Koninklijk Gezin in Wenen PERSOON ELEVISIE De vluchtelingen naar Honkong Brief van minister-president aan Oe Thant KANTOOR LEROUX Weeroverzicht ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER HELE 1IM BÉN OÓDICDREDEH Botsing tussen twee Duitse straaljagers boven Finsterwolde Evacuatie van vrouwen en kinderen uit Teminabuan in Nieuw-Guinea Maandag 21 mei l9fo ■rneuzen - Telefoon 2380 IETS VERZEKERING tING (particulier) het land zoekt voor haar land en West-Brabant een aar oud. met ten minste loolopleiding, teneinde op ieuwe relaties te kweken «staande het kontakt te ;n zeer variabele werk- ?er. harde werker, die be te beginnen, behoorlijke gelijk zijn. ge antecedenten en refe- nelt dient te worden het rijbewijs en/of auto, te r/h D. Y. ALTA, Utrecht, j llllillllllilllllllllllllililll|)i[|illlll|||[|||||||j||||l(llllljlliiili[li)iiiiiii[]iiimnniig NATTERSIANN'S Cliolagogum-druppels om de galafscheiding te be vorderen helpen prompt. Kramp en onpasselijkheid verdwijnen. 2.75 per flacon bij Uw Apoth. en Erkende Drogist. GAAT U TROUWEN of heeft U 'n nieuwe woning? Kredieten voor iedereen tot 5.000,voor aanschaf meubilair/woningtextiel. Vraagt gratis folder, dan krijgt U algehele inlichtin gen. Postbus 1371, Rotter dam. Overgangsleeftijd? Dligraiiie? Ongezonde teint? Jeugdpuistjes? Verstopping Vetzucht Nattermann's bloedzuive rende thee no. 8 helpt Groot pak 1.85 bij Uw Apoth. en Erk. Drogist. iii BOEKHANDEL VAN DE SANDE e muziekliteratuur; 14.35 de plattelandsvrouwen; Tierelantijnen, gevar. pro- 6.00 Voor de zieken; 16.30 kransplechtigheid; 17.00 de jeugd; 17.40 Beursber.; Regeringsuitz.: Het padvin rel van verkennen in /-Guinea, door R. C. Pau- .8.00 Voor de jeugd; 18.30 en op tafel, gespr. over act. ■men; 18.30 Dicht ork. met 9.00 Nws.; 19.10 Act.; 19.25 te verteren; 20.10 Weet j' foto-tips; 20.30 Filhir- ch sextetklas. en moderne 21.05 Conoertgebouwoi'k omroepkoor en sol.: Slavi- mis; 21.55 De halve d), cabaret; 22.15 Staatsie- aan Oostenrijk; 22.25 espr.; 22.30 Nws.; 22.40 vd en ongehuwd, lez.; 22.35 td..., een keuze uit woord, en dans; 23.25 Muz. uit films; 23.5524.00 Nws- ISSEL (VI.): 12.00 Nws.; Lichte gram.; 12.30 Weer- 12.40 Gevar. gram.; 12.50 troniek; 13.00 Nws.; 13.15 muz.; 14.00 Schoolradio; lymfonieconc.; 16.00 Beurs- k; 16.06 Duitse les; 16.21 nieconc.; 17.00 Nws.; 17.1J muz.; 17.40 Boekbespr.I foor de jeugd; 18.20 Voor I.; 19.00 Nws.; 19.40 Gevar- 19.50 Syndicale muz.; 20.00 imentsmuz.; 21.15 Ja®" 22.00 Nws.; 22.15 Gevar- 22.5523.00 Nws. 'elevisieprogranuna's TV: 20.00 Journaal; lendtijd politieke partijen- in de Partij van de Arbeidj Documentaire film20.55 van de stad Wenen, peelfilm; 22.00 Onderwrjs- 2.40—22.50 StaatsiebezoeK stenrijk. A MS BELG. TV: 19-00 Ve ekc gedachte en actie, Tekenfilm; 19.40 Weten- elijke horizonten, filnire- 20.00 Nws.; 20.30 SyrnM; n een leven, speelfiln1- chaltcn op zolder; 22.au J Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 22 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5605 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P, J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. 22 ct. Kleine advertenties bij -ooruitbetaling. Koningin Juliana, Prins Beril- hard en de Prinsessen Beatrix en Irene zijn maandagochtend in Wenen aangekomen voor een bezoek van drie dagen. De Nederlandse koninklijke gasten arriveerden om 11.30 uur met hun gevolg op liet vliegveld Schwechat bij Wenen, waar zij werden begroet door bondspresi dent dr. A. Seharf. kanselier Gor- bach en leden van dc Oostenrijk se regering. Vier straaljagers van de Oos tenrijkse luchtmacht kondigden, laag overvliegend, de aankomst van de Fokker Friendship waar mee het koninklijk gezelschap reisde, aan. Zij hadden de PH- PBF, die door Prins Bernhard zelf bestuurd werd, begeleid op dc vlucht boven Oostenrijks