nen Ij es Opnieuw op parachutistenlanding Nieuw-Guinea Uittocht naar Honkong Oostenrijkse kanselier over Koninklijk bezoek Afstammeling Bounty-muiter naar Nederland HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Zaterdag 19 mei 1962 Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal; per maand 1 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 21 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5604 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. X van de Sande te Terneuien Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. 22 ct. Kleine advertenties bij "ooruitbetaling. 'fabriek recht montage-atelier an de fabricage van „MIG- ts plaats voor nette »n 3t 35 jaar. ;n schoon en licht werk in :ige omgeving. nen. ciale voorwaarden. enheid tot aanmelding aan elier, Industrieweg 17, Ter- S. v V'VVi de volledige tg en tonen en ',n bij het aan- est doelmatige ornamenten- SERVICE TVE GEEFT' Voor de vijfde meer dan drie weken hebben In donesische parachutisten landing uitgevoerd op liet grond gebied van Nederlands Nieuw- Guinea. Zaterdag j.l. kwam te Temina- buan, een plaatsje aan de zuid westkust van het schiereiland Vog' "-op, een meldp-~ van de zijde van de bevolking binnen waarin een landing uit de lucht gesignaleerd werd op een plek 2 km ten zuiden van dat plaatsje, nabij het dorp Wersar. Met Papoea's uit het moeras gebied als gidsen heeft toen een fn Teminabuan aanwezige een heid van de landmacht oen snelle aanvalsactie ingezet die eindig de in een kort vuurgevecht. Het resultaat van deze blik semactie was, dat aan Indone sische zijde twee parachutisten sneuvelden, bij wie de comman dant van de groep, terwijl drie para's werden gewond. Aan eigen zijde werden geen verliezen ge leden. Aangenomen mag worden dat de gewonden in onze handen zullen vallen. Inmiddels heeft de comman dant van de strijdkrachten in Nw-Guinea versterkingen naar Teminabuan gezonden om de uit eengeslagen parachutisten ver der uit te schakelen. Van de zijde van de bevolking wordt veel medewerking ondervonden. Gouverneur Platteel, die zater dag van een kort bezoek aan Fak-Fak te Hollandia terug keerde. verklaarde daar een hoog moreel onder do rustige burgerbevolking te hebben aan getroffen. Ook wees hij er op dat de bevolking onze militairen grote medewerking verleent. AMERIK. PERS OVER OE GESPANNEN TOESTAND. Volgens de „New York Times" vraagt de toestand in Westelijk Nieuw-Guinea om actie van de Verenigde Naties. In een hoofd artikel wordt gezegd, dat de Ne derlanders in overeenstemming met het plan tot bemiddeling van de Amerikaanse ambassadeur Bunker bereid zijn West Nieuw- Guinea over te dragen aan een bestuur uit de V. N.. mits de volkerenorganisatie er borg voor staat dat de Papoea's tijdens haar bewind de gelegenheid krijgen om zich via een volksstemming vrijelijk uit te spreken over hun toekomst. Hiervan willen de In donesiërs echter niets weten, aldus het blad. En daar het hand vest van de V. N. het gebruik van geweld verbiedt, behalve dan ingeval van zelfverdediging, vraagt de toestand kennelijk om ingrijpen van de V. N. AANVAL OP INDONESISCH BIVAK BIJ FAK FAK Nederlandse eenheden hebben een aanval gedaan op een bivak, dat toebehoorde aan een dertig maal in iels tal Indonesische parachutisten, die 15 mei op zes tot tien mijl ten oosten van Fak Fak waren afgesprongen. Na een kort vuur gevecht trokken de Indonesiërs zich terug waarna de Nederland se militairen het bivak binnen drongen dat toen reeds verlaten was. Een hoeveelheid uitrus tingsstukken is in Nederlandse handen gevallen. Of de vijand verliezen zijn toegebracht is niet bekend. Wel is gebleken, dat de ze groep uiteen is gevallen. De strijdkrachten hebben over de overige acties, zowel in de om geving van Fak Fak als bij Kaimana nog geen bijzonder heden meegedeeld. Sedert vrijdag is de dienst tus sen Biak en Fak Fak met Beaver-vliegtuigen