J >ux Passagier dreigde met revolver in K.L.M.-vliegtuig Dreigende Portugees vraagt om asyl De V.S. en de kwestie Berlijn Aigerië Twee Italianen uit de Sowjet-Unie gewezen DINSDAG 17 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5576 EERSTE BLAD HET WEER WEERBERICHT - HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN NEDERLANDS STAATSIEBEZOEK AAN OOSTENRIJK KERKELIJKE BAN VOOR VOORSTANDERS RASSENSCHEIDING AMERIKAANS PERSCOMMENTAAR Onderzoek naar „lek ENGELAND VERWERPT SOWJET-VOORSTEL INZAKE ZUID-VIETNAM EUROPESE LANCEERAPPARATUUR DE VEROORDELING VAN JOUHAUD 2380 VOOR OFFIE, MET ACHI- 2182 de S»nd« TerneaK* Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. tan de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 3815U Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2.— per week 4S et. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt ongelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma F. J van de Sande te l'erneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertentie;; tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummerzaterdags 10 uur. Omstreeks half één is gister middag een DC-7 lijntoestel van de K. L. M., dat kort na het mid daguur naar Zuid-Amerika was vertrokken, op Schiphol terugge keerd, omdat zich aan boord een passagier bevond die met een revolver dreigde. Op Schiphol aangekomen za- en verblufte bezoekers van de estaurants hoe de passagiers zich door een noodluik aan een touw ijlings uit het vliegtuig lieten zakken, terwijl de machine nauwelijks stil stond. De betrok ken man, een buitenlander, werd gearresteerd zonder dat er een schot gelost werd. De dader is volgens de eerste berichten een voormalige Portu gese employé van de K. L. M. /elf te Lissabon. Hij was enige tjjd in Nederland geweest, doch ontslagen. Nader wordt bericht dat de Portugees geruime tijd als kok werkzaam is geweest in een van de K. L. M.-restaurants op Schip hol. Dit was slechts in tijdelijk verband. Voor zover bekend was de man kwaad dat hij nu naar Lissabon werd teruggestuurd. De K. L. M. had hem daartoe kosteloos een reisbiljet verstrekt. Nadat het vliegtuig veilig teruggekeerd was, vertelde de 39-jarige K. L. M.-gezag voerder J. van Keppel, dat hij drie extra bemanningsleden aan boord had', die de machine in Recife (Bra zilië) zouden overnemen. Het be trof hier vlucht KL-791, die via Ziirich en Lissabon naar Zuid- Amerika zou leiden. Eindpunt op deze route is Santiago de Chile. ,,We vertrokken omstreeks 12 uur en waren pas enkele minuten in de lucht, toen ergens bij Har derwijk de achter mij zittende boordwerktuigkundige mij zei dat hij lawaai hoorde in de cabine", verklaarde de gezagvoerder. Een van de extra bemanningsleden was op inspectie uitgegaan en keerde terug met de mededeling dat er iemand met een revolver dreigde. Bij het verhoor door de dienst luchtvaart»van de rijkspolitie op Schiphol bleek later dat het wa- IETS ZACHTER. Een van de omgeving der Al- per. afkomstig lagedrukgebied heeft zich geleidelijk in noord westelijke richting verplaatst. Een deel ervan lag maandag avond boven het noorden van ons land, een ander deel boven noord west Frankrijk. Een bijbehorend front drong in de loop van maan dag tot ons land door en veroor zaakte uitgebreide regenval. Na de passage ervan kwamen in het zuiden enkele opklaringen voor en draaide de wind naar zuide- lilke richtingen. Het ziet er naar uit dat deze zwakke tot matige zuidelijke stro ming ook vandaag boven Neder land zal staan waardoor de mid- dagtemperaturen iets