nnen P er sconferentie van President De Gaulle Uitwijzingsbevel voor Nederlandse leraar in Belg Amerikaanse mariniers in Thailand Antwoord op vragen publicaties Nederlandsche Consumentenbond CANTOOR LEROOX MEER EIGEN HAARD Kinderen vluchten over grens Dinsdag 15 mei J9G NIET ZONDER THEE ■WOENSDAG 16 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5600 BEHANDELING HUURWET WEER UITGESTELD Het huwelijk in Athene KONINGIN, PRINS EN PRINSESSEN WEER TERUG NIEUWE INDONESISCHE LUCHTLANDINGEN OP NIEUW-GUINEA .een betoveiend compliment voor uw figuur! Badio de Koek, HET KATANGA LAAT POLITIEKE GEVANGENEN VRIJ WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Hoogvogel en medaille- o,J Obne uit de Zandstraat; I gels; H. Begheijn te TerneiL I en P. v. Hove te Koewacht; heiiil kallenE. Tieleman te Axel Het werk in de grote Forrif I bnek te Dagenham in EngelaÜJ is maandag geheel tot stilsta* P gekomen door een staking 0nri„ l de serveersters. Duizenden aril I ders gingen hun kop thee buite-T de fabriek halen, maar 'blevJj soms we! drie kwartier Weg i„f plaats van de toegestane tien n? I nuten. De directie heeft de arhê! I ders, toen zii van hun theepaJ I terugkwamen, naar huis I stuurd. Het gaat om 23.000 man ..De toestand was zó chaotisch' dat wij geen andere keus had den", aldus iemand van d» fabrieksleiding. 1 rneuzen - Telefoon 238# «VERZEKERING 5EKERING EHU1S Terneuzen Frankering bli abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3S150 Abonnementsprijs 6,— per partaai; per maand f 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertentie: tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Franse president, generaal De Gaulle, heeft dinsdagmiddag een persconferentie gehouden, waarop hij o.m. zei dat het schep pen van een moderne atoom macht één van do belangrijkste punten in de Franse buitenland se politiek is. Dit zal, aldus de president, worden gecombineerd met tiet streven naar 'etenschappelijke, economische en sociale vooruit gang, zodat Frankrijk „in staat zal zijn een eigen rol te spelen bij de bepaling van zijn bestem ming". De persconferentie werd ge houden in het Elysee voor een gehoor van negenhonderd per sonen, onder wie behalve journa listen ook diplomaten en rege- ,-ir gsl'unctionarissen aanwezig waren. De president werd ge flankeerd door nagenoeg alle Franse ministers. Generaal De Gaulle zei, dat in een wereld, die door de kernbom wordt beheerst en waarin twee mogendheden zijn die een gehele natie in enkele uren zouden kun nen verwt asten, de Franse bui tenlandse politiek op drie punten is gegrondvest, namelijk: 1. Zich los te maken van die overzeese volkeren, die vroe ger van Frankrijk afhankelijk waren en hiervoor contrac tuele en geregelde samenwer king met hen in de plaats te stellen. 2. In politiek, defensief en eco nomisch opzicht bij te dragen tot de opbouw van Europa. 3. De schepping van een moder ne nationale kernmacht. Deze moet samengaan met de ont wikkeling van wetenschappe- vooruitgang, zodat „wat er ook gebeurt. Frankrijk zijn eigen rol zal kunnen spelen bij het bepalen van zijn be stemming". Over het Franse plan voor een Europese politieke unie zei De Gaulle dat de bezwaren die hier tegen zijn geopperd, volkomen tegenstrijdig zijn, hoewel zij over het algemeen door dezelfde per sonen zijn geuit. Europa heeft geen werkelijk heid als het niet Frankrijk met zijn Fransen, Duitsland met zijn Duitsers en Italië met zijn Ita lianen omvat. Goethe zou niets geschreven hebben wanneer hij dat in het esperanto had moeten doen, aldus de president. Hij merkte voorts op dat hij nimmer de uitdrukking ..Europa der va derlanden" heeft gebruikt. „Niet dat ik mijn eigen land verloo chen, waaraan ik meer dan ooit gehecht blijf, doch de staten zijn de enige werkelijke eenheden waarop Europa kan worden ge bouwd", zo zei hij. Over Duitsland zei de president dat het in de huidige internatio nale situatie „vergeefse moeiten zijn een bevredigende oplossing van het Duitse vraagstuk te eisen". Dit zou gelijk staan aan het wensen van een vierkante cirkel", aldus De Gaulle. Hij achtte het twijfelachtig of de