Schout-bij-nacht Reeser over Indonesische infiltraties Het proces-J ouliaud Damespanüalons 111,95 .EIGEN HAARD" De gebeurtenissen in Algerië HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Provinciale Staten van Zeeland besloten tot het bouwen van een brug over de Oosterschelde Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5357 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal; per maand 2,—; per week 4S ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJDAG 13 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5573 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm IS ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgëên handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer^ 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur.' Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. DE KWESTIE NIEUW-GUINEA De commandant der strijd krachten in Ned. Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. E. H. Reeser, heeft donderdag in een commu niqué over de toestand op het eiland VVaigeo meegedeeld, dat daar nu nog slechts een zeer klein aantal Indonesische militai ren aanwezig is en dat deze „geen nuttig effect meer kunnen opleveren". Daarom kan deze actie als beëindigd worden be schouwd, aldus Reeser. Uit het verhoor van de gevan genen is gebleken, dat vanaf de aanvang niet van een georgani seerde actie kon worden gespro ken, daar de groepen infiltranten door patrouillerende eenheden reeds direct werden verstrooid en enige voorraden werden buit gemaakt. Een zeer demoraliserende fac tor bleek, zo wordt voorts in het communiqué gezegd, het niet aanwezig zijn van de hun voor gespiegelde ontvangstcommissies, gidsen en de medewerking van de bevolking. Mede dank zij het voortreffelijke optreden van de mobiele politie en het Papoea- vrijwilligerskorps hebben deze Indonesische troepen niet de kar.s gekregen om verder voet aan wal te krijgen dan de uiter ste westpunt van Waigeo en was deze actie vanaf het begin tot mislukken gedoemd. Wat het eiland Gag betreft: de daar aanwezige Indonesische eenheden zijn thans gelocali- secrd en volledig omsingeld, al dus het communiqué. Over de toestand aan de zuid kust \an Nieuw-Guinea deelt schout-bij-nacht Reeser mede, dat do kleine groepen gelande Indonesische militairen nabij Kaap yi; kke Hoek thans zo goed als „opgeruimd" zijn. Vooral opk met medewerking van de bevol- kingshóofden wepden zij gevan gen genomen of zodanig ver spreid. dat van enige vijande lijke actie nu geen sprake meer is. 4 f>' In het communiqué wordt voorts bekendgemaakt, dat he denmorgen dé onderzeebootja gers ..Groningen" en „Limburg" voor een kort bezoek in Hollan- dia zullen aankomen. Tenslotte wordt over het onge luk op Fak-Fak van vorige week, waarbij een korporaal dodelijk werd gewond, nog meegedeeld, dat dit veroorzaakt werd door een foutieve behandeling tijdens wapsnonderhoud. Bij het ineen zetten van een pistool met gela den houder ging het wapen af waarbij de dienstplichtig soldaat C. A. Goed uit Vleuten door de borst werd geschoten en de uit tredende kogel daarna de dpi. korporaal G. G. A. van de L. uit Arnhem dodelijk in het voor hoofd trof. Soldaat Goed is bui ten levensgevaar. PAPOEA-DELEGATIE NAAR NEDERLAND Naar A.N.P. desgevraagd van bevoegde zijde verneemt, wordt op het ogenblik overleg gepleegd om een kleine delegatie van Pa poea's uit de Nieuw-Guinearaad naar Nederland te laten komen voor besprekingen met de rege ring over de jongste ontwikkelin gen in de kwestie Nieuw-Guinea. PAPOEA'S