hoger zul len worden. De opklaringen zul len zich daarbij over het gehele land uitbreiden. De aangevoerde lucht is echter onstabiel van op houw zodat er ook hier en daar buien kunnen vallen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Iets zachter. Opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Overwegend mati ge wind tussen zuidwest en zuid oost. Iets hogere middagtempe- raturen. DINSDAG 17 APRIL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden WOENSDAG 18 APRIL pen waarmee de Portugees de captain had bedreigd, een alarm- j pistool was, dat overigens bijna niet van een echt pistool was te onderscheiden. Zijn relaas vervolgende zei ge zagvoerder Van Koppel, dat hij zijn co-pilot terstond opdracht had gegeven de verkeerstoren op Schiphol mede te delen dat hij zou terugkeren. „We zaten gelukkig juist in de wolken, zodat niemand kon merken dat we,dé machine in een wijde bocht lieten terugkeren. Intussen had de man zelf zich in onze cabine nog niet vertoond, maar nog vóór ik Schiphol be reikte, stond hij achter me. Hij hield toen de hand in de broek zak waarin hij de pistool naar voren stak". In gebroken Engels stuurde de voormalige kok alle beman ningsleden de cockpit uit en de cabine in. Daar groepten de 51 passagiers angstig achter in de staart samen. Vervolgens richtte hij zijn aandacht op de gezag voerder en deze nog steeds onder schot houdend riep uit: „Ik wil naar de Sowjet-zóne 'in Berlijn". „Okay, yes, yes", antwoordde de gezagvoerder. „Doe wat ik zeg, mijn leven is waardeloos. Ik heb mijn orders", 'riep de Portugees zenuwachtig juit, terwijl de gezagvoerder zon der dat zijn bedreiger dit wist, Schiphol al weer bereikte. Er was tot zijn geluk een vrij laag hangend wolkendek, zodat de Portugees pas grond onder zich ontwaarde, toen het vlieg tuig nog slechts enkele honder- j den meters van de landingsbaan verwijderd was. j „What is the matter?, wat is .er aan de hand?", vroeg de man opgewonden. „Engine no good, motor niet in orde", zei Van Keppel snel. „Doorvliegen, doorvliegen", sommeerde de Portugees hem, maar Van Keppel liet zich niet verder intimideren. „Ik vloog met de maximum toelaatbare snel- heid voor een landing om zo snel mogelijk aan de grond te komen", I vervolgde hij. „Ik zag langs de baan vele politie- en brandweer- auto's staan". Het toestel kwam om 12.35 uur veilig aan de grond. Het was de PH-DSH „Caribean Sea". De naam van de betrokken Portugees luidt Da Silva. Met stomheid geslagen volgde de Portugees de verdere gebeur- taxiede snel naar het platform, weerszijden door de brandweer en politieauto's geëscorteerd, texiede snel naar het platform, waar Da Silva zijn positieven terugkreeg en plotseling opnieuw begon te schreeuwen: „Doorvlie gen, doorvliegen". „Ik stopte het vliegtuig niet temin en zei dat ik wilde contro leren wat er met de motor aan de hand was", vervolgde gezag voerder Van Keppel. Teneinde de politie een kans te geven aan de achterzijde het toestel binnen te komen, voerde hij een kleine komedie op, waarbij hij de mo toren eerst langzaam en daarna weer op loeiende topsnelheid liet draaien. Intussen waren in de cabine de nood'deuren geopend en lieten de passagiers zich aan de touwen, die daaraan bevestigd zijn, ijlings naar de begane grond zakken. Door het incident liep het vliegtuig een vertraging van twee uur op. Van de 51 passa giers gingen er om twee uur gis termiddag vijftig voor de tweede maal aan boord, waarna de „Ca ribean Sea1' opnieuw naar Zu rich koers zette. Inmiddels plaatste de brand