SUNIL De «Ranger 4» op de maan terechtgekomen Zolang Nederland versterkingen zendt zal Indonesië niet onderhandelen fppp SDHILO^ Beëindiging van proeven met kernwapens blijft Amerika's streven HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Overhemden VRIJDAG 27 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5585 Nicht van Kon: .g Frederik van Denemarken overleden REACTIES VAN PAPOEA-BEVOLKING OP PLAN-BUNKER AMERIKAANSE KUNSTMAAN GELANCEERD RUSSEN LANCEREN KUNSTMAAN IN BAAN OM DE AARDE BRITS-AMERIKAANSE SATELLIET GELANCEERD Franse strijdkrachten arresteren twintigtal leden van de O. A. S. in Oran Zorin VASTHOUDEN DOOR HET WESTEN AAN INTERNATIONALE CONTROLE EEN ULTIMATUM RUSK OVER KWESTIE- NIEUW-GUINEA Hervatting kernproeven afgekeurd „Economische overtreders" in Molukken gearresteerd Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE ZEEUW Verschijnt dagelijks UltgeeLter N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Verenigde Staten de gedachte dat oorlog onvermijdelijk is, willen inprenten. De Sowjet-Unie kan hier niet onverschillig tegenover staan en moet de nodige maat regelen treffen om haar defen sie tp versterken en de agres sieve krachten, die de wereld be dreigen, tot staan te brengen, aldus Zorin. Later had Zorin nogmaals het woord. Hij beschuldigde de Ver enigde Staten ervan een nieuwe kernbewapeningswedloop te ont ketenen en de wereld dichter bij een oorlog te brengen. Zorin verklaarde zijn pogingen in de ontwapeningsconferentie ,.om degenen die tegen de vrede wen sen te werken te ontmaskeren" te zullen voortzetten. In diplomatieke kringen vat men deze uitlating als een aan wijzing op, dat de Sowjet-Unie niet voornemens is uit de con ferentie weg te lopen. In een ziekenhuis in Kopen hagen is gisteren, na een lang durige ziekte, overleden gravin Alexandrine CastellCastell, een nicht van Koning Frederik van Denemarken. Het hof zal niet officieel in rouw gaan. Gravin Alexandrine was de jongste van drie dochters van prins Harald. een broer van wij len koning Christian X van De nemarken. Zij werd 47 jaar. Haar echtgenoot, de Oostenrijkse graaf Alfred Castell—Castell, sneuvel- de in 1941 in Bulgarije. DEENS KONINGSPAAR MOET BEZOEK AFZEGGEN Koning Frederik en Koningin Ingrid van Denemarken hebben zich genoodzaakt gezien bun deel name aan de viering van het zil veren huwelijksfeest van Konin gin Juliana en Prins Bern hard af te zeggen. Deze afzegging, aldus deelde het Deense hof mede, is een ge volg van het overlijden van een nicht van Koning Frederik, de gravin Alexandrine Castell Castell, giste-en in een zieken huis te Kopenhagen. noordelijke wind Het K.N.M.I. deelt mede: Een frontale storing, afkom stig van de Oceaan trok over Schotland naar Zuid-Zweden. Op de nadering hiervan draaide de wind naar het Noordwesten en nam wat in kracht toe. De bewolking, die met het front samenhangt, breidde zich in de. loop van de middag over het' lancl uit. terwijl hier en daar, wat lichte regen of motregen viel. De storing wordt gevolgd door, een hogedrukgebied, waarvan het centrum ten noordwesten van Schotland ligt. Als gevolg van deze ontwikkeling draait de wind naar het noorden en voert kou dere lucht aan. Hierin komen wolkenvelden voor,, maar regen van betekenis wordt niet ver wacht. