GRIEP! E Amerikaans ontwerp op ontwapeningsconferentie Het Nederlands-Indonesische geschil Vele doden bij ontploffing in Franse kruitfabriek Einduitslag Franse volksstemming Chefarine .4 RDT... O R ZIJN FDEN Veiligheidsraad veroordeelt Israël VRAGEN AAN OE MINISTER HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Vooral verende r in alle icht van ïave 800 IOOFDEN toestand in Algerië. o-activiteit „ontsnapt een kernreactor te Rich- in de Amerikaanse staat ington is zaterdag een Ie hoeveelheid radio-activi- ïtsnapt. Vier mensen moes- r observatie in een zieken- vorden opgenomen. DINSDAG 10 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5570 WESTELIJK BEROEP OP SOWJET-UNIE PRINS BERNHARD TERUGGEKEERD Minister Luns beantwoordde schriftelijke vragen Onrustige Zenuwen? DE GEVANGEN CUBANEN DR. VAN ROIJENS VERBLIJF IN NEDERLAND. NIEUWE SPECTACULAIRE ONTVLUCHTING VER. STATEN LANCEREN EEN KUNSTMAAN HOEST UW KIND? Nat- tcrmann's Melrosem Fort helpt, lost taai slijm op, smaakt goed. Flacon 2,— bij elke drogist. Afgetobd? Lusteloos? Schieffer's Bloedwijn maakt energiek. Bij Uw Apoth. en Erk. Drogist. het invallen van de duister- aren in Algiers en Oran g zeker 26 moslems bij >gen gedood. De pasbe- le onder-prefect van Al- Mohammed Hamida, is an hen. politie heeft twee razzia's den, waarbij 35 mensen n opgepakt. General Elecric Company, reactor exploiteert voor de ikaanse commissie voor nergie, heeft laten weten geen ontploffing of brand zeest. Het incident was het van een te grote eoncen- van spijtbaar materiaal, idt tot het overwacht vrij- van te veel radio-activi- is nog niet bekend hoe de nd is van de vier mannen, het ziekenhuis opgenomen worden. *r*nk„rlnp Dit abonnement- r»meu?.er Dlrecteur-Hoofdredarteui 1 van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55 57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 Glronummei 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- pet kwartaal; pet maand f2.—: pei week 48 ct Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks Ultgeefstei N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeia- advertenties)5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De V. S. hebben maandag een ontwerpverklaring ingediend op de ontwapeningsconferentie in üenève van 17 landen over de kwestie van het verbieden van oorlogspropaganda. I }n wesielijke conferentiekrin- en is gezegd, dat de Sowjet- nie het Amerikaanse ontwerp als onvoldoende gekenschetst heeft. De Russische afgevaardig de had gezegd, dat de V. S. stel- -elmalig vredespropaganda^ te gengaan. De Amerikaan Dead had™daarop geopperd, dat de Sowjet-Unie dan evengoed die ■eschriften van Marx en Lenin zou kunnen verbieden waarin de nadruk wordt gelegd op de on- ei mijdelijkheid van oorlog met Me kapitalistische landen. In het Amerikaanse ontwerp wordt gepleit voor bevestiging van de stelling, dat onwetend heid vaak wantrouwen en vrees kweekt en dat onbekendheid in een of ander land met de om standigheden en gebeurtenissen in andere landen bijzonder ge vaarlijk kan zijn. Een dergelijke - nwetendheid zou in grote mate tot bet oorlogsgevaar kunnen biidragen. Verder wordt in het Ameri kaanse ontwerp aan de conferen tie gevraagd te erkennen, dat een van de plichten van de rege ringen is, de volken juist voor 'o lichten en zich te onthouden van het wetens en willens ver spreiden van onwaarheden of het achterhouden van feiten. Ten slotte wordt aangedron gen op verruiming van het per sonenverkeer tussen alle landen en de wetenschappelijke en cul- turel» uitwisseling. Ook Italië heeft maandag een ontwerp-resolutie ingediend over het verbieden van oorlogs propaganda en over de vrijheid van uitwisse ling. De Italiaanse resolutie gaat uit van de resolutie van de Ver. Naties van 1947, waarin oorlogs propaganda wordt veroordeeld en verklaard wordt, dat de vrij heid van beweging voor perso nen en de vrijheid van uitwisse ling van