weer van de luchthaven een lad der tegen de achteruitgang van het vliegtuig, waarlangs de an dere passagiers de grond bereik ten. In de cockpit bleef de Por tugees aan het schreeuwen. ,,Xk tel tot drie", dreigde hij, „doorvliegen". Van Keppel deed alsof hij daaraan gevolg ging geven. Heel langzaam zette hij zijn machine weer in beweging. „Als de toestand' precair zou worden", zo vertelde hij volko men beheerst een kwartier later in het restaurant van de ICA- hal, „dan had ik de DC-7 altijd nog vast kunnen rijden in het gras. Ik had mijn bemanning op dracht gegeven zo normaal mo gelijk te doen en de Portugees niet aan te kijken. De hele be manning heeft zich geweldig ■goed gehouden. We waren alleen een beetje wit om de neus. Het idee kwam nog bij me op de boordwerktuigkundige te zeggen met zijn voet een brandblusser in werking te stellen, maar de inhoud daarvan is vergiftig en zou niet alleen schadelijk voor de Portugees zijn maar ook voor ons. Daarom zag ik er maar van af". Plotseling hoorde Van Keppel „Hands up", achter zich roepen en hoezeer hij onder deze moei lijke omstandigheden zijn kalmte ook had weten te bewaren, toch was het een hele opluchting voor hem, toen hij, omkijkend, een lid van de koninklijke marechaussee in de deuropening zag staan. Gedwee stak de Portugees zijn handen omhoog en werd weg gevoerd. v.m. n.m. 0.42 1.07 1.17 1.42 1.57 2.22 2.07 2.32 v.m. n.m. 1.17 1.40 1.52 2.15 2.32 2.55 2.42 3.05 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZON MAAN op onder op onder Anril 17 5.41 19.40 16.55 5.13 18 5.39 19.41 17.59 5.33 19 5.36 19.43 19.05 5.54 20 5.34 19.45 20.12 6.15 21 5.32 19.46 21.19 6.39 De 30-jarige Edgar da Silva, die gistermiddag met een alarm pistool de bemanning van een K. L.M. lijnvliegtuig bedreigde, zodat de gezagvoerder besloot naar Schiphol terug te keren, heeft bij zijn verhoor majoor jhr. B. W. F. de Beaufort van de dienst luchtvaart der rijkspolitie om asyl in Nederland verzocht. Of men dit als politiek asyl moet beschouwen kon jhr. De Beaufort niet zeggen. De gebaarde bordenwasser, die een half jaar lang in een' der K. L. M.-keukens op Schiphol had gewerkt vóór hij deze maand zijn congé kreeg, bevond zich gisteravond om 6 uur nog steeds bij de rijkspolitie op Schiphol. Daar poogde men tevergeefs de procureur-generaal van het ge rechtshof te Amsterdam, mr. H. R. de Zaaijer, die gistermiddag de spoorwegongevallenraad voor zat, te bereiken, om aan hem de beslissing over te laten waar men de Portugees naar toe zou bren gen. Intussen was het gisteravond nog niet duidelijk wat de man bezield heeft. Of zijn beweeg reden misschien in het politieke vlak ligt hoopt men alsnog uit te kunnen zoeken. Hij wilde im mers de gezagvoerder dwingen naar Oost-Berlijn te vliegen. Waarom hij dat reisdoel op deze riskante en gecompliceerde wijze trachtte te bereiken kon majoor De Beaufort gisteravond nog niet zeggen. Uit het korte ver hoor. waaruit bleek dat Da Silva slechts weinig Engels en nog minder Frons spreekt, was dit niet duidelijk geworden. De ma joor had wel de indruk gekregen, dat de Portugees tot iedere prijs een terugkeer naar zijn vader land wilde vermijden. Volgens de K. L. M.