de BUCK ÏLOO'S □DEHUIS Minister Rusk over de kwestie Nieuw-Guinea Russisch-Indonesische overeenkomst getekend r HET WEER Voor (65.- WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Ik kan koken de sande Radio de Koek, Dinsdag 8 mei 1962 51 Westkolkstraat 38 Telefoon 2606 Terneuzen ES SS V VPN S' CHOENEN S V terneuzen •irpil Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3S150 Abonnementsprijs: 1 6.per kwartaal; per maand f 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE WOENSDAG 9 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5594 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ALSOF ALLE ZEEUWEN IN MIDDELBURG WAREN SAMENGESTROOMD. Zeeland viert Silver op Oranje' ZEEUWEN BEWEZEN IN DRIE UUR WEER EENS DUIDELIJK HUN AANHANKELIJKHEID AAN HET ORANJEHUIS Het gejuich van drieduizend kinderen overstemde glansrijk het gegons van de vijf helikopters, waarmee gistermorgen tien minuten over tien de koninklijke familie op het sportveld aan de „Nadorst" bij het in de zon badend Middelburg landde, De Middelburgse schooljeugd, getooid met vlaggetjes en oranje, rode, witte en blauwe puntmutsen, bereidde het koninklijke zilveren bruidspaar en hun dochters zo een even luidruchtig als geestdriftig welkom ter inzet van de Zeeuwse viering van het „zilver op oranjefeest". Over de nog vlakke dreven van Walcheren waren dit gejuich en het oranje-boven-gezang tot ver te horen. Breed glimlachend begroette de Commissaris van de Koningin jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en de burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad mr. J. Drijber, de hoge gasten. Ook de commissaris van politie de heer M. A. Reneman was ter be groeting aanwezig. De Koningin en de Prinsessen kregen hier bloemen aange boden. Langs de jubelende jeugd schreed de koninklijke familie vervolgens naar de gereedstaande open automobielen, die hen naar 't hart van de stad zouden voeren. Tot het gevolg behoorden mevrouw L. A. J. baronesse De Smeth geb. baronesse Van Pallandt, de koninklijke adjudanten, de oversten J. J L. baron Van Lynden en jhr. mr. W. W. C. de Jonge, de adjudant en de particuliere secretaris van de Prins luitenant ter zee Pauli en mr. J. v. d. Hoeven alsmede de kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin H. A. A. baron Collot d'Escury. De auto's reden over de sintel- baan van het sportterrein langs golven van wuivende vlaggetjes boven blijde kinder gezichten naar de Sportlaan, waar de blyde incomste in Zeeland werd voortgezet. RIT DOOR MODERN EN OUD MIDDELBURG Een hall uur lang reed de koninklijke stoet langs dichte mensen menigten door de brede en smalle straten van modern en oud Middelburg. Zes Zeeuwse muziekcorpsen uit St. Annaland, Kort- gene, Heinkenszand en de hoofdstad bliezen langs de route tinte lende blijde muziek. Bij het Gasthuis werd even stil gehouden. Voorzitter en directie van de Godshuizen werden daar voorgesteld. Een eerste verpleegster en vier leerlingverpleegsters boden hier achtereenvolgens bloemenruikers aan Koningin Juliana en de Prin sessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke aan. Zo dicht was de belangstelling in Middelburg en zo groot het enthousiasme, dat het leek of het overgrote deel van de in de provincie wonende driehon derdduizend Zeeuwen in de stad was samengestroomd. van de „trouv kerk" onder de toren. De tocht ging langs een erehaag van alle gemeentevlag- gen uit de provincie. In deze prachtige omgeving van middel eeuwse bouwkunst was de wan deling op zichzelf reeds een magnifiek schouwspel. De klok- kenklanken mengden zich met het gejuich der talloos vele Zeeuwen en vrolijke muziek van harmonie-orkesten. De kinderen met de gemeentevlaggen sloten zich na het passeren van de Ko ninklijke familie achter de stoet aan. Aan de ingang van de Abdii werden de president kerkvoogd van de Ned. Hervormde Kerk, de heer A. Sorber, en de voor zitter van de centrale kerkeraad, ds. H. Snoep, aan de Koninklijke familie voorgesteld. Temidden van ongeveer 225 gasten wer den vervolgens aperitief en noenmaal in de kloostergangen van de Abdij gebruikt. Bezoek