Argentijnse verkiezingen ongeldig verklaard de BUCK Dragoer Maersk" Nieuwe Waterweg binnengevaren Deens schip in aanvaring met Nederlandse tanker Voor 165.- WOENTSDAG 25 APRIL 1962 18c- Jaargang Nr 5583 Argentijnse regering neemt bestuur der provincies over Stakingsdreiging Ned. koopvaardij geëlimineerd NEDERLANDSE STRAALJAGER NABIJ NIEUW-GUINEA VERONGELUKT ELF DODEN OP BELGISCHE WEGEN TN PAAS-WEEKEINDE AMERIKAANSE MARINIERS VOCHTEN MEE IN ZUID-VIETNAM Nehroe: „Hervatting dei- kernproeven zal mogelijk tot oorlog leiden" Premier Nehroe heeft dinsdag in het Indiase Lagerhuis gezegd dat hervatting van kernproeven door dé Verenigde Staten en de Sowjet-Unie „mogelijk tot oor log zal leiden". Oe Thant wenst bijeenkomst van de V. N.- assemblee ingeval van Nederlands-Indonesisch akkoord Radio de Koek Weer overzicht ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER Frankering bi] l&onnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van do Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand 2,—; iter week 48 ct. Losse nrs 9 ct, DE VRUE V Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. President Guido van Argentinië heeft dinsdag de vorige maand gehouden verkiezingen, waarbij de volgelingen van ex-president Pcron grote winsten boekten, ongeldig verklaard. Volgens het desbetreffende decreet worden alle sinds 16 december gehouden verkiezingen nietig verklaard, met uitzondering aan die in de federale hoofdstad Buenos Aires die onder het rechtstreeks gezag lan de president staat. Het staatshoofd tekende voorts een decreet, waarbij de federale regering gemachtigd wordt in alle provincies tussenbeide te komen. Zoals bekend werden op 17 december en op 18 maart pro vinciale verkiezingen gehouden. Bij de eerstgenoemde verkiezin gen. die als „proef" golden, be hield de intransigent-radicale partij van de toenmalige presi dent Frondizi haar positie. In de verkiezingen van maart kregen do Péronisten echter een onver wacht groot aantal stemmen. Militaire leiders kwamen toen in liet geweer om Frondizi te dwingen deze verkiezingen on geldig te verklaren. De president werd tenslotte afgezet en ver vangen door de toenmalige vice- president Guido. Deze ondertekende de twee genoemde decreten, nadat hij or do dag tevoren niet in was ge slaagd, liet huis van tfgevaar- d'gden to bewegen tot wijziging van de wet inzake dc presiden tiële opvolging. Guido had willen bereiken, dat hij voor dc reste rende twee jaar van de ambts periode van Frondizi aan de macht kon blijven. Waarnemers zien in dc laat ste ontwikkeling een beslissende stap in de richting van een re gering bij presidentiële decreten. Volgens een officiële verkla ring waren de decreten nodig wegens de houding van „politieke partijen die de orders van dic tator Péron gehoorzamen". Hier aan werd toegevoegd, dat de decreten „te gelegener tijd" aan liet congres zullen worden voor gelegd. De volksvertegenwoor diging zal donderdag bijeen komen. Dc decreten worden ook ge zien als een overwinning van de voorstanders van een krachtige politiek tegen de Péronisten. De Argentijnse regering heeft maandag besloten liet bestuur van alle provincies over te nemen er de huidige buitengewone zit ting van het congres te sluiten. Dit is officieel in Buenos Aires meegedeeld. Op 1 mei zouden 45 aanhangers van ex-president Péron op grond van de uitslag der verkiezingen van 18 maart hun zetels in ue kamer van afgevaardigden in nemen en andere Péronisten zou den het bestuur van negen pro vincies aanvaarden. Zoals bekend heeft dc uitslag der verkiezingen geleid tot oen langdurige regeringscrisis welke tijdens het weekeinde oen einde nam door de benoeming van een nieuwe minister voor het leger, generaal Loza. Deze verklaarde maandag dat