inlichtingen het beste middel is om de oorlogspropa ganda te bestrijden. De Italiaanse resolutie bepleit in het algemeen bevordering met alle ter beschikking staan- <>e middelen van vriendschappe lijke betrekkingen tussen de lan den, in overeenstemming met het handvest van de Ver. Na ties. De Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken heeft ter conferentie gezegd, dat de kwes tie van een kernwapenvrije zóne in Europa alsook in andere ge bieden ter sprake moest komen. Hij verwees naar een recente verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken, waarin kritiek is uitge oefend op het Poolse „Rapacki- plan" voor een kernwapenvrije zóne in midden-Europa. Volgens de Poolse onderminister was deze verklaring een stap achter uit vergeleken bij de verklaring van president Kennedy van 8 maart, dat het vraagstuk van kernwapenvrije zones bestu deerd diende te worden. De subcommissie ad hoc van Engeland, Amerika en dé Sow jet-Unie, die belast is met de be- het staken der kernwapenproe ven heeft maandagmiddag bijna handeling van het vraagstuk van ■drie uur vergaderd. Er werd evenwel geen resultaat behaald. De Sowjetrussisehe afgevaar digde Tsarapkin heeft maandag avond, na de vergadering van de subcommissie voor kernbewape ning van de ontwapeningsconfe rentie in Genêve verklaard, dat de bijeenkomst in een „volslagen impasse" is geraakt. Britse bronnen hebben maan dag bekend bemaakt, dat de mo gelijkheid bestaat, dat president Kennedy en premier MacMillan gezamenlijk een persoonlijk be roep zullen doen op premier Chroesjtsjef een doeltreffende overeenkomst tot verbod van kernproeven goed te keuren Het beroep, dat binnen enkele dagen aan de Sowjetrussisehe premier zou worden gezonden, is thans nog in studie, zo werd ver klaard. De bedoeling van het Wester se beroep zou zijn een nieuwe „ronde" van kernexplosies door de Ver. Staten en de Sowjet-Unie te voorkomen. Men achtte het waarschijnlijk, dat Kennedy en MacMillan een hernieuwde po- Volgens conferentiekringen zou I ging zullen doen om premier Tsarapkin in de bijeenkomst ge- i Chroesjtsjef zo ver te krijgen, zegd hebben, ciat er niet de ge- dat deze akkoord gaat met een ringste hoop op bestaat dat de minimum aan internationale in- Verenigde Staten hun voornemen j spectie. tot het houden van kernproeven j Waarnemers in Washington in de atmosfeer zullen laten geloven, dat de Britse premier varen. I VOorts een poging zal doen om De Britse afgevaardigde, mi- een topconferentie op het nister Godber, had ernstige kri- iaatste moment te komen, ten- tiekgeoefend op de houding van ejn(je een nieuwe wedloop op het de Sowjet-Unie, en daarbij ge- geuied van kernwapens te voor zegd, dat de meeste neutrale komen De Britse premier zal 26 v£ internationale inspec- £Nejr Unif hun*^knSnten^iS^hld houd hebben met President geschoven. Prins Bernhard is gistermid dag kwart over twee op het pa leis Soestdijk teruggekeerd van zijn reis naar Mexico. Op de vliegbasis Soesterberg, waar de Prins per helikopter ar riveerde, was Prinses Irene ter begroeting aanwezig. Zij was gistermidüag vergeefs naar schiphol getogen, waar haar vader oorspronkelijk zou aanko men. Kort nadat zij daar was aangekomen, werd echter be kend, dat de Prins vanuit Brus sel met een helikopter naar Soesterberg was gereisd. In snel tempo was de Prinses daarop naar Soesterberg vertrokken, waar zij juist op tijd aankwam om haar vader te begroeten. Prins 'Bernhard zou met een K. L. M.-toestei van Mexico naar Schiphol vliegen, maar op het laatste moment werd deze vlucht geannuleerd. De Prins ging toen in een Sabenatoestel naar Brus sel en vandaar zou hij gistermor gen met een K. L. M.