ten einde Vierhonderd padvinders vorm den een erehaag bij het vertrek van de koninklijke familie uit de Abdij. Langs een korte route werd via de Koepoort weer naar het geïmproviseerde vliegveld gereden. Daar werd afscheid genomen van de Commissaris van de Ko ningin, jhr. mr. De Casembroot en burgemeester Drijber. Even over één uur verhieven de heli kopters zich naar de liehtbe- wolkte hemel op weg naar 's-Her- togenbosch voor een bezoek aan Noord-Brabant. Kort nadien ver trok jhr. De Casembroot even eens per helikopter naar de Bra bantse hoofdstad. Op de Markt Tegen elven kwam de stoet op Je Markt voor het prachtige ge restaureerde middeleeuwse stad huis aan. Gedeputeerden en de griffier der Staten, de ''ier stede- lijke wethouders, de gemeente secretaris, mevrouw De Casem broot en mevrouw Drijber wer den hier te midden van een ju belende mensenmassa voorge steld. Vrolijk wuifden de leden van de koninklijke familie. Op nieuw werden aan de vorstin en hare dochters bloemen aange boden, thans door dochters van de burgemeester, de gemeente secretaris, van een der Gedepu teerden en van een der wethou ders. Nadien verpoosde het hoge gezelschap een kwartier in het raadhuis. Op podium voor stadhuis Plechtig werd het Wilhelmus door de Koninklijke Harmonie ..Ons Genoegen" uit Vlissingen geblazen toen de koninklijke fa milie tegen elven op het podium voor het raadhuis op de in zijn oude glorie herstelde Markt ver scheen. Vele vrouwen onder de tienduizenden toeschouwers wa ren getooid met de prachtige Zeeuwse kappen van linnen en fijne kant, vastgespeld met de traditionele gouden mutsspel- den. Wijde kappen waren er en geraffineerd geplooide, al naar gelang van herkomst en religie van de draagsters. Prachtig blon ken de geciseleerde gouden sloten der bloedkoralen halssnoeren en schier oogverblindend waren de kleuren der feestelijke jakken van de jongere en oudere vrou wen en meisjes, die hiermee de traditie van de Zeeuwse kleder drachten hooghielden. Naast hen de mannen in het stemmig zwart met zilveren of gouden gespen en knopen, kleine zwarte petten of rond 3 kastoren hoeden. Het weer was goed. De zon speelde wel eens kiekeboe met de wolken, doch dit was tevens een natuurliik lichtspel op het nu volgende tafereel. Zeeuwse manifestatie Ingeleid door een dialoog tus sen een volwassene en kinderen, geschreven door de Zeeuwse journalist de heer G. A. de Kok, werd een Zeeuwse manifestatie gegeven. De heer T. van Bergen. Lydie Nolden, Adje Schouten en Jacques Plouvier spraken deze tekst, die werd omlijst door zang van hef kinderkoor ,.De Jonge Stem" onder directie van de heer Ab. Lichtendahl. Op de Markt was een reus achtige kaart van het Zeeuwse eilandenrijk aangebracht van on geveer 100 bij 150 meter. Deze kaart was bevolkt door 440 kin deren uit de vierde klasse der lagere scholen. In een kwartier tjjds werden tal van Zeeuwse aspecten en vraagstukken, zoals landbouw en industrie, de Deltawerken, de sport en natuurlijk ook de veren behandeld. De jeugdige bevolking van de kaart, ge kleed oranje, witte en blau we bloesjes, reageerde op de tekst met een bewegingsspel, dat ook wel eens overging in een geluid en boos gebaar, vooral toen de veergelden van de Westerschelde ter sprake kwamen. Dit kleurige, fleurige en amu sante spel. waaruit duidelijke de aanhankelijkheid aan het Oranjehuis bleek, werd besloten met het hijsen van de vlaggen van Nederland, Zeeland en Europa. Bezoek aan Miniatuur Zeeland Toen volgde een- koninkliik bezoek aan ..Miniatuur Zeeland". De entree werd gevormd door de Zeeuwsvlaamse grens bij 't dorp Eede. waar op 13 maart 1945 Koningin Wilhelmina voor het eerst weer Nederlandse bodem betrad Burgemeester Drijber be geleidde de Koningin, de Prins ->n de Prinsessen van West- naar Oost-Zeeuws-Vlaanderen via het veer van Perkpolder naar Krui- ningen op Zuid-Boveland. Over Goes ging de wandeling langs de Sloe-dam naar Walcheren en vandaar via Ie nieuwe dam door het Veerse Gat naar Noord- Beveland. Opnieuw werd een breed water gepasseerd over de te bouwen tolbrug naar Schou wen en vandaar ging het met het veer van Zijpe