De bijeenkomst van Navo-raad de Feestende provincies onthalen Koninklijk Bruidspaar en Prinsessen De stakingen in Spanje De opstand in Venezuela MAANDAG 7 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5592 Achtervolging van de subversieve groep op Nieuw-Guinea KINDERMOORD IN ENGELAND. SEGNI TOT ITALIAANS PRESIDENT GEKOZEN Engels verkeersvlietuig °P Wight verongelukt. SERRADSJ ONTSNAPT Amerikaanse Polaris-duikboten voor de Navo Frankrijk en Monaco De berechting van Salan Dc ontwapeningsconferentie HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm IS ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ministers van Landsverde diging der Noordatlantische Ver dragsorganisatie hebben zater dag te Athene overeenstemming bereikt «ver methoden om de ge zamenlijke vervaardiging van nieuwe wapens te versnellen. Van gezaghebbende zijde is te Athene vernomen dat de minis ters het op een korte bijeenkomst eens werden over zes maatrege len, waarvan de voornaamste zijn: 1. Binnen vier maanden zal een besluit worden genomen over de vervaardiging van een ge vechtsvliegtuig, dat loodrecht kan opstijgen. Het voorstel hier toe werd gedaan door de Britse minister van Landsverdediging Harold Watkinson. 2. Eind 1962 zal een beslissing genomen moeten zijn betreffende de produktie van een vervoers- vliegtuig voor middelbare af stand, dat eveneens loodrecht kan opstijgen, of slechts een kor te aanloop nodig heeft. Ook dit is door minister Watkinson voorge steld. 3. Er komt een speciale NA- VO-commissie om het spoediger ning heeft vernomen, dat de Ver. Staten vóórt zullen gaan atoomwapens voor de NAVO be schikbaar te houden. Over het Amerikaanse aanbod om vijf met Polarisraketten uitgeruste duik boten ter beschikking van de NAVO-strijdmacht te stellen, ver klaart het communiqué^ dat de NAVO-ministers hiervan met vol doening hebben kennisgenomen. Met betrekking tot de ontwape ning verklaart de raad voorstan der te zijn van een algemene en algehele gecontroleerde ontwape- ing zoals deze door de Westerse mogendheden bij de besprekin gen in Genève is voorgesteld. Volgens het communiqué heeft de raad zich voorts bezig gehou den met het vraagstuk Berlijn. Hij verklaart in dit verband hier mee zijn verbondenheid met de stelregels zoals deze zijn neerge legd in de verklaring van de raad van 16 december 1958. Over Berlijn wordt in het com muniqué lettei-lijk het volgende gezegd: ,,Be raad heeft de kwes tie-Eerlijn onderzocht in het licht van de hoofdverplichtingen van de NAVO op dit punt. Hij nam nota van de jongste ontwikkelin gen van de toestand, daaronder begrepen het feit dat er verken- afhandelen van hangende vraag- nende besprekingen worden ge- houden met de Sowjet-Unie. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt andermaal te bevesti gen dat hij zich gebonden acht aan de beginselen, die zijn neer gelegd in ziin verklaring van 16 december 1958 over Berlijn.'' stukken te bevorderen. Het denk beeld hiervoor was afkomstig van de Amerikaanse minister van Landsverdediging Robert McNamara. De vijftien NAVO-staten heb ben zaterdag besloten tot verster king van het kern-deelgenoot- sehap. Ep werd een minimum- programma aangenomen, dat het volge de omvat: 1. De NAVO-deelgenoten ver krijgen inlichtingen over kern energie op basis van tweezijdig heid tussen de Verenigde Staten en de belanghebbende latiden. Er wordt een NAVO-eommissie ge vormd voor het ontvangen en on derzoeken van dergelijke inlich tingen. betreffende voldoende inlichtin gen over kern-ontploffingsmidde len en voldoende voorraad van deze kernwapens. 