V.S. zullen verkennende besprekingen met de Sowj et-Unie voortzetten Koninklijke Familie besloot «Elfstedentocht» in Den Haag Vrede in de Stille Oceaan wordt bedreigd SNEL- STRIJKERS RADIO de BUCK DONDERDAG 10 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5595 Kennedy op persconferentie: DE AMERIKAANS- RUSSISCHE „PEILINGEN" KWESTIE-BERLIJN NOG INGEWIKKELDER GEWORDEN ADENAUERS VERKLARINGEN OVER BERLIJN ZEVENDE AMERIKAANSE KERNPROEF HET WEER WEERBERiCHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Nieuwe scherpere maatregelen tegen de O. A.S. In de Ridderzaal Rijtoer door Den Haag Chaotisch in Scheveningen Nieuw-Guinea STAKING IN DE OOSTENRIJKSE METAALINDUSTRIE Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur ï- van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa1 Telefoon 2073 Gironummer 3S150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand f 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt daeeliflcs Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprils per mm IS ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertentiesl5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertentie:, tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Kennedy heelt gis teren op zijn persconferentie ver klaard dat de Verenigde Staten ,1e verkennende besprekingen met de Sow,jet-Unie zullen voort zetten om na te gaan of er een vreedzame oplossing mogelijk is. Het is beter met de Kussen te blijven praten dan oorlog te voe ren, aldus Kennedy die geloofde dat de Westduitse regering het standpunt steunt dat de Verenig de Staten de peilingen niet de Sowjet-Unie moeten voortzetten. De president zeide te begrijpen, dat de Westduitse regering wel belang stelt in verkennende be sprekingen over de mogelijkheid van de vorming van een interna tionaal orgaan van toezicht op de toegang tot Berlijn, maar dat haar bezorgdheid de samenstelling van het orgaan betreft. De Verenig de Staten trachten onderhande lingen te voeren voor verscheide ne mogendheden en alle hebben verschillende ideeën over de ma nier waarop dit moet gebeuren, aldus de president, die verklaar de van de Duitse regering of bondskanselier Adenauer niet ver nomen te hebben dat de bespre kingen niet door moeten- gaan. De Verenigde Staten hadden nooit gezegd, dat zij optimistisch zijn over de uitslag van de be sprekingen. „maar wij geloven dat zij moeten worden voortge zet". Lincoln White, de woordvoer der van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag te Washington op een persconferentie verklaard dat de Verenigde Staten geen wijziging hebben gebracht in hun voorstellen tot instelling va.i een internationaal gezagsorgaan, sa mengesteld uit vertegenwoordi gers van dertien landen, dat toe zicht zou moeten houden op de loegangen tot Berlijn. De inlei dende besprekingen, die hier over met de Sowjet-Unie worden gevoerd, zullen voortgang vin den. „Noch West-Duitsland, noch de andere Westerse verbondenen hebben de Ver. Staten verzocht dit voorstel te wijzigen", aidus White. Zijn verklaring is in feite een tegenspraak van de berichten, volgens welke de Ver. Staten hun „samenstel van voorstellen" betreffende een regeling van het Berlijnse vraagstuk zouden wil len laten varen. Deze voorstellen zullen ter tafel komen, wanneer de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rusk zijn verkennend overleg met de Sow- jetrussische ambassadeur te "Wa- shinton Dobrynin voortzet. Amerikaanse functionarissen, die dinsdag, commentaar leverden op de meningsverschillen tussen Bonn en Washington over de Amerikaanse pogingen om een oplossing vppr Berlijn te vinden, hebben verklaard, dat de kwestie- Eerlijn nog ingewikkelder is ge worden door een duidelijk ge brek aari overeenstemming onder de Westduitse regeringsleiders zelf.. Volgens genoemde functionaris sen wijktde opvatting dié Ade nauer dinsdag op zijn persconfe rentie in Berlijn verkondigde, scherp af van die welke de West duitse minister van Buitenland se Zaken, Schroder, huldigde bij de besprekingen met zijn Ame rikaanse ambtgenoot Rusk tij dens de NAVO-conferentic in Athene. i Felix von Eckardt. de voor naamste woordvoerder van de Westduitse regering, heeft woens dag op een zeer druk bezochte persconferentie te Bonn de deze week door bondskanselier Ade nauer afgelegde verklaringen herhaald, dat het Amerikaans- Russische overleg over Berlijn en Duitsland de zogenaamde ..pei lingen" - tot