naar Tholen en St. Philipsland. Onderweg en aan het einde van de wandeling wer den vooraanstaande Zeeuwen en tenslotte ook het werkcomité, dat deze Zeeuwse manifestatie voor bereidde, voorgesteld. In de kloostcrg 'gen van de Abdij Het koninklijk gezin begaf zich vervolgens met de Commis saris der Koningin, Gedeputeer den en griffier der Staten en bur gemeester Drijber naar de kloos tergangen van de Middelburgse Abdij. Men wandelde langs de Nieuwe Burg naar de zij-'ngang Ook dit beeld mocht in de Zeeuw se manifestatie niet ontbreken: tolheffing, zowel voor de veer boten als straks voor de brug. Koninklijke belangstelling, óók voor de afschaffing Spontaan on eenvoudig, doch ook met intense belangstelling, zo reageerde het koninklijk psar op de overweldigende hulde, die Zeeland hun bracht. De Amerikaanse minister van BuitenLndee zaken, Dean Rusk, heeft dinsdag op een persconfe rentie in Canberra verklaard dat de Verenigde Staten van mening zijn, dat d~ regeringen van Ne derland en Indonesië de onder handelingen voor een vreedzame regeling van de kwestie Nieuw- Guinea zouden moeten hervat- tan. Hij zei te hopen, dat de kwestie niet tot geweld zal lei den en dat overeenstemming kan worden bereikt over de voor stellen van Bunker. Minister Rusk, die in Australië is ter bijwoning van de bijeen komst van de Anzus, zei ii ant woord op een vraag over een voorraadvorming van wapens door Indonesië: ,.Wij zullen ons best doen om de zekerheid te krijgen dat een voorraadvorming van wapens niet op onjuiste wij ze zal worden gebruikt en dat de kwestie wordt geregeld door be spreking en onderhandeling". Op een vraag, wat, hij geloofde, dat er in deze kwestie zou gebeuren antwoordde Rusk,.Ik beloof dat men op het diplomatieke vlak altijd werkt op basis van hoop op een vreedzame uitweg". In antwoord op eon andere vraag zei minister Rusk voorts, dat het belangrijk is dat rekening zal worden gehouden met de wensen van de Papoea's. De beide regeringen zouden dit in aanmerking moeten nemen wan neer een overeenkomst tot stand komt. Op vragen over de Amerikaan se houding bij een mogelijke be dreiging van Australisch Nieuw- Guinea antwoordde Rusk: ,,U kunt van de Verenigde Staten volledige solidariteit verwachten met de verantwoordelijkheden van Nieuw-Zeeland en Australië in het gebied van de Stille Oceaan". A. F. P. meldde, dat minister Rusk op zijn persconferentie nog heeft gezevd. dat de opeen hoping van Russische wapens in Indonesië de Verenigde Staten in hoge mate verontrust. Minis er Rusk zei voorts, dat de Verenigde Staten uiteindelijk voor een oplossing zijn waarbij d? .bevolking van Nieuw-Guinea over haar eigen toekomst kan beschikken. INDONESISCHE WAPENAANKOPEN BIJ DE SOWJET-UNIE Gisteren is te Moskou een Rus sisch-Indonesische overeenkomst getekend. Minister Soebandrio die op een ontvangst van de Russische re gering na de ondertekening een toast uitbracht zei: „Wij verkla ren dat de wapens die wij ont vangen, niet zullen worden ge bruikt voor agressieve doelein den maar voor het versterken van de vrede Hij zei dat het Indonesische volk zich gesteld ziet voor „taken van enorme omvang om zijn ge bied te bevrijden van de invloed van imperialisme en kolonialis meWij Indonesiërs moeten West-Irian van het kolonialisme bevrijden". De Russische minister van Bui. tenlandse Zaken, Gromiko, ant woordde op vragen van verslag gevers of de overeenkomst voor ziet in meer of minder wapens dan de volgens de overeenkomst van vorig jaar waarmee vele miljoenen gemoeid waren: „Net genoeg". Op de vraag of het bedrag vol doende zou zijn om Indonesië in staat te stellen West-Irian in be zit te nemen, zei hij: „Ik zou er de voorkeur aan geven hierover niets te zeggenWij zijn voor het standpunt Indonesië". Een woordvoerder van de In donesische delegatie zei geen bijzonderheden te kunnen geven over de aangekochte wapens. Hij voegde hier echter aan toe: „De wapens zullen meer dan voldoen de zijn om aan de openlijke wa- wapenbedreigingen van de Ne derlanders in West-Irian tege moet te komen". Voor de afscheidslunch van de delegatie had minister Soeban drio een