3. Raadpleging en medezeg genschap. in positieve zowel als negatieve zin, .over het gebrui ken van kernwapens. Aan het slot van de laatste bij eenkomst, die zondagochtend werd gehouden, is een communi- De Westduitse minister van Defensie, Schroeder, die direct na de slotvergadering naar Bonn vertrok om bondskanselier Ade nauer verslag uit te brengen van de besprekingen verklaarde op het vliegveld van Athene tegen over verslaggever? .,de standvas tige houding der NAVO inzake de kwesties Berlijn en Duitsland" als het belangrijkste punt van de bijeenkomst te beschouwen. Volgens Schroeder was er bij de behandeling van defensie vraagstukken „wezenlijke voor uitgang" geboekt. De moeilijke problemen der kernwapens en kernstrategie zijn met succes aangepakt, aldus de Westduitse minister. De voornaamste resultaten die door de Navo-raad zijn bereikt, gezegd, dat de raad met voldoe- liggen volgens mij in de verste- qué verstrekt. Hierin wordt o.m. ging der organisatie. Dit bleek In een communiqué, dat het gouvernements Voorlichtingsbu reau te Hollandia zaterdagmor gen uitgaf, wordt gemeld: „Bij de opsporing van de groep-Tepi heeft de politie vrij dagmiddag een actie uitgevoerd jn het heuvelterrein, gelegen achter Hollandia-Binnsn. Daar bij stuitte men op de hoofdgroep die werd overrompeld en naar alle kanten vluchtte. Een der lei ders werd gevangen genomen en daarbij licht gewond. De politie achterhaalde twee vuurwapens. Volgens mededelingen van de gearresteerde is het moreel van de groep bijzonder laag. Zij be schikt praktisch niet meer over de nodige vuurkracht. De opspo ring wordt met medewerking van de bevolking intensief voortge zet". De gearesteerde, genaamd Hassan Saja, is een beruchte fi- suur in Hollandia en dc rechter hand van de bendeleider Tepi, die bij de actie van vrijdag niet kon worden gegrepen, evenmin als diens twee zoons. De bende heeft nu nog slechts enkele glad loop-geweren en wellicht ook een Flobert buks. Alle wapens waren afkomstig van de wapen diefstal uit het kantoor van het kadaster, enkele maanden gele den. Het achterland van Hollandia- Binnen waar de groep zich be vindt, is zwaar bebost. De leden dezer groep zullen nu, om aan voedsel te komen, de bevolkings- tuinen moeten gaan bestelen. Nederlandse nota in de V. N. Onder leden van de Verenigde Naties is zaterdag een Neder landse nota verspreid over infil traties van Indonesische militai re eenheden in Westelijk Nieuw- Guina. In Nederlandse kringen is ge zegd. dat de Nederlandse delega tie bij de Verenigde Naties nog steeds wacht op een antwoord op t Nederlandse voorstel, dat ruim een week geleden via secretaris generaal Oe Thant aan Indonesië is gedaan om de militaire toe- stand in en om Westelijk Nieuw- Guinea te stabiliseren. Ken Indonesische woordvoer der heeft zaterdag gezegd, dat bijzonderheden van het voorstel naar Djakarta zijn gezonden met de tekst van de jongste Ne derlandse nota. Maar Djakarta had nog niet gereageerd. Zaterdag heelt de politie in Bournemouth (Engeland) twee kinderen, een jongen van elf en een meisje van tien jaar, en twee Pekinese hondjes dood in een hotelkamer-«troffen, nadat zij de deur van de kamer had geforceerd. Dc kinderen bleken gestikt te zijn in plastic zakken. Op de deur van de kamer was een briefje geprikt met de woor den: „Niet storen. De kinderen hebben slecht geslapen van nacht." Het lijk van de moeder is zon