Geen verschil van mening in de regering omtrent N.-Guinea-beleid Damespantalons 111,95 „EIGEN HAARD" öe ontwapenings conferentie Landbouwakkoord in Brussel Buitenlandse persstemmen over Nieuw-Guinea WEERBERICHT Geen pokken in Rothenburg MOEDER WORDEN... VRIJDAG 6 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5567 de stichting van de arbeid en de loonsituatie Beide moties-de Kadt verworpen ACTIE P.v.d.A. VOOR OVERDRACHT NIEUW-GUINEA HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN GEGEVENS OVER INFILTRANTEN IN NIEUW-GUINEA Demonstratie van Ambonezen KONINKLIJK GEZIN ZAL DEELNEMEN AAN BEVRIJDINGSMAAL Nieuw bemiddelingsvoorstel van Oe Thant? KONINGIN EN PRINS VERRAST MET EEN BEELD VAN DE PRINSESSEN HET WEER rnmkertn* bij abonnement; Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs; ƒ6,- per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 cf; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties') 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Aches Bureau van dit Blad, 20 cent meer. 4 Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. Na de strubbelingen, welke zich in de Stichting van de Ar beid met betrekking tot de uit leg der loon-elausule in het akkoord van Oud-Wassenaar hebben voorgedaan, hebben de vakbonden, in de stichting ver tegenwoordigd, in de afgelopen dagen onderling beraad gehou den. Hierover is officieel niets mee gedeeld, doch aangenomen wordt, dat zij het eens zijn geworden' over een formule, welke het mid den houdt tussen het aanvanke lijke standpunt van liet N.V.V. en dat van de regering. Om dit nieuwe punt te bespre ken is het bestuur van de stich ting woensdagmiddag in het ge bouw van de Sociaal Economi sche Raad bijeen geweest. Na ongeveer anderhalf uur verga deren hebben de werkgevers organisaties onderling beraad gehouden. Daarna hielden ook de werknemersorganisaties on derling beraad. Na afloop van de besprekingen werd het vol gende meegedeeld: de principiële standpunten, welke in het be stuur van de Stichting van de Arbeid bestaan, zijn gehand haafd. Het stichtingsbestuur zal er echter naar streven in voor komende gevallen verdeelde ad viezen aan het College van Rijks bemiddelaars te vermijden door praktische oplossingen te zoeken. Beide voorzitters van de Stich ting van de Arbeid zullen over de methode hiervan een bespre king met de bewindslieden van het ministerie van Sociale Zaken cn Volksgezondheid aanvragen. 1WEEDE KAMER Uit het antwoord, dat de mi- nister-president prof. dr. J. S. de Quay en de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, donderdagmiddag in twee- do termijn aan tic Tweede Kamer in het debat over Nieuw-Guinea hebben gegeven, is nu duidelijk naar voren gekomen, dat er in Het partijbestuur van do P. id. A. heeft bekendgemaakt te hebben besloten in verband met het Nieuw-Guineabeleid van de regerinj een petitionnements- actie te voeren, waarbij alsnog een dringend beroep op de re gering wordt gedaan met Indo nesië te onderhandelen op ba sis van overdracht van de soe vereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië en verdere troe penzendingen achterwege te laten. Ter ondersteuning' van deze actie wordt op zaterdag- middag 14 april a.s. te Amster dam een protestmars gehouden, welke wordt afgesloten met een openbare demonstratieve bijeen komst in 't oude R.A.Ï.-gebouw. Nieuwe dessins 1962 HELANCA TERLENKA KAMGAREN WOL KATOEN DENIM JEANS Reeds vanaf SPORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 TEL. 2532 Op de ontwapeningsconferen tie in Genève heeft de Russi sche afgevaardigde Zorin don derdag voorgesteld oorlogspro paganda misdadig te verklaren. De aan de conferentie deel nemende landen zouden deze propaganda bij de wet moeten verbieden. De Brit Godber antwoordde hierop, dat ondermijnende ao- tiviteit door opruiing even ge vaarlijk is als het openlijk drei gen met oorlog. Ook het onder drukken van nieuws vond hij een gevaar voor de wereldvrede. Alle ondertekenaars van het V.N.