WILLEN VOORSTEL INDIENEN BIJ OE THANT Het lid van de Nieuw-Guinea- raad N. Jouwe heeft in ant woord op een vraag meegedeeld, dat verscheidene Papoealeiders voornemens zijn, een plan bij de waarnemend secretaris-gene raal der Verenigde Naties, Oe Thant, in te dienen. Men zou willen voorstellen, reeds nu een volksstemming over de toe komst van Nieuw-Guinea te laten houden onder toezicht van de Verenigde Naties. Het plan is voorgelegd aan de Papoea's van Australisch Nieuw-Guinea, omdat men het voorstel wil doen uitgaan van de inwoners van geheel Nieuw-Guinea. Ex-generaal Salan verdedigt tweede man van de O. A. S. De leider van het geheime leger, ex-generaal Salan, heeft in een donderdag tijdens het pro- ces-Jouhaud voorgelezen brief In het paleis van justitie in Pa rijs is het proces begonnen iegen ex-generaal Edmond Jouhaud, een van de. leiders van de orga nisatie van liet geheime leger in Algerië. Foto: Onder bewaking van gendarmes arriveert Jou haud bij het gerechtsgebouw. Nederlandse Spoorwegen: ZONDAGSDIENST OP 30 APRIL De spoorwegen delen mede, dat de treinen op Koninginnedag 30 april zullen rijden als op zondagen. Dit geldt niet voor het internationale verkeer. DEMONSTRATIEVE VERGADERING GEPENSIONEERDEN Ruim veertienduizend ge pensioneerden hebben donder dagmiddag de demonstratieve vergadering in de Houtrusthai- len in Den Haag bijgewoond. Uit alle delen van het land waren zij in autobussen naar Den Haag gekomen. Behoedzaam werden de gepen sioneerden onder wie zich en kele zeer oude bevonden, naar hun plaatsen geleid. In enthou siasme deden zij echter voor de jongeren niet onder, getuige hun bijval en applaus tijdens en na iedere redevoering. De minister van Binnenland se Zaken, rar. E. H. Toxopeus, was verhinderd de bijeenkomst bij te. wonen. Vele Kamerleden woonden wel de demonstratie bij, terwijl wij voorts opmerkten de heer J. Lageveen, secretaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, mi'. H. J. van Houte, voorzitter van de pen sioenraad, en mr. A. D. Kuiper en mr. H. J. van de Poel, respec tievelijk secretaris en lid van de pensioenraad. MIJNONGELUK IN ENGELAND Door een mijngasontploffing op 350 meter diepte in een steen koolmijn bfy Aberdare in Zuid- Wales zijn 'donderdag negen ar beiders om liet leven gekomen en negen gewond. Dc explosie deed zich voor op een halve kilo meter afstand van de plaats waar meer dan vierhonderd ar beiders werkten. Onder <lc slachtoffers bevinden zicli tic secretaris van de plaatselijke mijnwerkersbond die de mijn in specteerden. MAATREGEL TOT OPSCHORTING AMERIKAANSE ZEELÉDENSTAKING Dc Amerikaanse regering heeft de fécleraic rechtbank te Sar. Francisco, in de staat Cali- tornië, verzocht de bepalingen van de wet van Taft en Hartley van toepassing te verklaren op de reeds geruime tijd durende staking van zeelieden aan de Amerikaanse Grote Oceaankust. Dit betekent, dat de stakers zal worden opgedragen gedurende eer periode van ten hoogste 80 dagen weer aan het werk te gaan. In deze periode zal een re geringscommissie pogen te be middelen tussen werkgevers en werknemers. De aanbevelingen van de commissie zijn voor par tijen niet bindend. Ze kunnen slechts als raadgevingen wor den opgevat. Worden partijen het niet eens, dan kunnen de zeelieden hun staking na deze afkoelingsperiode" van 80 da gen weer voortzetten. dc tweede man van de O. A. S. verdedigd. Hij schrijft dat Jouhaud. voor malig chef van de Franse lucht macht, de organisatie van het geheime leger wegens zijn vurig patriottisme had