Verklaring van Soedjarwo Tjondronegoro Nota van Chroesjtsjef aan MacMillan Franse regering afgetreden Waalse betoging voor federalisme in België ASgerië Amerikaans protest hij W.-Duitsland HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 16 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5575 NIEUWE AMERIKAANSE VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT BERLIJN? HOOGWATER TELEGRAM UIT MANOKWARI AAN PROF. DE QUAY INDONESISCH BEROEP OP PAPOEA-POLITIE DR. VAN ROIJEN TERUG NAAR WASHINGTON NIEUW-GUINEA AANSLAG OP AMERIKAANS CONSULAAT GEEN COMMENTAAR OP NIETIG- NIEUWE FRANSE REGERING AMERIKAANSE ATOOMGEHEIMEN VOOR FRANKRIJK? Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De correspondent te Bonn van ..The New York Times", Sydney Gruson, heeft aan zijn blad gemeld, dat de Verenigde Staten aan hun bondgenoten nieuwe voorstellen hebben voor- óeiegd betreffende Berüjn. Frankrijk en West-Duilsland ..ouden hebben verklaard ern stig voorbehoud ten opzichte \an deze voorstellen te moeten maken. Dc voornaamste punten van het Amerikaanse plan zouden zijn; 1. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zouden overeen moeten komen een verdere verspreiding van kernwapens te zullen tegengaan. De Navo en de Warschause verdragsorganisatie, welke, laatste als de communisti sche militaire tegenhanger van de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie kan worden beschouwd, zouden nietaan vals verklaringen moe ten uitwisselen. 3. Er zou een aantal commis sies moeten worden gevormd voor de behandeling van het „technische contact" tussen Oost- en West-Duitsland. De beide Duitse staten zouden evenveel vertegenwoordigers in dezs commissies krijgen. 4. Een internationaal orgaan zou moeten worden belast met het toezicht op de toe gangswegen tot West-Berlijn en WestDuitsland. Soedjarwo Tjondronegoro, een Indonesische afgevaardigde naar de onlangs gevoerde geheime be sprekingen tussen Indonesië en Nederland, heeft zaterdag in Bandoeng gezegd, dat de Neder landers niet uit Nieuw-Guinea zullen vertrekken als zij er niet toe gedwongen /orden. In een lezing voor studenten zei de Indonesische diplomaat verder, diat de Nederlandse poli tiek in Nieuw-Guinea die van een „wreker" was. De onlangs gevoerde bespre kingen waren gehouden in een klein huis in de buurt van Wash ington, waar Nederlandse en In donesische afgevaardigden aten, dronken en schertsten. ,,lk ken de Nederlandse ver tegenwoordigers Schürmann en Van Roijen heel goed. Wij schert sten samen in het Nederlands en genschap over Nieuw-Guinea in toonaangevend coiffures. de betere toiletartikelen, fiunerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. in het Engels, zeer tot verbazing van Bunker (de Amerikaanse diplomaat en derde partij bij de besprekingen). „Maar toen wij eenmaal aan de conferentietafel zatenstokten de besprekingen plotseling en moesten wij uiteen gaan". Volgens de Indonesische diplo maat heeft Nederland het over het verlenen van zelfbeschikking aan de Papoea's maar tracht het in feite slechts zich in Nieuw- Guinea te handhaven. Verdeling van een natie was tegen de be ginselen van de Verenigde Naties en Indonesië zou de vestiging van een Fapoeastaat niet gedo gen, aldus Soedjarwo Tjondrone goro, die voorts de voorstellen van Bunker voor een geleidelijke terugtrekking van de Nederlan ders uit Nieuw-Guinea in de loop van een tijdvak van twee jaar, gepaard gaande met over neming door Indonesië van het bestuur, „een harde slag" voor de Nederlanders vond. Het stond te bezien wat Nederland nu zou doen. De Indonesische linkse politie ke partij „Moerba" heeft in een te Djakarta uitgegeven verkla ring het plan-Bunker „een po ging van de imperialisten" ge noemd om concessies van Indo nesië te verkrijgen, aldus is zon dag uit Djakarta gemeld. De partij dringt er bij de Indonesi sche regering op aan, te staan op onvoorwaardelijke overdracht van Nieuw-Guinea in dit jaar. Volgens de partij-Moerba zou het plan-Bunker een