ge bied vanaf Linz. Saluutschoten Toen Koningin Juliana, gekleed in een grijs-blauw gebloemde zomerjurk, liet toestel verliet, klonk het eerste van de 21 sa luutschoten en ging er gejuich op van vele leden der Neder landse kolonie, die zich ge wapend met rood-wit-blauwe vlaggetjes, op een der platforms hadden opgesteld. Prins Bernhard, die na dc Koningin de vliegtuigtrap afdaal de. droeg de uniform van gene raal der Koninklijke Land macht. Na hem kwamen Prinses Beatrix in een blauw deux pièces en Prinses Irene in een rode ge bloemde jurk. Vóór de Koningin door presi dent Seharf en de leden van de Oostenrijkse regering werd be groet, kreeg zij een prachtig bouquet lila orchideeën aange boden. "Ca het voorstellen van de Oos tenrijkse autoriteiten en leden van de Nederlandse ambassade, die gekleed in jaquet en met hoge hoed langs een rode loper ston den opgesteld, meldde zich de commandant van het Weense gardebataljon voor de inspectie en speelde liet muziekkorps van de garde het Nederlandse „n het Oostenrijkse volkslied. Na de in spectie van de erewacht vertrok het gezelschap in een stoet van veertien auto's van het zonover goten vliegveld naar de stad. '--en rit van circa twintig minuten. In de eerste wagen, de Chrys ler van de president, reed Konin gin Juliana met dr. Seharf. Prins Bernhard volgde in de tweede wagen met Frau Kyrie, de doch ter van de president. Zij treedt bij officiële gelegenheden op als ..first lady" aangezien haar vader weduwnaar is. Prinses Beatrix en Prinses Irene volgden in de derde en de vierde auto. respec tievelijk vergezeld van bonds kanselier Gorbach en vice-kanse- lier Pittermann. Duizenden langs de route Langs de route die de stoet begeleid door politiemannen op groene motoren met grote witte schermen volgde, hadden vele mensen zich opgesteld. Naarmate men cie stad naderde werd deze menigte dichter. Voor hotel Im perial waar de stoet om 12.10 ar riveerde, stonden duizenden mensen met rood-wit-blauwe viaggetjec. Bij het hotel kreeg Koningin Juliana bloemen aan geboden door een ..Hollands meisje". Hieronder verstaan de Weners geen Hollands meisje, maar een van de vele kinderen die na de oorlog in Nederland hebben vertoefd om op krachten te komen. De aankomst en de tocht naar de stad werd begunstigd door mooi weer. Voor vele Weners was dit een pak van het hart, want zondag heeft het hier vrij wel de hele dag geregend. En dc koninklijke gasten waren gister middag nog maar nauwelijks in hun hotel aangekomen, of er barstte weer een bui los. WEENSE GALA-AVOND VOOR KONINKLIJK BEZOEK Waardige afsluiting van de eerste dag Een groots gala-diner in de Weense Hofburg en een luister rijke receptie in de pronkzalen van het voormalige keizerlijke lustslot Schönbrunn hebben gis teren een waardige afsluiting gevormd voor de eerste dag van het Nederlandse koninklijke be zoek aan Wenen. Bij het gala diner zaten 80 gasten aan een u-vormige tafel in de ceremonie zaal van de Hofburg. Koningin Juliana, die voor zich op tafel een prachtig bloemstuk van oranje tulpen en lila orchideeën had, zat tussen bondspresident Seharf en bondskanselier Gor bach in. Links van de president zaten Prins Bernhard, Frau Kyr ie, dochter van de president, mi nister Luns en Prinses Irene; rechts van dc Koningin en kan selier Gorbach zaten Prinses Beatrix, dr. Maleta, president van het Oostenrijkse parlement en mevrouw Gorbach. Het diner werd geserveerd in keizerlijk-koninklijke hofporce- lijn. dat versierd was met de dubbele zwarte adelaar van de Habsburgers. De hoge zoldering van de rechthoekige zaal. die verlicht werd door tientallen enorme kroonluchters, wordt ge schraagd door grote marmeren zuilen. Op de tafels stonden af wisselend boeketten rode anjers, rode tulpen en witte irissen in vergulde vazen. Het diner werd opgeluisterd door 'n