Het Europa van generaal De Gaulle oer a de Buck nodigt U uit DE BUCK Bloedige dag in Algerië Minister Soebandrio terug in Djakarta ZATERDAG 12 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5597 De gevraagde prijs Een miljoen man (/«fw/iw// BANANEN COMMUNISTISCHE PARTIJ VENEZUELA VERBODEN MIJNINSTORTTNG IN PTLGIE Van nu af aan op de le étage in onze zaak vindt U 'n unieke complete kollektie ornamenten voor goede huisverSichting Salinger in Moskou OOSTDUITSE MECANICIEN MET VLIEGTUIG NAAR HET WESTEN GEVLUCHT Goed voorbereid BEWERING VAN MINISTER LUNS PROPAGANDA Radio de Koele. DE AMERIKAANSE VOORSTELLEN INZAKE BERLIJN Weeroverzicht ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT Frankering bfl abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3815( Abonnementspriis: 6,per kwartaal; per maand 2.—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Hugh Gaitskell, de leider van de Labourparty, heeft eindelijk liet standpunt van de Britse op positie ten aanzien van Enge- lands deelneming arn de Euro pese Economische Gemeenschap uiteengezet. Zijn partij is er voor. echter niet met veel geestdrift en wan neer de voorwaarden ongunstig zijn moet Engeland er maar van afzien. Die houding verschilt niet heel veel van die van de rege ringspartij: ook premier MacMil- lan heeft er nog pas bij de Euro peanen" op aangedrongen, de deelneming van zijn land aan hun club gemakkelijk te maken en aan president Kennedy zou hij hebben gevraagd, zijn invloed tot dit doel op De Gaulle aan te wenden. Dal voorspelt grote moeilijk heden voor de onderhandelingen tussen de E.E. G. en de Britten. V.'ant de invloed van Kennedy op D Gaulle is minder dan gering en wanneer de Franse president het in Europa alleen voor het zeggen had. zou Engeland be slist niet in de E. E. G. komen. Hij heeft zich een nieuwe, mach tige grote mogendheid gedroomd, gebaseerd op het Frans-Duitse samengaan. Daarin is voor de Britten, en zeker voor de Ameri kanen, geen plaats. De Angio- Saksers zouden elke ..persoon lijkheid" aan die grote mogend heid Europa ontnemen, meent De Gaulle, En dit Europa zou, volgens üe viSie van De Gaulle, juist volkomen onafhankelijk van Grool-Brittannië en Amerika moeten zijn. Natuurlijk weet de Franse pre sident zeer goed. dat hij de Brit ten niet buiten Europa kan hou den. wanneer zij de gevraagde prijs betalen. Nederland, België Luxemburg en ook Italië delen zijn Europese toekomstdroom niet. En zelfs Duitsland is er niet geheel voor gewonnen. Gezien de houding van die bondgenoten kan De Gaulle geen veto over Enge- lands toetreding tot de E. E. G. uitspreken. 1-Iij kan echter wèl wat anders doen en hij zal dat zeker niet nalaten: de prijs voor die toe treding zo hoog mogelijk op te voeren. Dat komt er op neer, dat hij de Britten voor de keuze wil stellen, dai zij óf hun gemenebest opgeven, öf afzien van Europa. Nu is hel nog de vraag, of Engeland, zelfs wanneer het voor deze keuze wordt gesteld, inder daad. zoals De Gaulle hoopt, aan zijn gemenebest zal vasthouden. Maar wanneer het de generaal dit plezier doet, dan is gemakke- BINNENVERINGBED (iet beste bed ooit gemaakt SCHU1MRUBBERBED met versterkte m/ddensector fabrieken Zevenbergen lijk in te zien, welke wegen De Gaulle verder wil gaan om zijn doel te bereiken. Zijn eerste en belangrijkste werk zal zonder twijfel bestaan uit de vorming van een machtig Frans leger van tegen een miljoen man. uitgerust met de modernste, ook atomaire wapens. Met zo'n Franse bijdra ge aan de Europese gemeenschap kan de Westeuropese defensie waarschijnlijk wel op eigen benen staan. De volgende stap