in liet beste ERBEEKE IS en in blik cake Salan in Algiers gearresteerd Stortvloed vakantiegangers naar Nederland Strenge maatregelen in Oran Vrijdag 20 april 1962 vingsgesihenk mmm wm nj i ZATERDAG 21 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5580 Vrijdagmiddag is in Al giers de leider van de ge- heime-legerorganisatie in Algerië, ex-generaal Raoul Salan, gearresteerd. Op weg naar Windcor Radio de Koek „Vrijwilligers voor bevrijding van W.-Irian" uit Singapore vertrokken W eeroverzicht HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT WESTDUITSE SPOORLIJN DOOR ONTPLOFFING VERSPERD ROEANDA EN OEROENDI WORDEN ZELFSTANDIG TITOV NAAR WASHINGTON f/ooM/L 1 COWLES BIJ CHROESJTSJOV Brits militair in Amstel verdronken andere spoorloos K.N.M.V. RICHT ZICH TOT DE KAMERS NEUZEN - TELEFOON 295x nü zeer voordelig met SLAGROOM TELEFOON 2251 V bet lad ïT, j m, Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand f 2,per week 4S ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties)': 5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een in nauwe betrekking met de hoge commissaris voor Alge rië staande bron in Rocher Noir verklaarde dat ex-generaal Salan vroeg in de middag is gearres- teeixi. Op de basis Reghaia werden uitgebreide militaire veiligheids maatregelen getroffen. Hij is on der bewaking naar Frankrijk vertrokken. Salan was in gezelschap van tiree officieren, zijn adjudant, ex-kapitein Ferrandi en een mi litair wiens naam nog niet be kend is, door gendarmes zijn ge arresteerd. Zij bevonden zich in een huis jn het centrum van Algiers. Vol gens welingelichte kringen wei gerde Salan zich te identificeren, doch hij werd later door vcr- -cheidene hoge officieren, onder wie de bevelhebber van de Fran se tr-epen in Algerië. generaal Charles Ailleret, onmiddellijk herkend. Personen in de omgeving van liet huis waar de arrestatie plaats vond dachten dat de politie een landestiene zender op het spoor 'vas. Pantserwagens van de gen darmerie en politiemannen slo ten een groot gebied rond het huis af. De arrestatie is verricht op grond van door een lid van de O.A.S. verschafte inlichtingen. Salan had geen hijzondere maat regelen voor zijn veiligheid ge nomen. Hij was naar Algiers ge komen om daar' het weekeinde door te brengen met zijn vrouw en dochter, die eveneens zijn ge arresteerd. Zij verblijven op do vijfde étage van een gebouw in de Rue des Fontaines, een smal le straat die naar de Boulevard Saint Seans, in liet centrum van Algiers, leidt. Alle appartemen ten in het gebouw werden door zocht en de mannelijke bewoners voor nader onderzoek meegeno men. Salan werd geboeid naar een helikopter gebracht die hem naar de luchtmachtbasis Reghaia vervoerde. Hier bevonden zich generaal Ailleret, de opperbevel hebber van de Franse troepen in Algerië, en enkele hoge officie ren. die afscheid hadden geno men van minister Joxe, alvorens deze naar Parijs vertrok. Gene raal Ailleret onderhield zich eni ge tijd met Salan. De in Algiers gearresteerde 62-jarige leider van de Franse geheime-legerorganisatie O.A.S., ex-generaal Raoul Salan, is on der meer Frans opperbevelheb ber in Indo-China en opperbevel hebber en regeringsafgevaardig- dé in Algerië geweest. Hij werd vorig jaar juli door een militaire rechtbank in Parijs bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn aandeel in de mislukte „gene- raalsputsch" van april 1961 in Algiers. Sedertdien is hij voort vluchtig geweest. Men gelooft dat hij al die tijd in Algiers of in de naaste omgeving van deze stad verbleef. Vorig jaar septem ber ontsnapte hij ternauwernood aan een arrestatie toen dc Fran se strijdkrachten een streek ten zuiden van Algiers afzochten. Salan was enkele uren tevoren van een boerderij, waar hij