de kloof tussen de onderdelen der strijdkrachten was overbrugd. „Dc eenheid is belangrijker dan ooit tegenover de gemeenschappelijke vijand, bet communisme en Péronisme", aldus Loza. Zaterdag waren troepen de Het Deense schip „Siena", dat tc ongeveer 6 uur gisternaniiddag uil Rotterdam was vertrokken, heeft één minuut na 8 uur vlak voor de Nieuwe Waterweg, tij dens diehte mist op ongeveer 5 mijl uit de kust, een aanvaring gehad niet de Nederlandse tan ker „Atys", een 12.240 brt meten de tanker van de Shell. In tegenstelling met de „Siena" «erd de „Atys" door de aanva ring slechts licht beschadigd. Men meende aanvankelijk, dat de „Siena" in zinkende toestand was en daarom was de gehele bemanning in de boten gegaan. Later achtte men echter de mo gelijk niet uitgesloten, .dat het vaartuig kon worden behouden. Een deel van de bemanning is daarom naar boord teruggekeerd. Voorts is een loods aan boord gegaan en men zal nagaan of dc 9.000 brt metende Deense vracht boot drijvende kan worden be houden. Er zijn in totaal 4 boten ter assistentie uitgevaren, t.w. dé loodsboot „Rigel", de redding boot „President Jan Leis" en de sleepboten „Schouwenbank" en ..Steenbank." De vrouwen en kin- deren, die aan boord van de ..Siena" waren, zijn overgenomen door dc reddingboot en naar Hoek van Holland gebracht. Behalve de „Schouwenbank" en de „Steenbank" van L. Smit's In ternationale Sleepdienst, is ook de „Witte Zee" van deze maat schappij ter assistentie uitgeva ren. De plaats van de aanvaring Partijen betrokken bij de koop- vaardij-C. A. O., te weten de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij en de Unie van Confessionele Bedrijfs groepen Zeevarenden, hebben in een communiqué het volgende be kend gemaakt: „Heden is overeenenstemming bereikt ten aanzien van voorstel len tot wijziging van loon- en ar beidsvoorwaarden, welke aan het college van Rijksbemiddelaars zullen worden gedaan. Ook werd overeengekomen dat partijen gezamenlijk de loon- structuur van de zeelieden aan een nader onderzoek zullen on derwerpen. Op grond van deze ontwikkeling /al de opzegging van de C. A. O. worden ingetrokken, waarmede dc stakingsdreiging zowel natio naal als internationaal is geëli mineerd. is het gebruikelijke rendez-vous van de inkomende schepen en de loodsboot. Dc „Siena" heeft een groot gat in ruim 4. dat vol wa ter staat. De machinekamer is echter droog geblevqn. De rederij van de „Siena" is de East Asiatic Company te Kopen hagen. De sleepboten zijn thans met de Deen de Nieuwe Waterweg bin nengevaren op weg naar Rotter dam. PAASDRUKTE Foto: Bezoekers trekken voetje, voor voetje door een van de bloemkasserz op Keukenhof. hoofdstad binnengekomen toen een conflict uitbrak tussen twee groepen in liet leger en een bur geroorlog dreigde. De minister van Binnenlandse Zaken, Ernesto Lanusse, noemde later de mededeling dat de rege ring het bestuur der provincies zal overnemen, „voorbarig". Hij zei dat president Guido nog steeds overweegt of hij tot dc maatregel zal overgaan. De oor spronkelijke bekendmaking was afkomstig van de secretaris van de president, Alejandro Barraca. Lanusse bevestigde dat Guido een decreet heeft getekend waar bij het door het congres behan delde wetsontwerp dat voorzag in het aan de macht blijven van Guido tot 1964, wordt ingetrok ken. De president zal thans vóór 29 april een decreet moeten uit vaardigen waarin een datum voor presidentsverkiezingen zal worden vastgesteld. Het congres had geen overeenstemming kun nen bereiken over het wetsont werp aangaande het verdere pre sidentschap van Guidó. De in trekking betekent bet einde van de buitengewone zitting die aan het wetsontwerp was gewiid. Men verwacht dat binnen vicr maanden. verkiezingen Voor het