van de „Kroonduif" weer opengesteld. Kritiek van „Daily Telegraph op Indonesië Dc Engelse „Daily Telegraph" schreef zaterdag, onder de kop Indonesische agressie", dat wat president Soekarno ook hoopt te bereiken met de „bevrijding" van de primitieve Papoea's van Westelijk Nieuw-Guinea, hij nauwelijks een hardere of cyni scher manier van handelen ge kozen kon hebben. „Alles doet vermoeden, dat hij met gew d iets in handen wil krijgen wat hij net zo goed door diplomatie had kunnen krijgen. Maar niettemin is het twijfel achtig of de Indonesiërs in staat zijn een P 'Ote invasie op touw te zetten. En evenmin is het zeker dat de Nederlanders, ondanks versterkingen, doeltreffend het hoofd kunnen bieden aan infil traties op grote schaal, al was het alleen maa*- door de reus achtige uitgestrektheid van het gebied. Al met is een en ander een bedreiging van de vrede in Zuidoost-Azië". Wirjopranoto: BEVRIJDING VAN WEST-IRIAN BEGONNEN Dc Indonesische afgevaardig de hij de Verenigde Naties, Soe- kardjo Wirjopranoto, heeft vrijdagavond tegen verslag gevers na een gesprek met Oc Thant gezegd dat de campagne ter „bevrijding van West-Irian" is begonnen, en zal voortduren tot de Nederlanders erin toe- temmen te onderhandelen voor een vreedzame oplossing van het vraagstuk. Wat nu in Nederlands Nieuw-Guinea gebeurt is een „voortzetting van onze revo lutie". Wirjopranoto bevestigde dat Indonesische „vrijwilligers" in Nieuw-Guinea worden neerge laten om ..het volk te helpen'bij de bevrijding van het Neder landse koloniale juk". Hij bevestigde tevens dat een Indonesisch Dakota-vliegtuig door de Nederlanders is neerge schoten, maar hij zei dat dit ge- In de Britse kroonkolonie Hongkong wint de mening veld, dat de overheid in de Chinese provincie Kwangtoeng de mas sale vlucht naar Hongkong ac tief aanmoedigt. De vluchtelin gen schijnei gemakkelijk een uitreisvergunr.' g te krijgen plus aanwijzingen voor dc beste reisroute. De overheid in Kan ton zou een speciale trein heb ben inge'egd. die de vluchtelin gen in de buurt van de grens met Hongkong brengt. De mees'-' vluchtelingen zijn jonge mensen. Zii geven honger of de vrees daarvoor als reden voor hun emigratie op. Ook de vrees van stedelingen om op het platte'and te werk te wor den ges'eld, speelt een rol. Honderden Chinese inwoners van Hongkong hebben in de laat ste tijd rondgezworven in de heuvels nabij de stad om te zoe ken naar familieleden, die zich zouden kunnen bevinden onder de stroom van vluchtelingen uit de Chinese volksrepubliek, die zich op Hongkong en ook op het Portugese Macao heeft gericht. De politie van Hongkong heeft aeze Chinese inwoners van Hong kong nu gewaarschuwd dat zij tot twee jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld, in dien zij hun speurtochten in het giensgebied tussen de Britse kroonkolonie en communistisch China blijven voortzetten. beurde op vier mijl ten oosten van Laboe op het eiland Ceram en niet te Fak Fak, zoals de Nederlanders hebben gezegd. Zijn regering betreurt het ten zeerste „militaire stappen" te moeten nemen en zou aan vreed zame middelen de voorkeur heb ben gegeven. Voordat zij weer aan de con- ferentietafel kunnen plaats nemen moeten de Nederlanders ophouden met het zenden van militaire versterkingen en „hun goede wil en ernst" tonen. Wirjopranoton zei dat hij op het kantoor van Oe Thant ont boden was cm een afschrift van de vrijdag door Nederland inge diende nota in ontvangst te nemen. De brief van prof. De Quay aan Oe Thant Naar het A. N. P. van officiële zijde nader verneemt over de brief, die de minister-president, prof. dr. J. E. de Quay, over de Indonesische infiltraties op Ne derlands Nieuw Guinea heeft ge schreven aan de waarnemend secretaris-generaal der Verenig de Naties, zal de inhoud van de brief naar verwachting in het begin van de volgende week aan de Tweede Kamer worden mede