SUNIL voor Vriend -I I Indonesisch vliegtuig nabij Fak Fak neergeschoten Het proces Salan Prof. Parkinson opnieuw land in ons Persconferentie van Kennedy De toestand in Laos ibbyhuis Thailand vraagt symbolische militaire hulp s Regencapes UITBREIDING T. V.-ZENDTIJD VRIJDAG 18 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5602 TOESTAND BIJ FAK FAK NA DE INDONESISCHE INFILTRATIE HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER BIJEENKOMST INDONESISCHE OPPERSTE ADVIESRAAD I.P.I. DOET BEROEP OP PRESIDENT SOEKARNO tfifc \[i f ZON- en MAANSTANDEN BRITSE MILITAIRE HULP NAAR THAILAND Prins Bernhard en Prinses Beatrix naar Stockholm vertrokken SPAANSE INTELLECTUELEN VRIJGELATEN Arrestaties in Madrid ZELF - DOE IIET ZELF ebreide zaak die dag te van 6.30—10.00 uur. it zelf» artikelen t zeer op prijs stellen >op. ie. dessins) N (voor vensterbanken, ntjes, ook voorbeelden) AAN 5 TERNEUZEN ELF - DOE HET ZELF illars - enz. EN 27,50 ËS groen ;ns met plezier dragen - TELEFOON 2575 NATTERMANN'S CHOLAGOGUM-druppelf om de galafscheiding te t*' vorderen helpen prompt. Kramp en onpasselijkheid verdwijnen. 2,75 per flacon bij Apoth. en Erkende Drogist- Te koop: Duitse Herder, maanden (kampioen stamming)Prijs 50, ■- Tel. 070—725793. ïij beschikking van de staats- retaris van Onderwijs. Ku"' n en Wetenschappen, mr. ïolten, is de zendtijd voor te'e_ ie-uitzendingen met ing3^ i 1 oktober a.s. vastgesteld op uur per week. Tot dusvt dt de televisie 26 uur uit. 0 pet. komt aan de program 's der N.T.S. en 60 pet. a®" der omroepverenigingen. >e kerken krijgen tezamen te igste anderhalf uur. D® dtijd wordt in mindering S cht op die van N. T. S. en o pverenigingen. Het aantal duur der kerkelijke uitzeno zullen door het bestuur0, r. S. worden vastgesteld rleg met het I. K. O. R-. n_ ivent van Kerken en de K.R- )e zendtijd voor de polui tijen blijft dezelfde. Frankerlny nl1 abonnement: lernei'-^- Directeui Houfdiedacteur l van de Sande Redactieadres: Noordstraat 555< Administratieadres: Smidswa) Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.— per kwartaal: per maand I 2.— per week 48 ct Losse nrs 9 et Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N.V v/h Firma P. J van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertentie: tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. TIJDENS NIEUWE INFILTRATIEPOGING jaar worden gehouden. De kwes tie Nieuw-Guinea zal dan echter ook geregeld moeten zijn, zo is gezegd. Het gouvernements voorlichtingsbureau te Hollandia heeft be kendgemaakt, dat donderdagmorgen ongeveer 09.00 uur plaatselijke lijd nabjj Fak Fak een Indonesisch militair vliegtuig van het type Dakota door de Nederlandse luchtverdediging is neergeschoten. Dit geschiedde tijdens een nieuwe Indonesische infiltratiepoging aldaar. Waargenomen werd, dat nadat deze Dakota in ze# was gestort, enige overlevenden zieh met behulp van een rubberboot konden redden. Het gouvernements voorlich tingsbureau te Hollandia heeft over de toestand nabij Fak Fak donderdag het volgende mede gedeeld: ,,De in de vroege ochtend van 15 mei ten oosten van Fak Fak elande Indonesische parachu tisten zijn uit drie Dakota's ge sprongen. Een snelle actie, tegen deze parachutisten uitgevoerd orer zee door een kleine eenheid Nederlandse mariniers, die ein- ligde in een vuurgevecht had in zoverre succes, dat de Indonesi sche militairen zich ogenblikke lijk terugtrokken met achter lating van