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Wolfefenveldert Droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Matige,, aan de kust nu en dan krachtige noor delijke wind. Kouder, vooral in het binnenland. VRIJDAG 27 APRIL v.m. n.m. Breskens 6.41 7.0S Terneuzen 7.16 7.43 Hansweert 7.56 8.23 Walsoorden 8.06 8.33 ZATERDAG 28 APRIL v.m. n.m. Breskens 7.51 8.25 Terneuzen 8.26 9.00 Hansweert 9.06 9.40 Walsoorden 9.16 9.50 ZON MAAN onder Op onder 19.56 2.15 11.10 19:58 2.56 12.23 20.00 U» SUl SOEKARNO OP MASSABIJEENKOMST: Radio-Djakarta '-eeft de aan gekondigde toespraak omgeroe pen, die president Soekarno don derdag te Medan heeft gehouden. Van dit verslag, zoals het te Kuala Lumpur werd opgevan gen, berichtte Reuter vandaar: President Soekarno zeide op deze massa-bijeenkomst o.a. „dat Indonesië er nog altijd de voor keur aan zal geven om Nieuw- Guinea op een vreedzame wijze te verkrijgen. Maar als de Neder landers koppig blijven zullen wij het met geweld nemen". Hij ver zocht de buitenlandse diplomaten Wij willen dit liever doen zonder bloedvergieten". Hij zei dat Indonesië „niet zou onderhandelen terwijl dé Neder landers voortgingen West-Irian te versterken. Dit geldt speciaal als Nederland de Karei Doorman naar het gebied zendt", Hij zei dat Indonesië werke lijk bereid zou zijn West-Irian van de Verenigde Naties te aan vaarden. „Maar de Nederlanders wilden niet hun mening geven over de voorstellen van Bunker en ver sterkten het gebied met troepen en schepen. Nu werd vernomen dat de Karei Doorman in gereed heid wordt gebracht", zo zei hij. ,,Ik vraag u, is dit niet gevaar lijk, betekent het niet dat de Nederlanders oorlog voorberei den?" Waarnemers in Medan zeiden te geloven dat de Indonesische regering meent dat zij het slacht offer werd van een Nederlandse list. Westelijke militaire deskun digen zeiden te geloven dat als de Nederlanders voortgaan met het zenden van versterkingen Indonesië wellicht niet in staat zal zijn Westelijk Nieuw-Guinea te verkrijgen met een kleine ex peditionaire macht en haar toe vlucht zou moeten nemen tot een „totale oorlog". NEDERLANDS MEEST GEBRUIKTE WASMIDDEL XUjJJJJA ilik k V PRINS BERNHARD IN BRUSSEL Z. K. H. Prins Bernbard heeft woensdag in zijn kwaliteit van voorzitter het congres van de „Fondation Européënne de la Culture" in Brussel bijgewoond. Ook H.K.H. Prinses Beatrix was op dit congres aanwezig. Op de bijgaande foto, welke woensdagavond in hotel Metro- pole in Brussel werd gemaakt, zien we de Prins in gesprek met enkele van de congressisten. er goede nota van te nemen, dat Indonesië de voorkeur geeft aan een vreedzame oplossing van het geschil. DE ONTWAPENIN GSCONFERENTIE AFP meldt uit Medan, dat Soe- irno in zijn toespraak verklaar de dat Indonesië de onderhande lingen met Nederland niet zal hervatten zolang de Nederlanders liet zenden van versterkingen naar Nieuw-Guinea niet staken. Zij gaan door met het zenden an oorlogsvaartuigen, o.a. on- derzeeërs en andere versterkin gen. terwijl Indonesië geduldig afwacht tot Nederland het „plan Bunker" zal aanvaarden voor de o\ erdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië, aldus Soekarno. Vóórdat Soekarno het woord loerde, sprak minister Soeban- drio van Buitenlandse Zaken de bijeenkomst toe. Hij waarschuw de de Nederlanders „West Nw.- Guinea op vreedzame wijze over te dragen aan Indonesië voordat het te laat zal zijn". In zijn toespraak te Medan zei tifesident Soekarno nog, dat „de bevrijding van West Irian slechts een onderdeel is van onze revo lutie. Onze revolutie is een totale: een nationale, een sociale en "en economische revolutie, en cleze revolutie wordt thans ondergra ven door de Nederlanders". President Soekarno zei voorts Wij hebben gezworen dat wij West-Irian dit jaar tot de repu bliek zullen doen terugkeren. Bij het doen van fftze beloften weten wij dat er vele wijzen zijn waar op dit gedaan kan worden maar regering en volk van In donesië geven er de voorkeur aan