Incident bij Amstelhotel Vorstelijk bezoek aan vorstelijke pracht op „Keukenhof" Vil»Mj HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER MAANSTANDEN De „Oranje" met Vorstelijke feestgangers vertrokken Woensdag 2 mei 1962 DONDERDAG 3 MEI 1962 18e Jaargang Nr 5589 ERNSTIG VERKEERSONGELUK IN BELGIE Rondvaart door Amsterdam in feesttooi Vorstelijke rondvaat door verlicht Amsterdam CEYLON EN DE KWESTIE- NIEUW-GUINEA Frankering bti abonnement: Terneuzen „u^-^^xareaacteur r. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 AVrtrmementswfls: f6,— per kwartaal; per maand 2,-; per week 4S ct. Losse nrs 9 ct. 0E VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. BEWOLKT Do rug van hoge luchtdruk boven de Britse eilanden noemt, geleidelijk in betekenis af. Tege lijkertijd trekt een kleine sto ring voor de Rust van middeft- Noorwegen naar hor zuiden. Hierdoor blijft de wind in de noorflwerthóo": zitten waarmede koude lifcfit 'óver' de Noordse* wordt aangevoerd. In deze luch' komt vee' bewolking voor. waar uit later op de dag hier en daar \va lichte regen kar. vallen. De temperaturen komen in oen gróót deel van het land niet bo ven de 9 graden; dit is onge veer 7 graden lager dan het ge middelde maximum op 3 mei. meegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond, KOUD. Veel bewolking met later hier en daar wat lichte regen. Onge- \eer dezelfde temperaturen als gisteren. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. DONDERDAG 3 MEI v.m. n.m. Brcsk-ens 0.53 1.22 Terneuzen K28 1.57 Hansweert 2.08 2.37 Walsoorden 2.1S 2.47 VRIJDAG 1 MEI v.m. n.m. Breskens 1.37 2.03 Terneuzen 2.12 2.38 Hansweert 2.52 3.18 Walsoorden 3.02 3.28 ZON MAAN op onder op onder Mei. 3 5.08 20.06 5.19 19.08 4 5.06 20.08 5.47 20.28 5 5.04 20.10 6.19 21.45 Twee bussen met een hon derdtal musici en plaatselijke voermannen van de Belgische Socialistische Partij (B.S.F.) zijn dinsdagavond in Waasten nabij leper in West-Vlaandorcn tegen elkaar gereden. De bot sing was zeer hevig; zeven per sonen zijn om het leven ge komen en een zestigtal gewond. Ongeveer dertig zijn in een zie kenhuis opgenomen. De toe stand van een vijftal, onder wie één der bestuurders, is ernstig De bussen kwamen terug uit Ploegsteert-Bizet, waar 1 mei- plechtigheden waren gehouden van het feit, dat het schip „ir. verband met de weersomstan digheden" geen zee zou kiezen. De „Oranje" is in de groio Npe-der-!':;- tc IJmuiden blij ven liggen. Deze cluis is speciaal voor het schip gereserveerd. tenboek van Keukenhof gete kend. waarna men zich aan tafel begaf. Koningin Juliana was bij deze gelegenheid gekleed in een korte bontmantel, waarbij zij rose gevlochten hoed droeg. De chauffeurs van het busbe drijf, dat deze bijzondere rit heeft verzorgd, hadden de dag van hun leven. Vlot poseerden ze voor fotografen en camera mensen. De meest vreemdsoor tige vragen werden door buiten landse persvertegenwoordigers op hen afgevuurd. Of er ook ge zongen was in de bus en of er nog een greep was gedaan in de lectuurbak. En tenslotte wilde men wel weten, of het interieur van de bussen voor deze gelegen heid Vernieuwd was. De rit, zo vertelden ze, .verliep voortreffelijk. De gasten onder hielden zich voornamelijk in het Engels. Niemand was van zijn plaats geweest en de enige in vestering van het busbedrijf voor deze gelegenheid waren drie nieuwe chauffeurspetten ge weest. Koningin Juliana heeft de chauffeurs aan het slot van de tocht naar de .Keukenhof' har telijk bedankt voor het veilig overbrengen van het grote gezel schap. De lectuurbak van het busbe drijf bood overigens weinig mo gelijkheden voor verpozing. Het enige dikke boek dat aan boord was, was „De martelgang van kromme Lindert" van A. M de Jong. Omstreeks drie uur was de lunch in het restaurant van de „Keukenhof" beëindigd. Enkele gasten, waaronder Prinses Arm gard, namen niet deel aan de daarna volgende excursie langs de bloemenweelde. Ook het zil veren bruidspaar liet verstek gaan om in een theehuis een groot aantal Nederlandse gasten te ontvangen,' voornamelijk vrienden van de Koninklijke Fa milie en leden t an de hofhouding van vroeger en thans. In hel park wandelden als eersten Koningin en Prins, de jassen los over de