zijn schuilplaats had, en die in deze streek lag, vertrokken. Het bericht van zijn arrestatie komt nog geen maand nadat ex- generaal Jouhaud, die vorige week in Parijs ter dood werd ver oordeeld, in Oran werd aange houden. In de leiding van de O.A.S. zou zich thans nog slechts één vroe gere generaal, de voormalige in specteur-generaal van het vreem delingenlegioen, Paul Gardy, be vinden. Gardy nam na diens ar restatie Jouhauds plaats in als bevelhebber van de illegale orga nisatie in Oran. De Franse regering is sedert de totstandkoming van liet be stand in Algerië bijzonder suc cesvol geweest, er zijn sedertdien meer dan honderd arrestaties van meer of minder belangrijke O.A.S.-figuren in Algerië en Frankrijk verricht. Hieronder be vonden zich ex-luitenant Deguel- dre en ex-luitenant Daniel Godot. De jongste arrestaties zijn die van Miroslav Radovitsj, hoofd van de commando's in het dis trict Oran en ex-luitenant Claude Dupont, die eveneens een leiden de positie in de O.A.S. gehad zou hebben. Allen waren gedeser teerd uit het vreemdelingen legioen. Salan staat in Frankrijk be kend als .-de Chinese generaal" en „de Mandarijn" en heeft de naam ondoorgrondelijk, sluw en voorzichtig te zijn. MEDEDELING In verband met liet Paasfeest verschijnt ons eerstvolgend num mer DINSDAG 24 APRIL a.s. Redactie Dagblad „De Vrije Zeeuw" In West-Afrika hielp hij in 1940 bij het neerslaan van een poging van de vrije Fransen Dakar te bezetten, maar in 1943 voegde hij zich bij hen en nam hij deel aan de strijd in Zuid- Frankrijk. Men zegt dat zijn af keer van De Gaulle uit dit tijd perk stamt, maar dat deze af keer tevens veroorzaakt wordt door wantrouwen in „een dicta tor". Na de opstand van 13 mei 1958, waarbij generaal De Gaulle aan de macht kwam, werd hij rege- ringsgevolmachtigdc in Algerië, tot hij in december 1958 door de burger Paul Delouvrier werd vervangen. De Gaulle benoemde hem op de onbelangrijke post van mili tair gouverneur van Parijs. In november 1960 ging bij naar Spanje, waar hij ten tijde van de generaalsopstand op22 april 1961 verbleef. Na zijn terugkeer naar Algiers trachtte hij een burgerlijke opstand te ontkete nen. Door de capitulatie van de militaire leiders mislukte dit. Hierna dook hij onder en leidde de O.A.S., die in Spanje was op gericht. ARRESTATIE VAN SALAN OFFICIEEL BEVESTIGD. In officiële kringen te Rocher Noir werd later gezegd, dat teza men met Salan vijf officieren of ex-officieren zijn gearresteerd. Van de zijde van de politie ont hulde men, dat Salan reeds een maand werd geschaduwd. Alle activiteiten van de O.A.S.-leider werden aan een speciale veilig- heidsgroep in Parijs gemeld. Toen deze groep van oordeel was dat de zaak-Salan „rijp" was om te worden afgesloten begaf zij zich tien dagen geleden naar Al giers om ter plaatse toezicht te houden op dc voorbereidingen voor de arrestatie. Prinses Margaret zai de Paas dagen niet haar echtgenoot en haar kleine zoon doorbrengen op Windsor Castle. Deze foto werd gemaakt bij hun vertrek uit Lon den; Lord Snowdon achter het stuur van de Rolls lïoyce, prin ses Margaret, met een veilig heidsgordel om, naast hein met de kleine kerel, die de wereld nieuwsgierig bekeek, op schoot. Noords traat 102 - Telefoon 31» ïerueuzen Een ongekende stortvloed vakantiegangers stroomde gisteren over de Nederlandse grens, in het bijzonder uit oostelijke richting. In Vaals was de drukte van gistermorgen acht uur af zó ge weldig, dat de verkeerspolitie in het drie kilometer verder gelegen Aken met de handen in het haar kwam te zitten. De stoplichten in de stad sloegen machteloos rood en groen, zonder dat er veel schot in de lange rijen wachtende wagens kwam. De grenscon trole kon ongeveer 800 auto's per uur verwerken, hetgeen tot zes