West-Irian te doen terug keren door vreedzame middelen. Nog steeds blijven te Hollan- dia reacties binnenkomen op het door de Amerikaan Bunker in gediende voorstel, dat een over name zou behelzen van het be stuur over West-Papoea door In donesië na twee jaren. Vier politieke partijen te Mano- kwari: de afdeling Manokwari van de Partei National Par na), de „Pong", de „Epang" en de „Parsepp" hebben gezamenlijk een resolutie aangenomen en aan de Nederlandse regering toegezonden. Zij spreken hierin hun dankbaarheid uit jegens de Nederlandse regering en de po litieke partijen die haar steunen. Zij uiten hun waardering voor de houding en de maatregelen van de commandant der strijd krachten in Nieuw-Guinea en voor die van de strijdkrachten in het bijzonder. Zij stellen, dat zelfs een zeer tijdelijke over dracht van het bestuur aan In donesië niet kan worden aan vaard en dringen er bij de Ne derlandse regering op aan „aan de gouverneur, in zijn hoedanig heid van opperbevelhebber der strijdkrachten in Nieuw-Guinea, een algemene volmacht te verle nen om in overleg met de com mandant der strijdkrachten in Nieuw-Guinea naar eigen inzicht maatregelen te nemen om elke vijandelijke actie tegen te gaan en eventueel te voorkomen. Het zou nodig kunnen zijn, dat in be paalde omstandigheden terstond handelend kan worden opgetre den," aldus de resolutie. Uit Inanwatan ontving gou verneur Platteel donderdag een telegram van de Inanwatanraad, bestemd voor de secretaris-gene raal van de Verenigde Naties. De raad protesteert hierin tegen het plan-Bunker en zegt: „Het volk van Inanwatan verzet zich ten zeerste tegen een Indonesisch bestuur gedurende twee jaren over West-Papoea. Wij blijven vertrouwen stellen ln de leiding van de Nederlandse regering tot het ogenblik waarop wij, Pa poea's, ons zelfbeschikkingsrecht zullen kunnen uitoefenen." Het Amerikaanse ruimteschip „Banger 4" is op de achterzijde van de maan terechtgekomen. Dit heeft een woordvoerder van de Amerikaanse dienst voor lucht- en ruimtevaart (NASA) donderdag meegedeeld. De ..Ranger" was om 13.17 uur Ned. tijd achter de maan ver dwenen. De Ranger heeft de afstand van de aarde naar dc maan af gelegd in 63 uur en 57 minuten. De afstand was 370.375 km. Een woordvoerder van de NASA to Goldstone in Californië heeft meegedeeld dat de snelheid waar mee de Ranger op het ogenblik is neergekomen, door leden van de wetenschappelijke staf van de waarnemingspost te Goldstone is berekend op 9.545 km per uur. Het ruimteschip moet door de slag waarmee het op de maan is neergekomen, volkomen ver nield zijn. Volgens de deskundigen die het zwakke signaal van hot enige werkende zendertje van de „Ran ger" opvingen, moet de Ranger binnen twee minuten nadat het ruimteschip achter dc maan ver dween, op het maanoppervlak zijn neergekomen. Een NASA-woordvoerder zei dat uit liet feit dat de Ranger niet weer aan de andere zijde van de maan te voorschijn is ge komen. moet worden afgeleid dat het ruimteschip op de maan is terechtgekomen. De Ranger 4 is maandag twee uur na de lancering uit de ether verdwenen met uitzondering van een kleine zender die echter geen gegevens over waarnemingen en metingen naar de aarde doorgaf. De Russen hebben tweemaal successen gehad met maanraket- ten. Op 1 september 1959 raak ten zij het maanoppervlak en een maand later slaagden zij erin foto's te maken van de achter zijde van de maan. Dr. Pickering, directeur van het NASA-instituut dat het ruimteschip heeft gebouwd, heeft donderdag meegedeeld dat de volgende Ranger, nr. 5, tegen het einde van het jaar zal worden gelanceerd. Donderdagmorgen, vóór het aanbreken van de dag, is in Point Argello met een Blue Scoutraket een kunstmaan gelan ceerd. Functionarissen van 'de Ameri kaanse' luchtmacht hebben ge weigerd iets over de kunstmaan of over de afloop van de lan cering bekend te maken. DE BETERE in een grootse sor tering; maten 36 t/m 45, mouwlengte 3, 4. 