gesteund. Do beklaagde „gehoorzaamde altijd mijn instructiesHij nam deel aan een verzetsbeweging omdat hij Frankrijk trouw wilde blij ven. De generaal vas zijn mis sie getrouwWie begrijpt beter de ziel van zijn Algerië waar hij werd geboren"? Aldus de brief die uit Algiers was ver zonden. De verdedigers van Jouhaud hadden ruim achttien getuigen opgeroepen, onder wie parle mentsleden en hoge officieren. De president van het medisch ge nootschap van Oran, dr. André Laborde, hamerde, toen hij ge hoord werd, met z'n vuist op het hek voor de getuigenbank, terwijl hij geëmotioneerd uitriep: „Het Franse volk in Algerië gaat ge bukt onder het terrorisme van het Franse leger". De openbare aanklager, Charles Raphael, zei, toen de getuige was uitgespro ken: „Ik heb u niet onderbroken, toen u de eer van het Franse leger door het slijk haalde, doch hoe denkt u over de aanslagen met kneedbommen en de moor den, die de O.A.S. heeft ge pleegd?". De getuige antwoordde, onder kreten van protest van de publieke tribune, dat hij niet ge loofde, dat dc ergste van deze daden door dc O.A.S. waren ge pleegd. Een andere getuige, het parle mentslid Leon Delbecquc, noem de Algerië „een in de steek gela ten wees". „Het is een misdaad dat men dit land in de steek ge laten heeft", zo meende hij. De hoofdredacteur van „Echo d'Oran", Laffort. antwoordde op een vraag van de openbare aan klager, _hoe hij dacht over de metheden van de O.A.S., dat er in Cran volslagen anarchie heerst „waaraan de regering niets doet". Generaal Arthus, sedert een half jaar commandant van de gendarmerie in Oran, die als ge tuige a charge optrad, verklaar de dat ongeveer tweederde van de Europese bevolking in Oran actief de O.A.S. begunstigt en dat de overigen de orders van de geheime organisatie opvolgen uit vrees voor terreurdaden. Toen de beklaaagde hem vroeg of Europeanen vrijelijk de Alge rijnse wijk van Oran konden be treden. antwoordde Arthus, dat dit inderdaad niet mogelijk was omdat de veiligheidstroepen op andere plaatsen nodig waren. „De gendarmes zijn volksvijand num mer één voor de Europeanen in Oran. Zij worden op straat be schoten en staan, terwijl zij niet meer dan hun plicht doen, dage lijks aan doodsgevaar bloot", al dus commandant Arthus. De verdediging, gesteund door twee getuigen, openbaarde, dat premier Debré en de minister van Binnenlandse Zaken Frey, in november 1960 van plan wa ren in Algerië een Frans-Alge rijnse republiek te stichten, die een zekere mate van autonomie zou krijgen, doch met Frankrijk verbonden zou blijven, dit echter onder voorbehoud dat generaal De Gaulle hiermee akkoord zou gaan. De beide ministers, en ook an deren die bij het plan betrokken waren, achtten ex-generaal Jou haud toen bijzonder geschikt om in het kader van hun plannen de Europese bevolking in Alge rië gerust te stellen, aldus de ver dediging. Nieuwe dessins 1962 HELANCA TERLENKA KAMGAREN WOL KATOEN DENIM JEANS Reeds vanaf SPORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 TEL. 3532 HISTORISCHE DAG VOOR ZEELAND Zonder hoofdelijke stem ming hebben de Provin ciale Staten van Zeeland, tijdens een gisteren in Mid delburg gehouden zitting, besloten tot de bouw van een brug over de Ooster schelde. De kosten van de ruim vijf kilometer lange brug met toevoerwegen worden geraamd op 70 miljoen gul den. De brug zal eind 1965 gereed dienen te zijn. Na afloop van de Staten vergadering hebben Gede puteerde Staten het besluit der Staten onmiddellijk doorgezonden ter verkrij ging van de koninklijke goedkeuring. Tol