De Tweede Kamer over Nieuw-Guinea Scherpe kritiek van de oppositie Motie Partij van de Arbeid verworpen üaurits' Het plan-Bunker Carpenter volbracht tweede Amerikaanse ruimtevlucht re - ibare 7e lijst Plan-Bunker op verzoek van KV. P. bekend gemaakt Dringend beroep van Oe Thant op Nederland en Indonesië 25 mei 1962 :den EITEiV 1S99S 18039 18519 396 3930 4857 5138 13995 14066 14478 54 G36 640 651 67S 30 620 658 839 890 42 771 58 540 814 868 548 595 625 50 308 12 914 00 572 63 786 84 414 447 469 564 85 06 409 02 781 57 501 69 996 384 461 546 994 583 783 941 562 585 839 811 892 513 578 64» 31 373 394 401 411 76 523 538 556 569 >93 696 716 739 804 78 892 901 937 945 565 271 2S8 329 331 184 490 544 565 579 >28 630 653 662 701 535 853 855 S83 887 273 291 402 416 424 >13 616 624 627 694 (26 734 766 843 S49 520 355 382 389 395 471 484 490 498 521 >12 644 666 676 695 337 853 909 920 926 224 246 260 354 433 >57 579 599 607 611 752 756 757 761 780 307 912 913 929 955 223 248 258 324 343 146 501 560 625 627 750 751 760 884 960 114 189 206 253 286 467 475 479 520 522 745 750 751 757 762 977 150 177 192 253 268 454 491 499 537 574 674 722 778 838 848 076 080 081 125 238 290 298 332 358 367 530 541 553 554 562 739 751 787 S54 869 959 963 125 163 174 300 305 398 408 409 417 424 554 592 596 607 631 740 755 764 792 813 954 968 873 9S4 Frankering bij abonnement: Terneuren Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 555? Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 25 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5608 Verselillnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties /géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. Dc niet-oficiële vertaling van liet door de bemiddelaar, Ellsworth Bunker, op 2 april j.I. aan de onderhandelaar van Neder land, dr. J. H. van Roijen, voorgelegde plan luidt, na amendering, als volgt: VOORSTELLEN INZAKE ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE REGERINGEN VAN NEDERLAND EN INDONESIË IDe regeringen van Nederland en In donesië tekenen elk afzonderlijk over eenkomsten of een enkele overeenkomst, welke worden aangeboden aan de waar nemend secretaris-generaal der Verenigde Naties. 2 De Nederlandse regering komt over een het gezag over Wcst-Nieuw- Guinea over de dragen aan een tijdelijk uitvoerend gezag onder de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Na ties op een ander te bepalen datum. Do waarnemend secretaris-generaal van de V. N. benoemt een wederzijds aanvaard bare niet Indonesische bestuurder, die op zich zou nemen het gebied te be sturen voor een periode van niet minder dan één, doch niet meer dan twee jaar. Deze bestuurder zou zorg dragen voor de beëindiging van liet Nederlandse bestuur onder omstandigheden, die de inwoners van het gebied de gelegenheid verschaffen om een vrije keuze uil tc oefenen in over eenstemming met het gestelde sub 4. Deze bestuurder zou hoge Nederlandse func tionarissen vervangen door niet-Indonesi- sche en niet-Nederlandse functionarissen, in dienst genomen op arbeidscontract voor korte termijn (één jaar). 3 Het tijdelijk uitvoerend gezag onder de waarnemend secretaris-generaal van dc V. N. bestuurt West I fieuw-Guinea gedurend het eerste jaar met behulp van niet-Indonesisch en niet-Nederlands per soneel. Met ingang van het tweede jaar vervangt de waarnemend secretaris-gene raal de V. N.-functionarissen door Indo nesische functionarissen, waarbij wordt aangenomen dat tegen het einde van het tweede jaar de volledige bestuursmacht is overgegaan aan Indonesië. V. N.-personeel voor technische hulp zal aanblijven in een adviserende hoedanigheid en om bijstand te verlenen ter voorbereiding van liet uit voeren van de bepalingen van par. 4. Indonesië gaat er mee akkoord om met de bijstand en onder deelneming van de wnd. secretaris-generaal van de V. N. en van V. N.