dagochtend op een spoorbaan bij Bournemouth gevonden. De vader van de kindere heeft de stoffelijke overschotten van zijn vrouw en kinderen geïdenti ficeerd. DE MASSAMOORD Or JODEN IN LUBLIN Het Amerikaanse Joodse con gres heeft zaterdag meegedeeld, een verzoek ontvangen te hebben van de openbare aanklagers in Wiesbaden en Hannover tot het helpen opsporen van getuigen tegen II personen, die beschul digd worden van deelneming aan nazistische moorden op 42.000 Jo den in Lublin in de maand no vember van 1943. Het Amerikaanse Joodse con gres heeft verder bekend gemaakt dat ten minste acht voormalige leden van de Gestapo in Lublin door de Westduitse politie zijn gearresteerd. duidelijk uit de besprekingen van zowel politieke als militaire vraagstukken, aldus Schroeder. Radio-Moskou en de Navo- conferentie. Eer commentator van radio- Moskou heeft gezgd dat de toe stand in Europa in belangrijke mate afhangt van de N.A.V.O - conferentie die thans in Athene wordt gehouden. Indien de N.A. V.C.-raad zou besluiten een At lantische atoomgemeenschap te vormen, zal de Sowjet-Unie de maatregelen nemen die zij no dig acht voor d.e verzekering van haar veiligheid en die van haar "-indeenoten van het Pact van Warschau. De Verenigde Staten die zeg gen de Westduitse strijdkrach ten geen. atoomwapens te willen geven, zijn voorstander van een Atlantische atoomgemeenschap, die inhoudt dat West-Duitsland indirect een atoommogendheid wordt, aldus de Russische ra dio-commentator. MINISTER LUNS SPREEKT MET MINISTER DEAN RUSK. De Amerikaanse en de Neder landse minister van Buitenland se Zaken, de heer Dean Rusk en mi'. J. M. A. H. Luns, hebben zondag voor de tweede achter eenvolgende dag te Athene be sprekingen gevoerd. Van doorgaans welingelichte zijde is vernomen dat de twee ministers over de kwestie Nw- Guinea hebben gesproken. Na het gesprek van zondag is gezegd dat minister Rusk goede hoop heeft op hervatting van de contacten tussen Nederland en Indonesië met als doel een vreedzame regeling van de kwes tie door onderhandelingen. Zoals gemeld.: heeft minister Luns zich vrijdag in krachtige bewoordingen over deze kwestie uitgelaten op de bijeenkomst van de ministerraad van de Navo, maar. naar gemeld is, kreeg de Nederlandse minister toen niet de algemene steun van het bond genootschap. Naar zondag in welingelichte kringen in de Griekse hoofdstad verluidde, moet men rekening houden met een hervatting op korte termiin van de gesprekken tussen Nederland en Indonesië. In diplomatieke kringen liet men zich voorzichtig optimistisch uit. 7ATERDAG hebben Overijssel, Gelderland en Utrecht op ondub belzinnige wijze van hun aanhankelijkheid aan het Vorsten huis getuigd en gaven daarmee het mooiste huwelijkscadeau dat het zilveren bruidspaar mocht wensen. Koningin en Prins moeten bij de voorbereiding van deze toch ten wel gedacht hebben; „Wij kunnen niet alle landgenoten ont vangen en daarom komen wij naar hen". Hoewel het programma strak georganiseerd was en op de minuut af was getimed, was er van een officieel bezoek geen sprake. Integendeel, ongedwoongen hebben Koningin en Prins en hun kinderen feest gevierd. Een feest waarin met name de jeugd be trekken werd. Als men wil spreken van hoogtepunten, dan naren dit er vele. De Spaanse regering heeft de noodtoestand afgekondigd in A.usturië en in de provincies Bis- caje en Guipuzcoa. Dit naar aan leiding van de staking van onge veer 60.000 mijnwerkers in Astu- rië en van verscheidene duizen den