onderhandelingen over Berlijn goede resultaten zouden kunnen opleveren. Volgens Frankrijk moet de huidige status van West- Berlijn niet gewijzigd worden en noch minder zou Frankrijk een maatregel aanvaarden waaron der de geallieerde troepen, en In het bijzonder dn Franse, zouden worden onderworpen aan het toezicht van landen, die niet bij de oprichting van de huidige status van Berlijn betrokken zijn geweest, zo verklaarde de presi dent. De Gaulle vervolgde: „De toe stand in de wereld is thans te hachelijk voor onderhandelingen over de toekomst van Duitsland. Jijke, economische en sociale Er bestaat een Frans-Duitse [ie Naar het ANP van de zijde van het Belgische ministerie van Jus titie in Brussel verneemt is een uitwijzingsbevel uitgevaardigd tegen de Nederlandse leraar dr. P. C. Paardekoper. Deze zou gis teravond in de universiteitsstad Leuven een voordracht houden over het thema „Er bestaan geen Belgen". Het besluit van de minister van Justitie. P. Vermeylen, is ge nomen op grond van de overwe ging, dat „het niet gebruikelijk is in België aan vreemdelingen machtiging te verlenen zich in binnenlandse aangelegenheden te mengen of standpunten in te nemen in binnenlandse politieke kwesties". Inlichtingen bij uw fotohandelaar TWEEDE KAMER De Tweede Kamer heeft be sloten het ontwerp-huurwet ook op 22 mei met te behandelen. Het advies van de Stichting van de Arbeid over sociale voorzie ningen in verband met huurver hogingen is nog niet binnen. De Kamer zal op 22 mei de wet premie kerkenbouw in be handeling nemen. Het uitwijzingsbmel betekent, dat dr. Paardekoper niet alleen een verbod is opgelegd om in Leuven te spreken, maar in het gehele land. Tot nader order is het hem verboden aldus werd van de zijde van het ministerie van Justitie medegedeeld naar België te komen. Volgens eerdere berichten zou dr. Paardekoper weliswaar een spreekverbod zijn opgelegd in Leuven, maar zou hij zijn voor dracht elders in België houden. De heer Paardekoper, die in Eindhoven woont, heeft gister- n orgen verklaard, dat hij offi cieel niet van de stappen van de Belgische regering op de hoogte is gesteld en van de beslissing tot dan niets wist. Maandagavond heeft hij voor het laatst telefonisch contact ge had met dp initiatiefneemster van de lezing in Leuven, dc Vlaamse Volksbeweging. Men deelde hem mee, dat de lezing niet in Leuven zou worden ge houden. maar in de naburige plaats Herent. De heer Paardekoper was niet verbaasd over de maatregel van de Belgische overheid. „Vanaf het begin hebben Waalse bladen er op aangedrongen mij een spreekverbod op te leggen". „Ik ben erg blij dat ik in mijn lezin gen alleen over culturele aange legenheden heb gesproken". Op de vraag welk karakter de Vlaamse Volksbeweging heeft, antwoordde dr. Paardekoper, dat deze organisatie geen politiek bedrijft. Deze heeft tot doel de toenadering van de verschillen de groeperingen in Vlaanderen. Een doel waar ik duidelijk achter sta, aldus dr. Paardekoper. „Franstalige bladen in België hebben inderdaad een lastercam pagne tegen mij in het leven ge roepen. Mc schuwt weinig mid- dlen om mij het spreken in Bel gië te beletten". Met nadruk stelde de heer Paardekoper nog eens, dat zijn lezingen geen politiek tot onder werp hadden, maar slechts cul turele problemen. saamhorigheid, waarvan de di recte veiligheid der twee landen afhankelijk is. Op deze samen horigheid berust alle hoop op de totstandkoming van een politiek, militair en economisch verenigd Europa, terwijl zij ook medé be palend is voor de gehele toe komst van het Europa, dat zich tussen de Atlantische Oceaan en de Oeral uitstrekt. Het Duitse vraagstuk kan slechts in behandeling worden genomen na totstandkoming van een verenigd, krachtig en wei- varend Europa, dat in staat is een evenwicht tegenover het Oosten te bewaren en dat een beeld vertoont van wezenlijke Europese samenwerking. Ook is hiervoor nodig dat enkele van de bronnen van" Europa niet langer worden vergiftigd door het tota litaire stelsel", aldus Frankrijks president. Met betrekking tot de Navo merkte De Gaulle op; „Dit bond genootschap moet worden ge handhaafd zolang