5. Voer Uw Herenmode MAtSON DSSmSE J. BOERBOOMS Noordstraat 51-53 TERNEUZEN De Sowjet-Unie heeft donder dag een nieuwe kunstmaan in een baan om de aarde gebracht. De baan van deze Spoetnik, de Kosmos 4, wijkt niet veel af van de baan die tevoren was vastge steld. De omwentelingstijd Is iets meer dan anderhalf uur. De grootste afstand tot de aarde is 330 kilometer, de kleinste 298. De baan maakt een hoek van 65 gra den met de Evenaar. In de Kosmos 4 bevinden zich instrumenten voor het onderzoek van de kosmische ruimte. Uit de eerste seinen van de Spoetnik blijkt dat de instrumenten nor maal werken. Donderdagnamiddag is van de lanceerbasis te Cape Canaveral de eerste gezamenlijke Brits- Amerikaanse kunstmaan gelan ceerd. De satelliet, de U.K.-l moet gegevens verzamelen over de ionosfeer en kosmische stra ling. Om de U.K.-l in een baan om de aarde te brengen werd ge bruik gemaakt van Thor-Delta- raket. Groot-Brittannië leverde de wetenschappelijke instrumen ten en Britse geleerden zullen de gegevens die deze instrumenten verzamelen bestuderen. De Ver enigde Staten zorgden voor de kunstmaan en de raket. Hoewel de lancering als ge volg van defecte relais van 18 tot 19 uur (Ned. tijd) moest wor den verschoven scheen zij echter met succes bekroond te zullen worden. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart, NASA, deelde later mee, dat de U.K.-l in een baan om de aarde is ge komen. De zestig kilogram wegende kunstmaan beschrijft op een hoogte, die varieert van ruim driehonderd tot bijna duizend kilometer, een ellipsvormige baan om de aarde. Over elke baan doet dc satelliet negenennegen tig minuten. Franse veiligheidsstrijdkrach ten hebben in Oran 21 leden van de O. A. S. gearresteerd en 18 ton uitrustingstukken, farma ceutische goederen en levensmid delen in beslag genomen. Dit is medegedeeld in door gaans betrouwbare kringen in Roucher Noir. De arrestaties wer den verricht in de loop van woensdagnacht. Voorts is Roger Sorrentino, een van de leiders van de O. A. S. in Bonc, gearresteerd. Zijn schuilnaam was kapitein Roger. Abaerrahman Fares, voorzit ter van het voorlopige uitvoeren de orgaan in Algerië, heeft don derdag ha eer onderhoud met De Gaulle meegedeeld, dat de datum voor het referendum in Algerië vastgesteld is. Hij zei echter niet wanneer dc volks stemming gehouden zal worden. Krachtens dc overeenkomst van Evian moet deze binnen zes maanden na 19 maart plaats-* vinden. In politieke kringen te Parijs meent men dat het referendum, waardoor de Algerijnen hun eigen toekomst zullen bepalen, in juli gehouden zal worden. In juli hoopt de Franse regering namelijk do macht van de O.A.S. in de Algerijnse steden defini tief gebroken te hebben. In een schriftelijke verklaring, die de Amerikaanse gedelegeerd de bij de ontwapeningsconferen tie, Arthur Dean, donderdagmor gen bij opening der vergadering onder de delegaties heeft ver spreid, zei hij dat een zo spoedig mogelijke beëindiging van alle proeven met kernwapens een fundamentele doelstelling van de Amerikaanse politiek blijft. Hij herinnerde eraan, dat de Verenigde Staten de hervatting van hun proeven na het abrupt schenden van liet moratorium door de Sowjet-Unie maanden lang hadden uitgesteld, in de hoop dat een verdrag zou kun nen worden gesloten, en dat zij zich bereid hadden verklaard