fabrieksarbeiders in de bei de andere provincies. Het desbetreffende decreet is ondertekend door 't staatshoofd, generaal Franco. De maatregel treedt direct in werking. Volgens het decreet maakt de „onrechtmatige" ver- 'amming van het werk in zekere kolenmijnen en andere bedrijven het noodzakelijk binnen de wet het algemeen belang te bescher men. De regering heeft op grond van 't decreet speciale bevoegdheden voor de tijd van drie maanden. De regering heeft in een nota over de arbeidstoestand in Astu- rië en andere industrigebieden „agitators die bevelen uit het buitenland krijgen" ervan be schuldigd in de eerste plaats ver antwoordelijk te zijn voöi het ar beidsgeschil. De regering staat eroD dat de stakende mijnwerkers het werk hervatten alvorens een besluit tot loonsverhoging wordt onder tekend. De bijzondere bevoegdheden die de autoriteiten aan het decreet op de noodtoestand ontlenen, houden onder meer in dat dc po litie op eigen gezag tot gevan genneming en huiszoekingen mag overgaan. Verder heeft de poli tie het recht brieven te ooenen. samnscholingen te verbieden en verkeer van mensen en voertui gen in bepaalde sectoren en op bepaalde uren te voorkomen. BRAND IN BRITSE AUTOFABRIEK. Een gedeelte van de fabriek van de „British Motor Corporation" in Birmingham, waar taxi's en vrachtauto's worden vervaardigd, is zaterdag door brand nagenoeg geheel verwoest. Meer dan 800 arbeiders zijn als gevolg hiervan zonder werk. Het Italiaanse parlement heeft zondagavond de 71-jarige offi ciële christen-democratische kan- didaad, prof. Antonio Segni. hij de negende stemming tot presi dent van Italië gekozen. Segni, minister van Buiten landse Zaken en voormalig pre mier, werd door de voorzitter van de nationale vergadering, Giovani Leone, officieel tot pre sident uitgeroepen. Toen bekend werd dsrt Segni de vedeiste (gewone) meerder heid van 428 stemmen had ver kregen, werd hij door zijn aan hangers toegejuicht. Segni behaalde 443 stemmen tegenover zijn voornaamste tegenstander Guiseppe Saragat, de officiële sociaal-democratische kandidaat, 334. De onzekerheid heeft vijf dagen geduurd. De negende stemming was zondagavond enige tijd verscha ven nadat sommige parlementa riërs slaags waren geraakt en beledigende opmerkingen jegens elkaar hadden gemaakt. Linkse afgevaardigden hadden ver klaard dat een senator een on- rgelmatigheid had begaan. De autoriteiten kunnen fabrie ken en andere bedrijven bezetten en zich op andere wijze met de gang van zaken in die onderne mingen bemoeien. Op daartoe ge schikte punten mogen gewapende wachten worden geplaatst. Een verkeersvliegtuig van de „Channel Airwavs" is zondag op het eiland Wicht aan de zuidkust van Engeland verongelukt, waar bij, naar de politie vreest, tien personen zijn omgekomen. Zeven overlevenden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Aangenomen wordt dat het on geluk het gevolg is van dicht» mist. Het vliegtuig, een DC-3 „Dakota", was onder weg van het Kanaaleiland Jersey naar Porthmouth. Het hoofd van de Syrische uit voerende macht ten tilde van de unie met Egypte, kolonel Ser- radsj, is er in de nacht van zater dag op zondag in geslaagd te ontsnaDpen uit het hospitaal van de militaire gevangenis van Mezzo bij Damascus. Volgens een officiële Syrische bekendmaking heeft 'n sergeant, de wachtcommandant van het hospitaal, Serradsj bij zijn ont vluchting geholpen. De Svrisehe regering heeft 20.000 Syrische ponden in het vooruitzicht gesteld voor degene die aanhouding