de Sowjet- Unie het Westen bedreigt, doch wijzigingen zijn noodzakelijk. Sprekend over Berlijn en Duitsland verklaarde de presi dent: „Frankrijk is niet gekant tegen de inleidende besprekin gen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie, daar Ameri ka verreweg de grootste verant woordelijkheid draagt. In geval van oorlog zijn het de Verenigde Staten, die de grootste bijdrage moeten leveren". Sprekend over liet Franse leger zeide De Gaulle: „Het is volko men noodzakelijk om het Franse leger direct aan het volk te bin den. Wij moeten het rechtstreek se verantwoordelijkheid geven bij de handhaving naar buiten van de veiligheid der Franse re publiek". Omtrent ontwapening ver klaarde de president: „Zolang er geen algemene ontwapening tot stand is gekomen, waarbij moet worden begonnen met een ver bod op het vervaardigen van overbrengers van kernwapens (b.v. raketten), is het noodzake lijk dat Frankrijk bouwt aan een eigen kernmacht, ter afschrik king van eventuele aanvallers. Frankrijk zal zijn proefnemin gen met kernwapens voortzetten, totdat zijn doeleinden zijn ver wezenlijkt". De Gaulle merkte verder op, dat het er zijns inziens niet veel toedoet of Frankrijk al dan niet op de ontwapeningsbesprekingen te Genève is vertegenwoordigd. Omtrent Algerië verklaarde de Franse president: „Het kan nu vrijwel zeker worden geacht dat er binnen enkele weken een on afhankelijke Algerijnse staat AI gerië zal zijn, die tot een feite lijke samenwerking met Frank rijk zal komen. De misdaden, die thans worden begaan, zuilen de totstandkoming van deze staat zeker niet verhinderen". In antwoord op een vraag over de wijze waarop Frankrijk zal worden bestuurd, wanneer hij er niet meer zou zijn, antwoordde de president: „Het gevaar van een dergelijke toestand zou niet zozeer zijn dat er een politiek luchtledig zou ontstaan, doch dat er een overvloed van kandidaten zou komen voor het overnemen van de regeringsmacht". Over de mogelijkheid, dat het Westduitse leger de beschikking zou krijgen over kernwapens, verklaarde De Gaulle: „Frankrijk heeft geen kernwapens weg te gaven. U kunt deze vraag beter aan hot Witte Huis stellen". Het bruidspaar, prinses Sophia en Don Juan Carlos, in de gou den koets. Om ongeveer vijf uur gister middag zijn Koningin Juliana en Prins Bernhard met de re- gerings-Friendship op de vlieg basis Soesterberg uit Athene in ons land teruggekeerd. Om on geveer vier uur zijn ook de Prinsessen daar gearriveerd. Het gouvernements voorlich tingsbureau te Hollandia heeft meegedeeld, dat dinsdagmorgen te half zeven plaatselijke tijd in de omgeving van Fak-Fak Indo nesische parachutisten wederom n luchtlanding hebben onder nomen. De operatie werd uitge voerd door minstens vier Dako ta's en geschiedde in twee gol ven. Een golf vloog ten noorden van Fak-Fak en wierp daar zijn lading uit, de tweede golf vloog (en zuiden van Fak-Fak. Waar genomen is, dat deze laatste golf een veertigtal parachutisten vlak ten oosten van Fak -Fak uitgooi de. De Nederlandse strijdkrachten hebben twee Indonesische Mit chell vliegtuigen, die tot dekking van de luchtvloot dienden, onder vuur genomen en verdreven. De commandant der strijd krachten in Nieuw-Guinea heeft geëigende maatregelen genomen en versterkingen aangevoerd om deze Indonesische troepen te ver nietigen. Verkrijgbaar bij SPORTHANDEL Noordstraat 76 Terneuzen Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag meegedeeld dat de Verenigde Staten en Thailand het esns zijn over voorzorgs maatregelen met het oog op de communistische opmars in Laos. De woordvoerder van het mi nisterie, White, heeft echter niet willen zeggen of Amerikaanse mariniers in Thailand aan land zullen gaan. In welingelichte kringen te Washington werd vernomen dat er misschien Amerikaanse mariniers in Thai land zuilen worden ontscheept, indien de toestand in Laos slechter wordt. Later op de dag maakte de Thallandse regering in een via de radio uitgezonden verklaring be kend. dat Thailand en de Verenig de Staten zijn overeengekomen „enkele eenheden'' van de Ame rikaanse strijdkrachten in Thai land te stationeren. In de verkla