-handvest hebben volgens de Britse minister al beloofd af medegedeeld door het K.N.M.I., geldig- tot hedenavond. Enkele buien. Aanvankelijk enkele opklarin gen. maar later toenemende be wolking en tijdelijk regen. Mati ge tot krachtige wind krimpend naar west of zuidwest. Aanhou dend koud. VRIJDAG 6 APRIL v.m. n.m. Rreskens 2.38 3.06 Terneuzen 3.13 3.41 Hansweert 3.53 4.21 Walsoorden 4.03 4.31 ZATERDAG 7 APRIL v.m. n.m. Breskens 3.21 3.49 Terneuzen 3.56 4.24 Hansweert 4.36 5.04 Walsoorden 4.466 5.14 ZON MAAN April 6 7 8 9 op onder op onder 6.06 19.21 7.21 21.37 6.03 19.22 7.51 22.55 6.01 19.24 8.26 5.59 19.26 9.05 0.07 te zien van geweld. Hij acht een verklaring als door Zorin be oogd overbodig. Ofschoon Enge land bereid zou zijn enigerlei verklaring in deze zin te over wegen. Dc Amerikaan Arthur Dean zei, dat het kwaad in de wereld niet door een verklaring kan worden bezworen. Hij vond dat er geen propaganda moet wor den gemaakt uit de discussie over dit onderwerp, zoals de Russische afgevaardigde had gedaan. Dc Amerikaanse re gering kan de vrije menings uiting van haar burgers niet breidelen en acht clit ook niet gewenst. Amerika en de Sovjet unie zouden wel kunnen onder zoeken of er correcties kunnen worden aangebracht in wat als oorlogspropaganda wordt be schouwd, zódra de mogelijkheid van een beter rechtstreeks con tact tussen de twee volken ge schapen is. De Italiaanse afgevaardigde, Carlo Russo, zei dat een even tuele verklaring alle vormen van opruiing en ondermijning moet veroordelen en een vrij verkeer van mensen en denk beelden uitdrukkelijk moet toe staan, alsmede 'n vrije menings uiting. Dc bijeenkomst van de sub commissie inzake een verbod op het nemen van proeven met kernwapens leverde donderdag niets op. Do Russische vertegen woordiger Tsarapkin verklaarde na afloop van de bijeenkomst, welke drie uur duurde, dat men ..praktisch gesproken volledig in het slop was geraakt". Vol gens Westelijke kringen had de Russische afgevaardigde op de vergadering opnieuw betoogd, dat de kernproeven gedurende het overleg in Genève moeten worden opgeschort. Volgens hem had het Westen de confe rentie getorpedeerd. Van Wes telijke zijde noemde man de bijeenkomst wellicht de meest deprimerende van het reeds drie jaar durende overleg'. De Amerikaan Dean deeldo echter mee, dat de subcommis sie maandagmiddag weer biieen zal komen. de regering geen verschil van mening bestaat over het beleid inzake Nederlands Nieuw-Gui nea. De voorzitter van de A.R.-frac- tie, dr. J. A. J. H. S. Bruins Slot had woensdagavond volkomen onverwacht schorsing van de be raadslagingen gevraagd, omdat hij behoefte gevoelde aan nader overleg in zijn fractie. De A.R.- woordvoerder meende uit de woorden van minister Luns te hebben begrepen dat deze een andere mening had dan prof. De Quay in zijn brief aan de Kamer had gesteld. Minister Luns herhaalde don derdagmiddag enige malen zijn woorden opdat er geen misver stand meer mogelijk zou zijn. Prof. De Quay had even tevoren al gezegd dat het uitermate moeilijk is in een delicate kwes tie ais deze de juiste formulering te vinden, die elk misverstand uitsluit. Minister Luns herhaalde daar om met nadruk dat de Neder landse regering niet de bestuurs- overdracht als preconditie kan aanvaarden. Zij staat echter niet aprioristisch afwijzend tegen over bestuursoverdracht, aan wie ook. Het belang van de Papoea's neemt de centrale plaats in en hierin staat het recht van zelf beschikking op de eerste plaats. Alle regeringspartijen hebben duidelijk getoond in het debat van woensdag en gisteren dat zij zich achter het beleid van de re gering stellen. Al hadden de De commandant der strijd krachten in Ned. Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. E. H. Reeser heeft enige gegevens bekend ge maakt over de Indonesische in filtranten, die thans in het ge bied van Nieuw-Guir.ea opereren. Uit verhoren van gevangen In donesische militairen van de groep, die thans ageert op de eilanden Gag en Waigeo is ge bleken, dat zij behoren tot het bataljon 191261 van het regi ment „Commando Adri" (com mandotroepen van het Indonesi sche leger). Hun bewapening is goed en bestaat uit mortieren, brens, Garand-geweren en pi stoolmitrailleurs. De leeftijd der gevangenen is gemiddeld 20 jaar. Naar tevens werd vernomen, behoorden deze* gevangenen reeds tot de groep, die op 15 januari hebben getracht te lan den aan de zuidkust door middel van motor-torpedoboten. Deze landing werd toen verijdeld door patrouillerende Nederlandse ma rine eenheden, waarbij een Indo nesische motor-torpedoboot tot zinken werd gebracht en de twee andere boten naar Indonesië terug vluchtten. De chef-staf van de Indonesi sche marine, vice-admiraal Mar- tadinata, heeft gezegd dat het uitvoeren van de marine-pa trouilles bij de wateren van West-irian is geïntensiveerd, al dus Radio-Djakarta. Volgens Martadinata is het noodzakelijk dat dergelijke patrouilles voort duren. Intussen heeft brigade-gene raal Ali Sadikin gezegd dat het vervoer van wapens, die in Rus land zijn aangekocht, zonder moeilijkheden verliep. Sommige wapens waren eerder aangeko men dan volgens schema werd verwacht. woordvoerders natuurlijk vele vragen te stellen en informatie te verzoeken. De oppositiepartijen, de P.v.d. A., de P.S.P. en de C.P.N. keer den zich tegen het regeringsbe leid. Zij achtten de meest aan vaardbare en wenselijke oplos sing van het probleem: over dracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. De regeringspartijen stelden als uitermate belangrijk voorop de belangen van de Papoea's en hun recht op zelfbeschikking. De oppositiepartijen wensten ook dat de belangen van de Pa poea's gewaarborgd zouden blij ven. Dat bleek wel uit de twee moties van de P.v.d.A.-spreker, de heer J. de Kadt. De moteis, be helsden dat een vreedzame oplos sing van 't Nw-Guineaprobleem, welke rekening houdt met de be langen der Papoea's thans slechts kan worden bereikt door onderhandelingen met bereidheid tot de overdracht van dit gebied aan Indonesië cn dat het zenden van militaire versterkingen niet bevorderlijk was voor het berei ken van een vreedzame oplos sing. Dc regeringspartijen hadden echter bezwaren tegen de moties. Vrijwel zonder uitzondering hebben alle sprekers de regering wijsheid en kracht toegewenst om deze uitermate moeilijke kwestie tot een vreedzame oplos sing te voeren, die in de eerste plaats in het belang is van de autochtone bevolking. Omstreeks vier uur heeft gis termiddag de Kamer de eerste motie-de Kadt verworpen met 90 stemmen tegen 47 stemmen. De tweede motie werd bij zit ten en opstaan eveneens verwor pen. Vóór de eerste motie stemden, naast de leden van de P, v, d. A. (met uitzondering van de heer Scheps, die tegen stemde) de heren Bakker (C. N. P.) en Lank- horst (P.S.P.)'. Circa 500 Ambonezen uit verschil lende woonoorden in Nederland, allen aanhangers van de repu bliek der Zuid-Molukken, hebben woensdag op het Binnenhof in Den Haag snet spandoeken gede monstreerd tegen een eventuele overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Foto De Ambonezen op het Bin nenhof. De ministerraad van dc Euro pese Economische Gemeenschap is er gisternacht na een zware zitting van twaalf uur in ge slaagd overeenstemming tc berei ken' over de reglementen die de toepassing van de gemeenschap pelijke landbouwpolitiek van de zes mogelijk zal maken. De basis voor deze reglementen was oj) 14 januari gelegd. Het gisternacht bereikte ak koord betekent dat de interpre tatieverschillen die na de moei zame overeenstemming van januari waren gerezen en die het akkoord van januari weer op losse schroeven dreigden te zet ten, overwonnen zijn. De nieuwe overeenstemming werd diep in de nacht bereikt met een akkoord over het laatste grote struikelblok, dat van de ontsnappingsclausules, d.w.z. de mogelijkheid voor de zes E.E.G.- landen om beschermingsmaatre gelen te nemen als zij zich ge schaad achten door invoer tegen te lage prijzen. Het tweede belangrijke punt was de kwestie van de maximum en minimumprijzen voor granen in de periode van 1 juli 1962 tot 1 juli 1963. Wat dat laatste betreft heeft de Nederlandse en Italiaanse zienswijze liet gewonnen van de Franse en de Duitse. Er is over eengekomen dat de maxima van de richtprijzen voor granen in deze periode gebaseerd moeten zijn op de prijs van het gebied met de hoogste consumptie, ter wijl de minima moeten worden vastgesteld op basis van de prijs in de zones met de grootste pro- duktie. Ten aanzien van de ontsnap pingsclausules is een compromis tussen Nederland enerzijds en de vijf andere E.E.G.