van Serradsj mo gelijk maakt. Serradsj. voormalig vice-oresi- dent van dc Verenigde Arabische Republiek en hoofd van de Sy rische veiligheidsdienst, die eens als de sterke man van Svrië werd beschouwd, werd vastge houden wegens „verdachte acti viteit en ondermijning" na de breuk met Egypte. Spectaculair was natuurlijk het jeugdspelinde Arnhemse schouw burg, waar honderden jongeren bijeen waren en hier op hun ma nier een antwoord gaven op de door onze Vorstin gestelde vraag: „Wat denken jullie van de toe komst?" Maar dan was er ook dat on gedwongen samenzijn in de Bui ten-sociëteit in Zwolle. Ook hier weer tientallen jongens en meis jes die luisterden naar een con cert dat door het Twentse jeugd orkest werd gegeven. Men zat niet in lange rijen, maar onge dwongen aan met bloemen ver sierde tafeltjes. Aan elk van deze tafeltjes was een plaats openge houden. De Koninklijke gasten konden zelf kiezen waar zij wil den zitten. Dat deden zij dan ook. Zomaar, naast een meisje dat het schort van de huishoudschool nog droeg en een jonge landbouwer in overall. Zij dronken samen koffie, die jeugd van Overijssel en de gasten waarom het ging. Overijssel wilde zaterdag zijn gezicht laten zien en dat deed men door een groots défilé, waar over de gasten zich bijzonder en thousiast toonden. En zo was het eigenlijk ook in Gelderland. Naast de manifesta tie in de schouwburg was er nog gelegenheid om de Koningin, de Prins en de Prinsessen, die op het balkon van het provinciehuis stonden, hulde te brengen. Dat deden meer dan 2000 padvinders, maar ook de 1000 schutters van de federatie van Gelderlandse schutterij, ,de honderden bejaar den en de amazones en ruiters. Utrecht viel de eer te beurt van een avondlijk bezoek. En men heeft dit tijdstip dan ook uitge buit door te werken met veel kleurige lichtjes en geïllumineer de erebogen. De Utrechtse grach ten, zo vaak bekritiseerd, boden een feeërieke aanblik. Men was huiverig voor een tocht van de Koninklijke bezoekers door deze grachten, na al dat schoons dat er in de eerste dagen van mei reeds was geboden. Maar de Ko ninklijke Familie heeft waarlijk genoten van wat hier werd ge toond. Op het meest rustieke plekje van Utrecht, de eeuwenoude kloostertuin aan de voet van de dom, ontving het Sticht het zilve ren bruidspaar en zijn kinderen. Een waarlijk groots moment dat werd omlijst dooi frêle orgelstu dies. die uit het domorgel opwel den. En dan die maaltijd in Utrecht. Men wilde op de vijfde mei iets anders doen dan gewoon in Utrecht en men zocht het in de bevrijdingsmaaltijd waar velen nog zulke dankbare herinnerin gen aan hebben. ..Meat and vegetables" aten de honderden jongeren die aan de lange tafels op het Vredeburg gezeten waren en waar ook Ko ningin en Prins en de Prinsessen een kijkje kwamen nemen. Deze zelfde maaltijd werd later op de avond geserveerd in het groot auditorium van de univer siteit, waar zich ruim 100 geno digden rond de Koninklijke Fa milie schaarden. Deze eerste dag van een reeks van bezoeken aan provinciale hoofdsteden mag bijzonder ge slaagd worden genoemd. Hiervan getuigden ook de Koninklijke Gasten zelve toen zij bij hun af scheid de Commissarissen der Koningin in Overijssel, Gelder land en Utrecht bedankten. Dank werd ook gebracht aan de Nederlandse Spoorwegen die deze dag de verantwoordelijkheid droo- voor het vervoer van de Konink lijke Familie en een stipt tijd schema handhaafden. toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De Venezolaanse