ring werd verder gezegd, dat pro-communistische strijdkrach ten in Laos de Thailandse grens naderen en dat de getroffen maatregelen noodzakelijk waren om te verhinderen dat het gevaar in Laos zich tot Thailand uit breidt. Uit Washington wordt gemeld, dat president Kennedy dinsdag ochtend in een bijeenkomst met de leiders van het Amerikaanse Congres heeft medegedeeld, dat een afdeling Amerikaanse mari niers binnen enkele uren een aan vang zou maken met landen in Thailand. Volgens zegslieden zou de pre sident de Congresleiders hebben gezegd, dat zijn voornaamste politiek nog steeds is het verkrij gen van een vreedzame oplossing voor Laos, doch dat de mariniers in Thailand zouden landen met als voornaamste taak hulpver lening bii de verdediging van dat land tegen de communistische dreiging in Laos. Amerikaanse functionarisen deelden mede, dat de president zich erop toelegt om langs diplo matieke weg te komen tot her stel van het bestand in Laos en hervatting der besprekingen over de vorming van een coalitierege ring. Volgens in Washington ontvan gen berichten, hebben de Ver. Staten en Thailand overeenstem ming bereikt over het aan land gaan van ongeveer 1800 man van het Amerikaanse smaldeel, dat langs de Thailandse kust pa trouilleert. Deze gevechtsgroep van mariniers zou zich voegen bij de ongeveer 1000 manschap pen van het Amerikaanse leger, die zich reeds in Thailand bevin den in verband met kortgeleden gehouden manoeuvres in het kader van de Zoidoostaziatische verdragsorganisatie. Oorspronke lijk zou president Kennedy dins dagmorgen zijn gebruikelijke bij eenkomst met de congresleiders van zijn eigen democratische par tij hebben gehouden, doch maan dagavond besloot hij ook de lei ders der republikeinse partij uit te no'Öfgen. J)it ongewone -feit- wordt opgevai'als een teken van de grote bezorgdheid van de Amerikaanse president over de crisis in Laos. Later maakte het Amerikaan se ministerie van Defensie ge kend. dat het tijdstip van landing der mariniers is verschoven naar het dagaanbreken van donderdag in Thailand. In een door het Witte Huis verstrekte verklaring zegt de president aan deze „aanvullende elementen van de Amerikaanse strijdkrachten, zowel grond- als luchtstrijdkrachten, opdracht te hebben gegeven zich naar Thai land te begeven en daar tot nader order te blijven". De lan ding van deze strijdkrachten ge schiedt op uitnodiging dei- koninklijke Thailandse regering, aldus de verklaring verder. Zij zullen helpen bij het waarbor gen van de territoriale on schendbaarheid van dit vreed zame land. President Kennedy zegt ver der. dat het zenden van Ameri kaanse troepen naar Thailand wenselijk werd geoordeeld in verband met recente aanvallen in Laos door communistische strijdkrachten en de daarop vol gende beweging van communis tische militaire eenheden in de richting van de grens van Thai land. Do president noemde de bedreieing van Thailand een zaak van grote bezorgdheid voor de Verenigde Staten. Intussen verklaarde een voor aanstaande zegsman uit de Amerikaanse regering dat de situatie in Laos niet zo hoopvol is als in het afgelopen najaar. De schuld hiervoor weet hij aan generaal Phoemi Nosavan, de opperbevelhebber der Lao- tiaanse strijdkrachten, die door te weigeren verder over de vor ming van een coalitie-regering te praten, een zeer ernstige fout heeft gemaakt en de veiligheid van geheel Zuid Oost-Azië in gevaar heeft gebracht. In de presidentiële verklaring wordt nog gezegd, dat de Ver enigde Staten overleg plegen met de overige bij de Zoavo aan gesloten landen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft medegedeeld, dat de Amerikaanse militaire strijdkrachten in -Thailand zul len worden opgevoerd tot een sterkte van ongeveer. 