uur gisteravond overeenkwam met ruim 30.000 inreizende vreem delingen. Een klein deel daarvan verliet het land weer in de rich ting van de Belgische kust. Dit was ook het geval bij Venlo, waar zich een file van ongeveer 4 km aan de Duitse kant vormde. Het tempo van doorlaten bedroeg ook hier ongeveer 10 personenauto's per minuut. Aan de nieuwe grenspost El- ten-Zevenaar op rijksweg 12 was het aantal personenauto's en bussen niet te tellen. In rijen van honderden meters lang en vijf naast elkaar werd daar de grenscontrole met bekwame spoed verricht. Opmerkelijk was het grote aantal reisgezelschap pen in autobussen uit Zuid- Duitsland. Vele daarvan kwa men nog zuidelijker dan van Wiesbaden. ONSTANDVASTIG WEER. In het zeegebied tussen IJs land en Ierland bevindt zich een depressie, waarvan een randsto- ring juist op Goede Vrijdag overdag, komend uit Frankrijk, over ons land naar het noorden ZATERDAG 21 APRIL Ereskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.41 3.16 3.56 4.06 n.m. 3.02 3.37 4.17 4.27 ZONDAG 22 APRIL Ereskens Terneuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 3.11 3.46 4.26 4.36 n.m. 3.34 4.09 4.49 4.59 MAANDAG 23 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 3.41 4.07 4.16 4.42 4.56 5.22 5.06 5.32 ZON MAAN op onder op onder April 6.39 21 5.32 19.46 21.19 22 5.30 19.48 22.26 7.06 23 5.28 19.50 23.32 7.38 24 5.26 19 51 S 17 trok. Deze storing, die zich tot op grote hoogte in de atmosfeer uitstrekte, veroorzaakte daarbij tijdelijk regen en buien, waar van sommige met hagel of on weer. In de tamelijk zachte lucht kon het kwik tijdens enkele op klaringen vooral in het oosten •en zuiden nog tot waarden van 18 a 20 graden stijgen. Zeer warm was het onder meer in Oostenrijk met temperaturen van 25 tot 28 graden. Een volgende randstoring van eerder genoemde depressie be vond zich vrijdagavond boven Zuid-Engeland, zij trok lang zaam naar het noordoosten. Zij is echter minder actief dan haar voorgangster, maar zal vandaag en misschien ook morgen nog aanleiding kunnen geven tot een enkele bui. Daar de wind over' wegend uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost wordt ver wacht blijft het zacht, al is er' een tendens tot iets lagere tem peraturen. Het weer behoudt daarbij een wisselvallig karakter. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Onstandvastig weer Veranderlijke bewolking met vooral later op de dag hier en daar enkele buien. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost. In het algemeen iets lagere middagtemperaturen dan gisteren De minister van Justitie en Gezondheid van Singapore. K. M. Byrne, heeft vrijdag' afscheid genomen van 35 „vrijwilligers voor de bevrijding van West- Irian". Hij zei tot hen niet terug te keren tot de Nederlanders uit Westelijk Nieuw-Guinea waren verdreven. Zij waren gekleed in een grijs uniform met een „vrijwilligers"- insigne, waarop onder de Indo nesische vlag een kaart van Westelijk Nieuw-Guinea was af gebeeld en de Maleise inscriptie „Kami siap" (wij zijn bereid) vermeld stond. Op het vliegveld waren voorts de Indonesische consul-gene raal, luitenant-kolonel Soegihar- to, en zijn echtgenote aanwezig. Zij boden bloemen aan. Kolonel Soegiharto zei dat zijn regering de bevolking en regering van Singapore zeer dankbaar is voor hun „volledige samenwerking" bij het verschaffen van vrijwil ligere. De groep vertrok met een speciaal gecharterd vliegtuig van de „Garoeda Indonesian Airways". De Indonesische consul-gene raal zei later tegen journalisten dat „nog 100 vrijwilligers" op april uit Koeala Loempoer zouden vertrekken. Tot de 35 „vrijwilligers" be hoorden acht Chinezen en een mc-isje. Minister Byrne zei: „Ga naar Indonesië en lever samen met uw broeders flinke strijd. Zorg