Pasen was goed voor slecht voor Salan Dean Rusk over de Amerikaanse kernproeven Vrijlating van Algerijnse gevangenen opgeschort «Eigen Haard» HET WEER ZATERDAG 28 APRIL 1962 18c Jaargang Nr 5586 Waarom zouden wij treuren Bijltjesdag MEDEDELING Radio de Koek Communiqué van de regering over verklaring president Soekarno Een recente opname van H. M. Koningin Juliana, die op 30 april a.s. haar 53ste verjaardag hoopt te Ieren. ONGELbk MET BOEING-707 ALGERIJNEN VALLEN ARBEIDERSKAMP IN FRANKRIJK AAN Het lot ui ex-generaal Jouhaud Franse officier door O. A. S.-leden ontvoerd en vermoord in Algerië Tweede Amerikaanse kernproef TWEEDE AMERIKAANSE KERNPROEF ...een betoverend compliment voor uw figuur! DREIGENDE STAKING VAN HAVENARBEIDERS IN ENGELAND VENUS-RAKET HET ONTWAPENINGS- OVERLEG IN GENEVE Nederlander in Australië veroordeeld WEERBERICHT BANANEN HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankcring bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van dc Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3S150 SSS 9 DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct'; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties '(géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Pasen «as best voor liet idee van liet Verenigde Europa. V rij wel iedereen liecft kunnen con stateren, dat dit denkbeeld niet langer een fictie is van wat dwaze idealisten, maar een wer kelijkheid, die door de volken wordt geaccepteerd. Trouwens handel en bedrijf waren daarin vooral gegaan: de Gemeenschap pelijke Europese markt, de kolen- en staalgemeenschap en Eura tom en zijn daarvan de levende bewijzen. Alleen de staatslieden, of in ieder geval een aantal van hen, hobbelen nog wat achter aan. De onderhandelingen over de Westeuropese politieke unie. vo rige week in Parijs, zijn op een échec uitgelopen. Spaak en Luns, gesteund door hun Luxemburgse collega, zeiden „neen" tegen De Gaulle's plan van een „Europa der vaderlanden", een schone naam voor een losse confedera tie, die de idee der integratie op offert aan een ouderwets natio nalisme. West-Duitsland en Italië, even groot en machtig als Frankrijk, hadden wel hun bezwaren, maar kozen tenslotte liever een half ei dan een lege dop. Hun zou in De Gaulle's Europa ook niet veel kunnen gebeuren slechts de kleinen, Nederland, België en Luxemburg, moeten vrezen voor een hegemonie van de groten. Spaak en Luns, de integristen, die politieke organen met supra nationale macht, naar liet voor beeld van de Europese economi sche instellingen wensen, wei gerden niet botweg. Zodra Enge- lands deelneming aan de Euro pese Economische Gemeenschap geregeld is. moet dat land maar medebeslissen, verklaarden zij. Van de Britten verwachten zij een soort tegenwicht tegen de invloed van de continentale Westeuropese grote drie. Op meer mag ook niet worden gehoopt de druk der econo mische omstandigheden heeft Engeland genoopt, het lidmaat schap van de E. E. G. aan te vra gen. Voor de politieke integratie is het waarschijnlijk het minst van alle Westeuropese landen rijp. Ook met Engeland is de BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt Ijtoodwill SCHUIMRUBBERBED met versterkte mcfrfensector 1 abet fabrieken Zevenbergen HET WORDT FEEST IN AMSTERDAM De ramen van het palcis op de Dam worden nog eens extra ge lapt, weldra zullen de hoge gas ten voor het zilveren huwelijks- teest van het Nederlands konink lijk feest arriveren Tijdens een donderdag gehou den persconferentie heeft de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken. Dean Rusk, verklaard dat de Verenigde Sta ten ondanks de hervatting van de kernproeven in de dampkring bereid blijven de onderhande lingen over een verdrag tot het verbieden van kernproeven voort te zetten. De minister wil de geen mededelingen doen over do vermoedelijke duur der proe ven en het aantal te beproeven wapens, doch zei dat de nu be gonnen, geselecteerde proeven veel minder krachtig zullen zijn dan