nu toe nog geen enkel resultaat heeft opgeleverd. Hij voegde hier, in antwoord aan toe dat er geen meningsver schillen tussen West-Duitsland en de Verenigde Staten bestaan. „De bondskanselier heeft in feite nauwelijks iets anders gezegd dan hetgeen door de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, is verklaard, aldus Von Eckardt. „Bondskanselier Adenauer", vervolgde Von Eckardt, „heeft gezegd dat er geen noemens waardige vorderingen zijn ge maakt bij de verkennende be sprekingen tussen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie. Dit is ook verscheidene malen door minis ter Rusk verklaard' én hij heeft dit. meen ik, nog dinsdag jj. in Canberra herhaald." Volgens Von Eckardt was door een verkorte weergave van het geen. dr. Adenauer op twee lange persconferenties had verklaard niet voldoende de nadruk gelegd op diens goedkeuring van de op de bijéénkomst te Athene van de NAVO-ministerraad genomen he sluiten. Ook was hierdoor z.i. „niet voldoende aandacht ge schonken aari het grote vertrou wen van de bondskanselier in de Amerikanen en zijn dankbaar heid voor de houding die de Ver. Staten in de afgelopen twaalf jaar met betrekking tot Berlijn hebben aangenomen." Von Eckardt besloot: De Westduitsers zijn in overgrote meerderheid geneigd tot het in nemen van een positief standpunt met betrekking tot de huidige ontwikkelingen". KONINKLIJKE PROVINCIETOC HTEN BEZOEK AAN DEN BOSCH I H. K. K. H. H. de Prinsessen (v.l.n.r.) Irene, Beatrix. Margriet, en Marijke, na aankomst per helikopter op het parkeerterrein bij de Brabanthal in Den Bosch, waar zij bloemen kregen aange boden. De Verenigde Staten hebben woensdag in de omgeving van het eiland Christmas de zevende kernproef in de dampkring ge nomen, aldus heeft ae Ameri kaanse commissie voor atoom energie bekendgemaakt. De bom was van het middel zware type van 20.000 tot één miljoen ton t.n.t. en werd door een vliegtuig losgelaten. GEEN VERMOEIDHEID M£Eft MET ONZE LICHTGEWICHT SNELSTRIJKERS. v/ARMTE- REGELING VOOR ELKE SOORT STOF. MOORÖSra. 84-86 IEL 01150-2*73 TERNEUZEN KONINKLIJK BEZOEK AAN LIMBURG Tijdens het bezoek aan Limburg van dinsdagavond heeft de koninklijke familie in Maastricht een vaartocht gemaakt over de rijk geïllumineerde Maas, waar op tal van pontons van de genie fraaie taferelen het leven en werken van Limburg uitbeeld den. Foto: Een van de taferelen, een koets hespannen mot vurige paarden. ZUIDWESTELIJKE WIND Tussen een lagedrukgebied ten westen van de Britse eilanden en een langgerekt hogedrukgebied dat zich van de Middellandse Zee naar de Azoren uitstrekt, staat in de hogere luchtlagen een brede zuidwestelijke stro ming. Kleine storingen die hier in meetrekken veroorzaakten in Oost-Frankrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland regen en on weersbuien. Ook in de oostelijke helft van België en ons land kwamen woensdag overdag fikse buien tot ontwikkeling die plaat selijk 10 tot 15 mm regen brach ten. Nu de storing naar Noord- Duitsland is weggetrokken breidt een rug van hoge luchtdruk die aanwezig is boven Frankrijk en de Golf van Biscaje zich naar t noorden uit. Hierdoor zal in ons land een matige tot vrij krach tige zuidwestelijke wind onlstaan waarmede geleidelijk iets koelere lucht wordt aangevoerd, zowel in de lagere als in de hogere niveau's. Daar deze lucht nog enigszins onstabiel van opbouw is blijft er een kans bestaan op een bui, in hoofdzaak in de oos telijke provincies, waartegen vooral in de kustgebieden flinke perioden met zonneschijn wor medegedeeld door het K-N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Iets koeler Aan de kust flinke zonnige pe rioden. In het binnenland afwis selend bewolkt met voornamelijk in het oosten af en toe een bui. Matige tot vrij krachtige zuid westelijke wind. Maximumtempe raturen van omstreeks 12 graden aan zee tot circa 16 graden in het oosten. DONDERDAG 10 MEI v.m. n.m. Breskens 6.10 6.29 Terneuzen 6.45 7.04 Hansweert 7.25 7.44 Walsoorden 7.35 7.54 VRIJDAG 11 MEI v.m. n.m. Breskens 7.05 7.27 Terneuzen 7.40 8.02 Hansweert S.20 8.42 Walsoorden S.30 8.52 ZON op onder Mol 10 4.56 2018 10.27 11 4.54 20.20 11.30 MAAN op ondei 1.30 2.04 Do Franse regering heeft woensdag scherpere maatregelen tegen de organisatie van het ge heime leger O. A. S. in Alge- rië aangekondigd. De minister voor Algerijnse Zaken, Louis Joxe, zei tijdens een kabinetsbijeenkomst dat de toestand in Algiers en Oran „ernstig" is. aldus een regerings woordvoerder. Op het platteland in Algerië is de toestand verbe terd. Het aantal incidenten is er verminderd en de F. L. N.