betalen Ter dekking van dc kosten zal op de brug tol worden geheven. Voor 1966 raamt men een toi- opbrengst van ruim 41a miljoen. In de daarop volgende jaren zal deze opbrengst naar men ver wacht regelmatig stijgen, zodat in 1975 een verdubbeling kan worden bereikt. De brug zal worden gebouwd door de combinatie Van Hattum en Blankevoort N.V. te Bever wijk en de N.V. Amsterdamse Ballastmaatschappij te Amster dam. Historische dag De Statenleden en de leden van Gedeputeerde Staten spra ken van een voor ZceianU histo rische dag. Statenleden, en vooral zij die woonachtig zijn in Zeeuws-Viaan- deren, bepleitten ook een vaste verbinding over of onder de Westersehelde. Woorden van dank Unaniem brachten de leden dank aan de gedeputeerde mr. A. J. van der Weel, die een groot aandeel heeft gehad irrde voor bereidingen en het ove'rleg met de regering. Dank brachten zij ook aan ir. J. G. Snip, hoofd ingenieur van de Provinciale Waterstaat, die, zoals de waar- B Vier gewapende mannen heb ben donderdagochtend in het gebied van Parijs een bankover val gepleegd die hen ongeveer 45.000 gulden opleverde. Toen de mannen wegreden, dekten zij hun aftocht door een aantal schoten te lossen. Niemand werd getroffen. Twee Mohammedanen in Sidi Be! Abbes in Algiers zijn het slachtoffer geworden van moord aanslagen. Eén van hen werd doodgeschoten in een zieken huisbed. De ander verloor het leven door een steek met een dolk. De Europeanen in Sidi Bel Abbes, die woensdag' hebben ge- rtaakt uit protest tegen huiszoe kingen door de politie, zijn don derdagochtend weer normaal aan het werk gegaan. Onbeken den hebben donderdagochtend te Oran geschoten op gendarmes van wie één het leven verloor en twee gewond werden. Een ma joor die zijn hotel verliet, kreeg twee kogels in de borst; zijn toestand is ernstig. De dader is ontkomen. Het leger heeft donderdag meegedeeld dat een officier van de geheime dienst, majoor Bour- cogne, woensdagavond in Algiers is vermoord. Een jonge Europe aan opende het vuur op hem in de omgeving van de wijk Bab El Oueü. Een woordvoerder van het le ger heeft verder meegedeeld dat dinsdag bij een gevecht tussen het Algerijnse bevrijdingsfront en de organisatie van het gehei me leger in het Doui-gebergte een gedeserteerde majoor en tweede-luitenant zijn omgeko men. Verder wordt uit Oran gemeld dat dinsdag ten oosten van Al giers het lijk is gevonden van de mer, Bossert. Woensdagavond is in Algiers een majoor van de militaire in lichtingendienst op straat neer geschoten door een Europeaan, die zich in een deurportiek had schuil gehouden. Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis. De dader wist met een auto te ontkomen. In de eerste tien dagen van deze maand heeft de politie van Algiers 113 leden van dc O.A.S. gearresteerd. Donderdagmiddag werden de installaties van de verkeerstoren van het vliegveld Maison Blan che nabij Algiers door een kneed- bom vernield. ONDERWIJSSTAKING IN NEW YORK Het besfuur van de bond van onderwijzend personeel in New York heeft donderdagochtend met 32 tegen 12 stemmen een einde te maken aan dc staking van twintigduizend leraren en onderwijzers in New York De bond deelde mee gehoor te willen geven aan de oproep van het hooggerechtshof van de staat tot beëindiging der staking. Een van de leiders. Cogen, zei dat het onderwijzend personeel geen keus had daar het zware straffen zou kunnen krijgen als nemend Commissaris de heer Philipse het uitdrukte, bij het begin van zijn loopbaan met dit grootse project is gekomen. Meer aandacht voor de industrialisatie van Zeeland De V. V. D.