-personeel regelingen te treffen om de bevolking van het gebied de gelegenheid te geven om vrije keuze uit te oefenen niet later danjaren nadat Indonesië volledige bestuursverantwoorde- lijkheid voor West Nieuw-Guinea op zich heeft genomen. De Nederlandse regering gaat akkoord met bestuursoverdrachl in overeenstemming met dit voorstel op voor waarde dat de Nederlandse regering, als gevolg van formele onderhandelingen, toe reikende garanties ontvangt voor de veilig stelling van de belangen van de Papoea's, inel. het recht op zelfbeschikking. 5 Indonesië en Nederland komen over een de kosten van het voorgaande ge zamenlijk te dragen. 6 Wanneer deze overeenkomst is ge tekend. zullen de regeringen van Indo nesië en Nedrland normale diplomatieke betrekkingen hervatten". De waarnemend secretaris generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, heeft een dringend beroep op Nederland en Indo nesië gedaan om de besprekin gen over een vreedzame oplos sing van de kwestie Nieuw-Gui nea te hervatten. In telegrammen aan de Neder landse en Indonesische leiders verwees Oe Thant naar de „ern stige ontwikkelingen in de afge lopen dagen" en deed hij een beroep om „met spoed de be sprekingen te hervatten die door de goede dienst van ambassa deur Bunker waren begonnen". ..Ik hen er zeker van dat u het met mij eens zult zijn dat het bijzonder te betreuren zou zijn als men de situatie verder zou Gistermiddag heeft de Tweede Kamer een begin gemaakt met bet debat over Nieuw-Guinea. Aan de ministerstafel had den plaats genomen minister-president De Quay, de ministers Luns, Toxopeus en Visser en de staatssecretarissen Van Hou ten, Rote Calmeijer en De Jong. De heer De Kadt noemde het een troost, dat er bij alle partijen een behoefte aan debat tot uitdruk king is gekomen. In breder kring schijnt het besef veld te winnen dat de situatie voortdurend verandert, doch altijd in één richting: slechter en ongunstiger voor Nederland. Spreker belichtte de feiten en noemde het vorige debat in zekere zin een schijn-debat. Het plan-Bun ker was en is tot op deze dag aan de Kamer slechts bekend op een bepaalde wijze. We weten allen wel door uitingen in de pers en van Indonesische zijde wat de hoofdpunten zijn. De „overwinning van de Nederlandse diplomatie" leidde tot dit plan. Waarom heeft het kabinet ein delijk niet. begrepen, dat de minister van Buiten landse Zaken een voorstelling van zaken geeft die niet klopt met. de werkelijkheid? Waarom heeft de Kamer liet vertrouwen in deze minister niet op gezegd Minister Luns heeft het kabinet er van kunnen overtuigen dat het plan-Bunker een nieuwe over winning van de Nederlandse diplomatie zou zijn, aldus spreker. Het Nederlandse volksbestaan wordt door de Nieuw-Guinea-politiek diep gei-aakt, ook en in het bijzonder vanwege het feit. dai duizenden Neder landse jongemannen dagelijks in gevaar zijn. EERST DE GARANTIES VEILIG; DAN PRATEN Met betrekking tot de zwijgzaamheid over het plan-Bunker zei spr.: De Indonesiërs praten er over en delen de inhoud mee. Zij aanvaarden dit plan. De Nederlandse regering hult zich in zwijgen en deelt mede, dat onze gedelegeerden instructies hebben. Uit de communique's was duidelijk, dat het plan door onze regering niet verworpen, maar ook niet aanvaard is. De Nederlandse bezwaren behelzen een tekort aan garanties. De Indonesische bezwaren over het tempo van de overdracht moeten ernstig worden genomen en de Nederlandse bezwaren moeten duidelijk tot uiting komen bij de onderhandelingen. De houding van de Nederlandse regering is: Eerst de garanties veilig stellen en dan pas gaan praten. Zo komen we nooit tot overeenstemming of zelfs tot onderhandelen. Intussen worden van Nederlandse kant steeds meer militairen naar Nieuw-Guinea gezonden. Dat is alleen geoorloofd als er een basis is van een werkelijke politiek. Deze ontbreekt in Nederland, aldus de heer De