strijkorkest. President Seharf herinnerde in zijn tafelrede aan de grote gastvrijheid waarmee hij vorig jaar door Nederland is ontvan gen. Hij gaf zijn hoge gasten de verzekering, dat de hartelijk heid en toegenegenheid waarmee zij door de Oostenrijkers zullen worden begroet, daar zeker niet voor onder zal doen. Hij begroet te Prinses 3eatrix als „de stra lende gaste", die in de afgelopen winter reeds in Wenen was en Prinses I: me dankte hij nog maals voor de wijze, waarop zij hem vorie jaar, tijdens zijn be zoek aan Nederland, hacl bege leid naar Rotterdam. Koningin Juliana loofde in haar antwoord Wenen als mid delpunt van kunst en weten schap voor geheel Europa. Wat zou dit Europa zijn. zei zij, zon der dat de gians van de eeuwen oude onsterfelijke Oostenrijkse cultuur daarin doorstraalde als een radio-actief element. Onze volken hebben veel idealen ge meen, aldus Hare Majesteit. In Nederland zijn wij met u van mening, dat het voor elk land er op aan komt zichzelf trouw te blijven in zijn ziel en daarmee zijn waarde te bewaren. De echte vrijheidsliefde behoedt voor sjablonen; verdraagzaamheid en eerbied voor de waardigheid van mensen en volken leiden tot broederschap. Na deze zin hief de Koningin het glas met de allerbeste wensen voor dr. Seharf en het gehele Oosten rijkse volk. SOCIALISTISCHE KRITIEK op DE GAULLE De nationale raad van de Franse socialistische partij heeft zondag met overweldigende meerderheid een resolutie aan genomen, waarin „de door pre sident De Gaulle ontwikkelde opvatting met betrekking tot Europese zaken" worden ver oordeeld. „De raad constateêrt, dat generaal De Gaulle thans van plan is Frankrijk openlijk de weg van een anti-Europese en anti-Atlantische politiek te doen volgen", aldus de resolutie. 1 toestel neergestort; piloot omgekomen Gistermorgen om vijf voor halt negen zijn boven Finsterwolde twee straaljagers met elkaar in botsing gekomen. Eén van de toestellen is neergestort. Het andere is doorgevlogen. Be piloot van het neergestorte toestel is om het leven- gekomen. De twee straaljagers waren Duitse toe stellen. Het neergestorte toestel is van het type F 84 F Tliunderstreak. Het was een toestel, afkomstig van de Duitse luchtbasis Hus- sum. Het vliegtuig is neerge komen op een stuk bouwland in Nieuw Beerta. Behalve de omge komen piloot zijn er verder geen mensen gedood of gewond. De naam van de omgekomen piloot is Asmus Jung. Hij was 19 jaar. Het (zwaar verminkte) stoffelijk overschot van de piloot is in de (niet-gebruikte) schiet stoel gevonden. Volgens ooggetuigen zouden de beide machines zeer laag over liet land hebben gevlogen, waar na een van de toestellen tegen de dijk van het Buiskooktiep is gevlogen. Het toestel is daarna geëxplodeerd. Brokstukken van het toestel zijn verspreid over een afstand van anderhalve kilo meter neergekomen. Ooggetui gen hebben ook verklaard, dat het toestel niet brandde voordat het tegen de dijk vloog. De mo gelijkheid dat het tevoren in aan raking gekomen is met het an dere toestel is niet uitgesloten. De resten van het verongelukte toestel worden bewaakt door de marechaussee en het luchtmacht- bewakingskorps. NIEUWE „ELORIADK' IN 1.972 P Naar het A. N. P. uit welinge lichte kring verneemt bestaat het. voornemen om in 1972 op nieuw een grote internationale tuinbouwtentoonstelling te hou den. Dit voornemen heeft reeds tamelijk vaste vorm aange- nom-ar. Gezocht wordt naar een ge schikte gelegenheid om deze ten toonstelling nog groter en mooier dan de laatste „Floriade" in Rotterdam te maken. Aangezien Rotterdam noch Den Haag in 1972 vermoedelijk voldoende ruimte z.ul'en kunnen bieden, gaan de gedachten uit naar Amsterdam als de hoofd stad des lands. Besprekingen in' oriënterende zin zijn dienaan gaande reeds gehouden. Op 16 mei heeft minister president, prof. dr. J. E. de