regering heeft bekend gemaakt dat regerings getrouwe strijdkrachten in Ca- rupano, cle hrard van het ver zet, verscheidene opstandelingen hebben gevangen genomen, on der wie kapitein Molina, die de leider van de opstand wordt ge noemd. In een regeringscommuniqué werd later gezegd dat de weer stand van de opstandelingen met het gevangen r.emen van kaoi- tein Molina is gebroken. Velen vluchten naar het oosten, waar zij in vissersboten naar Trinidad wilden ontkomen. De minister van Binnenlandse Zaken m -akte bekend dat een communistisch plan zou zijn ont dekt om ongeregeldheden in Ca racas te veroorzaken, mét het doel de druk op de opstandelin gen in Carupano te verlichten. Hij zei dat de regering dit zater dag op tijd ontdekte cn •-■ommu- nistische eentra in de hoofdstad heeft overvallen. Hierbij is een hoeveelheid wanens en munitie in beslag genomen. Behalve kapitein Molina is ook een aantal officieren die zich aan zijn zijde hadden geschaard, ge vangen genomen. Het communiqué zegt verder dat de houding van de bevolking steeds ten gunste van de rege ringstroepen V" Bij de actie zijn twee soldaten van de regeringstroepen gesneu veld en tien gewond. D politie heeft zaterdagavond in Caracas het hoofdkwartier van de communistische partij doorzocht en daar wapens, mu nitie en propagandamateriaal 'n beslag genomen. Enkele perso nen onder wie parlementsleden, werden gearresteerd. De Franse minister van Finan ciën. Valery Giscard d'Estaing, heeft verklaard dat Frankrijk niet van plan is van burgers van Monaco te verlangen, dat zij zich onderwerpen aan de Franse be lastingwetgeving. Frankrijk, aldus de minister, aanvaardt de belastingvrijdom voor 2.000 burgers van Monaco. Maar de laatste tijd hadden zich ook 7.000 Franse burgers in Mo naco gevestigd, die nu ook be lastingvrijdom genieten. Ook was er „een enorme groei" geweest van het aantal ondernemingen dat zich in Mo naco vestigde. De Franse minis- ter vond het .wolkomen onge rechtvaardigd", dat zij geen be lasting hoefden te betalen omdat zij hun winsten in Frankrijk en andere landen van de E. E. G. maakten De Verenigde Staten hebben zaterdag de Navo meegedeeld, dat zij onmiddellijk vijf kernduikbo ten met polaris raketten voor de Navo zullen bestemmen, aldus is uit kringen van de Navo-confe- ren tie in Athene vernomen. De Amerikaanse minister van Defensie, McNamara, zou op de geheime vergadering van de Na- voraad gezegd hebben, dat uit eindelijk de gehele Amerikaanse polaris-strijdmacht in het gebied van de Atlantische Oceaan voor de Navo bestemd zal worden. Naar verluidt zouden dc pola ris-duikboten onder Amerikaans bevel blijven en onder het gezag van generaal Norstad, de Ame rikaanse opperbevelhebber van de Navo in Europa, staan. V olgens conferentiekringen zou MacNamara voorts gezegd heb ben. dat de V. S. verwachten in 1964 eenenveertig polaris-duikbo ten in dienst te hebben, waarvan het merendeel in het Noord-At lantische gebied. Waarnemers herinneren eraan, dat de Verenigde Staten ruim een jaar geleden aangeboden hebben vijf polaris-duikboten vóór eind 1963 ter beschikking van de Navo te stellen. Naar verder verluidt zou Mac- De gevangengenomen leider van de O. A. S„ ex-generaal Sa lan, heeft gezegd dat het mili taire hooggerechtshof niet be voegd is hem te berechten. Et* der is meegedeeld dat Salan op 15 mei vcor het hooggerechts hof zal worden geleid. Salans advocaat, Mayer, heeft de staatsraad, Frankrijks hoog ste administratieve rechtbank, verzocht het