van De Gaulle zal dan zijn. de grote mo gendheid „Europa" los te maken uit de door de Amerikanen be heerste N. A. V. O. Men is misschien geneigd de schouders op te halen over dit ambitieuze plan van een Frans- Duits Europa. Men moet zich bijvoorbeeld ook afvragen, of de Russen de vorming ervan kunnen accepteren. Maar men zou er toch verkeerd aan doen, een De Gaulle te onderschatten: hij be zit niet slechts een bijna antieke grootheid, maar beschikt als poli ticus ook over ongewone talen ten, zoals hij in de Algerijnse kwestie heeft bewezen. Of men wil of niet, men moet deze bij zondere figuur in Europa te allen tijde serieus nemen. 'Nadruk verboden.) Donderdag is voor Algerië een bijzonder bloedige dag geweest. Bij een totaal van 67 aanslagen, verloren 55 mensen het leven. Tot de slachtoffers behoorden achttien Algerijnse en twee Europese vrouwen. In het geheel kwamen 46 Algerijnse mannen en vrouwen en negen Europese mannen en vrouwen om 't leven. Voorts werden 28 personen ge wond, t.w. 23 Algerijnen en vijf Europeanen. In het gebied van Algiers be droeg het aantal doden 28 en in Oran 24. In laatstgenoemde stad behoorden twaalf vrouwen en één meisje tot de slachtoffers. De Franse hoge commissaris in Algerië, Christian Fouchet neeft qêo&, euena&r' RELLETJES IN PORTUGAL Een beeld van de relletjes tegen de regering, welke in Lissabon zijn gehouden en welke aan een oude vrouw het leven hebben gekost terwijl negen mensen werden gewond. Brandweerlieden dragen een demonstrant weg, die door een schotwond ernstig is gewond. Bij regeringsbesluit zijn de communistische partij en de linkse revolutionaire beweging in Venezuela verboden, aldus heeft de minister van Binnen landse Zaken, Carlos Andres Perez, donderdagavond bekend gemaakt. De kantoren van deze twee partijen zijn gesloten en hun archieven in beslag ge nomen. Het besluit is gegrond op het deelnemen door deze partijen aan de opstandige beweging, die zich vorige week in Carupano heeft voorgedaan, en aan het organi seren van terroristische daden om de regering omver te wer pen. PREMIES ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING Een veertigtal verzekerings maatschappijen heeft de ver zekerden meegedeeld, dat bij wij ziging of vernieuwing van de polis voor ziektekostenverzeke ring de premie zal moeten wor den aangepast aan de gestegen kosten van medische behandeling en van de ziekenhuistarieven in het bijzonder. Een der maat schappijen wijst haar verzeker den erop, dat het Amsterdamse specialistentarief voor een blin dedarm- of breukoperatie thans een honorarium van 450 tot 700 aangeeft bij verpleging in klasse 2a t. tegen een honorarium van 375 tot 500 volgens het in december 1960 vastgestelde ta rief. Van invloed op de hogere kos ten der medische verzorging zijn voorts de betere salarisregeling voor verplegend personeel, de nieuwbouw van ziekenhuizen en verbouwing van bestaande, aan schaffing kostbare apparatuur, toepassing moderne onderzoe kingsmethoden in laboratoria en toediereng van nieuwe, daardoor "aak kostbare medicijnen. vrijdag op een persconferentie te Rocher Noir enkele maatregelen in de bestrijding van de geheime legerorganisatie O.A.S. aange kondigd. Hij zei dat de s'tioen'en- vereniging in Algiers wordt ont bonden, dat een aantal Franse amtenaren. aan wiens Ioy-!i- teit werd getwijfeld, is ontslagen, en dat een groot aantal perso nen, onder wie bekende figuren, uit Algerië zal worden gewezen. Volgens Fouchet had men beslo ten de studentenvereniging te ontbinden omdat zich do idordag bij de leden van een O.A.S.