dat de Nederlanders uit West-Irian verdwijnen en kom terug. Wij zijn trots op u. Suc ces". Toen de vrijwilligers trots naar het vliegveld marcheerden, hoorde men verwanten en vrien den van de vertrekkenden snik ken. Een oude Chinese vrouw en smeekte haar zoon vergeefs niet te gaan. Later werd gemeld dat.de 35 „vrijwilligere voor de bevrijding van West-Irian" in Djakarta zijn aangekomen. Tweeduizend Indonesische militairen juich ten hen toe op het vliegveld waar zij werden ontvangen door kolonel Achmed, secretaris van de nationale verdedigingsraad. Deze zei dat dc vrijwilligers waren vertrokken „met de zegen van de autoriteiten in Singapore" en dat spoedig nog een groot aantal uit deze stad verwacht wordt. Hij voegde eraan toe dat hij talloze aanbie dingen voor vrijwilligers uit Afrika. Azië, Latijns-Amerika, Australië en de Sowjet-Unie had ontvangen. Door een zware ontploffing is vrijdagmiddag de belangrijks noord-zuidverbinding van dc Westduitse spoorwegen door het dal van de Neckar versperd. Vlak naast dc spoorlijn is in een opslagplaat:" in Neckarsulm brand uitgebroken in de voor raden zuurstof-, acetyleen-, stik stof- en propaangasflessen. Dc gloeiende stalen flessen vlogen honderden meters door de lucht Talrijke huizen zijn zwaar beschadigd. Het blussingswerlt werd door het ontploffingsgevaar sterk be moeilijk,. Twee Amerikaanse brandweerlieden zijn gewond bij het ontploffen van een onder hoge druk staande leiding. Na drie uur was de brand be- De speciale, door do Verenig de Naties ingestelde commissie voor de door België beheerde gebieden van Roeanda en Oe- roendi heeft donderdag in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba bekendgemaakt dat deze streken op 1 juli a.s. zelfstan dige staten zullen worden. De bekendmaking werd uitge geven na de slotzitting in het overleg tussen de commissie en leiders van Roeanda en Oeroen- di. Er wordt onder meer in ge zegd dat deze leiders zich krach tig hebben uitgesproken tegen een gemeenschappelijk buiten lands en verdedigingsbeleid. Het Amerikaanse blad „Wash ington Post" meldt dat de Rus sische ruimtevaarder Titov en de Amerikaanse ruimtevaarder Glenn zullen deelnemen aan een internationale ruimtevaart conferentie die op 30 april te Washington begint. Deze confe rentie wordt georganiseerd on der auspiciën van de commissie voor ruimteonderzoek van de internationale raad van weten schappelijke organisaties. De twee ruimtevaarders, die deel uitmaken van de weten schappelijke delegaties van hun landen, zullen, naar men aan neemt, op de openingsdag van de conferentie het woord tot de deelnemers richten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenl. Zaken ie Washing ton heeft vrijdag officieel beves tigd dat de Russische ruimte vaarder Gherman Titov een be zoek aan Washington zal bren gen. Titov heeft een visum aan gevraagd, dat hem zal worden verstrekt, aldus het ministerie. De grenspost Denekamp-Ram melbeek heeft het ook gisteren weer danig moeten ontgelden. Van gistermorgen vroeg af liep het er storm, zodat de rij wach tenden weldra tot in het 4 km verder liggende Nordhorn reik te. Per uur passeerden ongeveer 600 wagens de grens. Ook hier hadden vrijwel alle passagiers de randstad Holland, tot bestem ming. Ook in Glanerbrug was het verbazend druk. De toeloop was daar minstens dertig per cent groter, dan tijdens het tot dusver drukste Paas-weekend. In Nieuweschans stroomden uur na uur duizenden personen auto's ons land „richting bloem bollen en zee" binnen. Van de gemiddeld 400 auto's per uur kwam ongeveer vijf percent uit Denemarken, Zweden of Noor wegen. Aan de oostelijke grens was het inkomend verkeer dus onge kend hoog, het uitgaande daar entegen zeer gering. Aan de zui delijke grens bij de posten Wernhout, Sluis en Eysden was niet veel meer beweging, dan anders op een mooie vakantie- zondag. De twintig kantoren van de Logies Informatie-Dienst (L. I. D.) van de A.N.V.V.