vreemde macht (internationaal lichaam) de zeg- De Sowjetrussische premier, deze een beroep deed op Nikila Chroesjtsjov, heeft in I Chroesjtsjov om de Westerse een botdschap aan de Britse voorstellen voor internationale Harold MacMillan, op- bekrachtiging van een verbod premier, nieuv, aangedrongen op het sluiten van een Duits vredes verdrag en afschaffing van het „bezetiingsbewind" in West-Ber lijn. Dit heeft Radio-Moskou bekendgemaakt. De radio gaf een samenvat ting van de boodschap van de Russische premier, die een ant woord is op een brief van Mac Millan van vorige week, waarin OOSTELIJKE WIND Boven Scandinavië handhaaft zich een krachtig hogedrukge- bied dat zich maar weinig ver plaatst. Dit hogedrukgebied houdt tezamen met een depressie in de omgeving van de Alpen bij ons een oostelijke stroming in- stand waarin de windkracht aan de Waddenkust zondag tijdelijk 8 bedroeg. Met deze stroming werd tamelijk koude lucht aan gevoerd. Bij ons kwam het kwik nergens boven 10 graden, in Noord- en Midden-Frankrijk waar het bovendien regende niet veel hoger dan omstreeks 5 gra den. Verwacht wordt dat in het weertype bij ons geen grote ver anderingen komen. Er blijft veel bewolking maar de kans op regen is niet groot. De wind die aan vankelijk nog overwegend krach tig zal zijn, zal later iets afne men. De temperaturen zullen niet veel veranderen. medegedeeld door het K.N.M.I., te De Bilt, geldig tot hedenavond. Oostelijke wind. Veel bewolking maar slechts hier en daar wat regen. Overwe gend krachtige oostelijke wind. Dezelfde temperaturen als giste ren of iets hogere. MAANDAG 16 APRIL v.m. n.m. Ereskens 11.57 12.35 Terneuzen 0.32 1.00 Hansweert 1.12 1.40 Walsoorden 1.22 1.50 DINSDAG 17 APRIL v.m. n.m. Breskens 0.42 1.07 Terneuzen 1.17 1.42 Hansweert 1.57 2.22 Walsoorden 2.07 2.32 ZON MAAN op onder op onder April 16 5.43 19.38 15.50 4.52 17 5.41 19.40 16.55 5.13 18 5.39 19.41 17.59 5.33 tot het nemen van kernproeven in de atmosfeer nogmaals in overweging te nemen. Premier Chroesjtsjov zei in zijn boodschap, dat de jongste verklaringen van MacMillan en Kennedy er niet op gericht waren om tot ovéreenstemming over een verbod van kernproe ven te komen, doch slechts be doeld waren „de 'toorn van het volk af te leiden". Hij noemde vertrouwen 'n be langrijk punt bij het bereiken van overeenstemming over vele vraagstukken. Orh dit vertrou wen te vestigen was het nood zakelijk om in de eerste plaats een Duits vredesverdrag tot stand te brengen en de „bezet ting" van West-Berlijn af te schaffen. Choesjtsjov zei, dat de Sow jet-Unie geen akkoord over het uitstellen van kernproeven kan sluiten dat „de inlichtingen dienst van de Navo in staat zou stellen om, onder het voorwend sel van internationale controle, spionagecentr?. op Sowjetrus- sisch gebied te vestigen. Volgens Chroësjtsjovs bood schap was hij bereid „overal hoen te gaan, elk uur, en elke minuut" om een overeenkomst over algemene en totale ontwa pening onder strenge internatio nale controle te sluiten. ..Dan zal het vraagstuk der kernproe ven zichzelf oplossen", zo voeg de hij hieraan toe. Chroesjtsjov verklaarde, dat er eerst een sfeer van internatio naal vertrouwen moet komen vóórdat de Sowjet-Unie Wester se waarnemers op haar grond gebied kan toelaten. De Russische premier zei dat hij echter niet de geringste ver wachting koesterde, dat Mac Millan de Sowjetrussische voor stellen zou aanvaarden, „war.t ik heb namelijk geen vertrou wen in de wijsheid van de krin gen, die thans de poiitiek van de Westerse mogendheden be palen". Wanneer in de toekomst Amerikaanse of Blitse kern proeven worden gehouden, on dergronds, in de atmosfeer, ir. dc ruimte of onderwater, dan zal dit de Sowjet-Unie ertoe dwingen zelf ook proeven te nemen, aldus Chroesjtsjov. Hij zei verder, dat een verdrag lot verbod op het houden van kern proeven, met nationale midde len voor de uitoefening van con tröle, „op dit moment" gesloten kan worden. Hij noemde het de beste oplossing om eerst