schouders ge drapeerd. Vele gasten hadden film- en fototoestellen meege- "cht en vooral Keizerin Farah liet haar camera onverpoosd snorren. Kleine familiekiekjes met kleurige bjoemnartiien als achtergrond, welden bij tiental len gemaakt. L></ vrouwelijke gas- Ken van de rondvaartboten met koninklijke gasten tijdens de rondvaart door de verlichte grachten van Amsterdam in de Singe!. Het motorschip „Oranje" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland is gisteravond met de Koninklijke standaard in top en niet 140 vorstelijke en adellijke gasten van het zilveren bruids paar aan boord uit de Amster damse haven vertrokken voor zijn feesttocht over het Noord- zeekanaal en op de Noordzee. Kort vóór zeven uur werden de trossen van het schip los ge gooid waarna', klokslag 7 uur, het vlaggeschip van de Amster damse haven zijn unieke en luisterrijke tocht begon. Het varende feest droeg een strikt, privé-karakter. De feest avond. aan boord van het schip is er een van Koningin en Prins persoonlijk, en zij hadden dan ook de wens te kunnen gegeven het feest privé met hun gasten te vieren. De embarkatie had een bijzon- tier vlot verloop. Om vijf minu ten vóór half zeven arriveerden Koningin Juliana en Prins Bern- hard. die tien minuten eerder uit het Dampaieis waren ver trokken. Ze werden begroet door de directie van de Maatschappij Nederland en dc gezagvoerder van het schip, de vorig jaar gepensioneerde kapitein J. H. Schuiting, die de zieke „Oranje"- kapitein P. J. Groenland ver vangt. Toen de Koningin het schip had betreden, werd de pavoisering van de „Oranje" verwijderd en ging de Konink lijke standaard in top. Terwijl dc Marinierskapel vanaf een platform van ctc loods Celebes aan de Sumatrakade zeemansliedjes speelde, arriveer den de hoge gasten van het vorstenpaar met kleine tussen pozen. Via hel promenadedek wer den de gasten de salons aan de havenzijde binnengeleid. Vol be langstelling bleven velen een tijdje over de railing naar het altijd boeiende havenpanorama kijken. Het bood ditmaal een extra feestelijk aanblik door de talrijke vlaggen, versieringen en fonteinen spuitende havensleep boten. Niet naar zee Om tien minuten vóór acht werden de 150 hoge gasten aan boord van de „Oranje" via de omroep op de hoogte gesteld ten waren bijzonder modieus ge kleed. Opmerkelijk was het, dat minstens zes van hen gekleed waren in gele ensembles. Prin ses Irene droeg een bijzonder ex clusieve witte hoed, evenals Kei zerin Farah. De zilveren bruid had kennelijk plezier in de korte wandeling, die zij met haar gas ten op weg naar het theehuisje maakte. Koningin Fabiola en Koning Boudewijn van België toefden vaak verrast en verbaasd bij bor ders met bijzondere bloemen. Ook Prins Bertil van Zweden overlaadde zijn begeleiders met vragen, waaruit een diepgaande botanische kennis sprak. Koningin Elizabeth van Enge land en haar gemaal wandelden genietend langs borders, perken en vijvers. Zoals alle andere vorstelijke gasten, genoten zij ook van dé waterpartijen en van de vele prachtige doorkijkjes, die op „Keukenhof" ieder ogenblik „om de hoek" liggen. De genoeglijke wandeling op „Keukenhof" ein digde tegen vier uur. toen de gasten van het Koninklijk Paar weer in het restaurant bijeen kwamen; Kort nadien stapten zij weer in de autobussen, die hen naar Amsterdam terug zouden brengen. Thans waren bet Koningin Elizabeth van,Engeland en Prins Philip, die het eerst in de bus stapten, Koningin Elizabeth had het kennelijk koud, want zij zet te haar echtgenoot tot meer spoed aan en van haar gezicht was duidelijk af te lezen, dat zij een langer oponthoud buiten de poort minder op prijs stelde,' Ko ning Boudewijn en Koningin Fabiola van België stapten ver volgens in, daarmee een eind makend aan de onzekerheid van de met het protocol belaste func tionarissen. die de hofauto van de Koninklijke Belgische familie reeds voor de bus hadden gere den. Het is bekend, dat Koningin Fabiola zwak is en men dacht, dat zij de voorkeur zou geven aan een autorit inplaats van dc tocht per bus. Keizerin Farah veroverde de harten van ieder, die bij het vertrek aanwezig was. Met een charmante lach wuifde zij de menigte toe en het enthou siasme van het publiek kende geen grenzen