gedeeld. toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Amerikaanse kernproeven De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft zaterdag twee nieuwe proeven met kern wapens bekend gemaakt, één in de dampkring en de ander onder gronds. De bom die nabij het eiland Christmas in de dampkring ont plofte. was door een vliegtuig losgelaten. De ontploffing was van middel-grote kracht. Het was de twaalfde proef in de dampkring van de nieuwe reeks. Ook de lading die in de bodem van het proefterrein in Nevada ontplofte, was niet krachtig. HET PROCES-SALAN Zaterdag, de vijfde dag van het proces tegen de O.A.S.-leider Salan, is oud-premier Michel Debré als getuigen a décharge gehoord. Hij ontkende op enigerlei wijze betrokken tc zijn geweest bij de aanslag, die in 1957 in Algiers op Salan is gepleegd door middel van een bazooka. Deze kwestie is door extremis ten van links en rechts sterk op geblazen, aldus Debré. Het lukte de verdediging niet, getuige Debré dingen te laten zeggen, die Salan wezenlijk ont iastten. Debr - gaf ruiterlijk toe, dat hij vroeger zelf voor een Frans-Al- gerië is geweest, dat de O.A.S. nu door middel van terreur tracht af te dwingen. Er is geen politicus in Frankrijk, aldus de oud-premier, die niet een keer gezegd heeft dat Algerië Frans moest blijven. De ontwikkeling van de laatste 25 jaar is echter geleidelijk in de richting van zelfbeschikking gegaan. Het eigenlijke keerpunt, aldus ge tuige, was in 1959, toen president De Gaulle het recht tot zelfbe schikking van het Algerijnse volk erkende. Dit was een besluit in het belang van Frankrijk. Het is begin 1961 bij stemming door het volk goedgekeurd. Met terreur, aldus Debré, kan geen nieuw Algerië worden op gebouwd. De O.A.S. had de Euro peanen in Algerië misleid. Beklaagde Salan, die te kennen heeft gegeven in het verdere verloop van het proces te zullen zwijgen, deed dit woord gestand, ook toen de president hem een keer naar zijn mening vroeg. Men behoeft geen bijzondere profeet te zijn om te voorspellen dat de Nederlandse koninklijke familie' in Wenen bijzonder har telijk zal worden begroet, zo heeft de Oostenrijkse bondskan selier. dr Gorbach, aan de voor avond van het koninklijk bezoek aan Wenen tegenover het ANP verklaard. De leden van het Nederlandse koninklijke gezin zijn reeds her haalde malen in Oostenrijkse wintersportplaatsen geweest en door hun natuurlijke en onge dwongen houding zijn zij bij de Oostenrijkers bijzonder geliefd geworden. Ik kan dan ook zeg gen. aldus de bondskanselier, dat men zich niet alleen van officiële zijde op 't bezoek verheugt, doch Intussen komen er steeds meer bewijzen dat het bestuur en de volksmilitie van de aan Hong kong grenzende provincie Kwan- toeng de massale uitwijkpogingen van Chinezen uit dit gebied daad werkelijk aanmoedigen. Vluchtelingen hebben medege deeld dat zij zonder moeite ver- ti'ekvergunningen hadden gekre gen. Zij kregen voorts van offi ciële zijde aanwijzingen over de weg. die zij het best konden vol gen, om Hongkong te bereiken. De autoriteiten te Canton zou den een speciale trein laten lopen om de vluchtelingen zo dicht bij de grens van de kroonkolonie Hongkong te brengen, dat zij deze zonder moeite te voet kun nen bereiken. DE FRANSE KERNBEWAPENING President Kennedy's nega tieve houding tegenover een Franse kernbewapening zal Frankrijks plannen hiervoor niet beïnvloeden, aldus is uit de om geving van president De Gaulle vernomen. Frankrijk heef' herhaaldelijk verklaard, dat het niet van zijn kernbewapening zal afzien voor dat een bevredigende internati onale overeenkomst is bereikt om niet alleen de kernwapens maar ook de middelen om ze naar hun plaats van bestemming te brengen af te schaften. De moderne beschaving heeft voor John Fletcher Christian (66), dc achter-achter-achterkleinzoon van de man, die in 1788 de be faamde opstand van de Bountv- muiters leidde, al