regeringsbesluit van 1 mei, waarbij Salan voor het hof wordt gedaagd, nietig te verklaren. SECRETARIS-GENERAAL DER VERENIGDE NATIES OE THANT IN ZWEDEN Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties is zaterdag in Stockholm aangekomen voor een bezoek van drie dagen in Zweden. Hij werd op het vlieg veld begroet door de Zweedse pre mier, Erlander. RUSSISCHE RUIMTEVAARDER TITOV IN AMERIKA De Russiche ruimtevaarder Ti- tov heeft zaterdag in Chicago ge zegd, dat het „prachtig" zou zijn. als een vlucht naar de maan door de Sowjet-Unie en de V. S. gezamenlijk kon worden georga- seerd waarbij gebruik gemaakt wordt van een speciaal ruimte vaartuig. Volgens Titov hebben de Ame rikaanse ruimtevluchten geen ge gevens opgeleverd, die niet reeds in de Sowjet-Unie bekend zijn. Een dag eerder had Titov zijn Amerikaanse collega Glenn ver teld. dat er geen mislukte Rus sische bemande ruimtevluchten zijn geweest. De Sowjet-delegatie wenst dat de ontwapeningsconferentie van 17 landen in Genève op 1 juni voor een maand of twee wordt verdaagd, zo wordt van gezag hebbende niet-eommunistische zijde in Genève vernomen. De Russen hebben deze wens tijdens informele gesprekken kenbaar gemaakt. Een voorstel is nog niet ingediend. De Westelijke en ook dc neu trale landen zouden niet veel vcor zon lang reces voelen. Namara verklaard hebben, dat de V. S. van mening zijn, dat de hui dige sterkte van de conventionele strijdkrachten niet voldoende is. De Amerikaanse minister van Defensie zou er op gewezen heb ben, dat de V. S. zelf hun staande leger van 11 tot 16 divisies heb ben uitgebreid. Waarnemers vat ten deze opmerking op als een beroep op de Navo-leden de be oogde 30 divisies aan het midden - Europese front op de been to brengen. GROEIZAAM WEEK. Gedurende het weekeinde voer den zuidwestelijke winden zachte en zeer vochtige lucht van sub tropische oorsprong naar West- Europa. In de nacht van zaterdag op zondag stroomde deze lucht ons land binnen hetgeen ook zondag overdag aanleiding gaf tot veel bewolking en nogal langdurige regen en motregen. Op de mees te plaatsen werd ds avonds 2 tor 5 mm afgetapt. Dc zuidwestelijke stroming wordt in stand gehouden door een gebied van lage luchtdruk dat zich ten westen van de Brit se eilanden op de Oceaan be vindt en een gebied van hoge luchtdruk boven Zuid-Europa. Dit laatste geeft daar aanlei ding tot prachtig zomerweer met middagtemperaturen van 25 tot 30 graden. In de zuidwestelijke stroming trekken enkele storingen mee die ook het weer in Nederland beïnvloeden. Het laat zich daar om aanzien dat er vandaag weer veel bewolking zal zijn, waaruit af °n toe regen of motregen valt. De matige tot vrii krachtige zuidwestelijke wind blijft zachte lucht aanvoeren waarin de mid- dagtemperaturen waarden zul len bereiken van ongeveer 13 graden aan zee tot 18 graden in het oosten van het land. medegedeeld door het K.N.M.I., geldip tot hedenavond. Vochtig weer. Vrij veel bewolking met af cn toe wat regen of motregen. Ma tige tot vrij krachtige zuidweste lijke wind. Dezelfde middagtem- hogere. MAANDAG 7 MEI. v.m. n.m. Breskens 3.49 4.19 Terneuzen 424 4.54 Hans wee it 5.04 5.34 Walsoorden 5.14 5.44 DINSDAG S MEI v.m. n.m. Breskens 4.35 5.00 Terneuzen 5.10 5.35 Hansweert 5.50 6.15 Walsoorden 6.00 6.25 ZON MAAN op onder op onder Mei. 7 5.01 20.13 7.40 23.56 8 4.59 20.15 8.30 9 4.57 20.16 9.27 0.48 10 4.56 20.18 10.27 1.30 11 4.54 20.20 11.30 .ir 2/0-4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1