presidentschap worden gehou den. De tegenstrijdige verklaringen over het decreet aangaande het overnemen van het provinciale bestuur illustreren de verwarring die nog steeds in regeringskrin gen blijkt te heersen. Er wordt ook melding gemaakt van een chaotische toestand in het leger. Het blad „La Razon" meldde dat er disciplinaire maat regelen waren genomen tegen lagere officieren van het garni zoen van Buenos Aires wegens hun houding tegenover liet con flict tussen de generaals Poggi en Rauch tijdens het weekeindè. Sommige officieren zouden zijn gestraft voor hun steun aan Poggi. andere omdat zij zich ach ter Rauch hadden geschaard. Men schijnt verder geen nieuwe opperbevelhebber van het leger te kunnen vinden die aanvaard baar is voor beide tegenover el kaar staande groepen. KONINKLIJK GEZIN TERUG VAN VAKANTIE Dinsdagmiddag tegen één uur zijn de Koningin, Prins Bernhard cn dc Prinsessen Beatrix cn Ire ne teruggekeerd op paleis Soost- öijk van een vakantie op het bui tenverblijf van het koninklijk gezin in Italië. De terugreis naar Nederland werd gemaakt per vliegtuig. De Koningin, de Prins en de Prinsessen warqn op 19 april naar Italië vertrokken. Piloot redt zich met dc schietstoel Het gouvernemonts-voorlich- tingsbureau te Hollandia heeft het volgende communiqué uitge geven „Het gouverncments-voorlich- tingsbureau heeft van dc com mandant der strijdkrachten 'in Nieuw-Guinea vernomen, dat dinsdagmorgen ongeveer 12 uur plaatselijke tijd een Hunter- straaljager van de strijdkrach ten in zee is gestort. Dit ge schiedde ten zuidwesten van het eiland Noemfoer in de Geelvink- baai. De vlieger heeft zich door midde] van de schietstoel in vei ligheid kunnen stellen. Een prauw uit een nabij gelegen kampong nam hém over uit zijn rubberboot. Een van de voor dc redding uitgestuurde helikopters heeft de vlieger opgepikt en naar de basis teruggevlogen. Het on geluk is vermoedelijk te wijten aan motorstoring. Nadere mede delingen zouden nog volgen". De naam van de vlieger der Kon. Marine is sergeant-vlieger B. Drenth. koopt U deze Philips Philishavc met eren de scheerhoofden bij Voor service en kwaliteit Noordstraat 8186 TERNEUZEN Telefoon 01150-2573 Elf doden en 109 ernstig gewon den zijn het resultaat van de ruim 700 verkeersongevallen, die zich tijdens het Paas-week- einde op de Belgische wegen hebben voorgedaan. Volgens een officiële mededeling waren tijdens het weekeinde bijna 9000 leden van dc Rijks wacht met 2955 voertuigen ge mobiliseerd om de recorddruk- tc in goede banen te leiden. Er werden ruim 4000 processen- verbaal uitgedeeld. De ver keersdichtheid bereikte op de autoweg van Brussel naar Ostende op de vier banen het aantal van 2500 voertuigen per Amerikaanse mariniers hebben deelgenomen aan een zuiverings actie van het Zuidvietnamse leger tegen guerrillatroepen on geveer 110 km ten westen van Saigon, aldus is maandag uit Saigon gemeld. In de operatie, die zondag werd uitgevoerd, werden twee guer rillastrijders gedood, twee ge wond en twintig gevangenomen. Van militaire zijde in Saigon is maandag meegedeeld, dat vrijdag ongeveer 195 km ten westen van Saigon 48 burgers zijn gedood door overvallers die afkomstig waren uit het Cambodjaanse grensgebied. Het 4.722 ton metende Deense schip ..Dragoer Maersk". dat zondag nabij de kust van Dun- geness in Zuid-Oost-Engeiand in aanvaring kwam met de 10.649 ton grote Italiaanse tankboot „Marligure". is dinsdagochtend omstreeks half vier de Nieuwe Waterweg binnengevaren, ge sleept door de ..Titan" en „Sim- son". De derde sleepboot, de „Stentor", voer achter het Deen se vaartuig dat een groot gat aan bakboordzijde heeft waardoor water is binnengestroomd. De Deen werd naar de Maashaven gesleept. Het laatste gedeelte van do