-persdienst had de K. L. M. hem een zgn. free two ticket (gratis reisbiljet) verstrekt, om dat de maatschappij er voor moest zorgen, dat haar voorma lige werknemer na zijn ontslag naar Portugal terug zou keren en niet ten laste van de Neder landse staat zou komen. Van een gedwongen vertrek was gis termiddag echter geen sprake. Da Silva had nog hier kunnen blijven of hij had ook met de trein naar Duitsland kunnen reizen. Mogelijk ontbraken hem daartoe de middelen. Het wordt voorts voor mogelijk gehouden, dat hij zelf het hem overhandig de reisbiljet heeft beschouwd als een sommatie om het land te veriaten. Als kleine bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat mare chaussee en rijkspolitie nog ge ruime tijd in dubio hebben ver- keerd of de man inderdaad met het pistool had gedreigd of slechts had gebluft. Hij bleek bij I fouillering n.l. niet over een l wapen te beschikken. Later werd I het alarm-pistool echter op de vloer in het vliegtuig aangetrof fen. Zonder dat iemand het be- i merkte had hij het daar blijkbaar tijdens zijn arrestatie neerge worpen. Naar wij van bevoegde zijde vernemen zullen H. M. de Konin gin en Z. K. H. Prins Bernhard van 21 tot 24 mei een staatsie- bezoek aan Oostenrijk brengen. De Prinsessen Beatrix en Irene zullen d'e Koningin en de Prins naar Wenen vergezellen. Koninklijke belangstelling voor opteden Surinaamse toneelgroep in Amsterdam Zaterdagavond hebben H. M. Ko ningin Juliana en de Prinsessen Beatrix en Irene in de „Kleine Komedie" in Amsterdam de eer ste voorstelling bijgewoond van „Kinderen van het laatste kwar tier" van Errol John uit Trini dad, uitgevoerd door de Suri naamse toneelgroep „Caribiton". Foto: In de pauze onderhielden de hoge gasten zich vrolijk met de artiesten. De Rooms-Katholieke aarts bisschop van New Orleans, Jo seph Francis Rummel, heeft drie personen, die het niet eens zijn met het standpunt van de plaat selijke. Rooms-Katholieke hiër archie inzake rassenscheiding, geëxcommuniceerd. 2 Het zijn Leander Perez, een leidende poli ticus in Louisiana, mevr. B. J. Gailiot, de 41-jarige leidster van een kleine groep voorstanders van rassenscheiding, en Jackson Rieau, een functionaris van de plaatselijke burgerraad. Mevr. Gailiot heeft onlangs uit protest bij de residentie van de aartsbisschop gepost omdat hij had bekendgemaakt dat vol gens hem op alle parochiescho len de rassenscheiding moet wor den opgeheven. De „New York Times" ver moedt dat de Sow jet-Unie de kwestie-Berlijn en het vraag stuk van de kemproeven in de dampkring met elkaar in ver band tracht te brengen. De Rus sen hebben een einde gemaakt aan hun plagerij boven en rond Berlijn, aldus het blad. Zij heb ben de weg geopend voor nieu we besprekingen over Berlijn, maar het lijkt wel of zij dit ge daan hebben om de bedriege- lijke indruk te wekken van een ontspanning', die dan moet die nen als basis voor nieuwe druk op de V. S. Deze druk zou moe ten leiden tot uitstel van de voorgenomen kernproeven of, als er toch kernproeven door de V. S. in de dampkring wor den genomen, tot een aanklacht tegen de V. S. wegens versto ring van de ontspannen sfeer, zo besluit het blad. si Hei Amerikaanse ministerie var. Buitenlandse Zaken heeft maandag verklaard, dat de V.S. nie, van plan zijn eon voorstel tot vermindering van het aantal geallieerde militairen in West- Berlijn te doen ais onderdeel van een regeling met de Sowjet- Unie. Een woordvoerder noem de een bericht van deze strek king van de correspondent van de „Washington Post" in Bonn „volkomen onjuist". Volgens dit bericht zou even tueel worden aangeboden, de cmvang van de Westelijke gar nizoenen in West-Berlijn van 12.500 tol 9.000 man te verminde ren. Amerikaanse functionarissen reageerden fei op dit bericht, dat afkomstig zou zijn van be trouwbare zijde te Bonn". Zij nermneruen eraan, dat twee dagen tevoren uit Bonn berich ten