-com- mando, die waren gearresteerd, vier studenten bevonden Fouchet maakte voorts be kend, dat het hoofd van de O.A.S.-commando's voor Cen- traal-Algiers is gearresteerd. Hij zou tweehonderd aanslagen op zijn geweten hebben. Onder de uitgewezenen bevin den zich de voorzitter van het comité van oud-strijders in Al gerië. Arnould. de voorzitter van de nationale vereniging van re serve-officieren, ex-koionel Spengler en de directeur van de maatschappij Air Algerië. Henri Alias. De hoge commissaris verklaar de voorts, dat de rechtbank hun procedures zullen versnellen. Hij zei binnen enkele dagen twaalf- tot vijftienhonderd Alge rijnse prlitiemannen hun taken zullen gaan uitvoeren. Zij wor den ingedeeld bij de mobiele gendarmerie in Algiers. Fouchet kondigde aan, dat hij de regering zou verzoeken hem te machtigen de jonge Europea nen in Algerië vanaf de leeftijd van negentien jaar onder de wa penen te roepen. De hoge commissaris zei voorts, dat zich onder de veertien voor aanstaande figuren, die donder dagavond in Oran zijn gearres teerd. de directeur van het gas- en elektriciteitsbbedrijf, Pointe vin, bevindt. In de havens van Oran en Mostaganem werd vrijdag ge staakt. Fouchet zei voorts „ongeacht wat er gebeurt zal het referen dum over zelfbeschikking eind juni of begin juli worden gehou den". Hij had strikte opdracht gegeven aan de commandanten en de prefecten van Algiers en Oran om elk falen en elke zwak ke houding van staatsdienaren aan hem te rapporteren. In een Belgische kolenmijn na bij Charleroi heeft zich vrijdag avond een instorting voorgedaan. Volgens de eerste berichten zou den zes mijnwerkers zijn bedol ven. Twee arbeiders zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk gebeurde op 350 meter onder de grond. Een gang stortte over een lengte v m 25 meter in. Een steenlaag van on geveer een meter dik kwam daar bij omlaag. Acht mijn.vcv'-ers werden door de instorting er- rast. Reddingsploegen sla ig lei er in twee van hen in veiligheid te brengen. De reddingswerkzaam heden duurden vrijdagivond nog voort. Drie lijken zijn inmiddels ge borgen. Men heeft weinig hoop de drie vermisten nog in leven te treffen. KONINKLIJK GEZIN IN ATHENE AANGEKOMEN Koningin Juliana, Prins Bern- hard en de Prinsessen Beatrix, Irene en Margriet zijn vrijdag met twee speciale vliegtuigen van de Nederlandse luchtmacht in Athene aangekomen, waar zij het huwelijk van prinses Sophie met de Spaanse troonpretendent don Juan, dat maandag a.s. zal worden voltrokken, zullen bijwo nen. Op het laatste gedeelte van de reis werden de Nederlandse toe stellen vergezeld door vier Griek se straaljagers. De Nederlandse koninklijke lamilie werd op het vliegveld van Athene begroet door koning Paul, koningin Frcderica en kroonprins Constantino. Een ere wacht presenteerde het geweer, terwijl een muziekkorps het Ne derlandse en het Griekse volks lied ten gehore bracht. Op het vliegveld waren de Griekse minister van Buitenland se Zaken Averoff, de Nederland se ambassadeur te Athene, de heer A. Meren.- en leden van diens staf en Griekse functio narissen aanwezig. Koning Paul en koningin Ju liana reden in de voorste auto door Athene naar het koninklijke paleis. Zij werden gevolgd door prins Bernhard. De prinsessen, koningin Frederica en andere leden van de Griekse koninklijke familie. NOG NET VOOR MOEDERDAG Het zal ons een genoegen zijn I' de volledige kollektie geheel vrijblijvend te mogen tonen en U niet deskundige adviezen te helpen bij het aanschaffen van de voor uw woning meest doel matige verlichting. DIT IS WEEK EXTRA SERVICE DIE DE BUCK U GEEI T Vrij entree Vrij entree Noordstraat 