Kadt. De infiltraties nemen in aantal en omvang toe. Wij zijn ervan overtuigd dat als Nederland verliezen zou lijden, deze verlieslijsten zouden worden ge publiceerd. Spr. noemde agressie van Indonesische zijde af schuwelijk. „Dit optreden is een uitvloeisel van een politiek die ik in alle opzichten afkeur. Ik heb geen illusies over het regeringssysteem van Indo nesië". KOMT UIT KLEINE OORLOG EEN GROTE OORLOG VOORT Komt uit de kleine oorlog der infiltranten een grote oorlog voort? Volgens militaire logica wordt aangedrongen op meer versterkingen, meer vlieg tuigen en 't zenden van de Karei Doorman. Maar. zoals mr. Van Riel al in de Eerste Kamer zei: Een grote oorlog is volkomen uitzichtsloos. Deze is voor de heren De Kort (KVP) en Bruins Slot (AR) ook onaanvaardbaar. Het grootste deel van ons volk is tegen die oorlog, maar toch schijnt er een meer derheid te zijn voor „een beetje oorlog, een „kleine oorlog". SNEL NAAR DE CONFERENTIETAFEL EN AANVAARDT PLAN-BUNKER „Snel naar de conferentietafel voor het te laat is en snel aan vaarden van het plan-Bunker", zo bezwoer spr. de regering. Het antwoord van Oe Thant is op dit punt duidelijk en wijst hier nadrukkelijk op. Alle andere wegen door en van de Ver. Naties zijn afgesneden. Via de Veilig heidsraad is ook niets te berei ken. Spr. stelde vast dat er geen Papoea-volk is. Er is een klein deel dat in de Nieuw-Guinearaad een grote plaats inneemt en dat „nee" zegt. Dat zijn de troetel kinderen van dit kabinet, opge voed door Nederland, nog meer opgevoed door staatssecretaris Bot. De stemming onder de Pa poea's is van andere aard dan men ons van de zijde der Neder landse regering vertelt. Er is dus ook nog een ander deel van het Papoea-volk. Spr. neemt het de regering kwalijk dat ze deze beperkte groep van Jouwe c.s. niet zegt dat het plan-Bunker onvermijde lijk is. De regering behoort te zeggen dat ze bet plan aanvaardt, ook tegen de zin van Jouwe c.s. Als die kleine groep een repu bliek uitroept, dan moet de re gering dat als een subversieve actie beschouwen. Wat de Nederlandse regering nog kan doen, is te trachten U. N. O.-toezicht te verkrijgen voor de overgangsperiode. Maar het enige wat Nederland doet, is oprichting van Papoea-korpsen, hetgeen uiteindelijk leidt tot uit roeiing van het Papoeavolk, al dus de heer De Kadt. ..Door wie?", werd van ver schillende zijden luid geroepen. RUMOERIG De Amerikaanse politiek is om Indonesië buiten het communis tische blok te houden. Nederland moet uit dat deel van de wereld weg. De Amerikanen willen daar de politie): uitmaken. „Ik zeg dat niet om een anti-Ame rikaanse stemming te maken", zo riep de heer De Kadt, die her haaldelijk. doch onverstaanbaar werd onderbroken, o.m. door mr. Van Rijckevorsel (KVP). Wij mogen de levens der Nederlandse jongemannen niet opofferen aan een prestige-kwestie. Wij moe ten de Amerikaanse politiek vol gen en verdwijnen uit Nieuw- Guinea op de minst pijnlijke wijze", zo vervolgde de heer De Kadt zijn rede. Als de regeringspartijen hier hun verantwoordelijkheid niet zien, dan leidt deze Nieuw-Gui- nea-politiek tot een nationale ramp, zo riep de heer De Kadt uit onder rumoer van vele Ka merleden. NIEUW-GUINEA BEHOORT BIJ INDONESIË De heer H. J. Lankhorst (PSP) stelde dat hot hoofdthema van het Nieuw-Guinea-beleid der re gering is: Wij weten van geen verandering en gaan gewoon door. Welke noodlottige gebeurtenis zal dit kabinet tot bezinning brengen? De regering heeft alle waarschuwingen ter zijde ge schoven: zij wist het wel beter. Op het ogenblik bevinden zich 450 Indonesische parachutisten in de binnenlanden. De evacuatie is aan de gang. Van een oorlogs toestand wordt nog niet gespro ken; de regering gaat gewoon door. Nieuw-Guinea zal binnen af zienbare tijd deel uitmaken van Indonesië, zo is sprekers over tuiging. De kardinale fout van de re gering is, dat zij niet wil