veel van haar ;eheimzinnigheid verloren. Drie weken geleden nog was voor hem de auto, de liets, het cheerapparaat en al het andere comfort, waarmee de twintigste eeuwse mens vertrouwd is ge raakt, niet meer clan een vage en vaak onbegrijpelijke indruk uit een boek. film of tijdschrift. Zijn wereld reikte niet verder dan liet pittoreske en primitieve Pitcairn een eilandje, ver weg, midden in de Stille Oceaan waar de bananentrossen rijp van de bo men vallen, de nazaten van de Bounty-schapen nog grazen en de bevolking van nauwelijks 120 mannen en vrouwen, over wie Chistian als chief-magistrate (burgemeester) regeert, geen an dere zorgen kent dan tuinieren, de visvangst en de verkoop van postzegels en souvenirs aan de opvarenden van de passagiers schepen die dit vijf vierkante kilometer grote eiland zo af en toe aandoen. Maar nu knippert de slimme muiter-afstammeling zelfs niet meer mtt de ogen. als de teievi- siemanncn hun schijnwerpers en camera's op hem richten, de fo tografen zich rond hem verdrin gen en de journalisten hem hun vragen stellen, die hij overigens behoedzaam, vol grapjes en in perfect Engels repliceert. John Fletcher Christian heeft de ver langens van de moderne samen leving begrepen en hij speelt het spel braaf mee. Deze verbijsterende metamor fose heeft zich in de afgelopen dagen voltrokken aan boord van de Willem Ruys, het vlaggeschip van de Koninklijke Rotterdam- sche Lloyd. dat hem op 26 april uit zijn isolement haalde en nu naar de haven van Rotterdam voert, waar hij het beeld van zijn foto-indrukken gaat toetsen aan de realiteit. Wat er allemaal in zijn gedachten omgaat, is voor diegenen, die hem hier dagelijks met hun (jjorgen omringen, nog een grote vraag. Maar vast staat, dat John Fletcher Christian ids een groot kind geniet van zijn eerste wereldreis en dat hij er bovenal veel plezier in heeft het middelpunt te zijn van de be langstelling, want daar heelt de kleine, sluw om zich heen kij kende man behoefte aan. zo ver telde Anne-Marie Louwerenburg, die door de Lloyd als bijzondere hostess naar Pitcairn werd ge stuurd om de muiter-nazaat bij le staan in de eerste dagen in zijn nieuwe wereld. John's vrouw Bernice was daar een beetje bang voor. want bij het vertrek vroeg zij Anne-Marie Louwerenburg nadrukkelijk hem niet al te veel te verwennen. „Dan is hij zo lastig, als hij weer terug is....", zei ze. De relatie tussen de Rotterdamsche Lloyd en Pitcairn's burgemeester kwam drie jaar geleden tot stand bij de eerste wereldreis van de Willem Ruys. Sindsdien doet het vlagge schip hot eilandje op vrijwel iedere wereldreis aan. ook al, omdat scheepsarts dr. J. G. Wisse zich is gaan interesseren voor de kleine bevolking, die geen ande re medische verzorging kende dan die van de vrouw van de zendeling, die vroeger verpleeg ster was. Dr. Wisse ontdekte o.a. een licht geval van t.b.c. en naar aanleiding daarvan werden alle 120 mannen en vrouwen doorge licht op de Willem Ruys, die als waarschijnlijk enige schip ter wereld een kostbare röntgen-ap- paratuur aan boord heeft. John Fletcher Christian had al lang op de grote reis gevlast en dat vaak duidelijk laten mer ken ook aan kapitein Herman van den Heuvel, de gezagvoerder van de Willem Ruys eenmaal maar was hij van zijn eiland weggeweest, negen jaar geleden bij het bezoek van de Britse vorstin aan do Fiji-eilanden, waarvoor hij toen ook was uitge nodigd. Maar verder is hij nooit gekomen. Kapitein Van den Heu- vel's toezegging voor de wereld reis bracht een grote opwinding op het eiland. Vijf maanden heeft John Christian zich op de ge beurtenis voorbereid. Maar des ondanks heeft hij op de Willem Ruys nog enkele dingen moeten bijieren: Dat je de trap voor een dame opgaat, bijvoorbeeld, dat je met mes en vork eet en ten slotte ook, dat je je neus met een zakdoek snuit. De romantische geschiedenis met de Bounty is voor Pitcairn niet meer