-landen ander zijds bereikt. In januari was overeengeko men, dat de ontsnappingsclausu les van toepassing zouden zijn op een grote serie produkten, doch voor groente en fruit was de speciale voorziening gemaakt dat douanetarieven nooit zouden mogen worden verhoogd tot een peil dat hijger was dan dat van voor de aanvang der gemeen schappelijke landbouwpolitiek. Nederland wilde deze voorziening ook uitstrekken tot granen, var kensvlees, eieren en gevogelte. Het bereikte compromis hand haaft de ontsnappingsclausule doch met de toevoeging dat de zes landen „ervoor zorg zullen dragen de protectie tussen de lidstaten niet te versterken". De E.E.G.-ministers zullen op 9 en 10 mei opnieuw een speciale zitting aan de landbouwvraag stukken wijden. De Belg die dezer dagen met zijn verloofde in een ziekenhuis in Rothenburg o.d. Taubcr in afzondering werd gesteld wegens verdenking van pokken, heeft deze ziekte niet, aldus is uit na der onderzoek gebleken, de qua rantaine voor net hotel waar de Belg verbleef is opgeheven. Het pokkengevaar in het dis trict Monschau bij Aken wordt thans als geweken beschouwd. In het ziekenhuis van Simmerath worden nu nog vijf zieken ver pleegd die waarschijnlijk over Dit is de titel vati het nieuwe boek van enige dagen naar huis kunnen Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, gaan. Het ziekenhuis zal daarna geboorte, babyverzorging en kleuter- zorgvuldig ontsmet worden. In opvoeding. Dit waardevolle boek (184 een jeugdherberg worden verder pagina's In fraaie omslag) krijgt U ten nog tien contact-personen apart geschenke bij aanschaffing van een gehouden. In totaal zijn in dit distriet 33 mensen aangetast ge weest van wie een vrouw is over leden. De gezondheidsautoriteiten in Brussel hebben echter de in trekking, woensdagmiddag, van i BABYSET DE LUXE 4 de verplichting voor reizigers naar België om een inentingsbe- wijs te tonen, later op dezelfde dag weer ongedaan gemaakt. Do Belgische grensposten moeten van mensen uit Aken en omge ving vertoon van een pokken briefje blijven vragen. Aken geldt overigens reeds sedert 21 maart niet meer als met pokken be smet. Ook voor Sleeswijk-Holstein is het pokken-alarm opgeheven. De „New York Times" van donderdag is van mening, dat de Verenigde Naties „tussenbei de moeten komen en verant woordelijkheid op zich moeten nemen vóór het te laat is'' in de kwestie Nieuw-Guinea. Presi dent Soekarno,- aldus het blad, weigert om terug te gaan naar de conferentietafel en voert de guerilla-infiltratie in Nederlands Nieuw-Guinea op. „Hij beweert te willen onderhandelen, doch slechts als de Nederlanders be reid zijn, hem het gebied over te dragen. Deze echter sturen militaire versterkingen en de kwestie dreigt zich te ontwikke len tot een complete koloniale oorlog, waarin mogelijk Austra lië zal worden betrokken" Dc „New York Times" zegt tenslotte, dat het „noodlottige voorbeeld" van de verovering van Goa door India kennelijk president Soekarno heeft aan gemoedigd om soortgelijke lau weren te oogsten. Het blad „The Scotsman" meent, dat de pogingen van de Verenigde Staten voor een be middeling in dc kwestie Nieuw- Guinea schijnen le zullen sla gen. „De Nederlanders hebben reeds grote concessies gedaan en zijn kennelijk bereid, de soe vereiniteit over te dragen, doch met één voorwaarde: dat de Papoea's er behoorlijk in zullen worden gekend. De grote ..maar" is alleen de houding van de Pa poea's. Na de propaganda die hij maakte, zou Soekarno zich belachelijk hebben gemaakt als zij partij zouden kiezen tegen hem. Hebben de Nederlanders steeds geweten, dat de Papoea's dat zullen doen en is hun aan bod derhalve een zeer slimme opzet om Nieuw-Guinea aan In donesië te onthouden? Als Soe karno werkelijk 'gelooft dat de Papoea's zitten te