5.000 maft. iNoordstraat 102 - Telefoon 3Ut Xernenzea TIJDELIJK REGEN •In antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Eerste Kamer, ir. M. A. Geuze (C.H.U.) betreffende de publikatie van de Nederlandsche consumenten bond in het maandblad „De Con sumentengids" over de resultaten van een onderzoek naar het teer- en nicotinegehalte in sigaretten, deelt de minister van Sociale Za ken en Volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp, nog mede, dat de vraag of niet dient komen vast te staan, da<- de bij het dooi de Nederlandse consumentenbond ingestelde onderzoek gebezigde onderzoekmethode volledig ver antwoord is en de beste, welke kon worden gevolgd, uit gezond heidsoogpunt geen beantwoor ding behoeft. De minister merkt hierbij op, dat met het oog op de economi sche repercussies, welke verge lijkende onderzoekingen van wa ren kunnen hebben, een zorgvul dige werkwijze uiteraard alles zins gewenst is. Zes kinderen uit een plaats in Thüringen zijn maandagavond over dc zone-grens in Hessen binnengekomen. Zij behoorden allen tot eenzelfde schoolklas en slechts een meisje van die klas was niet meegekomen, aldus ver telden de kinderen, jongens en meisjes van twaalf a dertien jaar. Zij waren door de draad versperring gekropen en meldden zich doornat van de regen bij de naastbijzijnde douanepost. Zij hadden geen bagage bij zich en zijn in Bebra onder de hoede van jeugdverzorgers gesteld. Het was nog niet duidelijk wat er ten aanzien van hen beslist zou wor den. Ook hierin vindt de minister echter geen aanleiding een oor deel over de gevolgde methode uit te spreken, omdat het on derzoek van de Nederlandse con sumentenbond geheel op eigen initiatief, voor eigen verantwoor delijkheid en zondei- subsidie van de overheid dit in tegenstelling tot vergelijkende onderzoekin gen van waren van het consu menten contact-orgaan is in gesteld. Ook met betrekking tot de vraag, of de resultaten van het onderzoek van algemene strek king zijn. moet de bewindsman zich onthouden van een oordeel. Opgemerkt wordt echter, dat het hem bekend is, dat dé Ne derlandsche Consumentenbond het voornemen heeft het onder zoek in de toekomst te herhalen. Dit zou mede verband kunnen houden met veranderlijkheid van factoren, waaronder begrepen wisseling in de jamenstelling van de grondstoffen, bij de fabri cs ee van sigaretten. Dc Katangaanse regering heeft dinsdag de vrijlating van aile politieke gevangenen aange kondigd. Hoe groot het aantal nog in gevangenschap verkeren de personen bedraagt werd niet bekendgemaakt, doch men schat hun aantal op ongeveer 700. Het betreft over het algemeen poli tieke tegenstanders van de re gering Tsjombe. Velen zouden begin mei reeds in vrijheid zijn gesteld. Een Katangaanse regerings woordvoerder heeft medege deeld, dat Paul Katanga, ex-vice- premier van de „autonome staat Zuid-Kasai", met twee andere oud-ministers van Zuid-Kasai asiel in Katanga heeft gevraagd. Zij waren vorige week uit Ka- sai in Katanga aangekomen. Ex-vice-premier Katanga heeft enkele maanden lang in Zujd- Kasai gevangen gezeten en droeg volgens het blad „Echo du Katanga" nog de sporen van mishandeling tijdens zijn ge- vaneenschao. Het K. N. M. I. deelt mede Een koufront passeerde giste-; ren ons land. wat voornamelijk: in de oostelijke provincies ge-1 paard ging met veel regen. Ach ter het front werd met noord-1 westelijke winden drogere po-; laire lucht aangevoerd, waarin later flinke opklaringen voor kwamen. Het front werd ge-( volgd door een rug van hoge luchtdruk, die vannacht is ge passeerd. Daarna komt het weer onder invloed van een actieve frontale storing die uit het wes ten nadert. Deze zal tijdelijk regen brengen, terwijl de wind tot krachtig of hard toeneemt uit richtingen tussen zuidwest en zuid. De temperaturen zullen iets hoger zijn dan de afgelopen dagen. medegedeeld jjoor het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Zuidwestelijke wind. Veel bewolking en tijdelijk regen. Tot krachtig en in de kust provincies tot hard of stormach tige toenemende wind tussen Zuid en West. Iets hogere mid- dagtemperaturen. WOENSDAG 16 MEI v.m. n.m. Breskens 11.54 12.22 Terneuzen 0.29 12.57 Hansweert 1.09 1,37 Walsoorden 1.19 1.47 DONDERDAG 17 MEI v.m. n.m. Breskens 0.36 12.57 Terneuzen 1.11 1.32 Hansweert 1.51 2.12 Walsoorden 2.01 2.22 ZON MAAN op onder op onder 16 4.46 20.28 16.53 3.59 17 4.44 20.2,9 17.59 4.20 IS 4.43 20.31 19.07 4.42 19 4.41 20.32 20.16 5.0S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1