-vliegtuig naar Schiphol vliegen. Prins Bernhard heeft een bezoek van acht dagen aan Mexico gebracht. Hij heeft daar de nieuwe Mexi caanse vestiging van de Verenig de Machinefabrieken Stork Werkspoor in bedrijf gesteld. Te vens heeft de Prinses met de Mexicaanse president Adolfo Lopez Mateos en met vooraan staande industriëlen besprekin gen gevoerd over economische mogelijkheden tussen Nederland en Mexico. AAijnhardt's Zenuwtab'.Iten hebben Kennedy. De Ver. Staten zullen eind april weer met kernproeven be- I ginnen tenzij er voordien over- eenstemming met de Sowjet- Unie over een gecontroleerd ver bod van kernproeven is bereikt. De veiligheidsraad heeft maan dag Israël berispt naar aanlei ding van de aanval op Syrische pesties aan het Meer van Gali- lea op 16 maart j.l. De elf leden van de raad aanvaardde een door de V. S. en Engeland ingediende ontwerpresolutie, waarin de aanval een „flagrante schending" van de instructies van de raad werd genoemd en op Israël een Echte hoeier te water gelaten Onder grote belangstelling is zaterdag in Heeg (Fr.) een echte Friese boeier te water gelaten. Het was voor het eerst sinds enige tientallen jaren, dat een dergelijk schip «eer gebouwd is; de (waarschijnlijk) enige bou wer. die dergelijke schepen kan houwen is F.erend de Jong in Heeg. Het schip, de „Boreus" is gebouwd in opdracht van de heer W. Hoefnagel uit Doorwerth. Met de bouw is ongeveer een jaar gemoeid geweest. Een comité van verwanten die vrijlating trachten te verkrijgen van de ruim duizend Cubanen die wegens de invasie van vorig jaar zijn veroordeeld, heeft mee gedeeld dat premier Castro heeft ingestemd met onderhandelingen. Een delegatie zal vandaag naar Havanna vertrekken. Zoals ge meld eist de Cubaanse regering een losprijs van 62 miljoen dol lar. Het comité beschikt reeds over 26 miljoen dollar. beroep werd gedaan, „zich in de toekomst nauwgezet van derge lijke acties te onthouden." Alle leden stemden voor de resolutie, behalve Frankrijk die zich ont hield. De raad deed voorts een be roep op Israël en Syrië om het cestanclsakkoord na te komen en hun strijdkrachten buiten de ge demilitariseerde zóne te houden en bovendien in de aangrenzen de gebieden niet meer troepen te legeren dan is toegestaan. De Franse vei tegenwoordiger Armand Bérard noemde de ont werp-resolutie „niet volkomen onpartijdig en objectief". De raad nam ook enige maat regelen ter versterking van de vrede en ter voorkoming van nieuwe incidenten. Hij deed dit op aanbeveling van het hoofd van de bestandscommissie, gene- raal-majoor Von Horn. Zo krij gen de V. N.-patrouilles in het betrokken gebied de beschikking GEZAGONBERMIJNENDE PUBLICATIES. Het Tweede Kamerlid de heer J. H. Couzy (V. V. D.) heeft aan de minister van Defensie schrif telijk gevraagd of hij heeft ken nis genomen van artikelen in het weekblad „Vrij Nederland" van 7 april 1962 op de frontpagina en pagina 5, onderscheidenlijk van J. Eykeiboom en J. van den Berg, „waarin het eerste opwekt tot dienstweigering van militai ren tegen uitzending naar Nieuw Guinea, terwijl in het tweede wordt gesteld, dat onderduiken een mogelijkheid vormt om aan de uitzending te ontkomen. „Is de minister niet van oordeel dat dergelijke gezagsondermij nende publikaties niet in kazer nes, legerplaatsen en andere mi litaire inrichtingen kunnen wor den geduld", zo vraagt de heer Couzy. Hij wenst van de minister te vernemen of deze het niet nood zakelijk acht maatregelen te tref fen, „dat een weekblad, waarin dergelijke publicaties worden op genomen, niet meer tot kazernes, legerplaatsen en andere militaire inrichtingen wordt toegelaten en zeker niet ter lezing zal liggen op de leestafels of in de leespor tefeuilles en kantines. Dit Tweede Kamerlid stelt tot slot de vraag of de minister be reid is tot maatregelen over te gaan. De regering heeft steeds een uit de Chinese volksrepubliek, vreedzame oplossing van het Ne derlandsIndonesische geschil inzake Nederlands Nieuw-Guinea nagestreefd; de meest recente ontwikkelingen tonen, naar het minister Luns wil voorkomen, dit eens te meer duidelijk aan. „Een voorwaarde voor het sla gen van pogingen om tot een vreedzame