het voornaamste vraagstuk te rege len, namelijk het sluiten van een akkoord over algemene en totale ontwapening onder stren ge internationale controle. Over Berlijn zei de Russische premier: „Uw troepen in West- Berlijn zijn nu niet langer onze bondgenoten, doch de troepen van een agressief Navoblok, dat vijandig staat tegejiover de Sowjet-Unie. Wanneer er een Duits vredesverdrag wordt on dertekend zou een geweldige last onmiddellijk van onzre schouders worden genomen en dan zou er werkelijk het ver trouwen heersen, dat het moge lijk zou maken vele andere vraagstukken op te lossen". Een Britse officiële woord voerder deelde vrijdagavond mee, dat de Britse premier doende is de 4.000 woorden tel lende boodschap van premier Chroesjsjov te bestuderen. Diplomatieke waarnemers achten het waarschijnlijk dat hij over de nota overleg zal plegen met president Kennedy. Di eerste indrukken van de boodschap van Chroesjtsjov waren volgens waarnemers, dat zij weinig nieuws bevat en een herhaling is van welbekende Russische argumenten. handen spelen. Het plan beteken de ook rechtstreekse inmenging in de binnenlandse zaken van Indonesië en zou buitenlandse mogendheden in staat stellen het gebied van Indonesië af te zon deren onder het mom van „zelf beschikking". (Waarnemers merken naar aanleiding var. dit bericht op, dat Adam Malik, de Indonesische vertegenwoordiger in Moskou en de voornaamste afgevaardigde naar de geheime Nederlands-In donesische besprekingen, een van de leiders van de Moerba-partij is.) Van de zijde van de burgerij in Manokwari is vrijdag een telegram gezonden aan premier De Quay wiarin de regering wordt geprezen voor haar „standvastigheid met betrekking tot de handhaving van het zelf beschikkingsrecht in West-Pa poea". De burgerij spreekt tevens „het volste vertrouwen uit dat dit recht onverkort zal blijven „gelden ondanks Internationale politieke intimidatie en wanbe grip in dé Verenigde Staten en in de Nederlandse oppositiepar tijen". Indonesië heeft een beroep gedaan op de inheemse politie in Westelijk Nieuw-Guinea om te gen de Nederlanders in opstand te komen. In een radio-uitzen ding die gericht was op Westelijk Nieuw-Guinea, werd in een spe ciale regeringsoproep gezegd: „Toon, vóór het te laat is, uw verdiensten voor het vaderland ter -bevrijding van West-Irian van het Nederlandse kolonialis me. Het is nu tijd om op te treden. Denk aan de duizenden van uw broeders die door de Nederlan- De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Roijen, die in de afgelopen week met het kabinet overleg heeft gepleegd over de kwestie Nieuw-Guinea, is zondagmiddag naar Washington teruggekeerd. Nadat hij er tegenover dé ver slaggevers op Schiphol vóór zijn vertrek zijn spijt over had be tuigd, dat hij geen verklaring kon afleggen, beperkte hij zijn commentaar tot deze éne zin: „Ik geloof trouwens in het alge meen, dat als je het leven niet constructief en met vertrouwen tegemoet treedt, je weinig kunt bereiken, ook voor je medemen sen". En met die medemensen doelde de ambassadeur naar hij liet doorschemeren op de Papoea's. Gevraagd of hij verwachtte binnen afzienbare tijd weer naar Nederland te zullen komen, ant woordde dr. Van Roijen: „Dat zal van de omstandigheden afhan gen." Op de vraag of, wanneer en waar de onderhandelingen met Indonesië zullen worden l van De Gaulle. Hij werd te voortgezet bleef hij het antwoord j Montboudif in het departement schuldig. I Cantal geboren als zoon van een Premier Miehei Debré heeft leraar. Zelf begon hij zijn loop zaterdagmiddag op een buiten- j baan ook als leraar, en wel in gewone vergadering van de re- I de Franse letterkunde. In okto- gering onder voorzitterschap ber j.l. publiceerde hij nog een van president De Gaulle aan het bloemlezing Franse poëzie, die staatshoofd het ontslag van hetdoor een criticus werd geken- kabinet aangeboden. De Gauile 1 schetst als „de keuze van een aanvaardde dit, waarbij hij uiting bankier met alleen veilige gaf aan zijn