—V.V.V.'s hebben van donderdagmiddag af de handen vol gehad om logieszoekenden onderdak te verschaffen, in de randstad, Gooi, Utrecht en een deel van de Veluwe is men er door hech te samenwerking nog steeds in geslaagd voor iedere vraag een oplossing te vinden, ook al doet de L. I. D. in Amsterdam thans dienst voor de gehele provincie Noord-Holland. Gezien het feit, dat hotels en pensions reeds grotendeels vooruit besproken waren, moet thans in vrij aan zienlijke mate van particuliere adressen gebruik worden ge maakt. In de bollenstreek was het gisteren reeds behoorlijk druk. Keukenhof boekte tienduizen den bezoekers, voornamelijk Duitsers. Ruw geschat is het Duitse aandeel van het toeristi sche bezoek ongeveer 80 per cent. Zeer vele Britse toeristen zijn met vliegtuigen, met de Mij. Zeeland of via Dover— Ostende naar ons land gekomen. Voorts bevonden zich minder geallieerde militairen uit Duits land dan voorheen in ons land, ofschoon het aantal nog aan zienlijk is. Het bezoek uit Frankrijk en België is nog matig. Van daar uit wordt in de komende dagen veel dagbezoek verwacht. De bollenstreek verheugt zich op het ogenblik in de aanwezig heid van een groot aantal Spaanse bezoekers. Het vervoer met de spoor wegen is zeer groot. BINNENVER1NGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUINRUBBERBEDV met versterkte middensector m fabrieken Zevenbergen Gardner Cowles, hoofdredac teur en uitgever van het Ameri kaanse tijdschrift „Look", heeft vrijdag een onderhoud van bijna drie uur met de Sowjetrussische premier Chroesjtsjov gehad. Het gesprek, waarvan waar schijnlijk volgende week verslag zal worden gegeven, betrof on derwerpen als de ontwapenings besprekingen in Genève, de be sprekingen over Berlijn in Washington, de economie, de betrekkingen in het Oostelijke blok en de mogelijkheden van een topconferentie. Cowles zei dat Chroesjtsjov in zeer goede gezondheid scheen te verkeren en zich „zeer voorzichtig opti mistisch ten aanzien van Ber lijn" betoonde. dwongen. Het spoorwegverkeer doorbrak het veiligheidskordon is hervat. De autoriteiten van Oran heb ben bekendgemaakt, dat vanaf maandag a.s. zonder meer zal worden geschoten op elk lid van de O.A.S., dat zich in de stad vertoont. De bevolking is opgedragen zich niet op balcons of daken te vertonen. Op overtreders van dit verbod zal eveneens zonder waarschuwing worden gescho ten. Voor de uitvoering van deze orders zal ook van vliegtuigen gebruik worden gemaakt. Voorts is de bevolking opge dragen uit de buurt te blijven van wegversperringen en andere verkeersobstakels. Deze zullen door geschutvuur worden opge ruimd, terwijl de omgeving met traangas veegd. zal worden schoongc- Volgens inlichLingen van offi ciële zijde zouden tijdens do Paasdagen geen militaire opera ties begonnen worden tenzij de O.A.S. hiertoe uitlokt. In antwoord op verzoeken van de plaatselijke commandant, generaal Joseph Katz, zouden vijf a zesduizend militairen als versterking naar Oran zijn ge zonden. De hoge commissaris in Al gerië, Fouchet, heeft meege deeld dat eenheden van de nieu we Algerijnse ordedienst waar schijnlijk in de steden zullen worden ingezet, met name in Algiers en Oran. Over de rege lingen daarvoor wordt door het hoge commi' nrlr.at met het voorlopige Algerijnse bestuur gesproken. De Franse minister voor Al gerië, Joxe, heeft meegedeeld dat vandaag in het administra tieve centrum Rocher Noir bij Algiers een plechtigheid plaats vindt om het in dienst treden van de Algerijnse ordetroepen officieel te bevestigen. Joxe, die de laatste dagen in Rocher Noir besprekingen