wapens, hand- en mortiergranaten, benevens een aanzienlijke hoeveelheid medi camenten en voedsel. Uit b:j deze actie buitgemaakte documenten is gebleken, dat de j -achutisten op een verkeerde plaats geland zijn. Als voorzorgsmaatregel, ge nomen ter bescherming van de burgerbevolking, worden alle toegangswegen naar Fak Fak door Nederlandse militairen be waakt. Het binnenlandse bestuur heeft medegedeeld, dat de bevolking in Fak Fak rustig blijft en volledig vernouwen stelt in de Neder landse strijdkrachten". Er kan nog worden gemeld, dat uit veiligheids-overwegingen vluchten met Beaver-vliegtui- en van de „Kroonduif" naar Fak Fak voorlopig zijn gestaakt. Wel bestaat er tussen Hollandia en Pak Fak een doorlopende radio verbinding. WISSELEND BEWOLKT Het K. N. M. I. deelt mede Nabij de Shetlands ligt de kern van een depressie, die ge leidelijk opvult. Deze depressie houdt in onze omgeving een westelijke tot zuidwestelijke luchtstroming in stand, waar mede koele en enigszins onsta biele lucht wordt aangevoerd, In de kustgebieden komt over het algemeen weinig bewolking voor, maar meer landinwaarts ontwikkelen zich door de ver warming van het aardoppervlak stapelwolken, waaruit plaatse lijk een bui zal vallen. De wind zal matig en nu en dan vrij krachtig zijn, terwijl de middag- temperaturen over het algemeen niet boven de 14 graden zullen komen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Enkele buien. Zonnige perioden, maar voorna melijk in het binnenland ook af en toe regen- of hagelbui. Nu en dan vrij krachtige wind tussen zuidwest enen west. Weinig ver andering in temperatuur. VRIJDAG 18 MEI v.m. n.m. Breskens 1.06 1.28 Terneuzen 1.41 2.03 Hansweert 2.21 2.43 Walsoorden 2.31 2.53 ZATERDAG 19 MET Donderdag is in Djakarta een bijeenkomst geëindigd van de In donesische opperste adviesraad, die twee dagen heeft geduurd en waarop gesproken is over de kwestie Nieuw-Guinea, de alge mene verkiezingen, de samenstel ling van het Congres voor volks raadpleging en van streekraden. Dit deelde de vice-voorzitter van de adviesraad, Sartono, mee. De resultaten van de besprekingen zullen binnenkort aan de rege ring worden overgelegd. De vergadering stond onder lei ding van president Soekarno. Op de bijeenkomst is onder meer de instelling van een over heidscommissie geopperd, die zich met de kwestie van de alge mene verkiezingen zal moeten bezighouden. Deze verkiezingen zullen, als de omstandigheden dat toelaten, aan het einde van dit Op de elfde algemene vergade ring van het Internationale Fers- instituut te Parijs is een resolu tie aangenomen waarin een be roep op president Soekarno van Indonesië wordt gedaan om de gevangenzette voormalige hoofd redacteur van het blad „Indonesia Raya", Mochtar Loebis, voor het gerecht te brengen dan wel vrij te laten. In de resolutie wordt ge zegd: „Na vier-en-half jaar in huisarrest te hebben gezeten zon der ooit voor het gerecht te zijn gebracht, werd Mochtar Loebis een jaar geleden vrijgelaten en kon hij de tiende algemene ver gadering van het I. P. I. in Tel Aviv, in mei van het vorig jaar, bijwonen, waar hij nogmaals moedig uiting gaf aan zijn toe wijding aan de beginselen van persvrijheid. Binnen twee weken na zijn terugkeer in Indonesië werd hij opnieuw gearresteerd en sinds dien is hij in hechtenis gebleven, eveneens zonder voor het gerecht gebracht te zijn, en zelfs niet in de gelegenheid gesteld zijn advo caat te ontmoeten. Deze vergadering