8486 - Terneuzen Telefoon 011502573 „Indonesië hoopt in de komen de weken alle wapenen te ver krijgen die het nodig heeft om het hoofd te bieden aan een spoedvereisende situatie op het front van West-Irian". Dit ver klaarde minister Soebandrio van Buitenlandse Zaken bij zijn aan komst te Djakarta uit Moskou, waar hij een overeenkomst voor de levering van Russische wa pens aan Indonesië heeft ge tekend. Soebandrio weigerde iets te zeggen over de soorten wapens, die zijn aangekocht. Met name weigerde hij een antwoord aan een journalist die vroeg, of daar onder ook geleide projectielen zijn. Hij heeft er zich toe be paald te verklaren, dat zijn be zoek aan Moskou „zeer voldoe- ninggevend" is geweest en herin nerde er verder aan, dat Rus sische wapens de laatste maan den regelmatig in Indonesië zijn aangekomen en nog steeds aan komen. Voorts zei hij, dat presi dent Soekarno hem naar Mos kou had gezonden in verband met de Indonesische maatrege len om het hoofd te bieden aan „de Nederlandse bedreiging". Soebandrio zei ook dat niets er op wijst, da' de Nederlanders wensen te onderhandelen, en dat integendeel valt vast te stel len. dat zij hun strijdkrachten in Nieuw-Guinea hebben ver sterkt. Een journalist vestigde de aan dacht op de Amerikaanse onge rustheid over de wapenaanko- ten door Indonesië in Rusland, waaraan minister Rusk uiting had gegeven. Soebandrio ant- De woordvoerder van het Wit te Huis in Washington, Salinger, is vrijdag per vliegtuig uit Am sterdam in Moskou aangekomen, waar hij werd begroet door de hoofdredacteur van de Iswestia. Adsjoebei. Laatstgenoemde gaf Salinger een kameraadschappe lijke klap op de schouder. Salinger zei naar Moskou te zijn gekomen om te kijken en te luisteren. Tijdens zijn verblijf in Moskou zal Salinger in de Amerikaanse amb. ssade logeren Aangenomen wordt dat hij o k Kiev en Lenin grad zal bezoeken. Een mecanicien van de Oost- duitse luchtmacht is gistermor gen met een- óémrotorig vlieg tuig naar West-Duitsland ge vlucht. Hij landde op een weide bij Hof in Noord-Beieren, waar hij door de politie werd meege nomen. De naam van de man is niet bekendgemaakt. Hij is afkomstig van dé opleidingsvliegbasis Auer- bach in Saksen. Waarom hij is gevlucht is niet bekend. De meeaniciën had zijn vlucht goed voorbereid Voor hij in zijn vliegtuig kroop knipte hij alle telefoonverbindingen van het vliegveld doo1- om te voorkomen dat zijn vluchtpoging bekend zou worden. Nacat hij over de zone- grens wa. gevlogen kreeg hij gebrek aan benzine. Hij vloog enige minuten rond boven Hof voor hii op de weide landde. De vluchteling laat een vrouw en 3 kinderen in O.-Duitsland achter. woordde hierop, dat Indonesië tot het aankopen van wapens wordt genoopt om het hoofd te bieden aan een situatie, die de Nederlanders hebben geschapen. Hij betreurde dat de Verenig de Staten niets hebben gedaan om de Nederlanders van het zen den der versterkingen naar Nieuw-Guinea af te brengen. Tenslotte verklaarde Soeban drio, dat Indonesië geen agressie beoogt en nog steeds van me nig is, dal een vreedzame wijze voor oplossing van het geschil met Nederland tot de mogelijk heden behoort. De woordvoerder van het In donesische ministerie van Bui tenlandse "aken, Gunis Harso- no, die de minister cp zijn reis naar Moskou heeft vergezeld deelde mede, dat Chroesjtsjov tot Soebandrio heeft gezegd „Tob er niet over als ge com munist genoemd wordt omdat wij in de kwestie Nieuw-Guinea samen met de Verenigde Staten aan uw zijde staan. Wij hebben Hitier bestreden, maar niemand noemt ons, Russen, daarom Amerikaanse communisten". Generaal Jani