Quay, inzake de behandeling van de kwestie Niemv-Guinea in de algemene ver gadering van de Verenigde Naties en de tengevolge daarvan ont stane situatie, zich schriftelijk gewend tot de waarnemend secre taris-generaal der Verenigde Naties. Deze brief is op 18 mei 1962 door de permanente vertegenwoor diger bij de V. N. aan de heer Oe Thant overhandigd. De letterlijke tekst van liet schrijven van minister-president De Quay luidt als volgt; Groot-Britlannië heeft bij r-onde van de plaatsvervangend zaakgelastigde in Peking, Hugh Morgan, het vraagstuk van de Chinese vluchtelingen naar Hongkong officieel onder de aandacht van do Chinese rege ring gebracht. Morgan heeft ,.de toestand die ontstaan is door het zeer grote aantal Chinese immigranten in Hongkong en de hierdoor ontstane moeilijk heden voor dc Engelse autori teiten" met de Chinese autori tei I en besproken. Tot nu toe heeft Whitehall nog niets ge zegd over de reacties van China op deze stap. Maandag zouden opnieuw on geveer vierduizend illegale immi granten door politie en soldaten zijn opgepakt, waardoor het aantal sinds begin van de maand binnengekomen Chinezen op 40.000 gekomen zou zijn. Ondanks de strenge straffen die erop gesteld zijn helpen sommige inwoners van Hong kong de vluchtelingen. De gang van zaken wordt door de strijd krachten nauwlettend in het oog gehouden. Het kamp te Fan Ling, waarin de vluchtelingen worden vastgehouden voordat zij met vrachtwagens over de grens worden teruggebracht, is slechts gebrekkig afgezet met prikkeldraad. Er zijn echter nog geen uitbreekpogingen onder nomen. De nationalistisch-Chinese premier, Chen Cheng, heeft maandag in Taipeh aangekon digd dat zijn land alle illegaal naar HongKong gevluchte Chi nezen wil ontvangen. De regering van Formosa wil dui zend ton rijsl aan dc autoriteiten te HongKong aanbieden als voedsel voer de vluchtelingen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlands" Zaken in Londen zei maandag dat de Chinese volksrepubliek Engeland heeft toegezegd aan dacht te wijden aan de moeilijk heden, die door de vluchtelingen stroom naar HongKong zijn ontstaan. Duizenden mensen uit commu- j nistiseh China zijn de laatste I dagen gevlucht en in de Engelse kroonkolonie Hong Kong aange komen. De nieesten onder hen worden echter teruggezonden. Op de foto houdt een Engelse politieman toezicht op een groep je vluchtelingen, dat terugge stuurd zal worden. OPKLARINGEN -fde lucht die daarmee wordt aan gevoerd zullen de temperaturen echter niet hoger kunnen worden dan maandag. Een depressie die op de Noord zee is aangekomen heeft maan dag het weer in Nederland be paald. De fronten ervan veroor zaakten ilinke regenval, waarbij plaatselijk onweer voorkwam. Op verschillende stations werd meer dan 7 mm en in Schiphol zelfs 10 mm afgetapt. Inmiddels trekt de depressie naar het noordoosten weg. Ze wordt gevolgd door een zwakke rug van hoge luchtdruk die van daag een weersverbetering zal brengen. Verwacht wordt dat de buien activiteit kleiner zal worden en dat er opklaringen zullen voorko men. De wind, die naar het wes ten tot noordwesten draait, zal geleidelijk afnemen tot matig. In 22 23 24 ZON op onder 4.37 20.36 4.36 20.38 4.35 20.39 MAAN op onder 23.26 7.01 .- 7.56 0.16 9.00 medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Opklaringen. Opklaringen en slechts hier en daar een bui. Tot matig afnemen de wind tussen west en noord west. In het binnenland iets ho gere middagtemperaturen. DINSDAG 22 MEI 91'S 90'S 96'b 1ST 09'b Ob'b 00T ese v.m. n.m. uap.ioos(BA\ j.ia3A\suEH uaznau.iax suai(so.ia WOENSDAG 23 MEI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.07 4.42 5.22 5.32 n.m. 4.34 5.09 5.49 5.59 „In de ochtend van 15 mei 1962 vond nabij Fak Fak een tweede serie Indonesische parachutisten droppings plaats nadat de eerste