van het I.P.I. die 1400 hoofdredacteuren uit 48 landen vertegenwoordigt, doet een dringend beroep op president Soekarno om deze moedige hoofd redacteur volgens de bindende wettelijke voorschriften voor het gerecht te brengen,, dan wel zijn onmiddellijke vrijlating te gelas ten.'' NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL Thailand heeft de leden van de Zuidoost-Aziatische Verdragsor ganisatie (Z. O. A. V. O.) officieel verzocht symbolische troepeneen heden te zenden, zo wordt van ge woonlijk betrouwbare zijde in Londen vernomen. Amerika heeft Z. O. A. V. A.- leden al eerder informeel ge vraagd soldaten naar Thailand te sturen. Leden van de Z. O. A. V. O. zijn Amerika, Thailand, de Phiiippij- nen, Frankrijk, Pakistan, Austra lië, Nieuw-Zeeland en Engeland. In diplomatieke kringen te Londen acht men het vrijwel zeker dat Engeland aan het Thai- landse verzoek zal voldoen door vliegtuigen of schepen te zenden. De 1S00 Amerikaanse mari niers, die bij Bangkok door en kele schepen van de Amerikaan se zevende vloot aan land waren, gebracht, zijn donderdag vanaf de Thailandse hoofdstad door Amerikaanse Hercules-transport vliegtuigen tot op tachtig kilome ter afstand van de Thailandse noordgrens met Laos overge bracht. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade is de operatie vlot verlopen. De mari niers zetten een tentenkamp op bij het plaatsje Nong Han, op een hoogvlakte, op tachtig km afstand van de rivier de Mekong, die de grens met Laos vormt en ter hoogte van de Laotiaanse hoofdstad Vientiane. De hulp van de Amerikaanse luchtmacht aan Thailand be- Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 1.39 2.01 2.14 2.36 2.54 3.16 3.04 3.26 18 19 20 ZON op onder 4.43 20.31 4.41 20.32 4.40 20.34 MAAN op onder 19.07 4.42 20.16 5.08 21.23 5.38 Premier MacMillan heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat Engeland bereid is een contin gent militairen naar Thailand te zenden als dat land erom vraagt. De hulp zou waarschijn lijk bestaan uit eenheden ge vechtsvliegtuigen. MacMillan zei voorts, dat de Britse regering blijft bemidde len in Laos opdat daar een coalitieregering gevormd wordt. Desgevraagd verklaarde de Britse premier, dat de troepen alleen ingezet zullen worden, voor de verdediging van Th: land, als dit land aangevallen mocht worden. Het Britse ministerie van Luchtvaart maakte later bekend, dat er een squadron Hunter- straaljagers klaar staat op de basis Tengah in Malakka om zo nodig direct naar Thailand te vliegen. staat voor het grootste deel uit F-100 jachtbommenwerpers van het 510de tactische jachtsqua- dron, afkomstig van de Clark luchtmachtbasis op de Philip- pijnen, het 15de squadron uit Okinawa en het 45ste uit Japan. Ook worden van Japan grote C-130 en C-124 .transportvliegtui gen overgebracht. De vlooteenheid omvat onder meer het vliegdekschip voor he licopters Valley Forge, het transportschip Navarro, het lan dingsschip Dock Point Defian ce en de begeleidingsschepen Damen en Brannon. Een New Yorkse radio-omroep heeft gemeld, dat volgens een officiële bekendmaking thans de hele groep van 1800 Amerikaan se mariniers, die naar Thailand gezonden zou worden, daar aan land is gezet. Prins Bernhard is gistermor gen van Soestenberg voor enkele dagen naar Stockholm vertrok ken, teneinde de ditmaal aldaar te houden jaarlijkse „Bilderberg- conferentie" bij te wonen. Prinses Beatrix, die eveneens aan deze conferentie zal deelne