over NAVO en Nieuw-Guinea Het hoofd van de „operatie staf ter bevrijding van West- Irian", generaal Jani, heeft ge zegd dat „de bewering van mi nister Luns dat zijn land NAVO- steun in de kwestie-Nieuw-Guinea heeft, zuiver propaganda is." Jani zei tegen journalisten: ..Iedereen weet dat de NAVO helemaal niets te maken heeft met de verdediging van zuid- oost-Azië; in de strijd om West- Irian terug te winnen ho.elt In donesië dus helemaal geen reke ning te houden met zulk een maehtsgroepering. De bezorgd heid onder de Nederlandse be volking en de Nederlandse troe pen over West-Irian zal niet ver licht worden door de verklaring van minister Luns want de sterkte van de Indonesische strijdkrachten is meer reëel dan al dergelijke beloften." HUISVROUWEN VAN NICE ZIJN BOOS „Melk"! en „brood"! riepen dc Franse huisvrouwen die hun wo ningen hebben in de H. L. M.- wijk van Nice aan de rand van de stad in de heuvels van Las Pla- nas, en zij zwaaiden met lege melkflessen en korfjes. Zij waren uitermate boos en dat is wel be grijpelijk. Be autoriteiten hebben n.l. liet venten niet voedingsmid delen in deze wijk verboden en dat betekent dat de buismoeders vele uren per dag kwijtraken met het bezoek aan de diverse levens middelenwinkels, die bovendien alle ver uit de huurt liggen. Het verkeer werd ettelijke uren ge stremd. De foto geeft een beeld zoals het was Ütaordstra&t 102 - Telefoon 3118 Terneuzen Een Westduitse regerings woordvoerder heeft te Bonn ver klaard dat de Westduitse rege ring binnenkort tot in bijzonder heden uitgewerkte voorstellen zal doen betreffende de samen stelling van een internationaal gezagsorgaan, dat toezicht zou moeten uitoefenen op de toe gangswegen tot West-Berli.jn. De woordvoerder verklaarde dat de regering te Bonn van den beginne af heeft ingestemd met het instellen van een dergelijk gezagsorgaan. President Kennedy- heoft, als gemeld, de Westduitse regering woensdag j.l. in het verloop van zijn persconferentie uitgenodigd via de diplomatieke kanalen haar zienswijze te geven betreffende het vinden van een' oplossing- voor het- Berlijnse vraagstuk en hiervoor eventueel voorstallen in te dienen. f DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S ZON op onder op Mei 12 4.52 20.21 12.34 13 4.50 20 23 13,39 14 4.19 20.24 14.42 15 4.47 20.26 15.47 MAAN onder 2.33 2 57 3.19 3.39 NOORDELIJKE WIND Boven Denemarken bevindt zich een depressie, die in het noordoosten van ons land regen veroorzaakt. Deze depressie houdt, samen ZATERDAG 12 MEI v.m. n.m. Breskens 8.12 8.40 Terneuzen 8.47 9.15 Hansweert 9.27 9.55 Walsoorden 9.37 10.05 ZONDAG 13 MEI v.m. Breskens 9.28 Terneuzen 10.03 Hansweert 10.43 Walsoorden 10.53 MAANDAG 14 MEI v.m. Breskens 10.40 Terneuzen 11.15 Hansweert 11.55 Walsoorden 0.05 n.m. 9.57 10.32 11.12 11.22 n.m. 11.03 11.38 12.18 12.28 met een hogedrukgebied ten westen van Ierland, een noorde lijke luchtstroming in stand bo ven de Noordzee. Hiermee wordt vrij koude polaire lucht aange voerd. waarin veel bewolking voorkomt. Het genoemde hogedrukgebied op de oceaan breidt zich lang zaam naar het oosten uit. zodat de eerstkomende dagen de wind in de noordhoek blijft. Dit bete kent, dat de temperaturen laag voor de tijd van het jaar zullen zijn. Vandaag kunnen zich nog en kele buien ontwikkelen, maar de activiteit hiervan zal geleidelijk minder worden. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Vrij koud. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige en langs de Waddenkust tijdelijk vrij krachtige noordelijke wind. Vrij koud.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1