die welke de Sowjet-Unie vorig Jaar heeft ondernomen. Minister Rusk deed nogmaals een beroep op de Sowjet-Unie haar verzet tegen internationale kans op een confederatie daarom groter dan op een federatie. Maar waarom zouden de voor standers van de Verenigde Sta- van Europa treuren? Die zullen er immers toch komen. Bij tien duizenden trokken in het afgelo pen weekeinde de Westeurope anen over bun onderlinge gren zen. Zeker, de douane was in actie, maar zij beperkte haar werk tot het handhaven van de simpelste formaliteiten. Anders handelen met do enorme toeris- tenstroom, die her- en derwaarts door West-Europa trok. was haar fisiek ook onmogelijk. De West europese volken zelf vagen de grenzen weg daartegen kan ook de meest nationalistische staatsman zich op de duur niet met succes verzetten. Een slechte Pasen had cx-ge- neraal Salan. Op Goede Vrijdag gearresteerd, moest de leider van de O. A. S., de Franse anti- gaullistische terreurorganisatie, de feestdagen achter slot en grendel doorbrengen. Daar wacht hij nu op zijn proces, dat, na de eerdere veroordeling van ex-generaal Jouhaud, wel met het uitspreken van de doodstraf zal eindigen. Of die vonnissen ooit zullen worden geëxecuteerd, is een tweede. Natuurlijk had men Salan, als het de politie en de militaire autoriteiten in Algerije ernst was geweest met het uitvoeren van de orders uit Parijs, al veel eerder kunnen arresteren. Maar die orders werden geboycot. Om zich te doen gehoorzamen heeft De Gaulle nieuwe leiders en nieuwe troepen naar Algerije moeten zenden. Een andere uit weg had hij ook niet meer. Dc moslembevolking is zowat aan het einde gekomen van de hoe veelheid provocatie, die zij van de zijde van de O. A. S. vermag te incasseren. Had Parijs niet eindelijk hardhandig ingegrepen, dan zou een „bijltjesdag" van de kant van de Algerijnen bijna niet te voorkomen zijn geweest. En dat zou het bankroet van de po litiek van verzoening hebben beduid. Nu mag men hopen, dat de Mohammedaanse bevolking zich opnieuw zal onderwerpen aan de discipline van de F. L. N.. waarvan de leiders zeer goed weten, dat samenwerking met Frankrijk voor een goede ont wikkeling van hun land niet kan worden gemist. (Nadruk verboden.1 In verband met Koninginnedag verschijnt ons eerstvolgend num mer op DINSDAG 1 MEI a.s. Redactie Dagblad ,,Dc Vrije Zeeuw" Noordstraat 102 - Telefoon 3IM Xerneczen ZILVEREN BRUILOFT KONINKLIJK PAAR Honderdnegentien gasten zullen de feestelijkheden rond de zilve ren bruiloft van koningin Julia na en Prins Bernhard op de eer ste en tweede mei bijwonen. Dit werd vrijdag officieel aangekon digd. Onder de gasten bevinden zich, zoals blijkt uit een mede deling van de rijksvoorlichtings dienst, drie regerende vorsten, drie koninginnen, twintig prinsen en twintig prinsessen, van wie een aantal in 1937 bruidsmeisje of bruidsjonker was. In verband niet het overlijden van de nicht van de Deense koninklijke fami lie, gravin Alexandrine Castell Castell, zullen koning Frederik en koningin Ingrid van Dene marken niet aan de festiviteiten kunnen deelnemen. Via de Rijksvoorlichtingsdienst is het volgende communiqué verspreid „De Nederlandse regering heeft kennis genomen van de ver klaring van de president van Indonesië te Medan op 26 april j.l. dat Indonesië liet overleg met Nederland slechts zal hervatten indien Nederland geen versterkingen meer naar Nederlands Nieuw- Guinea zal zenden. Dc regering stelt er prijs op harerzijds de ver zekering te geven, dat zij geheel bereid is mede te werken tot het bereiken van een akkoord, waaronder van beide zijden de militaire situatie zou worden gestabiliseerd. Daarbij zullen uiteraard onpar tijdige derde waarnemers, bij voorkeur zijdens de Verenigde Naties, evenals zulks op andere plaatsen ter wereld geschiedt, tegen schending der overeenkomst moeten waken. De regering zal terzake stappen ondernemen bij de waarnemend secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zodra zulk een