gesprek van twee uur met premier Chroesjtsjov. Minister Soebandrio, die verge zeld werd door militaire leiders, tekende de overeenkomst voor Indonesië en de eerste vice-nre- mier van de Sowjet-Unie, Kosi- gin, tekende voor Rusland, Kosigin zei op de receptie: „Wij hebben een zeer belangrijke overeenkomst getekend". In te genstelling tot dr. Soebandrio zinspeelde hij niet op wapens. Rusland steunt Indonesische eis Kosiginézei dat Indonesië steeds getracht had langs vreedzame weg te verkrijgen waar het recht op heeft: Nederland antwoordde echter met verwerping en „pro vocaties". Hij voegde hieraan toe: „Het is voor allen duidelijk dat zulke maatregelen gericht zijn op handhaving van het bewind van de kolonialisten die West-Irian willen gebruiken als springplank tegen het Indonesische volk. als een basis voor agressieve blok ken". Hij zei verder: Onze regering de eis van Indonesië voor terug keer van West-Irian en wenst de Indonesische bevolking van ganser harte succesWij ge loven dat dé dag niet ver is dat de Indonesische vlag boven het gehele Indonesische gebied waait. In zijn antwoord uitte minister Soebandrio zijn dank voor de Russische bereidheid om het In donesische volk te helpen". Hij zei dat Indonesië West- Irian niet wil om zijn rijkdom men of bevolking. „De Indonesi sche bereidheid om alle krachten te verzamelen voor de bevrijding van West-Irian is gebaseerd op „het verlangen als kwestie van beginsel voor de volledige bevrij ding van koloniaiistische bases". De belangen van Indonesië en de Sowjet-Unie vallen samen in het verzet tegen het kolonialis me. „De Sowjet-Unie heeft ons evenals vroeger volledige steun gegeven om aan kolonialisme en imperialisme een eind te maken Westelijke reactie Sommige Westelijke diploma ten gaven als hun persoonlijke mening te kennen dat zij de in druk hadden dat de Indonesische delegatie niet alles had gekregen waarop zij gehoopt had; hierover bestonden echter geen besliste aanwijzingen. Neordstraat 102 - Telefoon 3116 Terneuzen K. DIT NUMMER BEVAT 13 PAGINA'S J WEER AMERIKAANSE KERNPROEF In de buurt van Christmas Is land in de Stille Oceaan hebben de Amerikanen dinsdag weer een kernproef genomen. De ontplof fing was er een van dé midden klasse, met een kracht van tus sen 20.000 en een miljoen ton Int. De bom is uit een vliegtuig geworpen. ZONNIGE PERIODEN Het K. N. M. I. deelt mede: Rondom een opvullende de pressie ten westen van de Britse eilanden stroomde lucht van po laire oorsprong naar Engeland, Frankrijk en onze omgeving. Over het algemeen bereikt de middagtemperatuur hierin waar den van ongeveer-20 graden, met uitzondering evenwel van die ge bieden waar de iuchtaanvoer di rect via het koude Noordzee water plaats vindt. Aan onze kust werden maxima van 14 tot 16 graden bereikt. In warme lucht die boven Zuid-Europa aanwezig is komen in de middag evenwel temperaturen van 25 tot 30 graden voor. Kleine storingen die zich in het overgangsgebied tussen deze warme lucht en de minder warme bij ons, ontwik kelen, brengen af en toe regen en onweer met zich mee. Ook in Limburg viel gisterochtend tijde lijk regen. Inmiddels komt er in de lucht drukverdeling maar weinig ver andering. Ook vandaag bevinden wij ons in de polaire lucht, waar in wel stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui klein is. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden Zonnige perioden en, slechts een enkele verspreid voorkomen de bui. Matige wind tussen zuid west en west. Maximum tempe raturen van omstreeks 14 graden aan zee tot 20 graden in het zui den en oosten van het land. koopt U deze Philips Philishave met ve-en- de scheerhoofden bij Voor service en kwaliteit Noordstraat 8486 T E RNE U Z E N Telefoon 01150-2573 WOENSDAG 9 MEI v.m. n.m. Breskens 5.24 5.42 Terneuzen 5.59 6.17 Hansweert 6.39 6.57 Walsoorden 6.49 7.07 DONDERDAG 10 MEI v.m. n.m. Breskens 6.10 6.29 Terneuzen 6.45 7.04 Hansweert 7.25 7.44 Walsoorden 7.35 7.54 ZON MAAN op onder op onder Mei. 9 4.57 20.16 9.27 0.48 10 4.56 20.18 10.27 1.30 11 4.54 20.20 11.30 - 2.04

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1