-afde lingen schijnen er beter onder controle te staan. In Rocher Noir werd aangekondigd dat grote versu-rkingen van de mobiele gendarmerie naar Algiers zullen worden overgebracht. De autoriteiten in Algiers heb ben een der wijken van Algiers a gesloten voor een huiszoeking naar O. A. S.-leden en in deze wil' een uitgaansverbod voor 24 uur opgelegd In de kasbah moesten politie en soldaten woensdag Ingrijpen om ongeveer honderd moham medanen tegen te houden, die een Europeaan wilden aanvallen in wiens viswinkel een' moslim was aangevallen. De apothekers in de stad staakten woensdag uit protest tegen het ontvoeren van twee van hun collega's. Reeds woensdag zijn er scher pe maatregelen in Algerië geno men. Kier en daar werd plotse ling een uitgaansverbod afgekon digd en huiszoeking verricht. Verder zijn Europeanen naar elders overgebracht en auto's in verboden gebieden in beslag ge nomen en vernietigd. Negen Europeanen hebben Algiers woensdag gedwongen verlaten en zijn naar Frankrijk gezonden. Verscheidene ambte naren zijn geschorst en zulten eveneens naar Frankrijk gaan, aldus een officiële woordvoerder in de Algerijnse hoofdstad. Het aantal auto's dat in stads delen waar niet geparkeerd mag worden is "erniekl, is tot hon derdvijftig gestegen. Na een korte rustpauze op „Huis ten Bosch" in Den Haag begon gistermiddag voor de koninklijke familie de laatste fase van de „zilveren elfstedentocht". Kort na drie uur bood de doyen van het corps diplomatique op Huis ten Bosch een geschenk aan. De doven, de Belgische ambassadeur baron F. X. van der Straten Waillet, deed dit geschenk vergezeld gaan van enige welgekozen worden van gelukwens. Om kwart over drie maakten de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland mr. J. Klaasesz en de Haagse burgemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten hun opwachting op Huis ten Bosch ter begroeting van de vorstelijke familie. Een klein uur later werd de tocht naar de Ridderzaal aanvaard. Op het aloude Binnenhof stonden een erecarré van.studentenweerbaarheden e.i een dubbelwacht van het wapen der Koninklijke Marechaussee opgesteld. Kinderen van Statenleden boden de Koningin en de Prinsessen een bloemenhulde aan. - a '4 Nadat de Koninklijke familie had plaats genomen groepeerde het College van Gedeputeerde Stateh zich irond mr. Klaasesz. Deze sprak op warme, hartelijke toon een korte welkomstrede uit. Het hoge gezelschap bezichtig de vervolgens een aantal uitbeel dingen van de velé maatschap pelijke en .culturele facetten van de provincie die langs de wanden waren opgesteld. Na deze rondgang werd de thee aangeboden, waarna een algemeen gesprek begon," dat tot enige minuten voor vijf duurde. Tegen het einde van het gesprek werd de erewijn geserveerd. Om Vijf uur begaven de Koninklijke' gasten zich met mr. Klaasesz en burgemeester Kolfschoten naar de „Koninginnekamer", waar het 'geschenk van de Haagse burgerij werdtaangeboden. Dit geschenk was verpakt, in een casettè van kalfsleerperka ment mét notenhouten zijkanten. Op voor- en achterkant waren in zilver de kroon en het initiaal ,.H. A. V. O." aangebracht bur gemeester 'Kolfschoten orithulde het raadsel van deze lettercom binatie: Zij betekenen „Hendrik en Amalia van Oranje". In de. cassette, die met blauwe shaqt ung gevoerd is, bevonden zich een 24 meter-lang damasten tafellaken en vier maal tien da masten servetten in aparte vak ken, elk ter grootte van een bed- delaken. Dit, prachtige damast is kort voor de-dood vat; de pracht- lievende Prins"Frederik Hendrik besteld ten gebruike op het toen nieuw gebouwde .Huis ten Bosch. Dit buitenverblijfverrees ter ere van zijn echtgenote Amalia van Solms. Burgemeester Kolfschoten, die er echt plezier in had op deze wijze lakens uit te delen, vertelde hoe dit Nassau-damast na lange omzwervingen weer in Neder land terecht was gekomen. Het werd door de Nederlandse histo ricus dr. J. Poelhekke. directeur van het Nederlands instituut in Rome. toevallig ontdekt op het kasteel De Buihiers van de mar kies de Scey Montbéliard de Brun bii Voray sur Ognon onder Besanoon. Aan het slot van de bijeen komst in de Ridderzaal sprak de Commissaris van de Koningin, die reeds eerder had gezegd, dat het vorstelijk zilveren bruids