akkoord is bereikt, zullen door Nederland geen versterkingen meer worden gezonden". (Foto Max Koot.) Een Boeing707 van de Pan- American met 66 mensen aan boord heeft vrijdagmiddag op het internationale vliegveld van Manilla een mislukte landing ge maakt. Volgens het Philippijnse persbureau liepen drie inzitten den lichte verwondingen op. Van het toestel, dat uit Saigon kwam, sprong een band en vloog een motor in brand toen het de lan dingsbaan raakte. controle en inspectie te laten vr ren. Als de mate van inspectie, zoals die door het Westen is voorgesteld, voor de Sowjet-Unie onaanvaardbaar is. js dat een zeer somber vooruitzicht voor 't maken van vorderingen met al gemene ontwapening. „Geheim zinnigheid en ontwapening zijn onverenigbaar", aldus de Ame rikaanse minister van Buiten landse Zaken. Minister Rusk zei nog, dat de Verenigde Staten onder de huidige omstandigheden het be- sluit om de kernproeven te her vatten niet betreuren: zij be treuren echter wel de noodzaak voor dit besluit. De Verenigde Staten moeten hun verantwoor delijkheid dragen. Premier Pompidou van Frank rijk heeft vrijdagochtend in dc nationale vergadering bekendge maakt, dat dc vrijlating van Al gerijnse verzetsstrijders voorlo pig is opgeschort. Dit was ge schied, zei hij, omdat pogingen om Franse militairen die zich in handen van de Algerijnse ver zetsbeweging zouden bevinden, op te sporen tot dusver onbevre digende resultaten hadden ge had. De uitwisseling van de gevan genen vormt een onderdeel van de overeenkomsten van Evi.-m. Pompidou legde deze'verklaring af op de tweede dag van het debat over de politiek van zijn pas gevormde regering. In parlementaire kringen had men uiting gegeven aan zijn be zorgdheid over 't feit dat er van de zijde van de Algerijnse ver zetsbeweging F.L.N. geen offi ciële gegevens waren v-.rstrekt over Franse gevangen?.".. On langs had de minister var. Defen sie Messner, in antwoord op een vraag in de nationale vergade ring verklaard, dat in augustus van het vorige jaar 34? Franse militairen in Algerije werden vermist. Dit aantal was in licl begin van dit jaar tot 197 vci- minderd. Slechts een klein deel van dit aantal zou zich in Alge rijnse gevangenschap bevinden. Ongeveer 150 met ijzeren staven en bijlen bewapende Algerijnen hebben vrijdagmiddag een arbei derskamp te Pecquencourt, nabij Douai, in Noord-Frankrijk, aan gevallen. In het kamp zijn Ita liaanse, Algerijnse en Marok kaanse arbeiders ondergebracht. De aanvallers hebben één der kampverblijven in brand gesto ken en geheel vernield. Twee be woners van dit verblijf werden ernstig gewond. De tussenbeide gekomen politie heeft verscheide ne Algerijnse aanvallers gearres teerd. De Franse minister van Justi tie, Jean Foyer, heeft vrijdag ver klaard niet te geloven, dat in de naaste toekomst ee:i beslissing zal worden genome a over het verzoek om gratie, dat de advo caten van de ter dood veroor deelde ex-generaal Jouhaud voor hun cliënt hebben ingediend. De minister sprak de geruchten te gen als zou Jouhaud heden wor den terechtgesteld wegens zijn aandeel in de terreurdaden van de O.A.S. Kapitein Bardy, een Franse officier, ,die tot bevelhebber was benoemd var. Algerijnse militai ren, die deel zullen uitmaken van de plaatselijke macht, welke de orde in Algerië moet hand haven totdat de aangekondigde volksstemming is gehouden, is vrijdag door O. A. S.