oplossing te geraken evenwel is, dat beide partijen daarnaar streven. De Indonesi sche dreigementen en geweldda dige acties schijnen er niet op te wijzen, dat dit reeds het geval is." Dit heeft de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. Luns, mee gedeeld in antwoord op schrifte lijke vragen van het Tweede Ka merlid de heer Goedhart P. v. d. A.). De minister verklaarde in dit antwoord eveneens, dat er geen concreet bewijs voorhanden is van een actieve deelneming door de Chinese volksrepubliek aan oorlogsvoorbereidingen tegen ons land. De leverantie van militair materieel door de Chinese volks republiek en de propagandisti sche steun, hoe ernstig op zich zelf dan ook, vormen op zich zelf nog geen aanleiding, de be trekkingen met Peking te ver breken. Minister Luns beschikt niet over gegevens, die de juistheid kunnen bevestigen van persbe richten, dat reeds geruime tijd in het zuiden van communistisch China „vrijwilligers" worden aan geworven voor een militaire on derneming tegen Nederlands Nw- Guinea en dat er in een haven plaats nabij Kanton voor hetzelf de doel oorlogsmateriaal en mi- nutie voor verscheping naar In donesië gereed ligt. Wel hebben hem berichten be reikt omtrent radio-uitzendingen In een kruitfabriek in Saint Ongeveer veertig arbeiders - onceveei- zes I waren 1uist aan het werk gegaan Just d Ardecne, ongeven zes (oen het ongeluk gebeurde. Red- IriAA T>zt, «1+ G r% i r» 4 - ¥T cni'i 4- Ï»1 ll bi .3;t „J ,1 Naar het A.N.P. verneemt, 1 .heeft de Nederlandse ambassa- waanin gewag wordt gemaakt I deur in Washington, dr. J. H. van de steun van Chinese zijde, Van Roijen, maandagochtend in waarop Indonesië zou kunnen pjen Haag gesproken met enkele rekenen in de strijd tot be vrij- 1 ministers, onder wie de minister- ling van \Vest-Irian president, prof. dr. J. E. de Quaij, De minister deelt mede, dat hu en de minister van Buitenlandse het niet eens rs met de opvatting Zaken mr j M H Luns. Een van de heer Goedhart, dat de door de heer Goedhart genoem de Chinese voorbereidingen de noodzaak vergroten om tot een snelle en vreedzame oplossing te komen. Omtrent aanmelding van Chi nese vrijwilligers voor de ver overing van Nedeelands Nieuw- Guinea bij de Indonesische am bassade te Peking en een dank betuiging van de Indonesische president naar aanleiding daar van hebben de minister geen be trouwbare berichten bereikt. Laatstgenoemde berichten zijn wellicht terug te voeren, aldus minister Luns. op een boodschap die op 10 januari jl. aan presi dent Soekarno is gezonden door de heer Lioe Sjau-Tsji, president van de Chinese volksrepubliek, en premier Tsjou-En-Lai. Daarin werd beweerd, dat de aanslag op het leven van de Indonesische president had bewezen, dat „im perialisten van de meest verach telijke middelen gebruik maak ten en dat het Indonesische volk in zijn strijd om „West-Irian" te bevrijden, kon rekenen op de Chi nese regering en het Chinese volk, voor zover hulp en steun noodzakelijk waren en binnen de mogelijkheden lagen." Op 11 januari 1962 betuigde president Soekarno zijn dank voor de blijken van medeleven, die hij naar aanleiding van de aanslag op zijn leven had ontvangen, in welk verband de boodschap van president Lioe Sjau-Tsji en pre mier Tsjou-En-Lai werd vermeld. km van Pont-Saint-Esprit in het Zuidfranse departement Gard, heeft zich maandagochtend een hevige ontploffing voorgedaan, gevolgd door een serie andere ontploffingen. Er zijn zeker 18' mensen om het leven gekomen en ongeveer 20 gewond. Er wor den nog ongeveer 25 mensen ver mist. De einduitslag van de in de 90 tegen zijn Algerijnse politiek zijn over een vaartuig op het Meer Franse kiesdistricten gehouden gekant, zijn het in hun commen- - taren op de uitslag der volks stemming op één punt eens, na melijk dat het resultaat een over winning voor het Franse staats hoofd is. Zo schrijft het tegen De Gaul- Ingeschreven kiezers 26.983.275le