waardering voor wat fondsen". Hiermee werd gedoeld hij noemde „de grote diensten" op het feit dat Pompidou sinds welke het kabinet in de drie jaar zes jaar directeur is van de bank en drie maanden van zijn bestaan „in een bijzonder moeilijke pe riode" het land heeft bewezen. De president deelde vervolgens officieel mee dat hij Georges Pompidou zou aanwijzen als de nieuwe premier. De bijeenkomst van het kabinet duurde slechts een kwartier. Het was reeds enige tijd be kend dat Debré plaats zou moe ten maken voor Pompidou. De 50-jarige Pompidou is een van de vertrouwdste raadgevers van de Waalse volksbeweging van de Luikse vakbondsleider André Renard om in Luik te be togen „ter bevrijding van Wal lonië door federalisme en struc tuurhervormingen". Onder het wakend oog van een sterke poli tiemacht trok de met talrijke spandoeken uitgeruste optocht door de Luikse straten, zonder dat zich een incident van bete kennis voordeed. Renard zélf schatte overigens het aantal deelnemers op 35.000, de politie kwam niet verder dan 8.600 en steekproeven leiden tot de con clusie, dat het aantal betogers tussen de 10.000 en 15.000 lag. De dT gevangenis" worden spandoeken eisten het invoeren b b van een federatief stelsel in Bel- Meer dan 10.000 Walen hebben waarin aan dé Belgen een uit zondag de oproep beantwoord spraak over het federalisme gië om een achteruitstelling tegenover Vlaanderen tegen te gaan. Ook werd in de opschrif ten een volksstemming geëist gezet; zij wachten op uw komst voor hun vrijheid. Sta nu op en kom in opstand". De Australische ambassadeur in Indonesië, sir Patrick Shaw, heeft zaterdag in Djakarta ge durende een half uur met minis- ïr__„T nTXT^ AVTCI *r> ter van Buitenlandse Zaken Su- ERKLAKINU* OPS 1 SLAUr bandrio de jongste ontwikkeling VAN DER PUTTEN in de kwestie Nieuw-Guinea be- i cnr-nkon Esn woordvoerder van het mi- tt i* r nisterie van Defensie heeft Van welingelichte zijde wordt zaterdagmorgen in ant- ivnrvmnn Hor Ho omhoeeorioin» woord op vragen meegedeeld Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag bekendgemaakt, dat za terdag in het Amerikaanse con sulaat in Porto la Cruz (Vene zuela) een bom is ontploft. De ontploffing eiste een dode en een gewonde. De slachtoffers zijn geen Amerikanen. wordt gevraagd De jongste Vlaamse betoging in België was de „mars op Brus sel" van vorig jaar, waaraan naar schatting tegen de 100.000 Vlamingen deelnamen. Op een persconferentie na af loop van de betoging zei André Renard, dat hij de monarchie verenigbaar achtte met het fede ralisme. In toespraken, die hij het vorig jaar heeft gehouden, had hij de mening verkondigd dat het koningschap in België een aflopend karakter zou heb ben. Ook betoogde Renard, dat de Vlaamse vertegenwoordiging in de betoging er waren onge veer 50 Vlaamse voorstanders van het federalisme uit de pro vincie Limburg in de stoet aan wezig bewees dat de Waalse volksbeweging „niet anti-Vlaams is". „Integendeel, wij moeten trachten met de Vlamingen tot overeenstemming te komen om met hen in .vrede te leven en niet als tegenstanders, zoals thans de stroming is". „Maar indier de toestand sléchter blijft worden", voegde hij hier aan toe, „dan zal de goede wil van de Walen plaatsmaken voor vijandigheid". vernomen dat de ambassadeur als de mening van zijn regering heeft overgebracht, dat de ont wikkeling van dé laatste dagen de mogelijkheid van een vreed zame regeling heeft vergroot. Subandrio zou tijdens het ge sprek gezegd hebben, dat de vol gende stap vap de Nederlandse regering moet komen. Indonesië had in beginsel het plan-Bunker al aanvaard. Tevens zou de Indonesische minister hebben beklemtoond dat zijn land, in afwachting van on derhandelingen over een vreed zame oplossing, voortgaat met de voorbereiding van een „bevrij ding" van het gebied in de loop van dit jaar. dat van de zijde van het minis terie nog geen commentaar kan worden verstrekt op de beslis sing van het ambtenarengerecht in Arnhem, om het ontslag van