sieeptocht vanuit het Engelse Kanaal. waar de Dragoer Maersk zondagmiddag in dichte mist in aanvaring kwam met de Italiaanse tanker Marligure. is boven verwachting vlot verlo pen. Dc Deen maakte vrijwel geen slagzij meer, ook al omdat de bergers kans hadden ge zien het bedreigde ruim vier vrij wel geheel leeg te pompen, en daardoor konden de sleepboten Friesland die vlak voor de Nieuwe Waterweg werd afgelost door de Simson en naar Enge land terugkeerde). Titan en Stentor tot de Maasboei er voortdurend een snelheid van G 7 mijl inhouden. Vrijwel op hetzelfde moment dat rijkshavenmeester van der Heuvel zijn inspectie hield, stonc'. de uiterst vermoeide ka pitein Jes Sailing uit Kopenha gen, dio hel commando voert over het pas enkele maanden oude schip, op de brug een ver slaggever van het A. N. P. een kort gesprek toe. Felicitaties van omstanders voor de goede afloop wimpelde hij mistroos tig af er is onder dergelijke omstandigheden geen aanleiding tot felicitaties, was het bruuske commentaar. Volgens de Deen se gezagvoerder is het behoud van zijn schip vooral te danken aan de sterke waterdichte schol ten en aan het effectieve pom pen halverwege de reis, wat voorkwam dat ook ruim vier vol water liep. hetgeen het ach terschip zonder twijfel meer dan de anderhalf a twee meter zou hebben doen wegzinken Over de toedracht van de aan varing wilde hij nu nog niets zéggen. Wel toonde hij zich ge ïnteresseerd in de lotgevallen van de 23 mannen en vrouwen van zijn bemanning, die dooi de Nederlandse vrachtvaarder Kamperdijk van de Holland- Amerika Lijn vrij kort na het ongeluk aan boord waren ge nomen en naar Rotterdam wa ren gebracht. Kapitein Sailing was zeer dankbaar voor deze hulp. Dc Marligure moet onder een kleine hoek op de Dragoer .Maersk zijn ingevaren. Aan bakboordzijde was een flinke ravage aangerichtingedrukte hutten en een grillige hoop ver wrongen staal, dat eens een ge deelte van de huidplaten en dc railing is geweest. Door een vrij diep gat van enkele meter;-: breedte, waarachter de trossen Deze foto geeft een goed beeld van liét grote gat, dat bij de aan varing in de bakboordzijde van dc romp is geslagen. Nadat liet fruit is gelast zal (1e „Dragoer Maersk" naar een werf worden gesleept. Nehroe zei zeer bezorgd te zijn over het Amerikaanse besluit tot hervatting der kernproeven, die onmiddellijk door Sowjet- russische zullen worden gevolgd. Het is duidelijk dat de kansen op overeenkomst op de ontwape ningsconferentie verkleinen. „Ik doe een beroep op de atoom- mogendheden van deze proeven af te zien en de conferentie in Genève de volledige kans te ge ven tot overeenstemming te ge raken", aldus Nehroe. De waarnemend Secretaris-Ge neraal der Verenigde Naties, Oe Thant, heeft dinsdag op een pers- lunch verklaard, dat hij de alge mene vergadering bijeen zal roe pen als Nederland en Indonesië akkoord gaan met een plan dat voorziet in een V. N.-toezicht ge durende een interim-periode op het bestuur over Westelijk Nw.- Guinea. Hij zei voorts, niet van gevoe len te zijn. dat hij alleen de ver antwoordelijkheid voor dc uit voering van een dergelijke over eenkomst op zich zou moeten nemen. Oe Thant zei, .dat een dergelijk plan de basis vormt van voorstel len die gedaan zijn door Elsworth Bunker, de voormalige Ameri kaanse diplomaat, die bij de ge heime besprekingen tussen Ne derland en Indonesië aanwezig is geweest. Hij verklaarde voorts, dat Bunker bet plan zelf had op gesteld en dat hij (Oe Thant) speciaal had verzocht dat zijn eigen aanbeveling er niet aan verbonden zou worden. Oe Thant zei voorts, dat liet risi co bestond, ,dat de functie van Secretaris-Generaal zou worden geschaad, als hij zich met de voor stellen zou vereenzelvigen als zij dan voor een of