aanvaar den, dat de toekomst van Nieuw- Guinea reeds lang niet meer in haar handen ligt. Uit de brief van de heer Oe Thant blijkt dat hij beide landen schuldig acht aan de huidige situatie. ASTRONAUT NA EEN KLEIN UUR ZOEKEN 320 KM VAN BERAAMD LANDINGSPUNT DOBBEREND OP EEN VLOT AANGETROFFEN De P. S. P heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat Nieuw- Guinea in' 1949 ten onrechte is uitgesloten van soevereiniteits overdracht. Ons standpunt is dat Nieuw-Guinea bij Indonesië be hoort, aldus spreker. PERIODE DER DODEN LIJSTEN BEGONNEN De communistische woorvoer- der, de heer Bakker, bleek van mening, dat de Kamer een zware verantwoordelijkheid draagt. Nederland heeft militaire agres sie gepleegd in 1949 bij het af splitsen van Nieuw-Guinea van de nieuwe republiek Indonesië. Zo ziet men dit in de gehele we reld, die daarbij denkt aan een Nederlands streven om van Nieuw-Guinea een anti-Indonesi sche satellietstaat te maken on der bescherming van Nederlandse wapens. Spr. verweet de regering, dat haar optreden het plan-Bunker op de achtergrond heeft gedron gen. De Bunkerperiode is voor bij. De periode der dodenlijsten is begonnen. Wat kosten de militaire maat regelen, die op het ogenblik worden genomen? vroeg de com munistische afgevaardigde. „En wat nu verder met de sol daten, die met marsmuziek zijn vertrokken? Als zij in Nieuw- Guinea aangekomen zijn, worden zj in een rimboe-oorlog gesto ten, waar ze doodsbang voor zijn. Bestaan er overwegingen bij de militaire leiders om Ambon, No- rotai en Makassar te bombarde ren? Een oorlog, te vergelijken met het Suez-conflict, dreigt. Ons volk wil deze oorlog niet. De on wil tegen de regeringspolitiek is niet aan partijgrenzen gebonden. Men moet de moed weten te vin den om als één man naast elkaar te gaan staan, een moed die spr. ook de Kamer toewenst en in het bijzonder de A. R. partij. K. V. P. DRINGT AAN OP PUBL1KATIE VAN HET PLAN-BUNKER De heer mr. p. A. Blaisse (K. V. P. 1 zei dat zijn fractie met meer dan gewone belangstelling de gedragingen der Nederlandse regering heeft gevolgd ten op zichte van Nieuw-Guinea. Spr. releveerde het plan-Luns, dat in de V. N, wel een meerderheid, maar niet de vereiste meerder heid kreeg, evenals het plan der Brazzaville-landen. De behoefte aan een open gesprek ontstond en daaruit resulteerden de be sprekingen onder aanwezigheid van de heer Bunker. Inmiddels spraken de Indonesische leiders dreigende taal. laten achteruitgaan, vooral daar ik vast geloof dat voor de kwes tie spoedig een aanvaardbare op lossing kan worden gevonden op basis van de voorstellen die door ambassadeur Bunker reeds aan uwe excellentie zijn meege deeld". Aldus Oe Ehant in zijn telegrammen aan prof. De Quay en president Scekarno. Hij zei „bijzonder dankbaar te zullen zijn voor een zeer drin gende overweging van dit be roep door uwe excellentie en voor een spoedig antwoord". Hij liet elke geadresseerde weten dat hij een gelijkluidend beroep op de andere partij ge daan had. De voornaamste woordvoer der van Oe Thant, Osgood Ca- ruthers, riep de journalisten na het tijdstip waarop de werkdag normaal beëindigd wordt, bijeen om de tekst van de boodschap van Oe Thant voor te lezen. Een close-up van astronaut Capenter in ruimtevaartcostuuni. De Verenigde Staten hebben donderdag een nieuw succes op het gebied van de bemande ruimtevaart ge boekt, door een vlucht van kapitein-luitenant ter zee Malcolm Scott Carpenter. Na een tocht van drie banen om de aarde, kwam Carpenter met zijn ruimtecabine, de „Aurora 7 donder dagavond om bijna kwart voor zeven Nederlandse tijd veilig in de Atlantische Oceaan terecht, op een afstand van 220 km ten noordoosten van Puerto Rico. Dit was ongeveer 320 km verdei dan het beraamde „landings- punt", doch na een klein uur werd Carpenter, rustig dobberend op een vlot in de nabijheid van de „Aurore 7" door een