meer. toen de Kei zerin nog eenmaal vóór1 zij in de bus stapte, met beide handen een groet bracht aan hen. die uren op dit moment hadden gewacht. Gm kwart over vier vertrokken Koningin Juliana en Prins Bern- hard van de „Keukenhof". Kort na vijf uur zijn de drie bussen met vorstelijke en adellij ke gasten van het zilveren- bruidspaar van hun bezoek aan de Keukenhof in het Amstei- hotel teruggekeerd. Op de terug weg via Haarlem ondervond Je stoet nogal hinder van de ver keersdrukte. Vóór het hotel had zich een veel grotere groep bc- Koningin Elizabeth van Enge land en Prinses Bsatrix begeven zich. door de tuin van het Amstel hotel naar een van de rondvaart boten. x be langstellenden gevormd dan bij het vertrek. De duizendkoppige menigte juichte de vorstelijke personen hartelijk toe en nadat zij in liet hotel waren verdwenen hieven spreekkoren aan als ..Fa biola", en „Op het balcon". Be halve een bewoonster van. een van de bovenste hotelkamers die vriendelijk met een bosje gele tulpen naar buiten wuifde gaf niemand aan dit dringende dui- zendvouidge verzoek gehoor. De rijksrecherche heeft gister ochtend omstreeks half twaalf de Franse persfotograaf Alan P.eisin van hot persbureau Euro- press aangehouden, nadat deze met zijn sportauto op een rijks rechercheur was ingereden. De fotograaf, die vanaf het Rijks museum de hofauto van Konin gin Elizabeth en Prins Philip had begeleid, trachtte op de Hoge De Indonesische ambassadeur op Ceylon. Asa Bafagi, heeft verrassing gewekt toen hij de 1 mei-bijeenkomst, georgani seerd door de regerende Sri La nka-vrijheidspartijtoesprak in het Singalees. Hij deed oen beroep op de bevolking van Cey lon Indonesië te steunen in zijn strijd tegen de „imperialisten en kolonialisten ter bevrijding van West-Irian". De pas gevormde „Ceylon-In- donesië-vriendschapsbeweging" zal zaterdag een openbare bij eenkomst houden tot steun aan de .nationale strijd van het In donesische volk ter bevrijding van West-Irian". Dc voormalige Ceylonese gezant in Indonesië, dr. Kana Kannangara, zal de lei ding op de bijeenkomst hebben. Op verscheidene 1 mei bijeen komsten s praken sprekers zich uit voor steun van Ceylon aan de ..Indonesische campagne ter bevrijding van West-Irian". sluis brug nabij het Amstelhotel met assisentic van fotografen in een andere auto naast de hofauto te komen en foto's te maken. Commissaris Y. Taconis van do rijksrecherche, die Koningin Eli zabeth en Prins Philip en Prin ses Marina van ICent tijdens hun onverwachte bezoek aan het Rijksmuseum had vergezeld, gaf onmiddellijk eon van zijn'recher cheurs opdracht uit te stappen en de auto van Retsin tegen te houden. Dit gebeurde op de Hoge sluis brug, maar de fotograaf trok zich van het stopbevel dat de rijksrechercheurs met gesprei de armen gaf niets aan en reed pardoes op hem in. De rijks rechercheur liep een bloedende schaafwond aan zijn linker on derbeen op en kon nog juist door tijdig op zij te springen, erger voorkomen. De fotograaf werd daarop uit de auto getrokken, waarbij hij zich nogal verzette en waarbij ook een paar klappen vielen. Met een auto van de rijksre cherche werd de fotograaf naar het Amstelhotel gebracht, waar zich opnieuw een incident af speelde,. want de fotograaf kon niet meteen de auto verlaten, omdat de rijksrechercheurs eerst dienden te zorgen dat de drie Engelse vorstelijke gasten veilig het hotel binnenkwamen. Aan de overzijde van het hotel wachtte Retsin aanvankelijk geduldig af wat er verder zou gebeuren, doelt opeens zag hij kans door een ge opend raam zijn fototoestel naar buiten te steken, dat een colle ga-fotograaf uit Frankrijk van hem trachtte aan te nemen. Dit werd op het laatste moment ver hinderd door oen rijksrecher cheur die bij de auto de wacht hield en enkele agenten in bur ger die kwamen toesnellen. Een paar minuten later gooide Retsin de film, dis hij inmiddels uit r:ijn camera laad verwijderd, uit het portierraam op straat. Inplaats van de in de handen van een nogal boze Franse fotograaf, kwam de film terecht in de han den van een rijksrechercheur, die haar meteen in zijn zak stak. Vijf minuten later werd de fotograaf via dc dienstingang het hotel binnengeleid, waar commissaris Taconis een onderhoud