van hun eigen proeven af te zien, ondanks de militaire voordelen die de Sowjet-Unie met haar proeven had verkregen. Voorts herinnerde hij er aan, dat de pogingen om tot een verdrag te komen, waren afgestuit op de onverzettelijke houding van de Sowjet-Unie, die achtereenvol gens het on-offieiële beeld van drie jaar voor het houden van De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft donderdag op een perscon ferentie gezegd, dat men nog steeds in contact is met Neder land en Indonesië over de basis, waarop die landen hun bespre kingen over de kwestie-Nieuw- Guinea zouden kunnen hervat ten. „Wijzelf hopen dat deze be sprekingen in de nabije toekomst zullen worden hervat", zei hij voorts. „Ik geloof niet, dat ik op dit ogenblik zou moeten pro beren, de aandacht op een spe ciale hinderpaal te vestigen", al dus Rusk. kernproeven had verbroken, de vruchten van drie-en-half jaar moeizaam onderhandelen onge daan had gemaakt door van hou ding te veranderen en in ondub- belzinige bewoordingen te ken nen heeft gegeven het beginsel van internationale controle te verwerpen. Dean besloot zijn verklaring met de mededeling, dat de Ver enigde Staten alle krachten zul len inspannen om te bereiken, dat op de conferentie in Genève een verdrag zal worden gesloten dat aan alle landen dc waarborg biedt, dat alle kernproeven wer kelijk geëindigd zijn en dat de landen, die van goede wil zijn en te goeder trouw handelen, niet tot slachtoffer zal maken. De vertegenwoordigers van Zweden. Ethiopië, de Verenigde Arabische Republiek spraken tijdens de vergadering hun af keuring of leedwezen uit over de hervatting der Amerikaanse proeven. De vertegenwoordiger van India verklaarde dat voor deze hervatting geen geldig- ex cuus bestaat, evenmin als in sep tember j.l. voor de Russiseiie proeven. De gedelegeerde van Brazilië sprak namens zijn regering for meel afkeuring uit over de poli tiek der kernmogendheden. De Italiaanse gedelegeerde ver klaarde, dat de Verenigde Staten hun proeven hebben hervat na dat duidelijk was geworden dat zij geen andefe keus hadden. Dé Canadese afgevaardigde wekte de conferentie op om de pogin gen tot een ontwaneningsverdrag te komen, te verdubbelen. De Britse gedelegeerde zei de verklaring wan Dean te onder schrijven. Hij zei respect te kun nen hebben voor de landen die tegen de kernproeven van beide landen protesteren, doch nier voor landen die wol togen proo ven door het ene land, en niet tegen die van het andere land protesteren. De Sowjet-afgevaardigde Zorin, noemde het vasthouden door het Westen aan internationale con trole een ultimatum. De Ameri kanen willen doelwitten in de Sowjet-Unie opsporen, aldus Zo rin, daaraan toevoegend dat de OP TRANSPORT r. kzlc honderden automobilisten moesten woensdag enige tijd '.vachten bij een brug over het Ilarinxmakanaal te Leeuwarden om een ongewoon transport ge legenheid te geven te passeren: Op twee schuiten werd n.l. een bijna complete molen van de oude standplaats in het industrie gebied van de Friese hoofdstad naar dc nieuwe standplaats in het recreatiegebied „Froskcpolle" vervoerd. De uit 1896 daterende rieten bo venkruier zal geheel gerestau reerd worden en daarna weer normaal in bedrijf worden ge steld. De politie in het gebied der Molukken heeft verscheidene „economische overtreders" ge arresteerd, van wie men denkt dat het Nederlandse agenten zijn, aldus de officier van Justi tie van dat gebied, Soetrirsno Hamidjojo. Hamidjojo zei tot verslag gevers, dat gebleken was, dat deze mensen ernaar streefden, „chaos en paniek te veroor zaken".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1