dan een legende, waar aan alleen nog een historisch an ker. de oude bijbel alle eiland bewoners behoren tot het ge nootschap van de zevende dag adventisten en het oude ka non herinneren. Sommige bewoners hebben er over gelezen. John Fletcher Christian zelf heeft zelfs een film gezien. Maar verder inte resseert men er zich niet veel voor. De collectieve gemeenschap van het eiland, waar al het werk gezamenlijk wordt gedaan en alle inkomsten worden ver deeld heeft andere problemen. Wat overigens niet wegneemt, dat John Christian er trots op is een Bounty-afstammeling' te zijn. Het „muiter" klinkt vleiend in zijn oren, het „oude zeerover", zoals de scheepsbemanning hem schertsend noemt, apprecieert hij minder John Fletcher Christian gaat in de komende acht dagen weer vele nieuwe ervaringen opdoen: een tramrit door Rotterdam, een vliegtocht vanaf het Limburgse Beek, bezoeken aan Huis ter Hei de, Den Haag, Schiphol, Amster dam en Hilversum, theologische bijeenkomsten, officiële ontvang sten door c'.e gemeentebesturen van Rotterdam en Roermond. Het is allemaal overweldigend, maar de indruk hier is, dat hij het wel aan kan. Boordevol in drukken keert John Fletcher Christian alleen op 26 mei met de Willem Ruys naar Pit cairn terug, waar hij op 7 juli arriveert. Maar voordat het zo ver is, zal hij eind juni te Mel bourne en Sidney een gala-voor stelling bijwonen van de nieuwe film, die door een Amerikaanse maatschappij over zijn legenda rische voorvader is gemaakt. Grote overstromingen in Zuid-China Radio-Canton meldt dat zich in talrijke streken van de Zuid- Chinese provincie Kwangtoeng overstromingen hebben voorge daan, welke een even rampzalig karakter dreigen te krijgen als die van 1959. De overstromingen zijn veroor zaakt door in stromen neerval lende regen, waardoor de sterk gezwollen rivieren buiten hun oevers zijn getreden. Deze regen houdt nog steeds onverminderd aan. Reusachtige stukken cultuur grond staan onder water. Vele voorraadschuren en woningen zijn door het water vernield. De regering te Peking heeft meer dan 54.000 specialisten naar h overstroomde gebied gezonden om de strijd tegen het water aan te bmden en de bevolking te hel pen. 0 In Bilbao en omgeving zijn zaterdag veel stakers aan het werk gegaan. Het aantal staken- den is daar in 24 uur gedaald van 43.000 tot 22.000. dat het gehele Oostenrijkse volk deze vreugde deelt. Dr Gorbach wees er in dit in terview op. dat reeds vele jaren een steeds dieper wordende vriendschap tussen Nederland en Oostenrijk bestaat, die wortelt in talrijke overeenkomsten. Oosten rijk behoort evenals Nederland niet meer tot de grote Europese mogendheden. Belde hebben zich hierin geschikt en door intensie ve krachtsinspanning op alle eco nomische gebieden geprobeerd het verlies van afzetgebied en grondstefleveranciers weer goed+3a" worden" Tlnkoch^omdar de LONDEN WACHT OP BELANGRIJKE KUNSTVEILING Mevrouw D. Metcalfe, de 32-jarl- ge weduwe van filmniagnaat Alexander Korda, nu getrouwd met een assuradeur uit de Lon- dense city, staat hier in de vei lingzaal van Sotheby in de Eon- dense New Bond Street bij een stilleven van Vincent van Gogh, dat niet andere schilderijen, teke ningen en beeldhouwwerken op 14 juni zal worden geveild. De werken, alle van beroemde arties ten, maken deel uit van de in drukwekkende collectie, welke Korda heeft bijeen gebracht. Ver wacht wordt dat de veiling op 14 juni a.s. meer zal opbrengen dan de veiling van de verzameling van Somerset Maugham, waar van de opbrengst 523.000 pond sterling was. De werken van Kor te maken. Doch bij al deze taken behiel den beide landen hun zin voor 't waardevolle en het schone naast 't werk van alle dag. Zowel Oos tenrijk als Nederland heeft oog gehouden voor de nog grotere nood van anderen, aldus dr Gor bach. Als voorbeeld noemde hij de hulp die het Nederlandse volk in de zwaarste jaren van na de