springen op hun bevrijding, dan zal hij niet bang zijn voor hun beslissing. De ingewikkelde tegenvoorstel len die Indonesië tot nu toe heeft gedaan, zijn zodanig, dat deze beslissing nu juist wordt vermeden. Ze laten een speel ruimte van tien jaren en ver schuiven een referendum van de Papoea's naar de toekomst. Alleen een behendige diploma tie zal in staat zijn. de kloof nauwer te maken", aldus „The Scotsman". Tijdens het bezoek dat H.M. de Koningin, Z.K.H. Prins Bern- hard en de vier Prinsessen zater dag 5 mei aan Utrecht brengen, zullen zij ook deelnemen aan een bcvrijdingsmaal. Deze maaltijd bestaande uit meat and vegeta bles, wordt niet alleen aan de 120 gasten in de aula van de univer siteit geserveerd, maar ook aan ruim duizend studenten en ver tegenwoordigers van jeugdorga nisaties, die zich zullen scharen rond tafels die in dc open lucht op het Vredenburgplein zullen worden opgesteld. Het koninklijk gezin zal direct na aankomst met de trein van 18.24 uur in Utrecht, naar het Vredenburg rijden om daar ge tuige te zijn van deze monster maaltijd. Vervolgens rijdt men door de oude binnenstad naar de universiteit waar een gezelschap genodigden op het koninklijk be zoek wacht. Na de maaitijd zal men door de Utrechtse grachten varen. Het bezoek wordt besloten met een. ontvangst in de Rotisserie du Pont St. Jean, die onlangs in gericht is in een der Utrechtse werfkelders aan de Oudegracht. Langs de werven zullen deputa ties uit de provincie en de vijf •Utrechtse steden staan opge steld. Naar A.N.P. in politieke klin gen in Den Haag verneemt, zal de Ministerraad in het weekein de bijeenkomen om te beraad slagen over een nieuw bemid delingsvoorstel van de secreta ris-generaal der Verenigde Na ties, de heer Oe Thant. Dit be raad moet tot liet weekeinde wachten, omdat dc minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, pas zondagochtend van zijn bezoek aan Rome in Den Haag wordl terugverwacht. Het bemiddelingsvoorstel zou rekening houden met liet Neder landse bezwaar tegen recht streekse bestuursoverdracht aan Indonesië. Het voorstel, dat de instem ming zowel van de Indonesische regering als van de Amerikaan se regering zou hebben, zou in houden, dat het bestuur over Nieuw-Guinea voor de tijd van twee jaar zou worden overgeno men door de Verenigde Naties. Gedurende deze periode zouden ed Nederlandse troepenmacht en het Nederlandse bestuursappa raat geleidelijk worden terugge nomen. De Nederlandse troepen en de Nederlandse ambtenaren zouden worden vervangen door Indonesische troepen en -ambte naren. Na twee jaar beheer dooi de Verenigde Naties zou een volksstemming onder de Pa poea's worden gehouden. Van officiële zijde in Den Haag kon hierop gisteravond geen en kel commentaar worden verkre gen. Naar eerst thans bekend is ge worden hebben de Prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Ma rijke begin januari het Konink lijk paar ter gelegenheid van zijn zilveren huwelijksfeest (de eigenlijke datum was 7 januari) verrast met een beeldhouwwerk van hen vieren, dat zij in het diepste geheim hebben doen vervaardigen door dc Milanese beeldbouwer Gualberto Rocchi. In september 1961 hebben zij verscheidene malen in de villa van kolonel K. Geertsema voor de naar ons land ontboden beeldhouwer geposeerd. De Prin sessen Beatrix en Irene kenden dc kunstenaar sedert 1959. Zij vertoefden toen in het winter sportcentrum Cervinia en zagen daar op weg naar de skibaan dikwijls de beeldhouwer in zijn kleine atelier bezig aan een beeld van drie Engelse kinderen. NOORDWESTELIJKE WIND. Bij de Azoren -bevindt zich een omvangrijk hogedrukgebied dat een uitloper heeft in de richting van Groenland. Om dit hogedruk gebied heen trok een depressie over de Oceaan die ons land don derdag met regen passeerde. Ach ter dc depressie draaide de wind naar het noordwesten en nam langs de kust van Holland cn Zeeland tijdelijk tot hard toe. Ook vandaag blijft de wind noordwestelijk en voert koude onstabiele lucht aan waarin naast ■enkele opklaringen ook buien voorkomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1