de heer F. H. van der Putten nietig te verklaren. Deze woord- Rotschild in Parijs. De opvolger van Debré is nooit lid van het parlement geweest. In 1944 en 1945 maakte hij deel uit van de staf van De Gaulle, die toen aan het hoofd stond van de regering. Pompidou is inmiddels belast met de vorming van een nieuwe regering. President De Gaulle zou hem hebben verzocht er voor te zorgen dat uiterlijk zondag het kabinet gereed is. De nieuwe Franse premier, Georges Pompidou, heeft zondag de samenstelling van zijn kabi net bekendgemaakt. Alle belang rijke leden van het vorige kabi net dat onder leiding stond van Michel Debré hebben zit ting in de nieuwe regering. In totaal telt het kabinet- Pompldou 22 ministers en zeven staatssecretarissen. De premier zal hedenmiddag zijn medewer kers aan president De Gaulie voorstellen. In het kabinet hebben elf leden van de Gaullistische partij (U.N. R.), vijf volksrepublikeinen M. R.P.), drie onafhankelijken, twee partijlozen (Messmer en Palew- ski), één lid van de „democrati sche unie van de arbeid" en één linkse demoeraat zitting. Pawlewski maakte, voordat hij diplomaat werd, deel uit van de fractie der sociaal-republikeinen in de senaat. Pompidou is nooit actief geweest op politiek ge bied. Hij was directeur van de bank Rothschild in Parijs. De minister belast met de zórg. voor de betrekkingen met het parlement, Roger Dusseaulx, is secretaris-generaal van dé U.N.- R. Pflimlin is burgemeester van' Straatsburg. Na sinds 1947 deel te hebben uitgemaakt van tal rijke kabinetten hij was o.a. minister van Landbouw, Handel, Overzeese Gebieden en Finan ciën werd hij op 14 mei 1958 minister-president. Op de eerste juni daaraanvolgende nam De Gaulle aeze functie van hem over. Pflimlin werd toen minister van Staat. In Algiers is zondag het bu- Volgens bewoners van het reau van de rector-magnificus stadsgedeelte was de oproer- van de universiteit door een bom- s politie die als bewaking van het gebouw fungeerde, kort voor de voerder zei dat men nog geen ontploffing verwoest. Vijf mili commentaar kon geven, omdat tairen van liet aangrenzende man nog met beschikte over de karnp van (je luchtmacht liepen juiste tekst van de overwegin- verwondingen op gen op grond waarvan het amb-1 Bij andere lncidenten in Alge- tenarengerecht zijn beslissing rië kwamen minstens drie m0_ heeft genomen. De woordvoer- hammedanen en één Europeaan der zei ook nog met te kunnen 0m het leven, terwijl vijf Moham- zeggen o, de minister van zins medanen en gén Europeaan wer den gewond. (Zaterdag bedroeg het aantal is tegen de beslissing van ambtenarengerecht hoger roep aan te tekenen. het be- j doden aehttjen op een na allen Amerika heeft zaterdag bij West-Duitsland geprotesteerd tegen wat het beschouwt als een ernstige schending van vertrou wen, zo wordt van gezaghebben de zijde in Washington vernomen. Foy Kohier, onderminister van Buitenlandse Zaken, heeft zater dag de Westduitse ambassadeur te Washington, dr. Wilhelm Gre- vve, op het departement van Bui tenlandse Zaken laten komen naar aanleiding van de publika- tie in kranten van dé voornaam ste punten van een geheim Ame rikaans plan voor Berlijn. Het State Department is „erg ongelukkig" over het incident, niet zozeer wegens de publikatie zelf als wel over de schending van vertrouwen. In gezaghebbende ambtelijke kring te Washington wordt ver klaard dat de denkbeelden uit het plan vroeger al met de Russen zijn besproken. Als voornaamste punten worden genoemd: 1. Het sluiten van een niet-aan- valsverdrag tussen de Navo en het Pact van Warschau met we derzijds garanderen van bestaan de grenzen in Europa. Dit zou een beperkte garantie voor Po- lens grens betekenen zonder deze evenwel officieel te erkennen. 2. De kernmogendheden moe ten afspreken geen kernwapens te leveren aan landen die deze nog niet bezitten. Deze bepaling zou de oprichting van een Navo- kernstrijdmacht niet verhinde ren, evenmin als het stationeren van kernwapens op Navo-grond- gebied onder toezicht van Ame rika. 3. Instelling van gemengde Oost-Westduitse commissies, die zich zouden moeten bezighouden met kwesties betreffende handel, culturele uitwisseling, verbindin gen en verkeer. 