oorlog aan Oostenrijkse kinderen heeft verleend. Deze hulp heeft niet alleen de vriendschap tussen Oostenrijk en Nederland ver diept. doch ook tussen vele gezinnen in beide landen een verhouding geschapen die bijna op een familieverwantschap lijkt. Do overeenkomst van aard tus sen Oostenrijkers en Nederlan ders maakt het begrijpelijk dat veel Nederlanders met vakantie naar Oostenrijk trekken, zo ver volgde de bondskanselier. In 1960 kwam Nederland wat dit aan gaat met ruim een miljoen over nachtingen op de derde plaats na Duitsland en Engeland. Dr Gor bach noemde de economische be trekkingen tussen Oostenrijk en Nederland een voorbeeld van we derzijdse aanvulling van landen die gedwongen zijn een veelzijdi ge en zo «arbeidsintensief moge lijke industrie op te bouwen. Bo vendien dienen de Nederlandse havens Rotterdam en Amster dam als toegangspoorten voor Oostenrijk naar de wereldzeeën. De handel van Oostenrijk met Nederland dreigt, evenals die met Duitsland en Italië, echter door de Europese economische gemeenschap in gevaar te wor den gebracht, aldus de bondskan selier. Vooral op het gebied van de industrieprodukten en met na me de produkten van de Oosten rijkse machine- en gereedschap- industrie, zal Oostenrijk van het geleidelijk in te voeren buitenta- rief van de gemeenschap bijzon der te lijden kunnen krijgen. De Oostenrijkse regering meent echter dat door een doua- netechnische regeling tussen Oostenrijk en de Euromarkt een aanzienlijke uitbreiding van de handel tussen de twee landen zou kunnen worden bereikt. Daarom hoopte de bondskanselier dat de Oostenrijks pogingen om dit te bereiken bij de Nederlandse ver tegenwoordigers in de E.E.G. die mate van begrip zou vinden die tussen twee kleine landen met overeenkomstige problemen wel licht gemakkelijker mogelijk is dan anders. Carpenters ruimtevaart niét voor donderdag De Amerikaanse dienst voor lucht- en ruimtevaart heeft za terdag te Cape Canaveral meege deeld dat de poging een tweede bemande ruimtecabine in een baan om de aarde te brengen, niet eerder Jan donderdag zal worden ondernomen. De reden dat men voor de tweede maal tot uitstel is over gegaan, is dat men een techni sche storing heeft ontdekt in het controle-stelsel van de „Atlas raket'' die voor de lancering wordt gebruikt. woning van de Metcalfes in Chel sea te klein is zeggen ze. Kijkers en luist—aars Op 1 mei bedroeg het aantal aangegeven televisietoestellen 1.141.400 tegen 1.122.311 op 1 april (t/m 17 mei 1.151.971). Er waren op 1 mei 2.592.440 geregistreerde radiotoestellen tegen 2.591.523 op 1 april. Het aantal aansluitingen op de draadomroep bedroeg op 1 mei 474.053 tegen 474.841 op 1 april. TIJDELIJK REGEN. Een nieuwe Oceaandepressie, waarvan de kern over Noord- lerland naar oostnoordoostelijke richting trekt zal de komende 24 uur het weer in ons land bepa len. Het bijbehorende fronten systeem trekt over de Britse eilanden naar het oosten en zal ons land in de loop van de dag passeren. Vóór het front bevindt zich 'n uitgebreid regengebied, dat ons in de nanacht bereikte. De wind, die tot krachtig en langs de kust tot hard aanwakkerde tussen zuid en zuidwest, neemt in de loop van de dag na de frontpas sage weer in 'kracht af. De middagtemperaturen blijven ongeveer op hetzelfde niveau. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Onbestendig Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Krachtige, in de kustprovincies harde wind tussen zuidwest en zuid. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. MAANDAG 21 MEI Breskens Hansweert Walsoorden v.m. 2.47 4.02 4.12 n.m. 3.15 4.30 4.40 DINSDAG 22 MEI 9VS 900 917l> ITS 0ST Of-T 00'h S2E v.m. n.m. uap.ioosiByv ttao.wsuBH uaznautax suatisajg 21 22 23 24 op 4.39 4.37 4.36 4.35 ZON onder 20.35 20.36 20.38 20.39 MAAN od onder 6.15 7.01 7.56 9.00 22.28 23.26 0.16

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1