met Franse en Algerijnse burgerlijke en militaire functionarissen heeft gevoerd, betoonde zich vrijdag ten overstaan van de pers optimistisch ten aanzien van de ontwikkelingen in Al gerië. De problemen die zich bij de uitvoering van de overeen komst van Evian voordoen, zijn volgens de minister niet onover komelijk. De politie in 'Amsterdam heeft' vrijdagnacht om half drie uit de Amstel het lijk opgehaald van de 22-jarige Britse militair Edward Dudley Fuller, die ongeveer een kwartier tevoren door onbekende oorzaak te water geraakt was. Uit het voorlopig onderzoek is volgens de politie gebleken dat „het niet uitgesloten is dat hier van een misdrijf sprake is". Een andere Britse militair, die samen met Fuller in Amsterdam een hotelkamer besproken had, is spoorloos verdwenen. De rijks politie te water is sinds vrijdag- olhtend 10 uur in de Amstel aan het dreggen, aangezien er ver moedens bestaan dat ook de tweede Brit verdronken is. Om kwart over drie vrijdag nacht zag een kelner die over de Halvemaansbrug liep, een dren keling ni het water liggen. Daar de kelner niet kon zwemmen waarschuwde hij enige voorbij gangers, die hem evenwel .liet begrepen, aangezien zij geen Ne derlands verstonden. De kelner holde daarop naar het politie posthuis op het Rembrancitplein. Toen hij kort daarop met een agent terugkwam, was de dren keling niet meer te zien Na ongeveer anderhalf uur ge dregd te hebben op dé plaats waar Fuller donderdagnacht ver dronken is, heeft de rijkspolitie te water haar werkzaamheden gestaakt, zoals men meedeelde „omdat het niet zeker is dat ook de tweede militair verdronken is". Van de zijde van de gemeente politie in Amsterdam verneemt het ANP dat de Britse militairen waarschijnlijk afkomstig zijn uit Duitsland, waar zij gelegerd wa ren bij het Rijnleger. Het vermoeden dat er in deze zaak van misdrijf sprake zou kunnen zijn grondt de politie op de volgende feiten: In de omge ving van liet 's-Gravenlandse Veer, achter hotel „l'Europe" heeft men op de wallekant de linkerschoen van de verdronken Fuller gevonden. De veters van deze schoen w aren vastgestrikt Ook heeft men op deze plek enig geld gevonden. De spoorloos verdwenen mili tair is de in 1944 geboren Brian Clarke. De verdronken Edward Fuller is in 1939 geboren. Beide militairen maakten deel uit van 't le „Green Howards" bataljon, dat gelegerd is in Iserlohn (Duitsland). Fuller en Clarke arriveerden op 18 april j.l. in Amsterdam. Zij huurden een kamer in hotel „Arrivee" in de Haarlemmer straat. Volgens hun opgave zou den zij daar enige dagen blijven. Donderdag hebben de militai ren, in burgerkleren, het hotel verlaten, zonder te betalen. Hun militaire kleren lieten zij op hun kamer achter. De politie in Amsterdam heeft gistermiddag om twee uur de opsporing van Clarke verzocht. Alle grensposten zijn gewaar schuwd. De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (K.N.M. V.) heeft er schriftelijk bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer op aangedrongen de wat zij noemt fiscale discriminatie weg te nemen, die ten nadele van de gebruikers van motorrij wielen en scooters door de toe passing van het 18 procent ta rief van de omzetbelasting nog steeds bestaat. Ook heeft zij ge pleit voor dc opheffing van het weeldetarief op banden van motorrijwielen en scooters. Het bestuur van de K.N.M.V. is van mening, dat in het raam van de vrijetijdsbesteding het toerisme en de sportbeoefening per motorrijwiel en per scooter door de overheid dienen te wor den gestimuleerd. Voorts wordt gezegd, dat het aan te nemen is. dat uitbreiding van het motor rijwiel- en scooterpark de over bevolking en parkeermogeliik heden in sterke mate ten goede zal komen. t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1