vliegtuig van de Amerikaanse marine opge spoord. Nadat de lancering alles bijeen drie kwartier was uitgesteld in verband met grondnevel op de lanceerbasis, werd Carpenter ten slotte 's-middags om kwart vóór twee met een Atlas-raket omhoog geschoten. De „Eurora 7" kwam overeenkomstig de plannen goed in een baan orn de aarde en nau welijks tien minuten na do start signaleerde Carpenter reeds bo ven de Bermuda-eilanden het eer ste van de zeventien over de aard bol verdeelde waarnemingssta tions. Carpenter bestuurde zijn ruimtevaartuig toen met de hand. De snelheid, waarmee de „Euro- ra 7" haar reis door de ruimte maakte, bedroeg meer dan 28.000 km per uur. terwijl de afstand van de aarde varieerde van 160 tot 260 km. De omlooptijd be droeg gemiddeld 88,3 minuten. Toen Hij met zijn bijna duizénd kilogram wegende ruimtescnip de eerste tocht rondom de aarde had volbracht, bracht Carpenter een grote ballon tot ontplooiing, wel ke diende om de weerstand van de lucht op zich in de ruimte voortbewegende voorwerpen - te meten. De ballon was in vijf kleu ren geverfd: oranje, zilver, geel, wit en fosforiserend blauwgroen, dit om vast te stellen welke kleur in de ruimte het beste waarneem baar is. Het is nog enige tijd aan twij fel onderhevig geweest, of de „Aurora 7" wel haar derde baan om de aarde zou maken, omdat gebleken was dat meer brandstof voor de besturing van de cabine was gebruikt, dan werd verwacht. Dit euvel was evenwel spoedig verholpen, waarna Carpenter op dracht kreeg zijn derde baan te beginnen. Na de voltooiing hiervan, kreeg Carpenter om 18.18 uur opdracht zijn voorbereidingen voor de da ling te beginnen, waarop hij on middellijk zijn remraketten in werking stelde. Gedurende zijn gehele vlucht had Carpenter voortdurend met de aarde contact onderhouden en verslag van zijn ervaringen en belevenissen uitgebracht. Tijdens zijn terugtocht naar de aarde werd het radiocontact echter ver broken, vermoedelijk als gevolg van de enorme hitte waaraan dc cabine tijdens de „thuisvlucht" kwam bloot te staan. Dit was er de oorzaak van dat niet direct kon worden vastge steld of en waar de cabine en pas sagier waren neergekomen. On middellijk werden schepen en red dingsvliegtuigen naar het ver moedelijke punt gedirigeerd en een klein uur later werd Carpen ter, die zich intussen op een red- dingsvlot bleek te hebben bege ven. door een marinevliegtuig ontdekt. Men had al direct ae in druk, dat hij in goede welstand verkeerde. Elke keer toen het vliegtuig over -hem vloog, wuifde hij met de armen. Het duurde toen niet lang meer of er werden met parachutes kik vorsmannen neergelaten .onder wie enkele artsen, om Carpenter bij te staan en zo nodig te ver zorgen. De plaats waar Carpenter was terecht gekomen, werd bij bena dering vastgesteld aan de hand van signalen, die door het auto matiseh baken van de cabine wei den uitgezonden. Nadat ten aanzien van de vei ligheid van Carpenter de nodige voorzieningen waren getroffen, werden ook de noodzakelijke maatregelen getroffen om de „Aurora 7" drijvende te houden. Zij werd hiertoe voorzien van een speciale „drijfband". Zeven uur en drie kwartier na zijn lancering en na drie tochten rondom de aarde bevond Carpen ter zich tenslotte in veiligheid en was hij op weg naar het vlieg- deksc-hip ..Interprid", waar hem reeds een gelukwenstelegram van president Kennedy wachtte. Met deze tweede bemande ruimtevlucht zijn de Verenigde Staten nu in aantal vluchten ge lijk gekomen met de Sowjet-Unie. DIT nummer BEVAT 10 PAGINA's De goede trouw van Neder landse zijde stond volgens spr. onomstotelijk vast. Hij bleek van mening, dat het plan-Bunker na Amerikaans-Indonesisch overleg aan de heer Bunker werd gesug gereerd. De heer Blaisse betoogde, dal., het plan door geen der beide par tijen officieel werd geaccepteerd. Alleen de hoofdlijnen werden ge publiceerd, maar verder bleef