gekante „Le Combat": van Galilea. Israël heeft zich hier steeds krachtig tegen ver zet. Tevens drong de raad er op aan, dat de gemengd Syriscrr-Is- raëlische bestandscommissie haar optreden hervat. Sinds juni 1951 is deze commissie niet meer bijeen geweest als gevolg van een boycot door Israël. Vóór de stemming had Syrië een ontwerp-resolutie ingetrok ken, die een veroordeling van Israël inhield en een waarschu wing met sancties, als dit land zich weer aan „dergelijke agres sieve handelingen" zou schuldig maken. Israël had betoogd dat zijn op treden van vorige maand een reactie was op een provocerend optieden van Syrische zijde. Twee Oost-Berlijnse jonge mannen zijn gistermorgen met een met kalk geladen vrachtwa gen door de Oost-Berlijnse muur gereden en naar het Westelijk stadsdeel ontkomen. D? botsing tussen vrachtauto en muur veroorzaakte een gat in de muur van ruim twee meter, waarin de vrachtauto bleef ste ken. De twee jongemannen sprongen uit de wagen en be reikten via het gat in de muur de vrijheid, ongedeerd door de kogels die de Oost-Berlijnse grenswachters op hen afvuur den. volksstemming, waarbij de Fran - se kiezers zich konden uitspre ken over de Algerijnse politiek van president generaal De Gaul le, is als volgt: Uitgebrachte stemmen 20.402.5031 „Frankrijk heeft zich in een per- Geldige stemmen 19.300.026 ,,Ja"-stemmen 17.505.473 90.70 der geldige stemmen ,,Neen"-stemmen 1.794.553 9.30 c/o der geldige stemmen Ongeldige stemmen 1.102.477 5.4 der geldige stemmen Niet opgekomen 6.580.772 24.38 per ingeschreven kiezers President De Gaulle had de kiezers gevraagd te antwoorden op twee vragen, namelijk of zij zijn Algerijnse politiek goedkeur den en of zij vertrouwen in hem stelden. Op beide vragen tezamen moest met „ja" of „neen" wor den geantwoord. Meer dan 85 procent der kie- soonlijke volksstemming voor De Gaulle uitgesproken. Het in ternationale gezag van de presi dent is door de verkiezingsuit slag versterkt". De rechts-radicale „L'Aurore", die eveneens vijandig tegenover De Gaulle staat, schrijft; ,,De Gaulle heeft thans de macht om met betrekking tot Algerië alle overeenkomsten te sluiten, die hij juist acht. Doch de bewering, dat de uitslag van het referendum een persoonlijke overwinning van de president is, zou een hachelij ke zijn". En de veelgeprezen „Paris Jour" schreef: „Een zeer grote meerderheid der Fransen heeft dingsploegen konden de fabriek niet benaderen door een hevige brand. Het geluid van de ontplof fing kon men tot op dertig km afstand horen. Dichte rookwol ken hingen boven de fabriek die voor de nationale defensie werkt. Alle huizen in de omge ving zouden zware schade heb ben opgelopen. Zelfs in Pont- Saint-Esprit braken ruiten. Saint Just. d'Ardêche telt slechts 700 inwoners. In de namiddag werd de brandweer het vuur meester. Op het ogenblik van de ramp bevonden zich 76 arbeiders en 20 militairen in de fabriek. Hoe wel een particulier bedrijf, staat j aantal ministers heeft maandag informeel contact gehad. Men meent in Den Haag dat deze informele contacten wel zul len voortduren tot de eerstko mende bijeenkomst van de mi nisterraad' op vrijdag a.s. Ambassadeur Van Roijen heeft maandag ook enkele gesprekken gevoerd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. V/er middelen in één labiet werken krachtiger zonder de maag van streek te makent Vier beroemde geneesmiddelen ondersteunen elkaar en werken daardoor bijzonder krachtig. Eén der middelen dient om de maag te beschermen. Chefarine „4" doet werkelijk wonderen! BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.60 Voordelige flacon 100 tabletten f 3.60 De Amerikaanse luchtmacht heeft maandag een kunstmaan in een baan om de aarde ge bracht. De satelliet werd mtt be hulp van een Atlus-Agena-B raketcombinatie van de basis Point Arguello in Californië af geschoten. De luchtmacht maakte bekend, dat de lancering met militaire