagavond verklaard, dat secre taris-generaal Oe Thant met de Nederlandse afgevaardigde bij de volkerenorganisatie, mr. C. W. A. Schürmann en de Indonesi sche gedelegeerde Soekardjo Wirjopranoto overeen was ge komen de tekst van het plan- Bunker geheim te houden tot zaterdag. V. N.-functionarissen wilden geen commentaar leveren toen hen gevraagd werd of de Nederlandse regering, die zoals bekend is de tekst van het plan in het Nieuw-Guineadebat van donderdag heeft vrijgegeven, hiermede deze afspraak heeft geschonden. De publikatie van de tekst van het plan-Bunker door de Verenig de Naties zal vandaag (16.00 uur Ned. tijd) plaatsvinden. Waarnemers herinnerden er aan. dat de inhoud van de brief van minister-president De Quay aan Oe Thant, die op Nederlan- se verzoek geheim was gehou den, dinsdag in Den Haag werd gepubliceerd vóór het met de Verenigde Naties afgesproken tijdstip. ZON op onder op 26 4.32 20.42 1.34 27 4.32 20,43 2.04 28 4.30 20.44 2.31 29 4.29 20.46 2.56 30 4.28 20.47 3.21 MAAN onder 11.28 PRINS BERN HARD MAAKT INSPECTIETOCHT NAAR GROENLAND EN ALASKA Prins Bernhard is vrijdagmid dag van Soesterberg naar Parijs vertrokken om vandaaruit met generaal Curtis E. Lemay, chef van de staf der Amerikaanse luchtmacht, een inspectietocht te maken naar Groenland en Alas ka ter bezichtiging van onder delen van de Dew-line (Distant Early Warning: een keten van radarwaarschuwingsposten tegen plotselinge aanvallen door de lucht). Vervolgens zullen de Prins en generaal Lelay elders gelegen in stallaties van de Amerikaanse luchtmcaht en de nieuwe Air Force Academy te Colorado Springs bezoeken. In aansluiting hierop zal de Prins naar Washington gaan, al waar hij o.m. de gast van de Ne derlandse ambassadeur, dr. J. H. van Roijen is. Tenslotte zal Prins Bernhard enige dagen in New York ver blijven, waar hij een vergade ring van de Flight Safety Foun dation zal bijwonen en een diner van het World Wildlife Fund zal presideren. Aan dit diner zal prins Philip, hertog van Edin burgh, als voornaamste spreker optreden. De Prins, die op zijn reis wordt vtrgezeld door zijn luchtmacht- adjudant majoor K. van Gessel, wordt op 9 juni des morgens in met artikelen van ét -3 TIMMER- 8 HOBBYHUIS DE BREE Verl. v. Stecnbergcnlaan 5 Terneuzen. 12.48 14.05 15.25 16.45 I Nederland terug, verwacht. Premier Milton Obote van Oeganda heeft vrijdag bekend gemaakt, dat donderdag in een gevecht tussen troepen en 1000 leden van de Pian-stam in noord- oost-Oeganda zestig stamleden zyn gedood. Dit gevecht volgde na botsin gen tussen leden van twee stam men. Krijgers van de Soek-stam hadden Pian-stamleden overval len en daarbij een groot aantal vrouwen en kinderen gedood als mede vee geroofd. De Pians over vielen op hun beurt de Soeks. Bij deze laatste overval werden naar verluidt 31 mensen, meren deels vrouwen en kinderen, ge dood. werd, zoals gemeld, woensdag j.I. in Teminabuan gewond. Met een verbrijzeld linkeronderbeen werd hij in het ziekenhuis van Sorong opgenomen. In totaal zijn er tot dusver dus twee ge wonden aan Nederlandse zijde. Het Indonesische persbureau Pia" meldde vrijdag' dat de Nederlanders een man die in aanmerking kwam voor het gouverneurschap van Westelijk Nieuw-Guinea na de „bevrij ding" van het gebied, en acht andere „heldhaftige vrijheids strijders", „genadeloos hebben gedood". Het persbureau gaf de naam van de ..toekomstige gou verneur" op als Kurinus Grey. Het deelde voorts mee, dat het nieuws in Djakarta was be kendgemaakt door een guerrilla strijder die pas uit de oerwou den van Nieuw-Guinea was terugggekeerd. Indonesië heeft de V. N. mee gedeeld dat zijn landingen in Westelijk Nieuw-Guinea geen agressie zijn, omdat de Indone siërs zich zuiver in eigen gebied bewegen dat thans door de Ne derlanders is bezet, zo is vrijdag- bekend gemaakt. Minister Soebandrio zei dit in antwoord op het beroep van Oe Thant tot hervatting van de on derhandelingen met de Neder landers. In de brief, die vrijdag gepu bliceerd werd, werd gezegd dat de Indonesische troepen de be volking van West-Irian volledig beschermen zoals hun plicht is. De Nederlanders zelf zijn schul dig aan agressie, zoals werd aangetoond door hun vernieti ging van Indonesische oorlogs schepen en vliegtuigen. Indonesië heeft reeds sedert 1950 gestreefd naar een vreed zame oplossing van de kwestie zolang zulk een oplossing moge lijk is, aldus dc brief. Alle maat regelen die het nam om buiten lands kolonialisme uit West- Irian te verdrijven, waren in overeenstemming met het V.N.- handvest. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Lincoln White, heeft gezegd dat er abso luut geen wijziging is gekomen in de Amerikaanse houding' in het geschil over Nieuw-Guinea. „Wij steunen de pogingen van V. N.-secretaris-generaal Oe Thant en oud-ambassadeur Bunker, die als particulier op treedt om te pogen beide par tijen samen te brengen teneinde tot een vreedzame oplossing van dit vraagstuk te komen. Hoessein Zulficar Sabry, Egyptisch onder-minister van Buitenlandse Zaken, heeft op een persconferentie in Oslo ge zegd, dat Egypte geen enkel Ne derlands schip zal tegenhouden, dat mocht proberen met troe penversterkingen voor Westelijk Nieuw-Guinea het Suezkanaal door te gaan. Hij zei, dat het Nederlandse besluit om troepenversterkingen via het Panamakanaal te zenden ingegeven zijn door de wens, Egypte niet in verlegenheid te brengen op een ogenblik, dat Nederland trachtte zijn handels betrekkingen met Egypte te verbeteren. Het Witte Huis heeft meege deeld, dat president Kennedy aan het bureau voor lucht- en ruimtevaart heeft opgedragen aan Carpentier de medaille voor bijzondere verdiensten toe te kennen. President Kennedy heeft met Carpenter, die inmiddels aan boord van het vliegdekschip „Intrepid" is aangekomen, een telèfobngespr'ek gehad waarin hij hém gelukwenste met zijn vlucht en zijn geslaagde redding.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1