Indonesische parachutisten op 27 april in hetzelfde gebied waren geland. Een naar schatting te zelfdertijd ondernomen poging om in hetzelfde gebied vanuit een boot ongeveer 20 infiltranten aan land te zetten, met geweren en pistolen bewapend, kon worden verhinderd, .daar het schip on derschept werd; de manschappen in het schip, die bij hun arresta tie verklaarden, dat zij orders hadden ontvangen nabij Fak Fak te infiltreren, werden in hechte nis genomen. Deze acties maken deel uit van een duidelijk door de bevoegde verantwoordelijke regerings- en legerautoriteiten te Djakarta als zodanig voorbereide en bedoelde daad van agressie. Dit blijkt o.m. uit de uitlatingen van respectie velijk a. president Soekarno, die vol gens oen Antara AFP-bericht van 12 mei 1962 zijn vertrouwen heeft uitgesproken, dat de kwestie West-Irian, dank zü de nieuwe wapenaankopen in Rusland bin nen de kortst mogelijke tijd zou kunnen worden geregeld; 1). generaal Nasoetion, die vol gens een Reuterbericht van 15 mei 1962 op een die dag te Dja karta gehouden bijeenkomst van de internationale unie van stu denten heeft verklaard; „Indo nesische jonge heden worden met behulp van de strijdkrachten over Nieuw-Guinea uitgestort over zee en door de lucht. Wij zullen voort gaan vrijwilligers op het hoofd eiland van West-Irian neer te la ten en als dat niet voldoende is, zullen onze strijdkrachten het land binnengaan"; c. minister Soebandrio, die vol gens een AFP-bericht van 16 mei jl. verklaarde, dat ,.de Indone siërs ten strijde zullen trekken als de Nederlanders de voorkeur eraan geven het geschil over West-Irian op die wijze op te lossen.'' Het schrijven van de minister president luidt verder als volgt; ..De Nederlandse regering heeft met ernstige bezorgdheid en met verontwaardiging kennis geno men van deze nieuwe door niets te rechtvaardigen agressieve da den en voor de naaste toekomst geuite bedreigingen van Indo nesische zijde tegen het niet-zelf- besturend gebied van westelijk Nieuw-Guinea, hetwelk Nederland tijdelijk beheert op basis van ar tikel 73 van het handvest van de Verenigde Naties. De regering betreurt deze daden temeer omdat zij, ondanks voor afgaande overeenkomstige agres sieve daden en uitlatingen ge richt tegen de inwoners van Wes telijk Nieuw-Guinea, zich op uw hernieuwd initiatief en persoon lijk dringend verzoek van 17 ja nuari zich niet slechts onmiddel lijk op 18 januari d.a.v. heeft be reid verklaard een vreedzame en gerechtvaardigde oplossing na te streven van het bestaande geschil met Indonesië inzake de verde re ontwikkeling en toekomstige status van de bewoners van dit gebied, doch eveneens zich voort durend en strikt in woord en daad heeft onthouden van elk vijande lijk optreden jegens Indonesië. De vreedzame en constructieve benadering van het Nieuw-Gui- nea-geschi] door de Nederlandse regering is onlangs nogmaals duidelijk gebleken uit de positie ve Nederlandse reactie op de voor stellen van de onder uw auspi ciën optredende mediator, de heer Bunker, toen hij zich bereid ver klaarde, ondanks het feit. dat In donesië de besprekingen had on derbroken, alle aspecten van deze voorstellen mitsgaders alle met dit vraagstuk samenhangende on derwerpen te willen bespreken. Alhoewel de Nederlandse rege ring op het ogenblik nog niet weet of de Indonesische regering u eveneens' een positieve reactie op deze voorstellen heeft gegeven, vraagt zij zich intussen wel in oprechte bezorgdheid af of thans deze gedachtenwisseling over een vreedzame oplossing van het ge schil kan worden voortgezet ais- of er niets gebeurd was. terwijl Indonesië in flagrante strijd met de eerste beginselen van zijn lidmaatschap van de organisatie van de Verenigde Naties voort gaat bij voortduring, en boven dien openlijk., door haar ook als zodanig geafficheerde agressie ve