men, vergezelt haar vader. HET KON1KLIJK BEZOEK AAN OOSTENRIJK De Oostenrijks-Nederlandse vereniging heeft woensdag in Wenen een persconferentie ge houden waarop onder meer het model van een houten huis is ge toond dat de voorzitter van de vereniging de Koningin tijdens het staatsbezoek van de Konin gin, de Prins en de Prinsessen als bijdrage voor een jeugdcen trum dat in Nederland gebouwd zal worden, zal aanbieden. Op de persconferentie werd gezegd dat Oostenrijk de Neder landers grote dank verschuldigd is. Door overhandiging van het geschenk wil men symbolisch een klein deel van de schuld in lossen. In de veertig jaar sedert het begin van de kindertranspor ten naar Nederland hebben on geveer veertigduizend Oosten rijkse kinderen .Aln vijf tot ze ventien jaar oud onderdak ge vonden bij pleegouders in Ne derland. Verder werd op de perscon ferentie meegedeeld dat talrijke die Donderdag was het de derde zittingsdag in het proces, dat thans in het Parijse paleis van justitie wordt gevoerd tegen ex- generaal Raoul Salan, voormalig opperbevelhebber der Franse strijdkrachten, eerst in Indo-Chi- na en later in Algerië, die ervan wordt beschuldigd ais leider te zijn opgetreden van de uiterst- rechtse terroristische organisatie van het geheime leger (O. A. S.). Donderdag deed zich een hef tig incident tussen de openbare aanklager, mr. André Gavalda, en de verdediger voor. De verdediging had verzocht generaal Charles Ailleret, voor malig Frans opperbevelhebber in Algerië en Jean Morin, gewezen algemeen regeringsgemachtige voor dit gebied, tegelijkertijd als getuige te doen verschijnen. Het verzoek was door de voorzitter van het hoog militair gerechts hof, waarvoor Salan terecht staat, afgewezen. Toen de verde diging op inwilliging van haar verzoek bleef aandringen, zei de openbare aanklager, terwijl hij een exemplaar van het Franse wetboek omhoog hield, „getuigen kunnen slechts verklaringen over feiten afleggen, zó wil het de wet". Daarop wendde hij zich tot één der verdedigers, mr. Yves ie Col- Ier, en zei: „U doet kinderach tig". „Neem dat woord terug", riep een boze Yves ie Coroller. Apdré Gavalda: „U maakt grapjes". Daarop ging een tweede verde diger, mr. Pierre Menuet, staan. Hij voegde de openbare aankla ger toe: „Men maakt geen grap jes, wanneer het erom gaat het leven van een man en zijn eer te verdedigen". Tenslotte hakte de voorzitter van het hof, mr. Charles Bornet, de knoop door met de woorden: „Voor het ogenblik zullen de ge tuigen Morin en Ailleret niet ge lijktijdig worden gehoord." Tevoren had de openbare aan klager de eerste advocaat der verdediging, de voormalige uiterst-rechtse afgevaardigde mr. Jean-Louis TixierVignancour, ervan beschuldigd „politiek te be drijven". Gavalda had ook gezegd dat TixienVignancour, tijdens zijn scherpe ondervraging van de door de openbare aanklager ge dagvaarde getuige Morin, had ge poogd „de aandacht van het hof van de wezenlijke kern van het proces af te leiden". Prof. C. Northcote Parkinson, wiens theorie over de automati sche groei van het ambtenaren korps bekend is geworden als „De wet van Parkinson", is op nieuw in ons land. In september van het vorig jaar .kwam hij op uitnodiging van de directie het jubileum van een papieriabriek bijwonen, gistermiddag arriveer de hij op Schiphol met een twee ledig doel: eerst zal hij donder dagavond en hedenavond rede voeringen houden voor de Ver eniging van academici in Eind hoven