oogmerken was geschied. De kunstmaan bevat instrumenten voor proefnemingen waarvan en kele geheim zijn. Er zal geen naam aan de satelliet worden gegeven. Het is niet onmogelijk dat het gaat om een waarnemingssatel liet van het type Samos, waar van er reeds verscheidene om de aarde draaien. Omtrent de instrumenten is alleen meege deeld, dat er een apparaat in de kunstmaan is aangebracht voor het meten van kosmische stra lingen. VRIJ KOUD Het K. N. M. I. deelt mede: Tussen een hogedrukgebied ten westen van de Golf van Bis- de fabriek onder militaire bewa- eaye en een depressie nabij IJs- king. Het hedrijf maakt buskruit land stroomt met matige tot zers, die zondag aan de volks- zich op ondubbelzinnige wijze stemming in Frankrijk hebben voor de Algerijnse politiek van deelgenomen en ruim 90 procent De Gaulle uitgesproken. Do uit- dergenen, die een geldige stem slag der volksstemming betekent hebben uitgebracht, hebben be- j de goedkeuring door het Franse vestigend geantwoord op de twee I volk van het bestand in Algerië vragen, die hun door president en de overeenkomsten van Evian, De Gaulle waren gesteld. I die ten doel hebben nauwe sa- In Franse overzeese gebieden menwerking tussen Frankrijk en zijn nog een half miljoen kiezers het nieuwe Algerië te verzeke- ingeschreven, die aan de volks stemming van zondag konden Ook het internationale gezag deelnemen. Deze uitslagen zijn van de president is versterkt, om- nog niet bekend. I dat dé uitslag van het referen dum voor Frankrijk een geest De Franse bladen, die voor De van sympathie en eerbied Gaulle zijn en de kranten, die schept", aldus „Paris Jour". voor het leger. Volgens een nader bericht zijn er dertien gewonden en om streeks dertig vermisten. De oorzaak van de ramp was niet bekend. Bewoners van het dorp Saint Just vroegen zich af, of de ontploffingen veroorzaakt zijn door de organisatie van het geheime leger. De politie wilde geen commentaar geven, maar volgens haar kon sabotage niet uitgesloten worden geacht. Minister uit Tanganyika kwam niet. Tevergeefs heeft mr. F. G. RegtdOorzee-Greup, hoofd van het bureau Afrika van het mini sterie van Buitenlandse Zaken gisteren op Schiphol gewacht ■op de minister van Binnenlandse Zaken van Tanganyika, de heer Kambona. Voer zover bekend bevond deze zich op rondreis door Europa, waarin hij onder meer bezoeker zou brengen aan Joegoslavië, Engeland en Neder land. Gemeld was, dal de minis ter gistermiddag uit Londen op Schiphol zou arriveren en des -avonds naar Conakry door zou reizen, maar het toestel kwam zonder hem aan en vrijwel ge lijktijdig ontving hot ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag telefonisch uit Londen be richt, dat de heer Kambona spoorloos was. Ook in Engeland had men tevergeefs op zijn komst ge wacht en bij navraag slechts vernomen, dat hij enkele dagen geleden wel in Joegoslavië was aangekomen. Waar de minister thans ver blijft kon men echter niet te weten komen. krachtige westelijke tot noord westelijke winden tamelijk koude polaire lucht naar ons land. In deze luchtstroming beweegt het koufront van de vermelde de pressie mee. Dit front zal ons land de ko mende 24 uur passeren en tijde lijk enige regen veroorzaken. Overigens zal het wisselend be wolkt zijn met plaatselijk enkele buien en weinig verandering in temperatuur. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt Wisselende bewolking met tijde lijk enkele buien. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Onge veer dezelfde middagtemperatu- ren als gisteren. DINSDAG 10 APRIL v.m. n.rn. Breskens 5.41 6.05 Terneuzen 6.16 6.40 Hansweert 6.56 7.20 Walsoorden 7.06 7.30 WOENSDAG 11 APRIL v.m. n.rn. Breskens 6.29 6.56 Terneuzen 7.01 7.31 Hansweert 7.44 8.11 Walsoorden 7.54 8.21 t April 10 5.56 ZON op onder MAAN op onder 11 12 5.54 5.52 19.28 19.29 19.31 9.51 10.43 11.40 1.11 2.0 2.52 I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1