daden en handelingen tegen het betrokken gebied te plegen. Dit kan niet in het belang wor den geacht van de vrede in dat dee| van de wereld, welks hand having tenslotte de primaire taak van de V. N. is. Bovendien echter rijst de vraag of en in hoeverre het Indonesische optreden de mo gelijkheid vermindert om uitein delijk vertrouwen te hebben in het bereiken van een werkelijk bona fide regeling omtrent de verdere ontwikkeling van de Pa poea's naar zelfbestuur en vrije keuze over eigen toekomst con form de doelstellingen van arti kel 73 van het handvest, indien de organisatie van de V. N. niet duidelijk stelling zou nemen ten gunste van de handhaving en eer biediging van de eigen beginselen. De brief aan de heer Oe Thant wordt als volgt besloten: „De Nederlandse regering be treurt oprecht dat aldus on danks haar voortdurende bereid heid om met de Verenigde Na ties te overleggen en, desgewenst, samen te werken inzake de toe komstige ontwikkeling van het volk der Papoea's van West-Nw.- Guinea alsmede de toekomstige status van dit gebied de vrede in dat deel der wereld door Indo nesië in woord en daad bij voort during in gevaar wordt gebracht. In dit verband brengt de re gering in herinnering haar aan bod van 27 april jl. tot het hand haven van een militaire status quo onder onpartijdig toezicht, een aanbieding welke bij deze met nadruk wordt herhaald. Intussen acht de Nederlandse regering de situatie geschapen door het hierboven genoemde nieuwe agressieve optreden van Indonesië van dien aard, dat zij het noodzakelijk acht zich nader te beraden over hetgeen zij ter zake zal kunnen ondernemen bin nen het kader van de Verenigde Naties. In het licht echter van de goe de diensten, welke u hebt ver leend om tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het onderhavige probleem te geraken welke goede diensten wij hoge lijk hebben gewaardeerd en aan welker voortzetting de regering een eminente waarde hecht acht de regering zich aangemoe digd en gerechtigd om alvorens iets te ondernemen een dringend beroep op u te doen om Indone sië tc herinneren aan zijn primai re verplichtingen uit hoofde van de bepalingen van het handvest der Verenigde Naties en het aan te sporen om zich te onthouden van elke agressieve actie in woord of daad, tegen land en volk van West-Nw.-Guinea, opdat de voort zetting van een verantwoord ge sprek over de toekomst van dit niet-zelfbesturend gebied niet in gevaar worde gebracht. Voorts moge de Nederlandse re gering in dit zelfde verband en in het bijzonder in het belang van de verdere handhaving van de vrede in dat deel van de wereld met aandrang haar eerder ver zoek aan u herhalen om enige waarnemers naar het betrokken gebied te zenden, zodat zij zich van de feitelijke situatie op de hoogte zouden kunnen stellen en door hun aanwezigheid zo moge lijk zouden kunnen bijdragen tot het voorkomen van verdere agres sie. Tenslotte wil de Nederlandse regering u, tot slot van deze brief, nogmaals de verzekering geven, dat Zij gezien het feit. dat de Nederlandse aanwezigheid in Nederlands Nieuw-Guinea in beginsel van tijdelijke aard is zal voortgaan u haar meest vol ledige en positieve medewerking te verlenen zowel aan uw per soonlijke inspanningen als aan die van de leden van de Verenig de Naties, welke soortgelijke po gingen in het werk stellen, om voor de bewoners van dit niet- zelfbesturend gebied een eerlijke en rechtvaardige oplossing te vin den en wel op basis van artikel 73 van het handvest der Verenigde Naties en van de bepalingen van de resoluties inzake dekolo nisatie van 15 december I960 en 28 november 1961." Gouverneur Platteel heeft naar aanleiding van de landing van Indonesische parachutisten op zaterdag j.l. op ongeveer twee kilonieter ten zuiden' van Temi nabuan besloten vrouwen en kin deren uit dit gebied