paar en hunne dochters „hier weer thuis waren", enige woor den van erkentelijkheid en af scheid. „Uw bezoek aan de pro vincie is thans ten einde. U gaat nu naar Den Haag. als het ware onze dépendance," zo zeide mr. Klaasesz. Ten afscheid werd aan alle leden van het Koninklijke gezin het Molenboek van Zuid- Holland en de provinciale gedich tenbundel aangeboden. Om kwart over vijf vertrok de Koninklijke familie uit de Rid derzaal voor een rijtoer doo Den Haag. De Commissaris der Koningin».en burgemeester Kolf schoten begeleidden de vorste lijke gasten op deze tocht. De rijtoer leidde door de bin nenstad van Den Haag via de Oude Seheveningse Weg naar het hart van Scheveningen. Daar werd in de Keizerstraat door de oudste leden van „Bijbel en Oranje" een bloemenhulde aan geboden. Om even over half zes arriveerde het Koninklijk gezin bij het circusgebouw, waar een commissie van zes jongelui on der leiding van de directeur van de Provinciale Jeugdraad Zuid- Holland, de heer J. H. Th. Kou- wenhoven. de hoge gasten naaf een podium tussen ongeveer 3000 jongeren uit het gehele land begeleidden. Een twintigtal hunner nam in de piste plaats om een discours te beginnen over de vraag „Wat denkt de jeugd van haar taak in heden en toekomst?" Het afscheid van de Konink lijke familie op het Gevers Dey- nootplein in Scheveningen droeg een enigszins chaotisch karakter. Nadat het jeugddiscours in het circusgebouw was afgelopen, liep de Koninklijke familie door een haag van duizenden en duizen den jongeren naar het bordes van het Kurhaushotel. Het ge juich was niet van de lucht en het kon zelfs niet worden over stemd door de muziek van drumbands en muziekkorpsen. De vaandels van de verenigingen, die op het plein stonden opge steld. werden achter de Konink lijke familie aangedragen. Toen het vorstelijke gezelschap op het bordes van het Kurhaushotel stond, begon een enorm- gedrang en gejuich- en gejoel, dat -geen einde kon nemen. Ofschoon bet waarschijnlijk in de bedoeling heeft gelegen, dat R. M. de Ko ningin nog enkele Woorden tot de jeugd zou spreken, bleek dit ónmogelijk. De jeugd bleef zingen, juichen, brullen, joelen en was niet tot bedaren te bréngen. Tenslotte nam de Koningin het initiatief en daalde de trappen af, waarna een baan voor haar en haar fa milie werd vrijgemaakt naar de auto's, die opzij v;an het' plein gereed stonden. Omstreeks tien voor half acht reed de Konink lijke stoet uit Scheveningen weg. Slotcommuniqué Anzus I)o raad van de Anzus (een verdrag tussen Australië, Nvv.- Zeeland en dc Verenigde Staten) heeft woensdag in een- slotcom muniqué na twee dagen bespre kingen gezegd, dat de '.rede in het gebied van de Stille Oceaan bedreigd wordt door dreiging met geweld. De raad van ministers ver klaart volledige steun te verlenen aan maatregelen om de. pro- Westelijke regering van Zuid- Vietnam te helpen bij het weer stand bieden aan de bedreiging door communistische guerrilla strijdkrachten. De ministers van Buitenlandse Zaken Dean Rusk van de Ver enigde Staten, sir Garfield Bar- wick van Australië en Keith Holyoake, premier van Nieuw- Zeeland. bevestigden opnieuw het verlangen van het leven voor de landen in dit gebied te bevorde ren. De landen zijn vastbesloten hun onafhankelijkheid te be waren en zullen hun economische hulp aan landen in opkomst voortzetten. In het communiqué wordt over West Nieuw-Guinea het volgen de gezegd: „De ministérs hebben met in stemming nota genomen Van de pogingen van de waarnemend» secretaris-generaal van de V. N. een regeling door vreedzame on- derhandeligen te bevordern. Zij drongen er bij beide partijen in het geschil op aan de. waar nemende secretaris-generaal zo veel mogelijk' steun te geven en af te zien van de dreiging met of bet gebruik van geweld". Verder wordt in het communi qué gezegd dat de drie landen „van oordeel zijn dat er grond slagen zijn voor een "reedzame regeling van hét vraagstuk- Nieuw-Guinea tussen Nederland en Indonesië". In Oosterijk zijn woensdagmor gen ongeveer 210.000 arbeiders in de metaalindustrie in staking gegaan. De metaalarbeiders eisen een loonsverhoging van 8 procent en voer de laagst betaalden van 17 procent, een verhoging van lonen voor vrouwen en een nieu we arbeidsregeling. Tot diep in de nacht van dinsdag op woensdag is hierover onderhandeld, waar bij de standpunten nader tot el kaar zijn gekomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1