4. Instelling van een internatio naal gezagsorgaan voor de toe gangswegen tot Berlijn van West-Duitsland uit. Hierin zou de Oostduitse regering zijn ver tegenwoordigd. Dit voorstel is in Genève al besproken tussen Deon Rusk en Andrei Gromiko, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika en de Sowjet-Unie. Na geallieerd overleg hierover heeft een werk document gecirculeerd in Parijs, Mohammedanen. I Mensen die van Oran per schip naar Frankrijk willen rei- zen, zullen voortaan in de nabij- gelegen vlootbasis Mers-el-Kebir scheep gaan. Zoals bekend heeft de O.A.S. bepaald dat niemand het land mag verlaten. In Oran is opgeroepen tot een algemene staking van 24 uur, die j hedenochtend moet beginnen. De Officieel heeft Bonn echter geen actie is bedoeld als protest tegen in een bericht misnoegen kenbaar gemaakt. Londen en Bonn. In Washington is men van mening, dat Bonn bepaalde be zwaren tegen het plan heeft en het daarom heeft laten uitlekken. aankomst van het commando vertrokken met medeneming van wapens en munitie. Een func tionaris van de politieprefectuur zei later in antwoord op vragen dat de oproerpolitie opdracht had gekregen het gebouw te verla ten omdat de autoriteiten de mannen niet langer geïsoleerd in het centrum van het Europese stadsgedeelte wilden achterlaten. De diverse punten zullen ook ter sprake komen als Rusk vandaag met de Russische am bassadeur in Washington, Dobri- nin, het overleg over Berlijn her vat. Van ambtelijke zijde in Washington wordt er echter de nadruk op gelegd, dat Rusk geen nieuw „plan" zal indienen en dat elk punt op zijn mérites zal worden bekeken en niet als on derdeel van een geheel. Een regeringswoordvoerder in Bonn heeft zaterdagavond ver klaard, dat de bondsregering niets heeft gepubliceerd over be weerde Amerikaanse plannen voor Berlijn en Duitsland. Hij ontkende, dat West-Duitsland wantrouwend zou staan tegen over de Amerikaanse politiek in zake Duitsland. De Amerikaans- Westduitse samenwerking is uit stekend, zei hij en de bondsre publiek wordt van alle overleg op de hoogte gehouden. Het Amerikaanse dagblad „New York Times" heeft zondag uit Washington de terdoodveroordeling van ex- I gemeld, dat president Kennedy generaal Jouhaud, die bevelheb-i van de zijde van het ministerie ber van de O.A.S. in het gebied van Defensie is aangeraden van Oran was. Frankrijk belangrijke inlichtin- Zaterdag werden soortgelijke gen en materialen voor kernwa- stakingen in Algiers en Philippe- pens te verstrekken. Gezagheb- ville gehouden. 1 bende kringen hadden echter Een O.A.S.-eommando van on- duidelijk gemaakt dat er nog geveer honderd man heeft zon- 1 geen aanwijzingen zijn dat presi- dag gedurende vijf uur het tele- dent Kennedy van de huidige foon- en telegraafgebouw van Amerikaanse politiek zou afwij- Oran bezet en een gedeelte van 1 ken en president De Gaulle zou de straten rondom afgezet met j bijstaan in diens streven om een auto's en prikkeldraad. Het werk onafhankelijke kernmacht te werd echter niet onderbroken en verwerven. De aanbevelingen de verbindingen bleven gehand haafd. De helft der O.A.S.-man nen was gekleed in gecamou fleerd veldtenue. Toen de opera tie was afgelopen trokken zij in burgerkleding met de anderen weg. het commando schoot tijdens de bezetting van het gebouw op twee hefschroefvliegtuigen van het leger en een bommenwerper die rondcirkelden. door het Pentagon zouden zijn gesterkt door een rapport van president Kennedy's militaire vertegenwoordiger, generaal Maxwell Taylor, die kortgeleden uit Europa is teruggekeerd. Hij zou hebben voorgesteld, dat Frankrijk op het gebied van be wapening ver genoeg is gevor derd om president Kennedy te veroorloven Amerikaanse steun aan te bieden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1