en zaterdag zal hij aan wezig zijn bij de officiële opening van het eerste instituut ter we reld, dat zijn naam draagt: het in Oostenrijkers die als kind in 'AmsterdamVevestiede Parkinson Nederland zijn geweest, thans Amsterdam gevestigae panunson vooraanstaande posities in Oos tenrijk bekleden, zoals de minis ter van Onderwijs, dr. Drimmel. Alle onlangs in Madrid gear resteerde Spaanse intellectuelen, ongeveer dertig, zijn donderdag vrijgelaten, zo is uit 'betrouwbare kringen in Madrid vernomen. Zij worden ervan beschuldigd tot de demonstratie van vrouwen, die dinsdag in het centrum van Ma drid werd gehouden, te hebben aangezet, en zijn veroordeeld tot boetes van 5.000 tot 25.000 pese ta's. Instituut, dat iedereen van ad vies wil gaan dienen, die daar voor een vergoeding over heelt. Gehoopt wordt dat overheid en bedrijfsleven van deze mogelijk heid gebruik zullen maken. De leiding van het instituut is in handen van prof. Parkinson zelf, samen met vier Nederlanders: drs. L. A. M. Hoogeveen, ir. B. K. de Boer, mr. dr. W. Kok en drs. L. Devries. Op Schiphol gaf prof. Parkin son, die door zijn vrouw werd vergezeld, enkele kritische op merkingen over uiteenlopende onderwerpen. Zijn vliegtuig was een half uur vertraagd. „In Lon den zei men, dat er iets haperde aan de radar-installatie," zo ver klaarde hij. „Op vliegvelden heeft President Kennedy heeft don derdag op zijn wekelijkse pers conferentie gezegd dat de Ver. Staten in Laos een diplomatieke oplossing zoeken die de kans op oorlog veel minder waarschijnlijk zal maken. Kennedy zei niet te geloven dat de bondgenoten van de Navo hun eigen onafhankelijke atoom strijdmacht behoren te ontwik kelen, zoals de kernbewapening die president De Gaulle aan het opbouwen is. Hij zei met gene raal De Gaulle in contact te zul len blijven en hoopte dat dit con tact zonder bitterheid zal blijven. Op een vraag aangaande de verschillende standpunten van Frankrijk en de Ver. Staten ver klaarde Kennedy dat het vraag stuk van de betrekkingen tussen de Europese landen onderling een kwestie is die de Europeanen zelf direct aangaat. IDe Verenigde Staten achten het wenselijk de onderhandelin gen over Berlijn voort te zetten De Ver. Staten zullen echter hun bondgenoten raadplegen voordat een besluit genomen wordt. De president zei niet te kun nen zeggen hoe lang de Ameri kaanse soldaten en mariniers in Thailand zullen blijven. Dit zal van de ontwikkeling van de toe stand in Thailand en de omrin gende landen afhangen. Kennedy zei te trachten een oorlog in de Aziatische jungle te vermijden en een diplomatieke oplossing voor Laos te zoeken. De Ameri kaanse regering blijft hopen op het vormen door een regering van een nationale unie door de drie prinsen, zodat Laos een neutraal, onafhankelijk land kan worden. Volgens de laatste in lichtingen is het bestand in Laos na de militaire actie van de com munistische opstandelingen niet opnieuw verbroken. Er zijn aan wijzingen binnengekomen dat de drie prinsen binnenkort zullen gaan spreken over het vormen van een coalitie-regering, aldus Kennedy. Ten aanzien van het geschil van inzicht inzake Berlijn tussen Frankrijk en de Verenigde Sta- ééns is)." ten zei de president: „Wij zullen in de gebeurtenissen aldaar iets te zeggen hebben omdat, wan neer het ogenblik van de waar heid aanbreekt, het de Verenigde Staten zijn waarvan zeer scher pe actie verwacht wordt, die zo wel onze eigen veiligheid als die van