met hem had. Commissaris Taconis deelde het ANP daarna mede dat de fotograaf om één uur weer zou worden vrijgelaten. „We maken er geen zaak van", verklaarde hij, „hoewel het inrijden op een rijks rechercheur volgens politiefunc tionarissen formeel neerkomt op een poging tot doodslag." mee. Hoewel de bussen ruim tien meter lang zijn bieden zij slechts plaats aan 27 personen. Veel ruimte is dan ook opge offerd aan een garderobe, toilet, koelkast en bar. Onder de hoge gasten waren er talrijke die nog nimmer een busrit hadden ge maakt. Koning Boudewijn en Koningin Fabiola van België wa ren de enige die niet met de bus meereden. Zij arriveerden gister ochtend omstreeks half twaalf op Schiphol. Dank zij een nauw keurig uitgerekend tijdschema, schoot de hofauto met de Belgi sche koninklijke gasten bij het viaduct van Schiphol voor de file autobussen langs en reed het Belgisch Koninklijk Paar vooraan in deze merkwaardige koninklij ke stoet. Om precies vier minuten voor één kwam de koningsstoet bij Keukenhof voorrijden onder da verend gejuich van de toeschou wers. Als eersten stapten Koning Boudewijn en Koningin Fabiola uit de hofauto. Hare Majesteit de Koningin stapte daarna uit cle eerste autobus- Twee in puur blauw en rood gestoken Jacoba-meisjes boden de eerste der zeventig boeketten voor de dames van het hoge gezelschap aan. Koningin Juliana ontving een armboeket van oranje tulpen. De andere vorstelijke bezoeksters kregen ruikers, kleine cup-narcissen, geel met oranje hartjes. Het gejuich voor de ingang van de „Keukenhof" zwol aan toen de hoge bezoekers uit de bus stapten. Het is precies een schoolreisje, zei een onderwijze res, die voor dit bezoek vrijaf had genomen en reeds vroeg een plaatsje dichtbij de ingang had veroverd. Het waren vooral de dameskijklustigen. die zich ver gaapten aan dit exclusieve ge zelschap van gekroonde Hoofden. Prinsen en Prinsessen. Nadat Koningin en Prins het Koninklijk Paar van België had den begroet, met de uitroep van Koningin Juliana „Wat is hét ontzettend leuk, dat jullie toch. zijn gekomen", viel de eer van de receptie te beurt aan het Bel gisch Vorstenpaar, dat door eik der hoge gasten air achtereen volgens de bus uitstapten, harte lijk omhelsd en begroet werden. Het was een intiem weerzien daar voor de poort van de „Keu kenhof" en er werden talrijke handen geschud. Nadat alle gas ten waren uitgestapt, wandelde het gezelschap vrolijk koutend en elkaar op de schouder klop pend liet terrein van 4e -Keu kenhof' op. Langzaam wandelde het in schitterende voorjaarstoiletten geklede gezelschap langs dr hoofdingang naar de grote lij ver. waar men minutenlang in bewondering keek naar o.m. een sierlijk bloemcnscheepje, dat tus sen de zwanen op liet water dreef. Prins Berhhard was ue eerste, die zich naar het restau rant begaf, gevolgd door de vel? andere gasten. Aan dc ingang van liet restaurant werd het gas- De „Keukenhof' lag gister morgen in vorstelijke pracht, doch onder een grauwe hemel op het lang verbeide vorstelijke be zoek tc wachten. Prachtige ta bleaus van narcissen wai en bij dc ingang van liet park opge steld. De tuinlieden van de „Keuken hof" hadden het park zó mooi in orde gebracht, dat het leek, als of het nog nooit door een men senvoet was betreden. De prach tigste tulpen, hyacinthen en nar cissen straalden in het groene gazon onder de hoge, groenende bomen en tere bloesem van Ja panse kers, forsythia en ribes. Het was koud gisterochtend op de „Keukenhof". Het was alsof de natuur wilde protesteren te gen dit opgedrongen, koninklijke lentefeest. Slechts de zware geur van dc hyacir.then en de bloe menpracht die alom te zien was, getuigden van liet feit, dat het lente geworden was. Huiverig ook stonden de talrijken, die iets van de vorstelijke bezoekers wil den opvangen. Mannen van de rijkspolitie trokken hun warme sjaals wat hoger op. Vier minuten voor één zorg den vier glanzende autobussen voor een combortabele rit van de koninklijke gasten naar de Keu kenhof. Drie bussen waren be zet, de vierde reed als reserve Het zilveren bruidspaar begeeft zich in het Amstelhotel naar de dinerzaal voor het gala-diner niet vele koninklijke gasten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1