-fractie, bij monde van de heer Hesseling, bepleit te meer aandacht van Gede puteerde Staten voor de indus trialisatie van Zeeland, omdat anders het gevaar zou kunnen ontstaan, dat de nieuwe brug „een pendelbrug" zou worden naar de randstad. Telegram aan Commissaris der Koningin Een telegram, waarin melding werd gemaakt van het Staten besluit is verzonden aan de Com missaris der Koningin, die in het buitenland herstel van zijn ge zondheid hoopt te vinden. Het antwoord van de Commis saris bracht dank en woorden van afscheid aan veertien Staten leden, waaronder vier leden van Gedeputeerde Staten die in de nieuwe samenstelling van de Staten niet zullen terugkeren. Tot hen behoort ook gedeputeer de Van der Weel. EEN BUIGING VOOR DE PRINSES Prinses Margaretha van Zweden heeft in Lidingö bij Stockholm het tceristenschip „Stora Karl- sc" te water gelaten. De kleine Jeanette de Geer bood de prin ses bloemen aan en maakte daarbij zo'r. diepe buiging, dat zij bijna omviel. het niet weer aan het werk ging- miljoen dollar. AARDBEVING IN JAPAN Het seismografisch station in Moskou heeft in de nacht van woensdag op donderdag om half drie een aardbeving' ge registreerd, waarvan het epicen trum in zee ten oosten van het Japanse eiland Hondo gelegen is, op 7400 km van Moskou. Het meteorologisch observa torium te Tokio maakte bekend dat de aardbeving het centrum en het noorden van Hondo en 'n deel van Hokkaido heeft getrof fen. Het epicentrum ligt ter hoogte van de provincie Kinka- zan Miyagi in Noord-Japan. Het is nog niet bekend of er schade is aangericht en of er slachtof fers zijn gevallen. Overeenkomst over vrijlating van Cubaanse gevangenen In Havanna is tussen de Cu baanse autoriteiten en een mis sie van Cubaanse ballingen over eenstemming bereikt over de vrijlating der ruim duizend Cu banen die bij de inval in Cuba van vorig jaar gevangen werden genomen en zondag tot gevan genisstraffen werden veroor deeld. De gevangenen zullen worden vrijgelaten naarmate er geld uit dc Verenigde Staten wordt ontvangen, waarbij men begint met de gevangenen voor wie de laagste losprijs is bedon gen. Zoals gemeld zullen zaterdag 54 zieken en gewonden naar Miami vertrekken. De totale los prijs bedraagt zoals bekend 62 ZONNIGE PERIODEN In de Joop van donderdag bleef de luchtdruk tussen IJsland en Schotland regelmatig oplopen. Ei' ontwikkelde zich daar een rug van hogedruk, die zich in de richting van het Noordzeegebied bewoog. Deze rug zal vandaag het weer in ons land bepalen. Bi j zwakke tot matige winden, di" aanvankelijk noordelijk, latei- veranderlijk worden, wordt tame lijk droge lucht aangevoerd, waarin zonnige perioden worden verwacht. De temperaturen zullen daar bij dezelfde waarden als donder dag bereiken, of iets hogere, medegedeeld door het K. N. M.I., geldig tot hedenavond. Droog weer Droog weer rnet zonnige perio den, zwakke tot matige wind, aanvankelijk noordelijk, later ver anderlijk. Dezelfde maximum temperatu ren als gisteren, of iets hogere. VRIJDAG 13 APRIL v.m. n.m. Breskens 8.51 9.31 Terneuzen 9.26 10.06 Hansweert 10.06 10.46 Walsoorden 10.16 1056 ZATERDAG 14 APRIL 4 v.m. n.m. Breskens 10.21 10.59 Terneuzen 10.56 11.34 Hansweert 11.36 12.14 Walsoorden 11.46 12.24 ZON MAAN op onder op onder Apri 13 5.50 19.33 12.41 3.30 14 5.47 19.34 13.43 4.02 15 5.45 19.36 14.46 4.28 16 5.43 19.38 15.50 4.52 17 5.41 19:40 16.55 5.13 IS 5.39 19.41 17.59 5.33

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1