hel plan met geheimzinnigheid om geven. Om de Kamer in staat te stellen een gefundeerd oordeel uit te spreken vroeg de heer Blaisse de regering om volledige openbaring van het plan-Bunker. Spr. keurde het zenden van versterkingen na de Indonesische agressie goed. De Nederlanders moeten in Nieuw-Guinea worden beschermd en de Papoea's krij gen het bewijs, dat zij niet bij het eerste alarm in de steek worden gelaten. Is de regering niet bereid de onderhandelingen te hervatten op basis van het plan-Bunker?, Is het dan niet beter dat duide lijk te zeggen? Een gelukkige samenloop van omstandigheden acht de heer Blaisse dat de telegrammen van Oe-Thant duiden in de richting van hervatting van het overleg op basis van het plan-Bunker, zoals ook de fractie van de K. V. P. voorstaat. De kwestie-Nieuw-Guinea is niet alleen een Nederlands pro bleem. Er bestaat bij spreker grote zorg over de ontwikkeling. Ik vermag niet te beoordelen waar we vandaag precies staan. Hoe is de houding der V. S.? De aanvaarding van de voor- stelIen-Bunker betekent een posi tieve bijdrage in het beleid, dat spreker en zijn politieke vrienden steeds voor ogen heeft gestaan. De K. V. P.-woordvoerder zeide, dat de Ned. strijdkrachten en be stuursambtenaren hun plicht on der moeilijke tn gevaarlijke om standigheden doen. Zij zijn naar Nieuw-Guinea getrokken om hulp en bijstand te verlenen en om orde en veiligheid te verze keren. Hij liet een protest tegen de uitlatingen van de heer De Kadt horen, dat het hier een uit zichtloze strijd zou betreffen. Spr. was er van overtuigd, dat de regering het beste doet, wat zij kan doen. Toch is het onze piicht om aan de strijd een einde te maken. De heer Blaisse nodig de de regering uit aan de be trokken partijen mede te delen, dat wij bereid zijn om de bespre kingen te hervatten op basis van het plan-Bunker. Daardoor kun nen wij trachten uit de impasse te komen, zo meende de heet' Blaisse. Mevr. STOFFELS VERBAASD EN VERONTWAARDIGD Mevr. mr. J. M. Stoffels—van Haaften (V. V. D.) zeide dat haar fractie bij de beide vorige debat ten over Nieuw-Guinea haar steun aan de regering had gege ven, al was wel bezorgdheid ge uit over de gang van zaken. j Spreekster vroeg of het plan- Bunker nog steeds geheim moet blijven. De discussie wordt pas zinvol als dit plan in de Kamer bekend is. Wij zijn gekomen in een feite lijke oorlogstoestand, zij het op bescheiden schaal. Spreekster vroeg naar de militaire situatie op Nieuw-Guinea. Wij moeten ons nu afvragen, hoe men inter nationaal gezien over de situatie denkt. Mevr. Stoffels zei met verba zing en verontwaardiging kennis te hebben genomen van het ant- woord van de waarnemend secretaris-generaal van de V. N. Het komt niet te pas dat de heer Oe Thant beide partijen vraagt af te zien van agressieve daden.' Indonesië pleegt de agressieve daden. Mogen wij in dit geval geen troepen zenden? Het optreden van Indonesië is een inbreuk op de vrede. Nu.' moet de regering met de meeste spoed de zaak aan de Veiligheids raad voorleggen. Wij moeten de strijd direct vervangen door over leg over het plan-Bunker. Zolang Indonesië agressie blijft plegen, hebben wij de weg van het Handvest te volgen. Wanneer de bondgenoten niet be reid zijn mede-verantwoordelijk heid te dragen, zal Nederland daaruit zijn conclusies moeten trekken. De buitenparlementaire acties betreurt spreekster in hoge mate. Het gaat om een ernstige zaak. (Van de publieke tribune weer klonk applaus.). DE STRIJD IS BEGONNEN Mr. B. W. Biesheuvel (A. R.)' zeide. dat de tijd voor theoreti sche beschouwingen voorbij is. De volksvertegenwoordiging zal zich in klare taal moeten uit- spreken. De regering kan op de A. R.- steun rekenen, nu zij gesteld staat voor de taak om de Papoea's en de Nederlanders op Nléuw-Gulnea te beschermen. (Zie verder pagina 2.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1