beide partijen on aanvaardbaar zouden zijn. Hij had nog geen enkele offici ële reactie van Nederland of In donesië ontvangen op de voor stellen van Bunker. De geheime voorbesprekingen tussen Nederland en Indonesië, die zijn gehouden op een niet be kend gemaakte plaats in de buurt van Washington, waren „onder broken" om verscheidene rede- nen onder andere omdat een der partijen het nodig oordeelde een nieuw mandaat te vragen, aldus Oc Thant. groene bananen zelfs in het schemerdonker zichtbaar en voor het grijpen lagen, stroomde het zeewater voortdurend in en uit. Die plaats was ook de meest vitale van het schip, want daar beschermde de huid de machi nekamer. Die is na de botsing volgelopen, evenals ruim drie. Na het lossen van het fruit zal de Dragoer Maersk naar een werf worden gesleept en daar in dok gaan. Het is nog niet be kend bij welke maatschappij dat zal gebeuren. KENNEDY GEEFT TOESTEMMING VOOR KERNPROEFNEMINGEN President Kennedy heeft zijn toestemming gegeven voor het nemen van een serie kernproeven in de atmosfeer, die in de Grote Oceaan zullen plaats vinden, zo dra dit „operationeel gunstig uit komt," zo is dinsdag officieel in Washington bekend gemaakt. De Italiaanse tanker. „Marligu re" (10.699 ton), die zondag, bij Dungeness in aanvaring is geko men met het Deense m.s. „Dra goer Maersk", is dinsdag bij Fol kestone (Kent) voor anker ge gaan. Dc boeg van het schip is zwaar beschadigd. NeorOstraat 102 - Telefoo». 31»» lerneuze» BESTENDIG WEER Een krachtig en omvangrijk ge bied van hoge luchtdruk, waar van het zwaartepunt boven Scan dinavië ligt, heeft een uitloper die via de Britse eilanden tot voor de kust van Portugal reikt. Hierdoor heerst in vrijwel het ge hele Wést-Euro pese vasteland een bestendig weerbeeld. Toch komen hierin grotetegenstellin gen voor. Dc- oorspronkelijke warme lucht, die namelijk de Noordzee is opgestroomd. is daar door het kontakt met het koude wateroppervlak afgekoeld tot om streeks 7 graden, waarbij zich uitgestrekte mistvelden hebben gevormd. Deze dreven dinsdag middag onze kuststreken binnen, 'waarbij het kwik daalde tot 7 a 8 graden. Tegelijkertijd Was het verder landinwaarts bijna zo mers weer met weinig wind cn temperaturen die een maximum bereikten van 20 tot. 24 graden. In Polen, Duitsland, Oostenrijk en verder in Oost-Europa komen zelfs waardèn voor van 25 tot 30 graden. Het laat zich aanzien dat er in deze toestand weinig verandering komt; in de ochtend zal de laag hangende bewolking en mist, die het landrisMiinnengedrcven. op; lossen, waarna opnieuw warm eri ZON MAAN April 25 26 27 op onder op onder 5.24 19.53 0.33 9.05 5.22 19.55 1.28 10.53 5.20 19.56 2.15 11.10 zonnig weer verwacht mag wgr- den. Aan de kust echter kan met een zwakke noordelijke wind ook vandaag weer mist binnendrij ven, waardoor het aan zee aan merkelijk kouder zal-zijn en de temperaturen nauwelijks tot bo ven de 10 graden zullen oplopen. Daar de Instroming slechts zwak is, zal de temperatuur enkple ki lometers landinwaarts oplopen tot omstreeks 16 graden. medegedeeld door het IC. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Aan de kust zeemist. In de ochtend nog plaatselijk mist of laaghangende bewolking, welke zich vlak aan zee mogelijk de gehele dag zal handhaven. Elders later zonnig weer. Zwakke wind tussen noord en west. Aan de kust maximum tem peraturen van 8 tot 12 graden- landinwaarts oplopend tot om streeks 24 graden in het oosten en zuiden van het land. WOENSDAG 25 AiFRIL v.m. n.m. Breskens 4.59 5.26 Terneuzer 5.34 6.01 Hansweert 6.14 6.41 Walsoorden 6.'24 6.51 DONDERDAG 26. APRIL v.m. nun. Breskens 5»6 6:13 Terneuzen 6.21 6.4K Hansweert 7(01 7.26 Walsoorden 7.11 7.36

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1