waren gekomen over de in- ïo ud van een Amerikaans plan, dat de minister van Buitenlandse Zaken Rusk aan de Russen wil voorleggen. Het feit dat bijzon derheder hieromtrent zijn uit gelekt, is in Washington zeer noog opgenomen. De veront waardiging hierover is door het bericht in de „Washington Post" nog toegenomen. Inmiddels hebben Britse func tionarissen te Londen verklaard, dat de Britse regering het eens is met alle punten van het Ame rikaanse plan. Zij weigerden commentaar te leveren op het conflict tussen Washington en Bonn over de beweerde indiscre ties van Westduitse zijde. Inmiddels zijn maandagmid dag in Washington de verken nende Amerikaans-Russische besprekingen over de kwestie- Berlijn hervat. Het overleg vond plaats in het ministerie van Bui tenlandse Zaken tussen minister Rusk en de nieuwe Sowjet-am- bassadeur, Anatoli Dobrynin. De twee mannen spraken elkaar on der vier ogen. Er was zelfs geen tolk bij hun gesprek aanwezig. De ambassadeur spreekt n.l. vloeiend Engels. George Ball, Amerikaans on derminister van Buitenlandse Zaken, heeft zondagavond voor de televisie verklaard, dat elk nieuw Amerikaans voorstel in zake Berlijn de goedkeuring van West-Duitsland moet hebben vóór het wordt ingediend. Ball ontleende dat opneming van Oostduitsers in een interna tionaal gezagsorgaan voor de toegangswegen tot Berlijn van West-Duitsland uit, een of an dere vorm van diplomatieke er kenning van Oost-Duitsland met zich mee zou brengen. Erkenning van Oost-Duitsland zou onze vitale belangen scha den, "aldus Ball. De onderminis ter verklaarde voorts dat hij in de jongste ontwikkelingen geen aanwijzingen kon vinden voor een topconferentie. De Westduitse regering zal een onderzoek instellen naar het „lek" waardoor bijzonderheden zijn bekend geworden over het Amerikaanse werkdocument over Berlijn dat een samenvatting is van de besprekingen tussen de ministers Rusk en Gromiko in Genève en dat als basis zal die- 1 nen voor het overleg dat giste- ren door Rusk zou worden her vat, ditmaal met de Sowjet-am- i bassad'eur in Washington, Do- brynin. I Een Westduitse regerings- i woordvoerder, die dit meedeelde, I zei dat zijn regering officiële „in- discreties" zou betreuren. Hij sprak tegen dat .de regering zelf j de mededelingen over het docu- I ment, dat onder meer zou voor zien in Oostduitse vertegenwoor diging in een internationaal or gaan voor controle op de toegang tot 'West-Berlijn, heeft laten uit lekken. Het Oostduitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maan dagavond de Westelijke denkbeel den voor 'n nieuwe overeenkomst over de toegang tot West-Berlijn „niet-reaiistisch" genoemd, om dat „zij onverenigbaar met de eerbied voor de souvereiniteit van de Duitse Democratische Repu bliek (Oost-Duitsland) zijn". In een persmededeling van het ministerie, die is uitgegeven ter gelegenheid van de hervatting van de verkennende Amerikaans- Russische besprekingen, weid gezegd dat deze onverenigbaar heid slaat op denkbeelden be treffende een internat ionaal toe zicht, of zelfs internationalise ring van de toegangswegen. In dit verband werd gezegd dat het voorstel van Walter Ulbricht. de- Oostduitse president en partij leider, een betere basis voor overleg zou vormen. Ulbricht had zich onlangs uitgesproken voor de instelling van een internatio nale commissie voor arbitrage in geschillen over de toegangs wegen. De Sowjet-Unie zou in deze commissie de belangen van Oost-Duitsland kunnen beharti- gen en ingeval van geschillen met dit land kunnen onderhan delen om de moeilijkheden uit de weg te ruimen. In het bulletin van het Oost duitse ministerie werd voorts ge sproken over „een onverbreke lijke band" tussen een akkoord over de toegangswegen en „een vredesregeling, gebaseerd op de strikte eerbiediging van de sou- vereiniteit van de D. 