in de ge legenheid te stellen naar elders te vertrekken. Een gezelschap van ruim honderd vrouwen en kinderen heeft hiervan gebruik gemaakt. Voor zolang dit nodig zal blij ken zullen zij in Manokwari en Biak worden ondergebracht. De zeer snelle uitvoering van de evacuatie is mogelijk doordat de plannen hiervoor reeds lang waren opgesteld. Het gouvernementsvoorlich tingsbureau heeft bekendge maakt dat de groep parachutis ten die bij Teminabuan, aan de zuidwestkust van 't schiereiland Vogelkop, is geland, uit 120 man bestaat. Na het eerste vuurgevecht op zondag heeft een aantal van hen zich teruggetrokken. Na aan voering van Nederlandse ver sterkingen naar Teminabuan kon deze groep worden gelocaliseerd. Over de acties tegen Indone sische parachutisten op het schiereiland Onin ten noorden van Fak Fak is meegedeeld, dat 'n Nederlandse gevechtspatrouille vuurcontact heeft gemaakt met een groep Indonesische parachu tisten waarbij aan Indonesische zijde o.m. een luitenant werd ge dood. Tom Kelling mocht niet met leeuwen in de kooi Thom Kelling, die gistermid dag van plan was met leeuwen in het circus Boltini te Haarlem te oefenen in verband met de binnenkort te houden voorstel ling van radio- en televisie-artis ten in Amsterdam, heeft hiervan moeten afzien. De hoofdcommis saris van politie te Haarlem, de heer A. L. de Boer, heeft het hem verboden. Zoals bekend, is zaterdagavond de zangeres Ria Kuyken door een beer aangevallen. Daarna zou Kelling met leeuwen gaan oefenen, maar dit is toen niet doorgegaan. Toen Thom Kelling gistermid dag in het circus te Haarlem verscheen, werd hem namens dc hoofdcommissaris meegedeeld, dat er geen toestemming werd verleend om met leeuwen te oefenen. Naar het ministerie van Bin nenlandse Zaken in verband met dit bericht meedeelt, geldt het hier een tijdelijke ontruiming van Teminabuan. HOLLANDIA: GEEN SLACHTOFFERS AAN NEDERLANDSE ZIJDE Naar aanleiding van bewerin gen van „het commando voor West-Irian" te Makassar over grote successen in de strijd tegen de Nederlanders in Wes telijk Nieuw-Guinea hebben militaire kringen in Hollandia desgevraagd verklaard dat dit commando tot dusver „nog geen enkel waar bericht heeft ge meld". Volgens de bekendma king van „het commando voor West-Irian" hadden in Fak-Fak Indonesische „vrijwilligers" drie compagnieën Nederlandse mari niers teruggedreven, waarbij achttien mariniers zouden zijn gedood. Genoemde Indonesische vrijwilligers die een opleiding van twee jaar hebben ontvangen, zo zeggen de militaire kringen in Hollandia, vermijden voort durend elk vuurcontact met Nederlandse mariniers. Juist dit terugtrekken maakt de operaties moeilijk en langdurig. Genoemde kringen in Hollan dia zeggen verder dat gelukkig van doden of gewonden aan Nederlandse zijde nog geen sprake is. Het commando van de Nederlandse troepen zal zeer zeker geen eigen doden of ge wonden verzwijgen, zo wordt ge zegd. Dit is niet verantwoord ten opzichte van de familieleden en het thuisfront, en bovendien niet geheim te houden. Het moreel van de mariniers, de landmacht en het Papoea vrijwilligerskorps wordt zeer goed genoemd. Overigens wordt erop gewezen, dat het comman do der Nederlandse strijdkrach ten nogmaals de verzekering heeft gegeven, dat het slechts berichten uitgeeft die juist zijn en gebaseerd op de waarheid en de feiten. De psychologische oorlog voering van Djakarta gaat zo ver, zo wordt voorts gezegd, dat plaatsen als Demta (vlakbij Hollandia), Genjem (ten zuiden van Hollandia) en Manokwari worden genoemd als door de Indonesische „vrijwilligers" be zet. In Hollandia heeft men de berichten over landingen van Indonesische parachutisten bij Teminabuan en de evacuatie van vrouwen en kinderen uit die plaats overigens zonder grote opwinding vernomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1