-leden ont voerd en vermoord. De kapitein werd vrijdagoch tend uit zijn kantoor te Ain-el- Turck, dat ongeveer vijfien km buiten Oran is gelegen, ontvoerd. Zijn lijk werd vrijdagmiddag in een straat van Oran aangetrof fen. i::„' was door verscheidene schoten in het hoofd om het leven gebracht. r DIT NUMMER BEVAT lo PAGINA'S J De Verenigde Staten hebben gisteren de tweede kernproef van de huidige serie kernproe ven in de dampkring in het ge bied van de Stille Oceaan ge nomen. Dit heeft de Amerikaan se commissie voor kernenergie bekendgemaakt. De proef vond plaats om streeks 17.00 uur (Ned. tijd) m Zie de kollektie bij SPORTHANDEL Noordstraat 76 Terneuzen Als de werkgevers niet voor 13 mei overstag gaan, zullen 70.000 Britse havenarbeiders met ingang van die datum in staking gaan. De vakbonden hebben tot staking besloten, omdat de werkgevers hun eisen niet wil len inwilligen. De vakbonden van havenarbeiders eisen sinds de herfst van het vorig jaar een flinke loonsverhoging en verkor ting van de werkweek van 44 tot 40 uur. Als de staking mocht uitbreken, zal het werk in alle grote Britse havens stil komen tc liggen. dc buurt van hqi. eiland Christ mas. De ontploffing was van middelbare kracht. Het kern wapen was uit een vliegtuig af geworpen. De ontwerpers van de „Ran ger 4", het Amerikaanse ruimte vaartuig dat donderdag tegen de maan is gebotst, zijn voorne mens in de loop van deze zomer een raket naar de planeet Ve nus te sturen. De raket zal de naam „Mariner" dragen. De vlucht zal vier maanden duren. De afstand naar Venus be draagt ruim veertig miljoen ki lometer. De bedoeling is de „Mariner" tot op een afstand van 25.600 km van Venus te brengen. De „Mariner", die met een Atlas-Agena-draagraket in de ruimte zal worden gebracht, zal instrumenten meevoeren voor metingen van de temperaturen in de nabijheid van Venus, het magnetisch veld, de straling en de dichtheid van de kosmische stofdeeltjes. De Verenigde Staten hebben vrijdag op de Geneefse ontwa peningsconferentie een door de Sowjet-Unie voorgestelde ver klaring inzake een verbod van oorlogspropaganda verworpen. De Amerikaanse afgevaardig de Dean was van oordeel, dat de Russische verklaring zelf „een beetje naar propaganda riekt". In het negen punten omvat tende Sowjet-plan wordt met na me gepleit voor regeringsmaat regelen om oorlogspropaganda te verbieden. Volgens Dean is zulks in de Verenigde Staten niet mogelijk wegens de traditi onele persvrijheid in dat land. De Nederlander A. B„ een voor malige vertegenwoordiger van een reisbureau, is vrijdag in Mel bourne veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens fraude met geld van Nederlandse immi granten. Tijdens het proces werd gezegd dat met de fraude een be drag van ongeveer 5700 Australi sche ponden gemoeid is geweest. B., die directeur is geweest van het reisbureau „Seven Seas", heeft zes punten van de aan klacht toegegeven. De bewering van B., dat als hij naar Neder land zou kunnen gaan, een Ne derlands bedrijf hem in dienst zou nemen en hem geld zou voor schieten om de gedupeerde Ne derlandse immigranten schade- "oos te stellen, is gelogenstraft. KOUD WEER Het weer in Europa wordt be paald door een hogedrukgébied boven de Britse eilanden dat wei nig van plaats verandert. Het veroorzaakt boven de Noordzee en Scandinavië een krachtige noordelijke-wind waarmee koude polaire lucht wordt aangevoerd. Vooral in Duitsland ging het binnendringen van deze lucht ge paard met aanzienlijke tempe ratuurdalingen. Kleine storingen in de luchtdrukverdeling trekken langs de flank van het hoge- drukgebied naar het zuiden en zullen bij ons de wind nog wat doen toenemen. De regenkansen blijven vrij klein. medegedeeld door het KjN.M. I. te De Bilt, geldig van -heden ochtend tot hedenavond Veel bewolking. Over het algemeen veel bewol king en overwegend droog weer. Matige tot krachtige wind tus sen noord en noordwest. Aan houdend koud weer. afc;' ZATERDAG 28 APRIL: v.m. n.rn. Breskens 7.51 8.25 Terneuzen 8.26 9.00 Hansweert 9.06 9.40 Walsoorden 9.16 9.50 ZONDAG 29 APRIL. v.m. n.m. Breskens 9.17 9.55 Terneuzen 9.52 10.30 Hansweert 10.32 11.10 Walsoorden 10.42 11.20 MAANDAG 30 APRIL v.m. n.m. Breskens 9.17 9.55 Terneuzen 9.52 10.30 Hansweert 10.32 11.10 Walsoorden 10.42 11.20 DINSDAG 1 MEI v.m. n.m. Breskens 10.42 11.09 Terneuzen 11.17 11.44 Hansweert 11.57 12.24 Walsoorden 0.07 12.34 ZON op onder April 28 5.18 19.58 29 5.16 20:00 30 5.14 20.02 MAAN op onder 2.56 12.23 3.30 13.41 3.59 15.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1