'D. R. De Russische autoriteiten heb ben twee Italiaanse staatsbur gers. Dino Storoni en diens zus ter Cesarina, het land uitge wezen omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan speculatie met deviezen, aldus heeft Tass maandag gemeld. De Russen hadden hen vorige week don derdag aangehouden. Dino was werkzaam op de Amerikaanse ambassade in de Sowjet-hcofdstad en Cesarina op de Turkse. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maan dag de Amerikaanse en de Turkse ambassade op de hoogte gesfelci van de uitwijzing. Volgens Tass hebben de Sto- roni's van 1959 tot aan hun arrestatie 'grote sommen in Amerikaanse dollars en grote aantallen gesmokkelde gouden horloges tegen siuikhandelprij- zen aan Sowjet-staatsburgers verkoch;;. De Russische af nemers van de twee Italianen zijn aangehouden. De president van de Algerijn se voorlopige regering, Fares, heeft maandagmiddag algemene richtlijnen verstrekt ter toepas sing van de overeenkomst van Evian, in het bijzonder van de De Britse regering heeft maan dag een Sowjet-voorstel om ge zamenlijk bij Washington aan te dringen op beëindiging van de Amerikaanse „inmenging" in Zuid-Vietnam, van de hand ge wezen. Het Russische voorstel dateer de van 17 maart. In zijn antwoord herinnerde Engeland aan zijn eerder gedane voorstel een Brits- Russisch verzoek aan de Noord- vietnamese autoriteiten'te richten om zich van „subversieve acties in Zuid-Vietnam" te onthouden. Volgens de Britse nota is Noord- Vietnam, waar de communisten aan de macht zijn, het land dat de vrede en de stabiliteit in Zuid- Oost-Azië bedreigt. De Britse minister van Lucht vaart. Thornevcroft. heeft maan dag ui het Lagerhuis gezegd, dat Australië. .elgië. Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland on rfvont-' rittannië 1hans de conventie voor de oprichting van een E.uropese organisatie vpor de ontwikkeling van lanceerappara- tuur voor kunstmanen hebben ondertekend. handhaving van de orde. Hij ontkende dat de voorlopige re gering moeilijkheden zou heb ben ondervonden van het Euro pese personeel. In Oran heeft een O.AS.-groep maandagmorgen vergeefs ge poogd wapens te stelen uit een militair kamp in het oosten van de stad. De aanval werd door de soldaten afgeslagen, waarbij vier soldaten en 17 burgers wer den gewond Van de aanvallers werden er acht gewond. Bij het doorzoeken van een wijk in Oran zijn 25 mensen aangehouden en werd beslag gelegd op een belangrijke hoe veelheid militaire goederen. De bevolking van Oram heeft van de politie bevel gekregen zich niet op balkonnen of daken te vertonen. Bij voorgaande on geregeldheden is herhaaldelijk op politie en soldaten vanaf de daken geschoten. Het Franse ministerie van Ju stitie heeft maandag meegedeeld dat de kwestie van gratiever lening aan de ter dood veroor- leelde cx-generaal Edmond Jou- haud dinsdag 24 april door de hoge raad van de magistrauur onder voorzitterschap van gene raal De Gaulle zal worden be- I handeld. De raad behandelt auto- j matiseh het verlenen van gratie, J of er al of niet om is verzocht. De uitspraken zijn adviserend en niet bindend. President De Gaul- ie heeft volgens de grondwet de macht gratie te verlenen of te weigeren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1