West-Europa in het geding brengt". Kennedy zei niet te geloven in een serie nationale strijdmach ten. „Wij geloven dat een Navo- strijdmacht, waaraan de Ver. Staten zich sterk gebonden heb ben, voldoende bescherming kan bieden". Wanneer het ene land na het andere van gevoelen is dat zijn onafhankelijkheid het op bouwen van een eigen atoom- strijdmacht vereist, zou er „een steeds gevaarlijker wordende situatie" ontstaan. „Wanneer de Fransen willen doorgaan, zullen zij dit doen. Wij zijn het er niet mee eens (generaal De Gaulle kan ons dat niet kwalijk nemen, net zo min als wij het hem kwalijk nemen dat hij het niet met ons men telkens een ander excuus. Morgen is het het weer, over morgen weer iets anders. Men kan n.l. voor vertragingen on mogelijk altijd het zelfde excuus aanvoeren." Op de vraag of het in Amster dam te openen Parkinson Insti tuut het eerste van zijn soort is, antwoordde hij: „Inderdaad, het is het begin van een wereld organisatie". In september verschijnt een nieuw boek van prof. Parkinson: „Inlaws and Outlaws" (vrij ver taald: Familieleden en misdadi gers), waaruit de lezer volgens hem kan leren hoe hij in het leven kan slagen. Als basisprin cipe daartoe geeft hij aan, dat men het juiste meisje tot vrouw moet nemen. „Zoals u ziet heb ik zelf bij deze keus de grootste zorgvuldigheid betracht", sprak hij. „Kiest men de verkeerde vrouw, dan loopt men in deze door concurrentie verscheurde wereld kans een outlaw te wor den". Een wending van het gesprek bracht prof. Parkinson er toe zijn zienswijze te geven over de grootte van sommige Ameri kaanse wagens. „Toen ik vroeger in San Francisco woonde is het mij opgevallen, dat vele Ameri kanen beschikken over een Ca dillac alleen uit overwegingen van prestige. Aangezien de stra ten van San Fmncisco eerder vertikaal dan horizontaal zijn gebruikt men echter, wil men zich in die straten voortbewegen, een Hillman Minx wagentje. De Cadillac heeft men dus alleen nodig om deze voor de deur ge parkeerd te hebben als symbool van succes en voor prestige. Mijn voorstel nu hield de stichting van een nieuwe industrie in, n.l. die van plastic Cadillacs voor par- keer-doeleinden. Het zouden wa gens moeten zijn, gebaseerd op hetzelfde principe als dat van een ballon. Men zou ze moeten kun nen opblazen, liefst met een ge wone fietspomp. Ze zouden uiter lijk veel chroom moeten verto nnen, zodat men er zich de kost bare aanschaf van een echte Cadillac mee kan besparen. De opblaasbare Cadillacs zouden zo moeten worden geconstrueerd, dat de deuren aan de zijkant van het monster kunnen worden ge opend, zodat men zijn Hillman in De verdediging en de open bare aanklager wisselden nog enige bijzonder onvriendelijke opmerkingen, voordat het proces werd voortgezet. Zo noemde mr. TixierVignancour Galvalda een „zazou" letterlijk „verwijfd type", een term, waarmede de voorlopers van de huidige „blou- sons noirs", de Franse nozems werden aangeduid terwijl de verdediger Yves le Coroller de openbare aanklager toevoegde: „U wenst geen gerechtigheid". De voorzitter van het hof, Charles Bornet, riep de verdedi gers tot de orde. „Op deze wijze kan het getuigenverhoor niet worden voortgezet. Dit lijkt wel een kermis", verklaarde hij. Terwijl dit zich afspeelde, vol hardde Salan in zijn zwijgen. Hij verbrak het slechts eenmaal om zijn uitspraak „Ik zal niet spre ken" te herhalen. De door de openbare aankla ger gedagvaarde Jean Morin, voormalig algemeen gemachtigde der Franse regering in Algerië, beschreef hoe Salan, tijdens de in 1961 uitgevoerde „staatsgreep der generaals", zijn kantoor in Algiers had overgenomen. „Toen de opstand bedwongen was, be vond ik dat mijn kluis, waarin zich geheime stukken bevonden, met een zuurstofbrander was ge opend. Op mijn bureau lag post papier, met het brievenhoofd van Salan", aldus Morin. De getuige verklaarde verder dat de beklaagde „vergeefs heeft gepoogd het leger in Algerië tot ongehoorzaamheid aan te zetten en het bestuur te ontwrichten". Hij had volgens Morin ook „een deel van de jeugd in Algerië ge demoraliseerd". „Zij doden, drinken daarna ani sette (anijslikeur) en dodon dan opnieuw", aldus Morin. Salans voornaamste advocaat TixierVignancour stelde Morin zeer scherp geformuleerde vra gen over het optreden van de zogenaamde „barbouzes", niet- officiële, uit Frankrijk naar Al gerië gezonden politie, die tot taak zou hebben de O.A.S. met haar eigen middelen te bestrij den. De Europeanen in Algiers houden staande dat ook de „bar bouzes", in hun strijd tegen liet geheime leger, kneedbommen ge bruiken en van andere onder grondse bestrijdingswijzen ge bruik maken. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen is woensdag in de Spaanse hoofdstad een aantal Spaanse intellectuelen aange houden. Tot hen zouden behuren de dichters Jose Caballero, Bo- nal en Gabriel Celaya, de kunst criticus Moreno Galvan en de schilder Manuel Ortiz. Het juiste aantal arrestaties is niet bekend. Een aantal vrouwen, die dins dag werden aangehouden na een mislukte poging tot het organi seren van een vrouwendemon stratie in het centrum van Ma drid, is woensdag weer on vrije voeten gesteld. Zij werden be boet met bedragen, variërend van 5.000 tot 25.000 peseta's. In de provincie Leon hebben 2500 mijnwerkers van een ijzer- ertsmijnbouwbedrijf woensdag- het werk neergelegd. het binnenste van de Cadillac kan parkeren. Op die wijze zou men op de openbare weg over een eigen particuliere garage kunnen beschikken. Deze uitvin ding van mij brengt enorme commerciële mogelijkheden met zich." Zondag a.s. reizen de heer en mevr. Parkinson via Parijs naar hun woonplaats (het Kanaal eiland Guernsey) terug. Radio-Moskou meldt, dat een heden Chinese aanhangers van Tsjang Kai-Sjek, die in Noord- Thailand zijn geworven, troepen van „de kliek van Boen Oem en Phoemi Nosavan" voor Hoei-Sai, aan de linkeroever van de Me kong in Laos, hebben afgelost. Premier Keith Holyake van Nieuw-Zeeland heeft verklaard, dat Nieuw-Zeeland de mogelijk heid van het zenden van een de tachement troepen naar Thai land overweegt. Guinim Pholsena, een neutra list, die door prins Soevana Phoema als minister van Bui tenlandse Zaken in een Laoti aanse coalitieregering is voorge steld, heeft tegenover een cor respondent van de „Pravda" ge zegd, dat de Verenigde Staten in Laos een dubbel spel spelen. Aan de ene kant zouden zij willen zweren, dat zij slechts een zo spoedig mogelijke hervat ting van de onderhandelingen over een coalitieregerinv in Laos wensen en aan de andere kant zouden zij militaire en economi sche hulp blijven verlenen aan de rechtse generaal Nosavan. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Barwick, heeft in het parlement gezegd, dat Australië zijn verplichtingen krachtens het ZOAVO-verdrag wil nakomen. Van Thailand was nog geen verzoek om troepen ontvangen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1